Veroilmoituksen antaminen - osakeyhtiö ja osuuskunta

Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen ennakot ja tuloveroilmoitukset hoidetaan jatkossa OmaVerossa

Osakeyhtiöiden, muiden yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotukseen on tullut useita muutoksia 1.11.2017. Ennakon täydennysmaksun on korvannut verovuoden jälkeen määrättävä lisäennakko, tuloverot maksetaan jatkossa verolajin omalla viitteellä sekä OmaVero on korvannut Yhteisöjen Veroilmoituspalvelun. Muutokset eivät koske liikkeen- ja ammatinharjoittajia eivätkä avoimia tai kommandiittiyhtiötä. Asioi OmaVerossa.

Osakeyhtiöt ja osuuskunnat antavat veroilmoituksella 6B tuloverotusta koskevat tiedot:

  • tulot
  • menot
  • varat
  • velat
  • muut verotukseen vaikuttavat tiedot.

Veroilmoitus on annettava kultakin tilikaudelta erikseen. Veroilmoitus täytyy antaa myös silloin, kun osakeyhtiöllä tai osuuskunnalla ei esimerkiksi aloittamisvuonna ole ollut varsinaista toimintaa tai se on asetettu konkurssiin. Veroilmoitus on annettava oma-aloitteisesti määräajassa ilman, että Verohallinto sitä erikseen pyytää.

Milloin veroilmoitus on annettava?

Osakeyhtiö ja osuuskunta antavat veroilmoituksen 4 kuukauden kuluessa siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt.

Esimerkki: Osakeyhtiön tilikausi päättyy 15.7.2017. Veroilmoitus on annettava viimeistään 30.11.2017. Jos 30.11. olisi lauantai tai pyhäpäivä, veroilmoituksen saisi antaa seuraavana arkipäivänä.

Kun lähetät sähköisen veroilmoituksen, saat kuittauksen siitä, että lähettäminen onnistui. Sähköinen veroilmoitus on annettu määräajassa, jos saat kuittauksen viimeistään viimeisen jättöpäivän aikana.

Jos veroilmoitus myöhästyy tai on puutteellinen, seurauksena on yleensä veronkorotus. Jos veroilmoitusta ei anneta lainkaan, se voi lisäksi johtaa siihen, että Verohallinto toimittaa verotuksen arvioimalla. Veronkorotuksen määrääminen ja arvioverotus edellyttävät aina, että Verohallinto ensin kuulee osakeyhtiötä tai osuuskuntaa.

Osakeyhtiö tai osuuskunta voi saada pidennystä veroilmoituksen antamisaikaan poikkeustapauksissa, esimerkiksi sairauden vuoksi. Katso lisätietoa: Veroilmoituksen antamisajan pidennys.

Näin annat veroilmoituksen

Osakeyhtiö ja osuuskunnan veroilmoitus on annettava sähköisesti. Voit antaa sen useilla tavoilla:

OmaVero on korvannut Yhteisöjen veroilmoituspalvelun. Lisätietoa veroilmoituksen antamisesta: Veroilmoitus 6B sähköisesti – osakeyhtiö ja osuuskunta.

1.11.2017 alkaen osakeyhtiön ja osuuskunnan on annettava veroilmoitus sähköisesti. Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Tätä varten ei tarvitse hakea erillistä lupaa eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen. Verohallinto voi kysyä syytä paperi-ilmoittamiseen verovalvonnan yhteydessä. Paperilomake 6B ja täyttöohje.

Paperinen veroilmoitus on annettu oikeaan aikaan, jos se on jätetty postiin viimeistään määräpäivänä.

Korjaa virheet – tee uusi veroilmoitus

Voit korjata aikaisemmin lähettämääsi veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka. Anna tiedot uudestaan veroilmoituksella, joka korvaa aikaisemman ilmoituksen. Verotus päättyy 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Verotuksen päättymisen jälkeen muutosta verotukseen haetaan oikaisuvaatimuksella.

Mikä on yhtiön verovuosi?

Verotus toimitetaan verovuodelta. Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet kyseisen kalenterivuoden aikana. Veroilmoitus on annettava kultakin tilikaudelta erikseen.

Esimerkki: Osakeyhtiön tai osuuskunnan tilikausi on 1.4.2016–31.3.2017 ja seuraava tilikausi lyhennetään päättymään 31.12.2017. Molempien tilikausien verovuosi on 2017. Veroilmoitus annetaan 31.3. ja 31.12. päättyviltä tilikausilta erikseen. Verovuoden tulo muodostuu molempien tilikausien yhteenlasketusta verotettavasta tulosta.

Milloin verotus päättyy?

Veroilmoituksen tietojen perusteella Verohallinto laskee verovuoden lopullisen tuloveron.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan verotuksen päättyminen on sidottu tilikauden päättymiseen. Verotus päättyy 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua viimeisimmän tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien.

Esimerkki: Osakeyhtiön tai osuuskunnan tilikausi on 1.1.2017–31.12.2017. Verotus päättyy 31.10.2018
 
Esimerkki: Osakeyhtiön tai osuuskunnan tilikausi on 1.4.2016–31.3.2017. Verotus päättyy 31.1.2018.

Jos osakeyhtiön tai osuuskunnan verovuosi muodostuu tammi- tai helmikuussa 2017 päättyneestä tilikaudesta, verotus päättyy poikkeuksellisesti 31.1.2018.

Verotuksen lopputulos käy ilmi verotuspäätöksestä, jonka verovelvollinen saa verotuksen päättymiseen mennessä.