Laaja palkkatietoilmoitus – lomake ja täyttöohje (6104)

Laaja palkkatietoilmoitus (TULOR 6104) sopii lähes kaikkiin palkanmaksutilanteisiin.

Jos sekä maksajalla että tulonsaajalla on suomalainen tunniste, voit käyttää myös lyhyempää palkkatietoilmoitusta (6101).

Katso, miten eri lomakkeet eroavat toisistaan

Tarkista paperilomakkeiden määräajat

Anna tarvittaessa myös työnantajan erillisilmoitus (6103)

Lataa lomake

Valitse lomake maksupäivän mukaan. Esimerkiksi jos maksupäivä on vuoden 2024 aikana, käytä vuoden 2024 lomaketta. Jos korjaat aiemmin tehtyä ilmoitusta, käytä kyseisen vuoden lomaketta.

Laaja palkkatietoilmoitus 2024 (pdf)

Laaja palkkatietoilmoitus 2023 (pdf)

Aiempien vuosien lomakkeet

Vaihtamalla sivun kieltä saat lomakkeen ja täyttöohjeen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Täyttöohjeen voit lukea myös saamen kielellä:

Viiddes bálkádiehtoalmmuhus, deavdinráva 2021

Täyttöohje – laaja palkkatietoilmoitus

Täytä lomake huolellisesti. Jos ilmoitus on täytetty virheellisesti tai tietoja puuttuu, ilmoitus hylätään. Hylättyä ilmoitusta ei tallenneta tulorekisteriin.

Täytä lomake huolellisesti ja katso myös vinkit ilmoituksen korjaamiseen

Katso esimerkki täytetystä lomakkeesta

Jos tarvitset tarkempia tietoja erilaisista ilmoittamistilanteista, tutustu ohjeisiimme:

Palkkatiedot-osiossa on ohjeita tulolajeista, luontoisetujen ilmoittamisesta ja vakuuttamisesta.

Missä tilanteissa teen työnantajan erillisilmoituksen?

Miten korjaan tiedot?

Missä voin tehdä ilmoituksen?

Voit laskea ja maksaa palkat maksuttomassa Palkka.fi-palvelussa. Palvelu lähettää tarvittavat ilmoitukset tulorekisteriin automaattisesti. 

Tutustu myös ohjeisiin eri toimijoille:

Kun ostat palvelun tai palkkaat työntekijän – kotitalous työnantajana

Mitä yhdistys ilmoittaa tulorekisteriin?

Jos kaipaat esimerkkejä tai haluat tarkempia ohjeita ilmoittamiseen, tutustu yksityiskohtaisiin ohjeisiimme:

Palkat: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Työnantajan erillisilmoitus

Kotitalous työn teettäjänä

Kaikki tulorekisterin yksityiskohtaiset ohjeet

Myös asiakaspalvelumme auttaa ilmoittamiseen liittyvissä kysymyksissä:

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Täytä lomakkeeseen seuraavat tiedot

Ilmoituksen tunnistetiedot

Täytä lomakkeen jokaisen sivun yläosaan ilmoituksen tunnistetiedot. Tunnistetietojen on oltava samat kaikilla lomakkeen sivuilla. Tunnistetietoja ovat:

 • toimenpiteen tyyppi
 • palkanmaksukausi
 • maksupäivä
 • suorituksen maksajan ilmoitusviite.

Toimenpiteen tyyppi

Merkitse rastilla, onko kyseessä uusi ilmoitus, korvaava ilmoitus vai ilmoituksen mitätöinti. Voit valita vain yhden toimenpiteen tyypin. Tieto on pakollinen.

Uusi ilmoitus on kyseessä silloin, kun annat palkanmaksusta ilmoituksen ensimmäisen kerran tai ilmoituksen aiheena on perusteeton etu tai takaisinperintä. Jos ilmoitus hylätään ja joudut antamaan tiedot uudelleen, kyseessä on myös uusi ilmoitus.

Korvaava ilmoitus annetaan, kun aiempaa ilmoitusta pitää korjata. Korvaavassa ilmoituksessa on annettava kaikki tiedot uudelleen, eli uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi on annettava myös aiemmassa ilmoituksessa oikein olleet tiedot. Korvaavassa ilmoituksessa pitää antaa aiemman ilmoituksen ilmoitusviite.

