Tilinpäätöstietojen ilmoittaminen – usein kysyttyä

Yleistä


1. Kenen pitää liittää tilinpäätöstietoja veroilmoitukseen?
2. Mitkä tilinpäätöstiedot on liitettävä veroilmoitukseen ja mitkä välitetään kaupparekisteriin? 
3. Miten minun on toimittava, jotta Verohallinnosta välittyisi kaupparekisteriin ne tilinpäätöstiedot, jotka haluan julkisiksi?
4. Liitin veroilmoitukseen tilinpäätöksen. Tuleeko minun tämän lisäksi liittää ilmoitukseen erillisinä liitteinä tuloslaskelma ja tase?
5. Miten toimitaan, jos veroilmoitusta annettaessa ei ole vielä käytettävissä tilintarkastuskertomusta ja yhtiökokouksen pöytäkirjaa?
6. Miten toimitaan, jos veroilmoitusta annettaessa ei ole vielä käytettävissä allekirjoitettua tilinpäätöstä?
7. Kun lähetän uudet tilinpäätöstiedot Verohallinnon ja kaupparekisterin käyttöön, jäävätkö myös aikaisemmin lähettämäni tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin näkyviin?
8. Sain virkailijalta pyynnön täydentää veroilmoitusta tilikohtaisella tuloslaskelmalla. Välitetäänkö tällaiset asiakirjat myös kaupparekisteriin?

Veroilmoitus paperilla

9. Olen ilmoittanut paperilla ja antanut tilinpäätöstiedot veroilmoituksen liitteenä. Kaupparekisterissä näkyy nyt ainoastaan liitelomake 63. Miksi tilinpäätöstietoja ei näy?
10. Onko liitelomaketta 63 pakko käyttää paperiasioinnissa, jos kaikki tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilinpäätöksestä, yhtiökokouksen pöytäkirjaotteelta ja tilintarkastuskertomukselta?
11. Jos toimitan liitelomakkeen 63 ja tilinpäätöstiedot faksilla Verohallintoon, välitetäänkö asiakirjat myös kaupparekisteriin?

Veroilmoitus sähköisesti

12. Mitkä sähköisesti annetut tiedot Verohallinto välittää tilinpäätöstietoina kaupparekisteriin?
13. Miten nimeän tilinpäätöstiedot oikein, jotta ne välittyisivät automaattisesti kaupparekisteriin, silloin kun jätän yhtiön veroilmoituksen sähköisesti?
14. Voiko tilipäätöstietoja sisältävän sähköisen liitteen suojata ennen lähetystä Verohallintoon?
15. Pitääkö liitelomaketta 63 käyttää, jos jättää veroilmoituksen 6B sähköisesesti?
16. Jos jätän sähköisesti tilinpäätösliitteitä täydennyksenä, saanko lähettää ne omana liitetiedostona, vai pitääkö koko tilinpäätöspaketti lähettää yhtenä liitteenä uudelleen?
17. Kun joudun lähettämään korvaavan sähköisen veroilmoituksen, pitääkö tilinpäätöstiedotkin lähettää uudelleen?
18. Jos täydennän sähköistä veroilmoitusta tilinpäätöstiedoilla, pitääkö veroilmoitus lähettää uudelleen?
19. Miten ilmoitan sähköisesti tiedon lisäosingonjaosta vain Verohallinnon käyttöön?

 

1. Kenen pitää liittää tilinpäätöstietoja veroilmoitukseen?

Kaikkien veroilmoitusta 6B käyttävien yhteisöjen (mm. osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja ei-keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden) pitää liittää tilinpäätöstiedot veroilmoitukseen. 

Myös muiden yhteisöjen täytyy liittää veroilmoitukseen tilinpäätöstietoja verotuksen toimittamista varten, mutta niitä ei välitetä kaupparekisteriin.

Elinkeinonharjoittajan ja elinkeinoyhtymän ei tarvitse liittää veroilmoitukseen tilinpäätöstietoja. 

