Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Yhtymän varat ja velat toiminnan lopettamisen yhteydessä

Jotta avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön toimintaa pidetään loppuneena, yhtymän toiminnassa ei saa olla jäljellä lainkaan varoja tai velkoja. Yhtymä voi luopua varoistaan myymällä ne. Varat voivat siirtyä yhtiömiehille myös yksityisottona. 

Varojen myynnin tai yksityisoton vaikutukset huomioidaan yhtymän viimeisen verovuoden toiminnan tuloksen laskennassa.

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi luopua varallisuudesta eri tavoin, kuten myymällä osan tai kaikki varallisuuserät ulkopuolisille tahoille tai siirtämällä osan tai kaikki varallisuuserät yhtiömiehille. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtymän veloista ja niiden maksamisesta myös toiminnan loputtua.

Yhtymän varat myydään

Jos avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö myy toimintansa varat osittain tai kokonaisuudessa ulkopuolisille, luovutetun omaisuuden arvona on sovittu luovutushinta. Varojen luovutushinnat ovat yhtymän toiminnan veronalaisia tuottoja. Luovutettujen varojen verotuksessa poistamattomat hankintamenot ovat vähennyskelpoisia kuluja. Varojen myynti on normaalisti toiminnan viimeinen liiketapahtuma.

Yhtymän varat siirtyvät yksityisottona yhtiömiehille

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiesten yksityistalouden varoiksi siirtyvät ne varat, jotka ovat vielä yhtymän varoja toiminnan loppumishetkellä. Kun yhtymän elinkeinotoiminnan tai henkilökohtaisen tulolähteen varoja siirtyy yksityisottona yhtiömiehen yksityistalouteen, siirtyville varoille on määriteltävä arvo. Siirtyvien varojen arvona on se omaisuuden, etuuden ja oikeuden arvo, joka yhtiömiehen omaisuuden yksityiskäyttöönotossa katsotaan luovutushinnaksi.

Jos yhtiömies ottaa yhtymästä kiinteistön, rakennuksen, rakennelman, arvopaperin tai oikeuden, on luovutushintana omaisuuden tai oikeuden todennäköinen luovutushinta. Todennäköisellä luovutushinnalla tarkoitetaan hintaa, joka luovutetusta hyödykkeestä saataisiin jos se luovutettaisiin ulkopuoliselle taholle normaaleilla myyntiehdoilla. Edellä mainittujen varojen yksityiskäyttöönotto realisoi siis arvonnousun.

Esimerkki: Kauppa Ky lopettaa elinkeinotoiminnan 31.12.2022. Elinkeinotoiminnan velkaa Kauppa Ky:lla ei ole. Kauppa Ky:n elinkeinotoiminnan varoihin (käyttöomaisuuteen) kuuluu 31.12.2022 liikehuoneistona käytetty rakennus. Rakennuksen verotuksessa poistamaton hankintameno on 18 000 euroa. Kauppa Ky on aikanaan hankkinut rakennuksen 35 000 eurolla. Rakennuksen todennäköinen luovutushinta on 47 000 euroa (Kolme kiinteistövälittäjä on arvioinut kyseisen rakennuksen arvoksi 47 000 euroa). Kauppa Ky:n vastuunalainen yhtiömies Kaisa ottaa rakennuksen perheensä käyttöön.

Rakennuksen yksityiskäyttöönoton vaikutus lasketaan todennäköisen luovutushinnan (47 000 euroa) ja verotuksessa jäljellä olevan poistamattoman hankintamenon (18 000 euroa) erotuksena. Näiden summien erotus (29 000 euroa) on yksityiskäyttöönoton vaikutus Kauppa Ky:n verovuoden 2022 elinkeinotoiminnan tuottoihin (Liiketoiminnan muut tuotot).

Rakennuksen luovutus siis sekä realisoi arvon nousun (12 000 euroa) että palauttaa verotuksessa aiempina vuosina tehdyt liian suuret poistot (17 000 euroa).

Jos yhtiömies ottaa yhtymästä muuta omaisuutta, palveluja tai etuuksia, luovutushintana on alkuperäinen hankintameno tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta. Näissä tilanteissa omaisuuden alkuperäinen hankintameno muodostaa enimmäismäärän, joka voidaan huomioida yksityistalouteen siirtyvän omaisuuden luovutushintana. Yksityiskäyttöönotto palauttaa siis toiminnassa aiempina vuosina tehdyt liian suuret kulukirjaukset (poistot) yksityiskäyttöönottovuoden toiminnan tuotoiksi.