Ilmoituksen mitätöinti valitaan, kun mitätöidään aiemmin annettu ilmoitus kokonaan. Mitätöinnin yhteydessä riittää, että ilmoittaa toimenpiteen tyypin lisäksi suorituksen maksajan tunnisteen ja aiemman ilmoituksen ilmoitusviitteen, jonka avulla mitätöinti kohdistuu oikeaan ilmoitukseen. Ilmoitus kannattaa mitätöidä vasta sitten, kun uusi ilmoitus saadaan annettua.

Vaikka tietojen korjaaminen tulorekisterissä tehdään pääsääntöisesti korvaavalla ilmoituksella, on tiettyjä tilanteita, joissa tietoja ei voi korjata korvaavalla ilmoituksella. Sen sijaan aiemmin annettu ilmoitus on mitätöitävä ja sen jälkeen on annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

 • maksupäivän korjaus
 • palkanmaksukauden korjaus
 • suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
 • tulonsaajan tyypin Urheilija tai Yhteisö korjaus
 • suorituksen maksajan tyypin Tilapäinen työnantaja (ei TyEL-vakuutussopimusta) korjaus
 • sijaismaksajatilanteissa ilmoitettavan varsinaisen työnantajan asiakastunnisteiden korjaus
 • Toimin sijaismaksajana -tiedon korjaus
 • tulonsaajan syntymäajan korjaus
 • eläkejärjestelynumeron korjaus
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus
 • vakuuttamistietojen korjaukset:
 • Ei ole vakuuttamisvelvollisuutta -tietojen taannehtivat muutokset
 • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tietojen taannehtivat muutokset.

Viimeksi mainitut vakuuttamistietojen korjaukset koskevat tilannetta, jossa tulonsaajan tulo on alun perin ilmoitettu sosiaalivakuutusmaksujen alaisena ja myöhemmin huomataan, että tulonsaajalle maksetun tulon osalta ei olisikaan ollut vakuuttamisvelvollisuutta, tai jossa tulonsaaja ei aiempien tietojen vastaisesti kuulukaan Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (tai päinvastoin). Tässä tapauksessa alkuperäinen ilmoitus on mitätöitävä ja tämän jälkeen on annettava uusi ilmoitus, jossa on oikeat vakuuttamistiedot. Edellä kuvatulla tavalla on meneteltävä, jotta tieto saadaan välitettyä myös virheellisen ilmoitustiedon saaneille sosiaalivakuuttajille oikein.

Palkanmaksukausi

Ilmoita palkanmaksukauden alku- ja loppupäivä. Ilmoita alku- ja loppupäivä muodossa ppkkvvvv, esimerkiksi 01052022–31052022. Palkanmaksukausi on ajanjakso, jolta palkka maksetaan. Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Tieto on pakollinen.

Huomaa, että palkanmaksukaudella ei tarkoiteta palkan ansaintakautta. Palkan ansaintakausi voi siis olla eri kuin palkanmaksukausi.

Jos kyse on muusta suorituksesta kuin palkasta (esimerkiksi työkorvaus tai kokouspalkkio, jota ei makseta työsuhteessa), palkanmaksukautena ilmoitetaan aikaväli, jolta suoritus maksetaan.

Maksupäivä

Ilmoita palkanmaksupäivä muodossa ppkkvvvv. Esimerkiksi jos palkka maksetaan 15.5.2022, ilmoita maksupäivä muodossa 15052022. Tieto on pakollinen.

Suorituksen maksajan ilmoitusviite

Suorituksen maksajan ilmoitusviite yksilöi maksajan antamat palkkatietoilmoitukset. Jos muodostat viitteen itse, sen on oltava erilainen jokaisessa uudessa ilmoituksessa. Kohdan voi jättää myös tyhjäksi, jolloin tulorekisteri muodostaa maksajan ilmoitusviitteen puolestasi. Tällöin ilmoitusviite lähetetään kirjeenä osoitteeseen, joka maksajalle on merkitty väestö- tai yritystietojärjestelmään.

Jos annat uuden ilmoituksen eikä maksajalla ole tunnistetta, älä anna ilmoitusviitettä vaan jätä kohta aina tyhjäksi.

Ilmoitusviite on tärkeä, koska samaa viitettä on käytettävä silloin, jos ilmoituksessa on ollut virheitä ja sitä pitää korjata. Ilman ilmoitusviitettä korvaavaa tai mitätöivää ilmoitusta ei tulorekisterissä pystytä kohdistamaan siihen ilmoitukseen, jota halutaan korjata. Sen vuoksi suorituksen maksajan ilmoitusviite on pakollinen tieto, jos korjaat aiempaa ilmoitusta tai mitätöit sen.

