Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annettu laki (658/2013)

Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa (www.finlex.fi) ja siihen liittyvä laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta on hyväksytty eduskunnassa 30.8.2013 ja astuu voimaan 1.1.2014.

Lakia valvovat ensisijaisesti Verohallinto ja Poliisihallinto. Lisäksi aluehallintovirastojen alkoholitarkastajat valvovat lain noudattamista alkoholijuomien anniskeluluvanhaltijan anniskelupaikassa. Laiminlyönneistä määrätyt maksut panee täytäntöön Oikeusrekisterikeskus.

Lain keskeinen sisältö

Elinkeinonharjoittajan on tarjottava tavaran tai palvelun ostajalle maksusuorituksesta laadittu kuitti, jos maksu suoritetaan käteisellä rahalla tai siihen rinnastettavalla maksutavalla. Kuitti voidaan tarjota myös sähköisesti. Laki koskee kaikilla toimialoilla toimivia elinkeinonharjoittajia, joiden tilikauden liikevaihto on yli 8 500 euroa (1.1.2016 alkaen raja on 10 000 euroa).

Kuitissa on oltava seuraavat tiedot:

  1. elinkeinonharjoittajan nimi, yhteystiedot ja y-tunnus
  2. kuitin antamispäivä
  3. kuitin tunnistenumero tai muu yksilöivä tieto
  4. myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji
  5. tavaroista tai palveluista suoritettu maksu ja suoritettavan arvonlisäveron määrä verokannoittain taikka arvonlisäveron peruste verokannoittain.

Lakia ei sovelleta:

  1. automaatista tapahtuvaan myyntiin
  2. arpajaislainsäädännössä tarkoitettuun toimintaan
  3. markkina- ja torikauppaan ulkotiloissa, lukuun ottamatta alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua
  4. sähköiseen kaupankäyntiin, laskun maksamiseen ja muihin sellaisiin maksutilanteisiin, joissa ostaja voi itsenäisesti maksaa tavaran tai palvelun ilman elinkeinonharjoittajan läsnäoloa.

Laiminlyöntimaksu:
Valvontaviranomainen voi määrätä elinkeinonharjoittajalle laiminlyöntimaksun, jos kuitintarjoamisvelvollisuus on laiminlyöty. Laiminlyöntimaksun määrä on vähintään 300 euroa ja enintään 1 000 euroa.

Valvonta ja koeostot

Valvontaviranomainen saa salassapitosäännösten estämättä antaa kuitintarjoamisvelvollisuuden valvomista ja laiminlyöntimaksun määräämistä varten toiselle valvontaviranomaiselle tietoja valvontatoiminnastaan ja määräämistään laiminlyöntimaksuista.

Valvontaviranomaisella on oikeus valvoa kuitintarjoamisvelvollisuutta sellaisen elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, jota koskevat tai jota voidaan olettaa koskevan tämän lain mukaiset velvoitteet.

Osa käteiskaupasta tehdään elinkeinonharjoittajan kotona tai kodin välittömässä läheisyydessä, jolloin perustuslain säädökset kotirauhasta rajoittavat tarkastuksia. Pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyssä tilassa tarkastus voidaan toimittaa vain, jos näissä tiloissa tosiasiallisesti harjoitetaan elinkeinotoimintaa ja jos on perusteltua syytä epäillä tätä lakia rikotun tai rikottavan. Tarkastuksen on lisäksi oltava välttämätön kuitintarjoamisvelvollisuuden noudattamisen selvittämiseksi.
Valvontaviranomaisella on oikeus valvontaa varten tehdä koeostoja, jos on perusteltua syytä epäillä tätä lakia rikotun tai rikottavan. Koeoston on oltava välttämätön kuitintarjoamisvelvollisuuden noudattamisen selvittämiseksi.

Valvontamaksun oikaisut

Valvovalta viranomaiselta voi hakea oikaisua. Tämän jälkeen on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen ja luvan saannin jälkeen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.