Yhtiömiehen yksityisoton arvo on toiminnan veronalaista tuottoa ja vastaavasti yksityisottona siirtyneiden varojen verotuksessa poistamattomat hankintamenot ovat toiminnan vähennyskelpoista kulua.

Esimerkki: Konsultti Ay lopettaa elinkeinotoiminnan 31.12.2022. Mika ja Pertti ovat Konsultti Ay:n yhtiömiehet. Elinkeinotoiminnan velkaa Konsultti Ay:lla ei ole. Konsultti Ay:n elinkeinotoiminnan varallisuuteen (käyttöomaisuuteen) kuuluu 31.12.2022 ainoastaan auto. Auton verotuksessa poistamaton hankintameno on 8 000 euroa. Konsultti Ay on aikanaan hankkinut auton 15 000 eurolla. Auton todennäköinen luovutushinta on 9 500 euroa (Kaksi autoliikettä on valmiita ostamaan Konsultti Ay:n auton 9 500 eurolla). Mika ottaa auton perheensä käyttöön. 

Auton todennäköisestä luovutushinnasta (9 500 euroa) vähennetään auton verotuksessa jäljellä oleva poistamaton hankintameno (8 000 euroa). Näiden erotus (1 500 euroa) on yksityiskäyttöönoton vaikutus Konsultti Ay:n verovuoden 2022 elinkeinotoiminnan tuottoihin (Liiketoiminnan muut tuotot). 

Konsultti Ay on siis tehnyt aiempien vuosien verotuksissa yhteensä 1 500 euron liian suuret poistot autosta. B:lle.

Esimerkki: Muuten sama tilanne kuin edellisessä esimerkissä, mutta auton todennäköinen luovutushinta onkin 6 000 euroa. Auton todennäköisestä luovutushinnasta (6 000 euroa) ei voi vähentää auton verotuksessa jäljellä olevaa poistamatonta hankintamenoa (8 000 euroa) kokonaisuudessaan. Näiden summien erotus (2 000 euroa) on Konsultti Ay:n verovuoden 2022 elinkeinotoiminnan kulua (poistoa). Yksityiskäyttöönotto vaikuttaa siis Konsultti Ay:n elinkeinotoiminnan kuluja lisäävästi. 

Konsultti Ay:n oli siis tehnyt aiempien vuosien verotuksissa autosta yhteensä 2 000 euroa liian pienet poistot.

Toiminnan lopettamisen muut verotukselliset seuraamukset

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön toiminnan lopettamisesta seuraa toiminta-aikana tehtyjen varausten lukeminen lopettamisvuoden veronalaiseksi tuloksi.

Esimerkki: Kauppa Ky lopettaa elinkeinotoiminnan 31.12.2022. Kauppa Ky:n toimintavarauksen määrä on ollut 3 000 euroa verovuoden 2022 päättyessä. Kun Kauppa Ky lopettaa elinkeinotoiminnan 31.12.2022, luetaan 3 000 euron toimintavaraus Kauppa Ky n verovuoden 2022 tuotoksi.

Toimintavarauksen purkaminen siis lisää verovuoden tuottojen määrää.

Tulontasaus

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön toiminnan lopettamiseen liittyvästä varallisuuden luovutuksesta voi syntyä suuri kertaluonteinen veronalainen tulo. Vastuunalaisen yhtiömiehen ansiotulo-osuuteen kohdistuvaa suurta kertaluonteista tuloa voi lieventää tulontasauksella. Tulontasauksella lievennetään vain valtion verotusta.

Vastuunalaisen yhtiömiehen on vaadittava tulontasauksen toimittamista ennen kuin kertatulon saamisvuoden verotus päättyy. Ilmoita vaatimus tulontasauksesta OmaVerossa. Voit ilmoittaa vaatimuksen myös verokortin tai ennakkoveron muutoksen yhteydessä paperilomakkeella Verokorttihakemus ja ennakkoverohakemus (5010) tai veroilmoitukselle lomakkeella 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Tulontasauksen toimittaminen edellyttää, että vastuunalaisen yhtiömiehen ansiotulona verotettavaan tulo-osuuteen sisältyy vähintään 2 500 euron suuruinen kertatulo. Kyseisen kertatulon on lisäksi oltava vähintään neljäsosa hänen verovuonna saamansa puhtaan ansiotulon yhteismäärästä. Kertatulon on tullut myös kertyä etu- tai jälkikäteen kahdelta tai useammalta vuodelta. Tulontasaus tehdään enintään 5 vuodelle.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023