Ilmoitusviite voi olla enintään 40 merkin pituinen. Se voi sisältää sekä kirjaimia että numeroita mutta ei välilyöntejä. Sallitut merkit ovat numerot 0–9, kirjaimet a–z ja A–Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”. Huomaa, että kirjaimet å, ä ja ö eivät ole sallittuja merkkejä.

Esimerkkejä suorituksen maksajan ilmoitusviitteen muodostamisesta:

 • Työnantaja on maksanut palkkaa kolmelle eri työntekijälle samana maksupäivänä 30.4.2022. Hän voi muodostaa ilmoitusviitteet esimerkiksi lisäämällä päivämäärän perään juoksevan numeron:
  • 300420221
  • 300420222
  • 300420223
 • Työnantaja on maksanut palkkaa kolmelle eri työntekijälle (Virtanen, Nieminen ja Järvinen) samana maksupäivänä 15.7.2022. Hän voi muodostaa ilmoitusviitteet esimerkiksi lisäämällä päivämäärän perään tulonsaajan nimen ja vaihtamalla ä:n a:ksi:
  • 15072022Virtanen
  • 15072022Nieminen
  • 15072022Jarvinen

Aihe, jota ilmoitus koskee

Ilmoita ensimmäisen sivun yläosassa myös aihe, jota ilmoitus koskee (palkkatiedot, perusteeton etu tai takaisinperintä). Voit valita vain yhden vaihtoehdon. Jos ilmoitettavana on samalle tulonsaajalle esimerkiksi sekä palkkatietoja että perusteetonta etua koskevia tietoja, anna näistä kaksi erillistä palkkatietoilmoitusta. Tieto on pakollinen.

1. Maksaja

Maksajan perustiedot

Ilmoita palkan tai muun suorituksen maksajan suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus. Valitse myös tunnisteen tyyppi. Jos suomalaisia tunnuksia ei ole, ilmoita yrityksen nimi tai henkilön nimi ja syntymäaika sekä tunniste ja tunnisteen tyyppi. Älä kirjoita tunnisteen kenttään tunnisteen lisäksi muita tietoja. Ilmoita lisäksi tunnisteen kaksikirjaiminen maakoodi. Tiedot ovat pakollisia.

Esimerkkejä maakoodeista: Suomi = FI, Ruotsi = SE, Norja = NO, Viro = EE, Venäjä = RU. Yleisimmin käytetyt maakoodit löytyvät tämän ohjeen lopussa olevasta taulukosta. Jos maakoodia ei löydy taulukosta, ilmoita maan nimi.

Jos maksajalla ei ole tunnistetta, merkitse rasti kohtaan Maksajalla ei ole tunnistetta ja ilmoita yrityksen nimi tai henkilön nimi ja syntymäaika sekä osoite.

Jos suorituksen maksaja on kotitalous, kotitalouksien työnantajarinki, tilapäinen työnantaja, ulkomainen työnantaja, kansainvälinen erityisjärjestö tai ulkomainen konserniyhtiö, ilmoita tieto merkitsemällä rasti kyseiseen kohtaan. Jos useat kohdat pätevät maksajaan, merkitse rasti kaikkiin.

Kotitalous on yksityinen henkilö tai kuolinpesä, joka on palkannut esimerkiksi siivoojan omaan henkilökohtaiseen talouteensa.

Kotitalouksien työnantajarinki on usean kotitalouden muodostama yksikkö, jossa ringin kotitaloudet ovat yhdellä työsopimuksella palkanneet työntekijän, esimerkiksi siivoojan tai lastenhoitajan. Kotitalousrinkiin kuuluvat kotitaloudet toimivat yhteisvastuullisesti palkatun työntekijän työnantajana. Kotitalousringistä yksi henkilö hoitaa omalla henkilötunnuksellaan palkan maksamisen tulonsaajalle ja tietojen ilmoittamisen tulorekisteriin. Jos ilmoitat tiedot kotitalousringin puolesta, merkitse rasti molempiin kohtiin: Kotitalous ja Kotitalouksien työnantajarinki.

Voit ilmoittaa tiedon "Kotitalouksien työnantajarinki" vuodesta 2021 alkaen.