2. Mitkä tilinpäätöstiedot on liitettävä veroilmoitukseen ja mitkä niistä välitetään kaupparekisteriin? 

Veroilmoituksen 6B antavien asiakkaiden on liitettävä veroilmoitukseen kaikki kaupparekisteriin rekisteröitäväksi säädetyt tilinpäätösasiakirjat (ks. lista alla).

Myös sellaisten veroilmoitusta 6B käyttävien yhteisöjen, joilla ei ole velvoitetta julkaista tilinpäätöstietoja kaupparekisterissä tai jonka velvoitetta on rajattu (ulkomaiset yhteisöt ja säädekirjalla perustetut eläkesäätiöt), pitää toimittaa Verohallinnolle vastaavat tilinpäätöstiedot kuin muut 6B-asiakkaat.  Näitä tietoja ei kuitenkaan välitetä kaupparekisteriin. Muiden veroilmoitusta 6B käyttävien tilinpäätöstiedot välitetään automaattisesti kaupparekisteriin, koska ne on laissa säädetty rekisteröitäväksi.

Veroilmoitukseen 6B on liitettävä alla listatut tilinpäätöstiedot:  

 • 1. Tilinpäätös tai tasekirja, jonka tulee sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot, mutta ilman taseen ja liitetietojen erittelyä.
   
 • 2. Tilintarkastuskertomus, jos yhtiöllä on velvollisuus toimittaa tilintarkastus. Lue lisää tästä velvollisuudesta  osoitteessa prh.fi.
   
 • 3. Selvitys seuraavista yhtiökokouksen päätöksistä:
  - tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärä
  - tilikauden voiton tai tappion käsittely
  - voitonjako (osingonjakopäätöksen päivämäärä, osingon määrä ja päivämäärä, milloin osinko on nostettavissa).
   
 • Osan pitää edellisten lisäksi liittää:
  4. toimintakertomus ja rahoituslaskelma. Lue lisää tästä velvollisuudesta osoittessa prh.fi. 
   
 • Lisäksi konsernitilinpäätökseen on liitettävä:
  5. konsernituloslaskelma ja -tase sekä konsernin liitetiedot, tilintarkastuskertomus sekä tarvittaessa konsernin rahoituslaskelma. Katso tarkemmin prh.fi.

Muiden yhteisöasiakkaiden osalta vaihtelee se, mitä tilinpäätöstietoja niiden pitää liittää veroilmoitukseen: 

 • Veroilmoitus 4: tase
 • Veroilmoitus 6: tuloslaskelma ja tase (jos yhteisö tai yhteisetuus on kirjanpitovelvollinen)
 • Veroilmoitus 6C: toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase

Elinkeinonharjoittajan ja elinkeinoyhtymän ei tarvitse liittää veroilmoitukseen tilinpäätöstietoja. Jos elinkeinoyhtymällä tai elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus ilmoittaa tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin, tulee asiakkaan toimittaa tiedot suoraan Patentti- ja rekisterihallitukseen.  

3. Miten minun on toimittava, jotta Verohallinnosta välittyisi kaupparekisteriin ne tilinpäätöstiedot, jotka haluan julkisiksi?

Verohallinto toimittaa automaattisesti kaupparekisteriin ne veroilmoitusta 6B käyttävien tilinpäätöstiedot, joista on kerrottu kysymyksen 1 vastauksessa – mutta vain, jos tilinpäätöstiedot on sähköisessä veroilmoituksessa nimetty oikein tai paperisessa veroilmoituksessa nidottu lomakkeeseen 63. 

Jos yhteisöllä on rajallinen velvollisuus rekisteröidä tilinpäätöksensä, sen on toimitettava tilinpäätöstiedot suoraan PRH:lle. Näiden asiakkaiden on kuitenkin annettava verotusta varten vastaavat tilinpäätöstiedot kuin muiden veroilmoitusta 6B käyttävien yhteisöjen. Lue lisää rekisteröintivelvollisuudesta osoitteessa www.prh.fi. 

