Maatalouden lopettaminen ja vaikutukset tuloverotukseen

Maataloustoiminnan viimeisen verovuoden tuloksen laskennassa huomioidaan maatalouden varallisuuden myynti tai yksityisoton vaikutukset. Myös tehdyt varaukset luetaan lopettamisvuoden veronalaiseksi tuloksi.

Maatalouden harjoittaminen katsotaan verotuksessa lopetetuksi, jos maataloustoiminta on kokonaan lopetettu tai toimintaa ei voida enää pitää vakaassa ansiotarkoituksessa harjoitettuna toimintana.

Lopettamisella on vaikutusta maatalouden tulokseen

Lisää maatalouden tuloon

  • tehdyt varaukset

Vähennä maatalouden tuloksesta

  • salaojien koko menojäännös, jos niiden taloudellinen tulonhankkimiskäyttö on päättynyt.
  • maatalouden talousrakennuksen tai koneen menojäännös, jos niillä ei ole enää mitään käyttöä

Siirto toiseen tulolähteeseen

Tee selvitys myymättömän maatalousomaisuuden tulevasta käytöstä

  • yksityistalouteen siirretty maatalouden käyttöomaisuus arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan

Jos talousrakennus, kalusto tai kone siirretään tulonhankkimiskäyttöön toiseen tulolähteeseen, niiden siirtoarvona on jäljellä oleva menojäännös.

Vähennyskelpoisissa menoissa olevia eriä tuloverotuksessa lopetuksen yhteydessä tuloutettaessa täytyy myös arvonlisäveron osuus vastaavasti ottaa huomioon arvonlisäverolaskelmassa korjauseränä.

Tulot ja omaisuuden myynti maataloustoiminnan lopettamisen jälkeen

Omaisuuden myynti myöhemmin

Yksityiskäyttöön jätetyn omaisuuden myyntiin sovelletaan lopettamisvuoden jälkeen tuloverolain luovutusvoiton verottamista koskevia säännöksiä. Yksityiskäyttöönotto ei muodosta uutta saantoa laskettaessa omistusaikaa omaisuutta myytäessä.

Jos yksityiskäyttöön siirtoa ei ole tehty verotuksessa, sovelletaan varsinaisen maataloustoiminnan lopettamisen jälkeen tapahtuvaan maataloustoiminnassa käytetyn käyttöomaisuuden myyntiin edelleen maatilatalouden tuloverolakia.

Vuokra- ja tukitulot maataloustoiminnan lopettamisen jälkeen

Kun maatalouden harjoittaminen on lopetettu, voi maatilan omistajalla olla vielä maatalouden tulona verottavaa tuloa, kuten esim. vuokratuloa ja tukituloja. Jos näihin tuloihin kohdistuu menoja, ne voidaan vähentää. Tällaisia menoja ovat mm. vuokratun omaisuuden tai tukitulojen kunnossapitovelvoitteen edellyttämät kunnossapitomenot sekä koneiden ja talousrakennuksen poistot.

Jos pellot on vuokrattu kunnossapitoa vastaan toiselle, katsotaan näin saatu laskennallinen vuokratulo ja vuokrauksen menot yhtä suuriksi eikä muita kuluja voi vähentää. Tuet luetaan tuloksi sille, jolle tilatukioikeudet on rekisteröity.

Jos maatalouden harjoittaminen on lopetettu vain määräajaksi, saa maatalouden varallisuuden poistot vähentää edelleen maatalouden menona. Maataloudenharjoittajan on esitettävä selvitys lopettamisen määräaikaisuudesta.

Vahvistetut tappiot vähennetään verovuoden pääomatuloista

Vahvistetut maatalouden tappiot vähennetään verovuoden pääomatulosta muiden vähennysten jälkeen. Vahvistettuja tappioita ei siis vähennetä puhtaasta pääomatulosta niin kuin tehdään silloin, kun kyse on vielä vahvistamattomista maatalouden verovuoden tappioista.

Aikaisemmilta vuosilta vahvistettu maatalouden tappio voidaan vähentää pääomatuloista jo maatalouden lopettamisvuonna.

Jos maatalouden harjoittaja aloittaa toiminnan myöhemmin uudelleen ja maatalouden tulolähteen vahvistettuja tappioita on vielä jäljellä, niitä voidaan vähentää uuden maatalouden tulosta.

Tappioita voidaan vähentää 10 vuoden ajan. Aika ei pitene sen vuoksi, että tulolähteen vahvistettua tappiota siirrytään toiminnan päättymisen takia vähentämään verovuoden pääomatulosta.

Yrittäjäpuolisot lopettavat yhteisen toiminnan

Jos puolisot lopettavat yhdessä harjoittamansa maatalouden, he saavat vähentää maatalouden tulolähteeseen vahvistetut tappiot pääomatuloistaan. Tappiot jaetaan puolisoiden kesken heidän työpanostensa mukaisessa suhteessa. Työpanoksia tarkastellaan lopettamisvuoden tilanteen mukaan.

Jos toinen puolisoista tai kumpikin puoliso erikseen jatkaa maatalouden harjoittamista heti yhteisen toiminnan lopettamisen jälkeen, yhteisen maatalouden tappiot voi vähentää uuden maatalouden tuloksesta. Kumpikin voi vähentää oman osuutensa tappioista omasta uudesta toiminnastaan. Uusi maataloustoiminta täytyy aloittaa heti.