Tilapäinen työnantaja (ei TyEL-vakuutussopimusta) on järjestänyt työntekijöidensä eläketurvan tekemättä eläkevakuutussopimusta. Tilapäisenä työnantajana voi toimia, jos työnantajan palveluksessa ei ole jatkuvasti työntekijöitä ja määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta maksettavat palkat ovat yhteensä alle erikseen säädetyn euromääräisen rajan (katso rajat taulukosta).

Tilapäisen työnantajan on annettava myös osoitetiedot ja osoitteen maakoodi. Tilapäisen työnantajan ei tarvitse ilmoittaa eläkejärjestelynumeroa. 

Tilapäisen työnantajan palkkaraja kuuden kuukauden aikana.
Tilapäisen työnantajan palkkaraja kuuden kuukauden aikana vuosi
9 822 euroa 2024
9 348 euroa 2023
9 006 euroa 2022
8 790 euroa 2021
8 676 euroa 2020
8 502 euroa 2019

Ulkomaisena työnantajana pidetään yritystä, jota ei ole perustettu Suomen lainsäädännön mukaan tai jonka rekisteröity kotipaikka on muualla kuin Suomessa, tai työnantajana toimivaa henkilöä, joka ei asu Suomessa. Jos ulkomaiselle työnantajalle on muodostunut Suomeen kiinteä toimipaikka, tietoa ei ilmoiteta. Vaikka suorituksen maksaja olisi merkitty säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi Verohallinnon työnantajarekisteriin, pitää ilmoittaa tieto Ulkomainen työnantaja, jos kiinteää toimipaikkaa ei ole.

Kansainvälinen erityisjärjestö on suorituksen maksaja, jonka maksamaa palkkatuloa ei veroteta Suomessa jonkin kansainvälistä erityisjärjestöä koskevan sopimuksen perusteella. Palkka saattaa kuitenkin olla joidenkin vakuutusmaksujen alaista. Tällaisia erityisjärjestöjä ovat esimerkiksi Kemikaalivirasto ECHA, Itämeren suojelukomissio HELCOM, Wider-instituutti ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.

Ulkomainen konserniyhtiö on konserniin kuuluva yhtiö, joka on perustettu muualla kuin Suomessa. Merkitse rasti kohtaan, jos suomalainen yritys on lähettänyt työntekijän ulkomaille työskentelemään ulkomaisen konserniyhtiön palveluksessa ja ulkomainen konserniyhtiö maksaa työntekijän palkan. Tällöin lähettävän suomalaisen yrityksen on annettava ilmoitus työntekijän palkasta. Lähettävä suomalainen yritys merkitsee rastin kohtaan Ulkomainen konserniyhtiö ja antaa tulonsaajan tiedon Ulkomailla työskentelevä henkilö.

 • Ulkomailla tehdystä työstä maksettu palkka voi olla Suomessa verovapaata, jos siihen soveltuu kuuden kuukauden sääntö tai jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen.
 • Lähettävän suomalaisen yrityksen on annettava ilmoitus palkasta ja maksettava sosiaalivakuutusmaksut, jos työntekijä on vakuutettu Suomessa. Suomalaisella yrityksellä on velvollisuus antaa ilmoitus niin kauan kuin työntekijä on vakuutettu Suomessa.

Merkitse ilmoitukseen myös lisätietoja antavan yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.

Maksajan osoite

Ilmoita osoitetiedot, jos suorituksen maksajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai Y-tunnusta, jos osoite sijaitsee ulkomailla tai jos maksaja on tilapäinen työnantaja. Ilmoita joko lähiosoite tai postilokero. Ilmoita näissä tilanteissa aina myös maakoodi.

Sijaismaksaja

Jos toimit sijaismaksajana, merkitse rasti kohtaan Toimin sijaismaksajana. Ilmoita varsinaisen työnantajan tunniste, nimi, tunnisteen tyyppi ja, jos kyse on ulkomaisesta tunnisteesta, myös tunnisteen maakoodi.

 • Sijaismaksajalla tarkoitetaan maksajaa, joka maksaa palkan tai muun suorituksen varsinaisen työnantajan puolesta. Sijaismaksajana voivat toimia ulosottovirastot, kunnat, Kela, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, konkurssipesät ja takaajat. Myös konserniyhtiöt ja ulkomaiset työnantajat voivat käyttää sijaismaksajia.

