Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Muistiinpanot - maatalousyrittäjä

Maataloudenharjoittajan on pidettävä toiminnastaan muistiinpanoja. Maatalouden veroilmoituslomakkeiden tiedot perustuvat muistiinpanoihin.

Muistiinpanovelvollisuus tarkoittaa, että tuloista ja menoista on pidettävä sellaiset muistiinpanot, joista selviää eritellyt tulot ja niistä johtuvat menot, arvonlisäveron määrä ja veron perusteet sekä saadut tuet.

Jos olet arvonlisäverovelvollinen ja verokautesi on joko kuukausi tai neljännesvuosi, kirjaa suoritettavan ja vähennettävän arvonlisäveron määrään vaikuttavat tapahtumat kuukausikohtaisesti viimeistään kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivään mennessä.

Muistiinpanojen on perustuttava tositteisiin. Tositteiden tulee olla päivättyjä ja numeroituja. Kirjaukset muistiinpanoihin tehdään aikajärjestyksessä. Tulo kirjataan saaduksi silloin, kun se on nostettu tai merkitty tilille. Meno kirjataan tapahtuneeksi silloin, kun se on maksettu.

Muistiinpanoja liitteineen on säilytettävä 6 vuotta verovuoden päättymisestä lukien.

Erittele seuraavat maatalouteen liittyvät asiat

 • vuoden aikana myytyjen maatalous- ja puutarhatuotteiden sekä kotieläinten ja tilalla olevan tuotantolaitoksen tuotteiden ostajat
 • maataloudesta johtuneet saamiset sekä maataloudesta johtuneet pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset velat, joista on mainittava velkojain nimet ja osoitteet, kunkin velkojan osalta selvitys velan määrästä ja velan kohdistumisesta maatalouteen ja muuhun kuin maatalouteen sekä velasta suoritettu korko ja velasta johtuneet indeksi- ja kurssitappiot
 • vuoden päättyessä tilalla olleet kotieläimet
 • vuoden aikana luovutettujen kotieläinten myyntihinta tai korvaus ja siitä verovuoden tuotoksi jaksotettu osuus sekä aiempina verovuosina luovutettujen kotieläinten verovuoden tuotoksi jaksotettu osuus
 • vuoden aikana hankittujen kotieläinten hankintameno ja siitä verovuoden poistoksi jaksotettu osuus sekä aiempina verovuosina hankittujen kotieläinten verovuoden poistoksi jaksotettu osuus
 • rakennusten ja rakennelmien hankintamenot, menojäännökset sekä menojäännöksistä tehdyt poistot
 • koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenot ja menojäännökset sekä erikseen salaojien, siltojen, patojen ja muiden sellaisten hyödykkeiden hankintamenot ja menojäännökset sekä näiden menojäännöksistä tehdyt poistot
 • maataloudessa työskennelleille henkilöille (ennen verovuoden alkua 14 vuotta täyttäneet perheenjäsenet mukaan luettuina) rahana maksetut palkat, niistä pidätetyt ennakot ja suoritetut sairausvakuutusmaksut (aiemmin sosiaaliturvamaksut) ja muut työnantajasuoritukset
 • verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentely maataloudessa sekä heidän osuutensa maatalouden nettovarallisuuteen sekä tuloverolain 38 §:n 2 momentissa tarkoitetut luovutusvoitot ja niiden jakautuminen puolisoiden kesken
 • maataloudessa vähennyskelvottomat meno-osuudet maatilalla olevien rakennusten, rakennelmien tai niiden osien käytöstä yksityistaloudessa, metsätaloudessa tai muussa elinkeinotoiminnassa sekä laskentaperusteet, joiden mukaan menot on eroteltu maatalouden kuluista
 • maataloudessa vähennyskelvottomat meno-osuudet maataloutta varten palkattujen työntekijöiden sekä maatalouteen kuuluvien koneiden sekä muun kohdassa 7 mainitun omaisuuden ja muun omaisuuden käytöstä yksityistaloudessa, metsätaloudessa tai muussa elinkeinotoiminnassa sekä laskentaperusteet, joiden mukaan menot on eroteltu maatalouden kuluista
 • verovelvollisen kulkuneuvot sekä laskentaperusteet, joiden mukaan kulkuneuvoista johtuneet menot on jaettu maatalouden kuluiksi ja maataloudessa vähennyskelvottomaksi menoksi
 • peruste maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n mukaisten tilapäisten työmatkojen aiheuttamien lisääntyneiden elantokustannusten vähentämiseen ja yksityisiin varoihin kuuluvalla autolla tehtyjen maatalouteen liittyvien matkojen aiheuttamien menojen vähentämiseen
 • maatiloittain muodostettavan tasausvarauksen peruste
 • tukioikeuksien hankintamenot ja niistä verotuksessa vähennetyt määrät sekä tukioikeuksista saadut luovutushinnat
 • maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetussa laissa (603/2006) tarkoitetun veronalaiseksi tuloksi luettavan valmisteveron palautuksen perusteet.

Muistiinpanokaava, jonka mukaisesti maatalouden laskelma on laadittava:

Tulot

Verollinen myynti 24 %
1. Eläinten myyntitulot
2. Verovuoden tuotoksi jaksotetut kotieläinten myyntitulot
3. Muut myyntitulot

Verollinen myynti 14 %
4. Kotieläintuotteiden myyntitulot
5. Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot

Verollinen myynti 10 %
6. Majoituspalvelut yms. myyntitulot
Arvonlisäveroton myynti
7. Valtiolta saadut tuet
8. Muut arvonlisäverottomat tuet ja korvaukset
9. Tasausvarauksen suora tuloutus
10. Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot

Menot

11. Palkkamenot
12. Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 24 %
13. Verovuoden poistona vähennettävät kotieläinten jaksotetut hankintamenot
14. Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 14% / 10 %
15. Muut maatalouden menot
16. Poistot
17. Verovuodelta tehty tasausvaraus

Erotus (Voitto / Tappio)

Tulot ja menot merkitään ilman arvonlisäveron osuutta.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017