Scam messages have been sent out in the Tax Administration’s name. Read more about scams.

Zbieranie jagód lub inna praca sezonowa w Finlandii – jak zadbać o swoje sprawy podatkowe? (Marjanpoimijaksi tai muuhun kausityöhön Suomeen)

Pracownik sezonowy przyjeżdżający do Finlandii z zagranicy potrzebuje karty podatkowej do wynagrodzeń wypłacanych przez fińskiego pracodawcę.

Jeśli pracownik posiada fiński osobisty numer identyfikacyjny, nie musi osobiście udawać się do urzędu skarbowego w celu uzyskania karty podatkowej.

Jeśli pracownik nie posiada fińskiego osobistego numeru identyfikacyjnego, może ubiegać się o osobisty numer identyfikacyjny i kartę podatkową, kontaktując się z urzędem skarbowym. W niektórych sytuacjach administracja podatkowa może również odwiedzić siedziby pracodawców zatrudniających duże grupy cudzoziemców.

Aby uzyskać osobisty numer identyfikacyjny, urzędnik administracji podatkowej musi osobiście zidentyfikować wnioskodawcę.

Co to jest praca sezonowa?

Pracownik sezonowy wykonuje pracę w rolnictwie i turystyce w określonych porach roku. Praca sezonowa obejmuje przykładowo zbieranie jagód, owoców i grzybów. Praca sezonowa wymaga znacznego nakładu pracy w określonej porze roku.

Co to jest praca sezonowa? (Urząd Imigracyjny [Maahanmuuttovirasto]) (w języku angielskim) 

Osobisty numer identyfikacyjny i karta podatkowa dla pracowników sezonowych

Pracownik zagraniczny potrzebuje karty podatkowej i fińskiego osobistego numeru identyfikacyjnego.

Aby uzyskać osobisty numer identyfikacyjny, urzędnik administracji podatkowej musi osobiście spotkać się z pracownikiem zagranicznym i zidentyfikować go na podstawie dokumentów dotyczących podróży.

1 Umów się na spotkanie

Pracodawcy mogą umówić się na spotkanie w OmaVero lub dzwoniąc pod numer 029 497 010 (obsługa w języku fińskim i angielskim).

Zarezerwuj wizytę w OmaVero

Instrukcje dotyczące OmaVero: Jak umówić się na wizytę OmaVero (w języku angielskim) 

Można również poprosić urzędnika administracji podatkowej o wizytę w siedzibie pracodawcy, jeśli jest wielu pracowników sezonowych, którzy potrzebują numeru identyfikacyjnego. Decyzja o wizycie będzie podejmowana indywidualnie dla każdego przypadku.

Po otrzymaniu prośby o spotkanie zadzwonimy z numeru zaczynającego się of 029 497, aby omówić dalsze szczegóły wizyty. W ten sposób możemy upewnić się, że wszystko przebiegnie sprawnie podczas spotkania. 

Wyślemy przypomnienie na 1-2 dni przed wizytą, jeśli wizyta zostanie ustalona i przypomnienie zostanie umówione.

Należy pamiętać, że osobiste numery identyfikacyjne są wydawane tylko w niektórych urzędach skarbowych. 

Urzędy skarbowe, w których można uzyskać osobisty numer identyfikacyjny (strona w języku angielskim)

2 Zabierz ze sobą niezbędne dokumenty

Aby ubiegać się o osobisty numer identyfikacyjny, należy wypełnić formularz rejestracyjny Powiadomienie o rejestracji cudzoziemca tymczasowo przebywającego w Finlandii (6150). Formularz jest podpisywany w urzędzie. (Formularz jest dostępny w języku fińskim, szwedzkim, angielskim, estońskim, polskim, rosyjskim i niemieckim).

Ponadto wnioskodawcy muszą zabrać:

  • ważny paszport lub oficjalny dowód tożsamości, którego zdjęcie musi umożliwiać bezproblemową identyfikację wnioskodawcy,
  • umowę o pracę.

Aby ubiegać się o osobisty numer identyfikacyjny, należy wypełnić formularz rejestracyjny Powiadomienie o rejestracji cudzoziemca tymczasowo przebywającego w Finlandii (6150). Formularz jest podpisywany w urzędzie.

Ponadto wnioskodawcy muszą zabrać:

  • ważny paszport, którego zdjęcie musi umożliwiać bezproblemową identyfikację wnioskodawcy,
  • ważne zezwolenie na pobyt lub wizę, jeśli jest wymagana (w zależności od długości pobytu i obywatelstwa),
  • umowę o pracę,
  • dowód potwierdzający prawo do wykonywania pracy,
  • obywatele spoza UE lub spoza EOG zazwyczaj potrzebują pozwolenia na pobyt uprawniającego do pracy w Finlandii. W przypadku pracowników sezonowych spoza UE zezwolenie na pracę to zaświadczenie o pracy sezonowej, zezwolenie na pracę sezonową lub wiza do pracy sezonowej.
  • pozwolenie na pracę jest wydawane przez fiński urząd imigracyjny

Więcej informacji

Jaka karta podatkowa dla pracowników sezonowych?

Jeśli pracownik przebywa w Finlandii przez 6 miesięcy lub krócej, jest podatnikiem niebędącym rezydentem. Pracodawca pobiera 35% podatku u źródła od wynagrodzenia. Przed pobraniem podatku u źródła pracodawca może potrącić z wynagrodzenia 510 € miesięcznie lub 17 € dziennie, jeśli potrącenie jest wskazane na karcie podatku u źródła.

