Maatalouden energiatuotteen valmisteveron palautus – oikaisuvaatimus (lomake 3320), täyttöohje

Tällä lomakkeella voit hakea Verohallinnolta oikaisua maatalouden energiatuotteen valmisteveron palautuspäätökseen. Tee oikaisuvaatimus OmaVerossa tai lähetä se tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa, jos taloushallinto-ohjelmassa on tämä toiminnallisuus.

Jos teet oikaisuvaatimuksen paperilomakkeella, palauta oikaisuvaatimus lomakkeessa olevaan osoitteeseen. Lomakkeen ja lisätietoa saat lomakesivulta.

Oikaisuvaatimuksen määräaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden lopusta, jolta palautusta haetaan.

Oikaisua on haettava verovuosittain

Oikaisuvaatimus on tehtävä verovuosittain. Verovuosi on yleensä kalenterivuosi. Jos kirjanpitovelvollisen tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu niistä tilikausista, jotka päättyvät kalenterivuoden aikana.

1 Hakijan tiedot

Merkitse tähän osaan hakijan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus sekä muut pyydetyt tiedot. Verohallinto saa osoitetiedot suoraan asiakasrekisteristä.

2 Vaatimus

Merkitse tähän osaan se verovuosi, jolta annettuun päätökseen haet oikaisua. Jos haet oikaisua usean vuoden päätöksiin, tee jokaisesta vuodesta oma oikaisuvaatimuksensa.

Merkitse myös verovuoden oikaisuvaatimuksen syy. Voit valita useampia syitä.

3 Miten vaadit hakemustasi muutettavaksi

a) Peruste

Täytä tämä kohta vain silloin, kun peruste on puuttunut hakemuksesta tai peruste on ollut virheellinen.

b) Energiamäärät

Täytä tämä kohta vain silloin, kun haet oikaisua verovuodelta saamasi päätöksen energiankulutusmääriin.

A. Muu maatalous kuin kasvihuoneviljely

Merkitse tähän vaatimuksesi mukainen kevyen polttoöljyn, raskaan polttoöljyn tai biopolttoöljyn R ja T energiamäärä.

B. Kasvihuoneviljely

Merkitse tähän vaatimuksesi mukainen kevyen polttoöljyn, raskaan polttoöljyn tai biopolttoöljyn R ja T energiamäärä.

C. Sähkö

Merkitse kohtaan maataloudessa ja kasvihuoneviljelyssä käytetty veroluokan I mukainen sähkön kulutusmäärä, johon haluat päätöstä oikaistavan.

c) Taloudelliset vaikeudet

Täytä tämä kohta vain silloin, kun merkitsit oikaisuvaatimuksen perusteeksi Taloudelliset vaikeudet.

Energiatuotteen valmisteveron palautusta hakeva yritys on taloudellisissa vaikeuksissa, kun yritys on esimerkiksi asetettu konkurssiin, yrityksen saneerausmenettely on rauennut tai osakeyhtiö on menettänyt yli puolet osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi.

d) Muun syyn perustelu

Täytä tämä kohta vain silloin, kun merkitset oikaisuvaatimuksen syyksi muun syyn. Kirjoita tähän kohtaan, miten vaadit päätöstä oikaistavan ja millä perusteella vaadit oikaisua.

Päiväys ja allekirjoitus

Muista allekirjoittaa oikaisuvaatimus.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voit hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Valitusaika on kolme vuotta veronpalautuspäätöksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuteen. Valituksen voi tehdä myös sähköisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa.

Tarkista hallinto-oikeuksien osoitteet oikeuslaitoksen sivuilta

Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voit hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä.

Hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen.

Lue tarkemmin tuomioistuinten maksuista oikeuslaitoksen sivuilta