Veroilmoitukseen tulee liittää vain sellaiset tilinpäätöstiedot, jotka yhtiö haluaa kaupparekisterissä julkiseksi. Joten veroilmoitusta antaessa pitää olla tarkka

 • että nimeää oikein ne sähköiset tilinpäätösasiakirjat, jotka yritys haluaa ja jotka pitää toimittaa kaupparekisteriin
   
 • ettei vahingossa nimeä sähköisesti annettavia tilinpäätösasiakirjoja niin, että ne automaattisesti välittyvät kaupparekisteriin, vaikka yritys ei sitä toivoisi eikä sillä ole velvollisuutta julkaista tietoja
   
 • että nitoo paperisen veroilmoituksen liitteeksi tilinpäätöstiedot oikealla tavalla liitelomaketta 63 käyttäen, jotta ne välittyisivät automaattisesti kaupparekisteriin.

Kaupparekisteriin automaattisesti toimitettavia tilinpäätösasiakirjoja ei tarkisteta Verohallinnossa, joten veroilmoituksen antaja vastaa liitteiden sisällöstä. 

Katso myös kysymys 13 sähköisen veroilmoituksen tilinpäätösliitteiden nimeämisestä ja kysymys 9 paperisen veroilmoituksen tilinpäätöstietojen oikeasta nidontatavasta.  

4. Liitin veroilmoitukseen tilinpäätöksen. Tuleeko minun tämän lisäksi liittää ilmoitukseen vielä erillisinä liitteinä tuloslaskelma ja tase?

Veroilmoitukseen ei saa liittää tuloslaskelmaa ja tasetta erillisinä liitteinä. Liitteenä annettu tilinpäätös on kokonaisuudessaan sekä Verohallinnon että Patentti- ja rekisterihallituksen käytössä, kun ilmoittaminen on tehty sähköisesti tai kun tilinpäätökseen on nidottu kansilehdeksi lomake 63.

Katso myös kysymys 13 sähköisten tilinpäätösliitteiden nimeämisestä ja kysymys 9 paperisen veroilmoituksen tilinpäätöstietojen oikeasta nidontatavasta.  

5. Miten toimitaan, jos veroilmoitusta annettaessa ei ole vielä käytettävissä tilintarkastuskertomusta ja yhtiökokouksen pöytäkirjaa?

Tällöin veroilmoituksen liitteenä annetaan tilinpäätös, jota täydennetään myöhemmin tilintarkastuskertomuksella ja yhtiökokouksen tiedoilla. Jos tiedot ilmoitetaan paperilla, kaikissa lähetyksissä tulee käyttää kansilehtenä lomaketta 63. Sähköinen asioija, katso myös kysymys 16.

6. Miten toimitaan, jos veroilmoitusta annettaessa ei ole vielä käytettävissä allekirjoitettua tilinpäätöstä? Voinko täydentää veroilmoitusta jälkikäteen?

Tällöin veroilmoituksen liitteenä annetaan allekirjoittamaton tilinpäätös, jota täydennetään myöhemmin allekirjoitetulla tilinpäätöksellä (sekä tarvittaessa tilintarkastuskertomuksella ja yhtiökokouksen tiedoilla). Pelkän allekirjoitussivun lähettäminen ei riitä, vaan koko tilinpäätös on annettava uudestaan.

Korvaavat ja täydentävät ilmoitukset aiheuttavat lisätyötä sekä asiakkaalle että Verohallinnolle. Tästä syystä toivomme, että asiakkaat pyrkisivät lähettämään täydelliset tilinpäätöstiedot jo veroilmoituksen liitteenä.

7. Kun lähetän uudet tilinpäätöstiedot, jäävätkö myös aikaisemmin lähettämäni tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin näkyviin? 

Kaupparekisteriin välitetyt uudet tilinpäätöstiedot eivät korvaa aikaisemmin lähetettyjä tietoja vaan myös aikaisemmin annetut tiedot jäävät näkyviin. Jos lähetyksessä on ollut vääriä tai ei-julkisia tietoja, kaupparekisteri voi pyynnöstä poistaa ne. Lue lisää osoitteessa www.prh.fi.

