Työ- tai käyttökorvaus

Työstä saatu korvaus on työkorvausta, jos työ on tehty toimeksiantosuhteessa. Käyttökorvausta taas on esimerkiksi tekijänoikeuden ja muun vastaavan oikeuden käyttämisestä, käyttöoikeudesta tai käyttöoikeuden myynnistä saatu korvaus. Käsitteet työ- ja käyttökorvaus ovat pelkästään verotukseen liittyviä.

Mikä on työkorvausta?

Työkorvausta on sellainen korvaus, joka maksetaan työstä, tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin palkkana.

Lue lisää palkan ja työkorvauksen välisestä erosta.

Työkorvausta ei veroteta palkkana vaan saajan liike- tai ammattitulona tai henkilökohtaisena tulona. Jos työkorvauksen saaja on ennakkoperintärekisterissä, hän huolehtii itse veroistaan maksamalla Verohallinnolle etukäteen ennakkoveroa.

Jos työkorvauksen saajaa ei maksuhetkellä ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, maksajan on toimitettava työkorvauksesta ennakonpidätys. Maksajan on tarkistettava rekisterimerkintä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän yrityshausta (ytj.fi).

Ennakonpidätys työkorvauksesta

Jos työkorvauksen saaja on yhteisö (esimerkiksi osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö ja yhteisetuus) tai yhtymä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), työkorvauksesta toimitetaan 13 %:n ennakonpidätys.

Luonnollisten henkilöiden (esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajien) saamasta työkorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan verokortin mukaan. Jos työkorvauksen saaja ei esitä verokorttia, ennakonpidätys on toimitettava 60 %:n mukaan.

Ennakonpidätys toimitetaan määrästä, josta on ensin vähennetty arvonlisävero.

Työnantajan sairausvakuutusmaksua (aiemmin sosiaaliturvamaksua) työkorvauksesta ei tarvitse maksaa. Ennakonpidätykset luetaan verotuksessa osakkaiden ja vastuunalaisten yhtiömiesten hyväksi heidän yhtymäosuuksiensa mukaisessa suhteessa.

Korvauksen maksaja ei saa ennen ennakonpidätystä vähentää korvauksesta kustannuksia, jotka työstä on aiheutunut työkorvauksen saajalle. Luonnolliselle henkilölle maksettu työmatkakustannusten korvaus on poikkeus, jos korvaamisessa on noudatettu Verohallinnon matkakustannuspäätöstä.

Yhteisölle ja yhtymälle vahvistetussa kaavamaisessa ennakonpidätysprosentissa kustannusten osuus on otettu huomioon keskimääräisenä. Jos liikkeen- tai ammatinharjoittajan (tai muun luonnollisen henkilön) verokortin ennakonpidätysprosentissa ei ole otettu huomioon työstä aiheutuneita kustannuksia ja prosentti on sen vuoksi liian suuri, hän voi ottaa yhteyttä Verohallintoon. Verohallinto voi selvityksen perusteella pienentää veroprosenttia.

Korvauksen maksajan on annettava saajalle tosite maksetusta korvauksesta ja ennakonpidätyksestä. Tosite pitää antaa viimeistään korvauksen maksuvuotta seuraavan tammikuun 15. päivänä. Korvauksen saajan ei tarvitse liittää tositetta veroilmoitukseensa.

Ennakonpidätysvelvollisuus ei koske pelkkää tavaran myyntiä eikä esimerkiksi vuokraustoimintaa. Jos tavaran myyntiin sisältyy lisäksi työtä, on työn osuudesta aina toimitettava ennakonpidätys. Jos työkorvauksen osuus ei ilmene laskusta tai sen liitteistä, ennakonpidätys on toimitettava suorituksen koko määrästä.

Korvauksen maksajan pitää antaa ilmoitukset maksamistaan työkorvauksista:

  • Vuonna 2018 maksetut työkorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys: Anna Verohallinnolle veroilmoitus työnantajasuorituksista sekä vuosi-ilmoitus.
  • Vuoden 2019 alusta maksetut työkorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys: Ilmoita työkorvaukset palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä. Palkkatietoilmoitus korvaa veroilmoituksen työnantajasuorituksista sekä vuosi-ilmoituksen.

Mikä on käyttökorvausta?

Käyttökorvausta maksetaan esimerkiksi tekijänoikeuden ja teollisoikeuden käyttämisestä, käyttöoikeudesta tai käyttöoikeuden myynnistä. Tekijänoikeus voi liittyä esimerkiksi kirjalliseen teokseen, taideteokseen tai valokuvaan. Teollisoikeuksia ovat esimerkiksi patentit, mallioikeudet ja tavaramerkit.

Käyttökorvaus voi olla veronalaista ansio- tai pääomatuloa. Jos tekijänoikeus on siirtynyt perintönä tai testamentilla tai se on ostettu, sen käyttämisestä saatu korvaus on veronalaista pääomatuloa. Silloin  ennakonpidätys on 30 %. Muussa tapauksessa käyttökorvaus on veronalaista ansiotuloa, ja ennakonpidätys toimitetaan samalla tavalla kuin työkorvauksista. Ennakonpidätystä ei toimiteta, jos suorituksen saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin.

Korvauksen maksajan pitää antaa ilmoitukset maksamistaan käyttökorvauksista:

  • Vuonna 2018 maksetut käyttökorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys: Anna Verohallinnolle veroilmoitus työnantajasuorituksista sekä vuosi-ilmoitus.
  • Vuoden 2019 alusta maksetut käyttökorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys: Ilmoita käyttökorvaukset palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä. Palkkatietoilmoitus korvaa veroilmoituksen työnantajasuorituksista sekä vuosi-ilmoituksen.

Kun maksat käyttökorvausta luonnolliselle henkilölle, siitä pitää antaa vuosi-ilmoitus vielä maksuvuodelta 2018 silloinkin, kun ennakonpidätystä ei ole toimitettu. 1.1.2019 alkaen tieto täytyy ilmoittaa palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin. Myös ennakkoperintärekisteriin merkitylle luonnolliselle henkilölle maksetut käyttökorvaukset pitää ilmoittaa. Käyttökorvauksesta ei makseta työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Lue lisää