Pracownik może wybrać opodatkowanie progresywne zamiast podatku u źródła. Progresywne opodatkowanie oznacza, że pracownik płaci podatek w oparciu o wysokość uzyskiwanego dochodu. Dla pracowników sezonowych opodatkowanie progresywne może być często bardziej korzystne niż podatek u źródła. Aby kwalifikować się do progresywnego opodatkowania, pracownik musi być rezydentem w kraju UE lub EOG lub w kraju, z którym Finlandia zawarła umowę podatkową. Aby ubiegać się o opodatkowanie progresywne, należy skorzystać z formularza Wniosek o progresywne opodatkowanie uzyskanego dochodu (6148). Pracownik otrzyma wówczas kartę podatkową dla osób niebędących rezydentami. 

Jeśli pracownik nie posiada fińskiego osobistego numeru identyfikacyjnego, o kartę podatkową należy ubiegać się w tym samym kontekście, co o osobisty numer identyfikacyjny.

Jeśli pracownik posiada już fiński osobisty numer identyfikacyjny, wniosek o progresywne opodatkowanie dochodów (6148) można wysłać pocztą do urzędu skarbowego. Adres zwrotny znajduje się na pierwszej stronie formularza.

Jeśli pracodawca ubiega się o kartę podatkową w imieniu pracownika, musi posiadać Pełnomocnictwo do spraw podatkowych (3818).

Jeśli pracownik przebywa w Finlandii dłużej niż 6 miesięcy, wynagrodzenie jest opodatkowane w taki sam sposób, jak w przypadku rezydentów.

Więcej informacji:

Inne wskazówki

Oprócz pobierania podatku pracodawca pracownika sezonowego ma również inne obowiązki związane z wypłatą wynagrodzenia.

Pracownik jest objęty ubezpieczeniem chorobowym w Finlandii, jeśli jego wynagrodzenie wynosi co najmniej 800,02 € miesięcznie. W takim przypadku pracodawca musi obciążyć pracownika składką na ubezpieczenie zdrowotne (składka na ubezpieczenie chorobowe i składka dzienna). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wliczana do stawki podatkowej, jeśli pracownik posiada kartę podatkową dla osób niebędących rezydentami. Pracodawca musi również opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe. Więcej informacji o składce na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przyjeżdżających do pracy w Finlandii. (w języku angielskim)

Pracodawca może być również zobowiązany do wykupienia następującego ubezpieczenia społecznego dla pracownika sezonowego i opłacania składek w wybranej przez siebie instytucji ubezpieczeniowej:

  • pracownicze ubezpieczenie emerytalne (więcej informacji: Centrum Zabezpieczeń Emerytalnych [Eläketurvakeskus] i towarzystwa emerytalne dla pracowników)
  • ubezpieczenie wypadkowe i grupowe ubezpieczenie na życie (więcej informacji: Centrum Ubezpieczeń Wypadkowych [Tapaturmavakuutuskeskus] i towarzystwa ubezpieczeń wypadkowych).

Jeśli pracownik sezonowy podlega ustawie o pracy sezonowej, za pracownika sezonowego nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.

Zgodnie z Ustawą o pracy sezonowej pracownik sezonowy jest obywatelem kraju trzeciego (obywatelem kraju innego niż państwo członkowskie UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia lub Szwajcaria), którego stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza państwem członkowskim Unii Europejskiej, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią lub Szwajcarią i który legalnie i tymczasowo przebywa w Finlandii w celu wykonywania pracy sezonowej na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej między nim a pracodawcą mającym siedzibę w Finlandii. (Ustawa o warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich jako pracowników sezonowych)

Składki ubezpieczeniowe nie są odprowadzane w Finlandii, jeśli pracownik sezonowy z kraju UE, EOG lub Szwajcarii posiada zaświadczenie A1 z kraju zamieszkania potwierdzające, że jest on objęty systemem zabezpieczenia społecznego kraju zamieszkania.

Jeśli pracownik posiada kartę podatkową dla osób niebędących rezydentami (opodatkowanie progresywne), otrzyma wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe z fińskiego urzędu skarbowego wiosną po roku zatrudnienia. Zeznaniu podatkowemu towarzyszy zawiadomienie o naliczeniu podatku wskazujące kwotę zwrotu podatku lub podatku zaległego oraz daty płatności.

Należy sprawdzić informacje zawarte we wstępnie wypełnionym zeznaniu podatkowym. Jeśli informacje we wstępnie wypełnionym zeznaniu podatkowym są prawidłowe, pracownik nie musi nic robić.  

Jeśli informacje o dochodach nie są wypełnione lub są niekompletne, pracownik poprawia i zgłasza informacje w OmaVero lub na formularzach papierowych.

Jeśli wynagrodzenie pracownika zostało opodatkowane w Finlandii, możliwe jest, że otrzyma on zwrot podatku. Administracja podatkowa potrzebuje numeru konta do wypłaty zwrotu podatku.

Więcej informacji na temat podawania numeru konta (w języku angielskim)

Jeśli adres pracownika w kraju pochodzenia ulegnie zmianie, zmiana adresu musi zostać zgłoszona administracji podatkowej w celu wysłania zeznania podatkowego i wymiaru podatku. Nowy adres można zarejestrować za pomocą formularza Podanie adresu pocztowego (3817). (w języku angielskim i rosyjskim)

 

 

 

Page last updated 6/27/2024