Ammattimaiset avustajat

Ammattimaiset avustajat vero- ja muiden talousrikosten taustalla

Lähde: Verohallinto / Tarja Valsi 21.11.2022

Ammattimaiset avustajat ovat mahdollistaneet globaalisti aikamme fiskaalisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävimpiä vero- ja talousrikoksia, jotka ovat paljastuneet muun muassa vuodetuista Panaman ja Paratiisin papereista. Ilmiön taklaamiseksi tehdään toimia useissa eri maissa OECD:n jakamien suositusten perusteella. 

Ammattimaisilla avustajilla tarkoitetaan henkilöitä tai tahoja, jotka omalla osaamisellaan mahdollistavat vero- tai muiden talousrikosten tekemisen. Valvontatoimien kohdentaminen suoraan veropetosten tekemisessä avustaviin tahoihin olisi kustannustehokas tapa torjua vero- ja talousrikollisuutta. Toimilla vaikeutettaisiin monimutkaisten veropetosrakenteiden syntymistä ja vähennettäisiin valkokaulusrikollisuutta.

Veropetosten torjunnassa on panostettu merkittävästi ammattimaisten avustajien toiminnan tunnistamiseen ja torjumiseen kansainvälisellä tasolla sen jälkeen, kun OECD julkaisi helmikuussa 2021 asiaa koskevan raportin. Se sisältää runsaasti erilaisia suosituksia kansallisesti toteuttaviksi ja myös rajat ylittävän yhteistyön tehostamiseksi tutkinnoissa. Yksi OECD:n suosituksista on kansallisen strategian ja toimenpideohjelman tekeminen työkaluineen ongelman torjumiseksi. Raportissa nähdään tärkeänä indikaattorien kokoaminen ammattimaisten avustajien tunnistamiseen, koska tieto on usein hajanaista. Indikaattorit helpottavat trendien, eri tekotapojen ja jopa toistuvien petosten havaitsemista.

Suomen Verohallinnon harmaan talouden torjunta on aktiivisesti mukana OECD:n alatyöryhmässä, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa ja osaamista ammattimaisten avustajien tunnistamisessa ja edelleen parhaita käytänteitä torjuntatyössä. Torjuntaan panostetaan myös pohjoismaisessa työryhmässä, sekä Verohallinnon johtamassa kansallisessa työryhmässä, jossa ovat mukana Keskusrikospoliisi, Syyttäjälaitos, Tulli, Aluehallintoviraston rahanpesun torjunta, Finanssivalvonta, Konkurssiasiamiehentoimisto, PRH sekä Suomen Asianajajaliitto. Kuulumisia ja osaamista kansainvälisiltä foorumeilta tuodaan kansallisen ryhmän keskusteluun.

Keitä ammattimaiset avustajat siis voivat olla?

Vero- ja muiden talousrikosten mahdollistamiseksi ammattitaitoaan ja osaamistaan voivat käyttää hyväksi veroasiantuntijat, lakimiehet, kirjanpitäjät tai taloudelliset neuvonantajat. Heitä voivat olla toisaalta myös yrityksen perustamis- tai muita palveluita tarjoavat tahot (myös valmisyhtiötehtaat), notaarit, säätiöt tai saattohoitajat (palkkiota vastaan ottavat haltuun maksuvaikeuksissa olevan yrityksen). Ammattimaisia avustajia voivat myös olla pankit ja rahoituslaitokset rahoittamalla toimintaa ja esimerkiksi huolitsijat. Tyypillistä on, että petoksissa avustavat tahot ovat yleensä koulutettuja ammattilaisia, jotka neuvovat keinoja verojen välttämiseksi, esimerkiksi piilottamalla tuloja, hämärtämällä varojen todellista omistajaa usein monimutkaisten rakennelmien avulla, tai käyttämällä tekaistuja liiketoimia, dokumentteja tai tositteita. Ammattimaisen avustajan rooli voi vaihdella aktiivisesta auttajasta passiiviseen toiminnan mahdollistamiseen ja kaikkea siltä väliltä.

Ammattimaiset avustajat voivat myös auttaa perustamaan yrityksiä, trusteja tai muita keinotekoisia rakenteita, joiden avulla rikolliset varat sekoitetaan lailliseen liiketoimintaan. Varat useimmiten kiertävät edelleen koti- tai ulkomaisten pankkitilien kautta todellisten toimijoiden haltuun. Asiat, jotka on yhteiskunnassa alun perin tarkoitettu vähentämään ihmisten ja yritysten hallinnollista taakkaa ja nopeuttamaan talouskasvua, ovat kääntäen rikollisille mahdollisuus. Rikolliset hyödyntävät nopeaa päätöksentekoa ja automaatiota omiin tarkoituksiinsa. Tästä on hyvänä esimerkkinä nykyinen helppo, halpa ja nopea mahdollisuus yritysten perustamiseen. Yrityksiä voidaan perustaa myös ulkomaille, kuten offshore -yhtiöt veroparatiiseihin, todellisen edunsaajan ja tulon salaamiseksi.