Sijaismaksajan on annettava tulorekisteriin ilmoitus maksamistaan palkoista ja toimittamistaan ennakonpidätyksistä. Varsinainen työnantaja ilmoittaa lisäksi erikseen sijaismaksajan tulonsaajalle maksamat palkat erityisesti sijaismaksajatilanteita varten tarkoitetuilla ns. infotulolajeilla. Katso lisätietoa tulolajeista sivulta Palkkojen tulolajit.

Sijaismaksajatilanteissa on tärkeää huomata, että varsinaisen työnantajan eläkejärjestelynumero ilmoitetaan tulorekisteriin vain kerran. Yleensä eläkejärjestelynumeron ilmoittaa varsinainen työnantaja.

Sijaismaksajatilanteista on erillinen asiakasohje Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: sijaismaksajan maksamat suoritukset, jossa käydään esimerkkien avulla lävitse, mitä tietoja ilmoitetaan, kun sijaismaksajana on Kela, kunta, palkkaturva tai muu sijaismaksaja. 

2. Edustaja

Edustajalla tarkoitetaan työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (447/2016) mukaista edustajaa. Jos annat tiedot ulkomaisen työnantajan edustajana, merkitse rasti lomakkeen lopussa olevaan kohtaan Tiedot antaa edustaja.

Ilmoita edustajan nimi, osoite, suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus tai, jos suomalaista tunnistetta ei ole, ulkomaisen tunnisteen tiedot.

3. Tulonsaaja

Tulonsaajan perustiedot

Ilmoita palkan tai muun suorituksen saajan nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus. Jos tulonsaaja on osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai muu juridinen henkilö, ilmoita aina Y-tunnus. Jos suomalaista tunnusta ei ole, ilmoita tulonsaajan nimi, syntymäaika, sukupuoli ja ulkomaisen tunnisteen tiedot sekä maakoodi.

Vuodesta 2022 alkaen lomakkeeseen voi täyttää kaksi tulonsaajan tunnistetta. Ilmoita tulonsaajalle kaksi tunnistetta, jos hänellä on suomalaisen henkilötunnuksen tai Y-tunnuksen lisäksi muu tunniste, esimerkiksi ulkomainen henkilötunnus. Ilmoita suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus kohdassa Tulonsaajan suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus. Jos ilmoitat lisäksi muun tunnisteen, merkitse se kohtaan Tulonsaajan muu tunniste ja valitse tunnisteen tyyppi.

Jos tulonsaajalla ei ole tunnistetta, merkitse rasti kohtaan Tulonsaajalla ei ole tunnistetta ja ilmoita tulonsaajan nimi, syntymäaika, sukupuoli sekä osoite.

Merkitse rastilla, jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, ja ilmoita myös asuinvaltion maakoodi, asuinvaltion verotunniste (TIN) sekä osoitetiedot kotivaltiossa. Jos asuinvaltio ei myönnä verotunnistetta, ilmoita verotunnisteen tilalla asuinvaltion myöntämä muu vastaava tunnus. 

Merkitse rastilla myös tieto siitä, onko tulonsaajan saama tulo ennakonpidätyksenalaista eli onko hänellä rajoitetusti verovelvollisen verokortti, jonka mukaan palkasta pidätetään ennakonpidätys.

Tulonsaajan lisätiedot

Merkitse rastilla, jos tulonsaaja on jokin seuraavista (tarvittaessa voit valita useamman vaihtoehdon):

 • Valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty
  • Työnantaja on saanut tulonsaajan työllistämiseen valtion työllistämistukea eli palkkatukea tai valtion virastolle ja laitokselle osoitettua määrärahaa työttömän työnhakijan työllistämiseen.
 • Laskutuspalvelua käyttävä henkilö, jolla ei ole Y-tunnusta
  • Laskutuspalveluyritys ilmoittaa tämän lisätiedon, jos henkilö tekee töitä omiin nimiinsä, laskuttaa tekemänsä työn laskutuspalvelun kautta eikä hänellä ole Y-tunnusta.
  • Voit ilmoittaa tiedon "Laskutuspalvelua käyttävä henkilö, jolla ei ole Y-tunnusta" vuodesta 2024 alkaen.
 • Rajakunnassa työskentelevä henkilö
  • Tulonsaaja asuu vakinaisesti Ruotsissa tai Norjassa kunnassa, joka rajoittuu Suomen maarajaan, ja työskentelee samaan maarajaan rajoittuvassa kunnassa Suomen puolella.
  • Suomen ja Ruotsin välisiä rajakuntia ovat Suomessa Enontekiö, Kolari, Muonio, Pello, Tornio sekä Ylitornio ja Ruotsissa Haparanda, Kiruna, Pajala sekä Övertorneå.
  • Suomen ja Norjan välisiä rajakuntia ovat Suomessa Enontekiö, Inari sekä Utsjoki ja Norjassa Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger ja Tana.
  • Tieto ilmoitetaan silloin, kun rajakunnassa työskentelevälle henkilölle maksetusta palkasta ei peritä tuloveroja Suomessa, mutta suomalaisen työnantajan on maksettava palkasta sosiaalivakuutusmaksut ja perittävä työntekijän sairausvakuutusmaksu.
  • Jos työntekijä tekee osan työstä Suomessa muualla kuin rajakunnassa, tästä työstä maksettava palkan osa verotetaan Suomessa. Nämä tulot ilmoitetaan eri ilmoituksella, jossa ei anneta Rajakunnassa työskentelevä henkilö -tietoa.
 • Ulkomailla työskentelevä henkilö
  • Tulonsaaja työskentelee ulkomailla. Tieto on annettava, jos Suomessa vakuutettu työntekijä työskentelee ulkomailla suomalaisen työnantajan lähettämänä työntekijänä. Tietoa ei anneta esimerkiksi silloin, kun tulonsaaja tekee ulkomaille lyhytaikaisen työmatkan.
  • Vastaavasti tieto on ilmoitettava silloin, kun ulkomainen konserniyhtiö maksaa työntekijän palkan ja lähettävä suomalainen yritys on vastuussa sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta. Suomalaisen yrityksen on tällöin annettava ilmoitus palkasta ja maksettava sosiaalivakuutusmaksut, jos lähetetty työntekijä on vakuutettu Suomessa. Suomalaisella yrityksellä on velvollisuus ilmoittaa tieto niin kauan kuin työntekijä on vakuutettu Suomessa.
 • Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)
  • Ulkomainen työnantaja maksaa tulonsaajalle palkkaa nettopalkkasopimuksen perusteella. Nettopalkkasopimus on sopimus, jonka perusteella työnantaja lupautuu maksamaan palkasta maksettavat verot ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut työntekijän puolesta. Tieto ilmoitetaan vain silloin, kun ulkomaisella työnantajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Tiedon voi antaa vain ulkomainen työnantaja.
 • Yhteisö
  • Tulonsaaja on avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö tai muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö.
 • Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta
  • Tieto annetaan tulonsaajasta, joka täyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 3 §:ssä säädetyt edellytykset mutta jolla ei ole velvollisuutta ottaa eläkevakuutusta yrittäjän eläkelain 4 §:n nojalla. Vastaavasti tieto annetaan tulonsaajasta, joka täyttää maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 3 §:ssä säädetyt edellytykset mutta jolla ei ole velvollisuutta ottaa eläkevakuutusta mainitun lain perusteella.  
  • Voit ilmoitta tiedon "Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta" vuodesta 2020 alkaen.
 • Avainhenkilö
  • Tulonsaajalle maksettu tulo on avainhenkilölain (1551/1995) mukaista tuloa tai Pohjoismaisesta investointipankista (PIP) annetun lain mukaan (562/1976) maksettua palkkaa.
  • Avainhenkilö on ulkomaalainen asiantuntija, jolle maksetaan avainhenkilön lähdeveron alainen palkka.
  • Ulkomaalaisen erityisasiantuntijan palkkaa käsitellään ns. avainhenkilölain mukaisena tulona silloin, kun työntekijä tulee Suomeen yli kuudeksi kuukaudeksi ja hänestä tulee näin yleisesti verovelvollinen jo työskentelyn alkaessa. Suomen kansalaisen palkkaa ei voida käsitellä avainhenkilölain mukaisena tulona. Avainhenkilö-tieto ilmoitetaan vain silloin, kun työntekijän verokorttiin on tehty merkintä avainhenkilölain soveltumisesta.
 • Urheilija
  • Tulonsaajalle on maksettu urheilusta saatuja suorituksia esimerkiksi urheilijasopimuksen perusteella. Suoritus voi olla esimerkiksi palkkaa tai työkorvausta. Tietoa käytetään ilmoitettaessa vain urheilusta saatuja suorituksia, ei esimerkiksi urheilijan muusta kuin urheilusta saamaa palkkatuloa.
 • Esiintyvä taiteilija
  • Tulonsaajalle on maksettu taiteilijan henkilökohtaisesta esiintymisestä saatu suoritus. Suoritus voi olla palkkaa tai työkorvausta. Esiintyviä taiteilijoita ovat esimerkiksi teatteri- ja elokuvanäyttelijät, radio- ja televisiotaiteilijat sekä muusikot.
 • Osakasasemassa maksajaan
  • Tulonsaaja on yritykseen tai toimeen osallinen sijoitetun pääoman kautta eli osakasasemassa maksajatahoon nähden. Tietoa ei anneta, jos tulonsaaja on osakkaana pörssiyhtiössä.
 • Osaomistaja
  • Tulonsaaja on työttömyysturvalain (1290/2002) mukainen osaomistaja yrityksessä, joka maksaa palkan tai muun suorituksen. Tarkempia tietoja saat tarvittaessa Työllisyysrahastosta.
 • Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö
  • Tulonsaaja on diplomaattisen edustuston palveluksessa oleva henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. 
  • Voit ilmoittaa tiedon "Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö" vuodesta 2021 alkaen.