8. Sain virkailijalta pyynnön täydentää veroilmoitustamme tilikohtaisella tuloslaskelmalla. Välitetäänkö tällaiset asiakirjat myös kaupparekisteriin?

Kaupparekisteriin ei välitetä Verohallinnon virkailijan verotuksen toimittamista varten erikseen pyytämiä selvityksiä tai erittelyitä.  Pyydetyt selvitykset jäävät vain Verohallinnon käyttöön. Poikkeuksen tekevät tilanteet, joissa asiakas nitoo tilikohtaisen tuloslaskelman liitelomakkeeseen 63. Silloin tuloslaskelma välittyy myös kaupparekisteriin.

9. Olen ilmoittanut paperilla ja antanut tilinpäätöstiedot veroilmoituksen liitteenä. Kaupparekisterissä näkyy nyt ainoastaan lomake 63. Miksi tilinpäätöstietoja ei näy?

Paperilla ilmoitettaessa liitelomake 63 on aina nidottava tilinpäätöstietojen kansilehdeksi. Näin toimittaessa tiedot välittyvät myös kaupparekisteriin. Tietoja ei tarkisteta Verohallinnossa, joten lähettäjä vastaa lomakkeeseen 63 liitetyn tilinpäätöskokonaisuuden sisällöstä.

Jos tilinpäätöstietojen paperiseen ilmoittamiseen Verohallinnolle ei ole käytetty lomaketta 63, Patentti- ja rekisterihallitus pyytää yhtiötä toimittamaan heille kaupparekisteristä puuttuvat tilinpäätöstiedot erikseen.

10. Onko lomaketta 63 pakko käyttää paperiasioinnissa, jos kaikki tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilinpäätöksestä, yhtiökokouksen pöytäkirjaotteelta ja tilintarkastuskertomukselta?

Paperiasioinnissa liitelomaketta 63 on käytettävä tilinpäätöstietojen ilmoittamiseen. Tilinpäätöstiedot tulee muistaa nitoa lomakkeeseen 63. Vain se varmistaa tilinpäätöstietojen oikean käsittelyn Verohallinnossa.

11. Jos toimitan lomakkeen 63 ja tilinpäätöstiedot faksilla Verohallintoon, välitetäänkö asiakirjat myös kaupparekisteriin?

Faksilla lähetetyt tilinpäätöstiedot eivät välity kaupparekisteriin, koska Verohallinto toimittaa faksilla saapuneet asiakirjat sellaisenaan optiseen lukupalveluun. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lähetyksestä ainoastaan lomake 63 välittyy kaupparekisteriin.Katso myös kysymys 9.

Paperiset yhteisöjen veroilmoitusasiakirjat tulee aina postittaa osoitteeseen Verohallinto, yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu, PL 200, 00052 VERO.

12. Mitkä sähköisesti annetut tiedot Verohallinto välittää tilinpäätöstietoina kaupparekisteriin?

Verohallinto välittää kaupparekisteriin kaikki tilinpäätöstiedot, jotka on nimetty käyttäen niille varattuja liitetyyppejä. 

Katso kysymys 13 sähköisten tilinpäätöstietojen nimeämisestä sekä kysymys 2 veroilmoitukseen liitettävistä tilinpäätöstiedoista.

13. Miten nimeän tilinpäätöstiedot oikein, jotta ne välittyisivät automaattisesti kaupparekisteriin, silloin kun jätän yhtiön veroilmoituksen sähköisesti?

Verohallinto välittää automaattisesti kaupparekisteriin kaikki ne tilinpäätöstiedot, jotka on sähköisissä palveluissa nimetty käyttämällä tilinpäätöstietojen ilmoittamiselle varattuja liitetyyppejä. Asiakkaan on asiointipalvelussa valittava kullekin liitteelle joku alla olevista liitetyypeistä: 

 • Tilinpaatos
 • Konsernitilinpaatos
 • Tuloslaskelma
 • Tase
 • Tuloslaskelma_ja_tase
 • Tilintarkastuskertomus
 • Yhtiokokouksen_ptkote
 • Tilintarkastuskertomus_ja_ptkote
 • Toimintakertomus
 • Tilinpaatoksen_liitetiedot
 • Rahoituslaskelma