Tyypillisiä ammattimaisten avustajien tekoja ovat myös järjestelyt maksukyvyttömyys-, konkurssi- tai pesänselvitystilanteissa, esimerkkinä "Phoenix company fraud", jossa varat siirretään uuteen yhtiöön markkina-arvoa alempaan hintaan velkojien ulottumattomiin. Osinkojen lähdeverojen palautuspetokset ovat olleet myös kansainvälisesti merkittävä veropetostyyppi, jossa taustalla on toiminut ammattimaisia avustajia. Valtio on maksanut perusteettomia palautuksia, kun useat eri tahot ovat saaneet tositteet samasta osingosta peritystä verosta, joka on todellisuudessa maksettu vain kertaalleen. Näissä tilanteissa useat nopeat siirrot ja välikäsien käyttö on hämärtänyt todellisen omistajan ja tekijät. Myös Suomessa on havaintoja tämäntyyppisistä petoksista ja niiden yrityksistä. Ammattimaisten avustajien työkalupakkiin kuuluu niin ikään virtuaalivaluuttojen käyttäminen talousrikoksissa.

Ammattimaisen avustajan käyttämistä ei ole kriminalisoitu

Valtiot eivät ole pääsääntöisesti kriminalisoineet ammattimaisten avustajien käyttäytymistä, vaan säännöksillä on kriminalisoitu esimerkiksi avunanto veropetokseen tai tekijäkumppanuus. Joissakin maissa on käytössä hallinnollisia sanktioita ja joissakin taas korkealla ammatillisella osaamisella voi olla rikoslain perusteella korottava vaikutus vero- ja talousrikosten tuomioihin. Eri maiden lainsäädännöissä voi olla myös erityispykäliä. Käytössä on eri tasoisia rangaistuksia sakoista vankeustuomioihin riippuen teosta ja roolista rikoksessa.  

OECD:n raportissa on ehdotettu myös mahdollisuutta asettaa yritysten johtamiselle tiettyjä vaatimuksia, kuten läsnäolovaatimus yrityksen kotimaassa. Se helpottaisi vastuuhenkilön tavoitettavuutta ja olisi merkittävä estävä tekijä rikollisille piilottaa jälkensä. Toisena mahdollisuutena raportissa ehdotettiin johtamistestin suorittamista. Tässä testissä tarkistettaisiin muun muassa luottotiedot, aiempien tai samanaikaisten johtajuuksien ilmoittaminen, mahdolliset väärinkäytökset kotimaassa ja kansainvälisesti ja rikosrekisteri.

Lisäksi OECD suosittelee raportissaan säännöksiä, joilla voidaan rajoittaa tai estää ammattimaisen avustajan toimintaa, esimerkiksi julkiset nimilistat väärin toimineista. Tarve tietojenvaihdolle on keskeistä, sekä kansallisten viranomaisten välillä että rajat ylittäen. J5-mailla (Yhdysvallat, Kanada, Iso-Britannia, Australia ja Hollanti) on hyviä kokemuksia toimivasta yhteistyöstä puututtaessa rajat ylittäviä veropetoksia järjestelleiden ammattimaisten avustajien toimintaan.

Viranomaisten ja muiden valvovien tahojen yhteistyö on keskeistä, ja siihen suuntaan halutaan myös Suomessa mennä. Kansainvälisesti esimerkiksi yhteistyö lakimiesten yhteisöjen kanssa, jopa opiskelijatasolla, on todettu hedelmälliseksi. Viranomaiset voivat auttaa yhteisöjä parantamaan omaa valvontaansa erityisesti eettisyyden näkökulmasta, eli mikä on hyväksyttävää toimintaa ja mikä ei. Yhteisöillä voi olla myös konkreettisempia ja kovempiakin omia rangaistuksia, esimerkiksi lisenssin peruttaminen tai toiminnan rajoittaminen.

Verohallinnossa on tehty laaja analyysi ammattimaisista avustajista. Siinä on muun muassa kategorisoitu toimijoita ja toimintatapoja eri luokkiin, haettu näiden markkinointitapoja sekä kanavia hankkia asiakkaita ja edelleen tunnistettu todellisia asiakkaita. Osaamista kartutetaan yhdessä muiden viranomaisten kanssa ja haetaan oppia parhaista kansainvälisistä käytänteistä, minkä jälkeen valvontatoimia kohdistetaan ilmiön torjumiseksi.                     

OECD:n raportti on luettavissa järjestön omilta verkkosivuilta: Ending the Shell Game: Cracking down on the Professionals who enable Tax and White Collar Crimes [.fi]›

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2022