14. Voiko tilipäätöstietoja sisältävän sähköisen liitteen suojata ennen lähetystä Verohallintoon?

Veroilmoituksen antaminen sähköisesti ja tilinpäätöstietojen välitys Verohallinnosta kaupparekisteriin tapahtuvat tietoturvallisesti. Lähetettäville tiedostoille ei saa tehdä erillistä suojausta. Suojaus voi estää tiedostojen vastaanoton Verohallinnossa ja tiedoston välityksen kaupparekisteriin. 

15. Pitääkö liitelomaketta 63 käyttää, kun jättää veroilmoituksen 6B sähköisesti? 

Liitelomaketta 63 ei yleensä käytetä sähköisessä asioinnissa.  Poikkeuksena on tilanne, jossa liitelomaketta 63 hyödynnetään yhtiökokouksen tietojen ilmoittaminen. Nämä tiedot voi antaa skannatulla paperilomakkeella 63, jos asiakas ei halua ilmoittaa kyseisiä tietoja yhtiökokouksen pöytäkirjalla tai pöytäkirjaotteella.

Tällöin asiakkaan tulee antaa skannattu lomake sähköisenä liitteenä, mutta tällöinkin liite tulee nimetä ”Yhtiokokouksen_ptkote” (tai ”Tilinpaatos”, jos lomake on skannattu osaksi tilinpäätöstä).

Katso myös kysymys 12 sähköisten tilinpäätöstietojen nimeämisestä.

16. Jos jätän sähköisesti tilinpäätösliitteitä täydennyksenä, saanko lähettää ne omana liitetiedostona, vai pitääkö koko tilinpäätöspaketti lähettää ”tilinpaatos”-nimisenä liitteenä uudelleen?

Jos tilinpäätöstä täydennetään tilintarkastuskertomuksella tai yhtiökokouksen pöytäkirjaotteella, annetaan vain kyseessä olevat asiakirjat liitetiedostoina ja nimettynä seuraavasti:

 • Tilintarkastuskertomus
 • Yhtiokokouksen_ptkote
 • Tilintarkastuskertomus_ja_ptkote

Jos haluaa täydentää tilinpäätöstä jollakin muulla asiakirjalla kuin tilintarkastuskertomuksella tai yhtiökokouksen pöytäkirjaotteella, tulee koko tilinpäätös antaa uudestaan ”Tilinpaatos”-nimisenä liitteenä. Tähän liitteeseen tulee tällöin koota koko tilinpäätöskokonaisuus.

17. Kun sähköisessä asioinnissa joudutaan lähettämään korvaava veroilmoitus, pitääkö myös tilinpäätöstiedot lähettää uudelleen?

Jos tilinpäätöstietoihin ei ole tullut mitään muutoksia, ei niitä lähetetä uudestaan. Jos kuitenkin mitä tahansa tilinpäätöstietoa korjataan, tulee koko tilinpäätöskokonaisuus lähettää kokonaan uudestaan.

18. Jos täydentää sähköistä veroilmoitusta tilinpäätöstiedoilla, tuleeko myös veroilmoitus lähettää uudelleen?

Jos veroilmoitukseen ei tule muutoksia, veroilmoitusta ei pidä lähettää uudestaan tilinpäätöstietoja lähetettäessä.

19. Miten ilmoitan sähköisesti tiedon lisäosingonjaosta vain Verohallinnon käyttöön?

Lisäosingonjaon tiedot voi antaa lähettämällä pöytäkirja tai vapaamuotoinen selvitys liitetyyppillä ”Muu liite” ja tarkennuksella ”_lisaosingonjako”.  Silloin tiedot eivät välity Patentti- ja rekisterihallitukselle. Jos tiedot lisäosingonjaosta annetaan liitetyypillä ”Yhtiokokouksen_ptkote”, välittyvät tiedot PRH:lle. Lisäosingonjaosta ei tarvitse tehdä ilmoitusta kaupparekisteriin.