Merkitse rastilla, jos tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona, ja ilmoita tällöin myös verosopimusvaltion maakoodi.

 • Tieto ilmoitetaan, jos ulkomainen työnantaja maksaa palkkaa Suomessa yleisesti verovelvolliselle työntekijälle, joka on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona. Tieto ilmoitetaan vain silloin, kun ulkomaisella työnantajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa.
 • Tiedon yhteydessä on ilmoitettava sen valtion maakoodi, jolla on oikeus verottaa tuloa.

Merkitse rastilla, jos tulonsaaja on ulkomailla asuva vuokratyöntekijä. Ilmoita myös työntekijän työskentelyaika Suomessa ja työskentelypäivien lukumäärä.

 • Tiedot ilmoitetaan, jos ulkomainen työnantaja maksaa suorituksen ulkomailla asuvalle vuokratyöntekijälle. Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä on ilmoitettava tulonsaajan lisätietona riippumatta työskentelyn kestosta tai siitä, onko työntekijä Suomessa yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen.
 • Tiedot ilmoitetaan, jos työnantajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa.
 • Tiedot on annettava vuokratyöntekijöistä, jotka tulevat seuraavista maista tai seuraavilta alueilta:
  • Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska, Latvia, Liettua, Viro, Espanja, Georgia, Moldova, Valko-Venäjä, Mansaari, Puola, Turkki, Kazakstan, Bermuda, Jersey, Guernsey, Caymansaaret, Kypros, Tadžikistan, Saksa ja Turkmenistan.
  • Tiedot on annettava myös Bulgariassa asuvasta vuokratyöntekijästä, joka työskentelee Suomessa muun kuin bulgarialaisen työnantajan palveluksessa.
  • Tiedot on annettava myös vuokratyöntekijöistä, jotka tulevat maista, joiden kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Palvelussuhdetiedot

Ilmoita palvelussuhteen voimassaoloaika. Jos palvelussuhde on päättynyt eläkkeelle jäämisen johdosta, merkitse rasti kyseiseen kohtaan ja ilmoita myös palvelussuhteen loppupäivä. Voit ilmoittaa palvelussuhteen voimassaoloajan myös muussa tapauksessa, mutta jätä loppupäivä merkitsemättä.

Ammattiluokan koodi

Ilmoita tulonsaajan ammattiluokka, jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu. Ammatti on ilmoitettava sen mukaisesti, mitä työtä tulonsaaja tekee. Jos hän tekee kahteen tai useampaan eri ammattiluokkaan kuuluvia töitä, ilmoitetaan ammattiluokkana pääasiallisen työn ammattiluokka. Pääasiallisella työllä tarkoitetaan sitä työtä, jota henkilö tekee ajallisesti eniten.

Tulorekisterissä on käytössä Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus, joka on julkaistu Tilastokeskuksen sivuilla. Tulorekisterin TK10-ammattiluokituksessa ammattiluokat ilmoitetaan 5-numeroisina koodeina.

Monien alojen kuten rakennus- ja remontointialan ammattiluokan koodit riippuvat toimialasta. Ammattiluokan koodit voi tarkistaa Tilastokeskuksen sivuilta.

Tulonsaajan osoitteet

Ilmoita tulonsaajan osoite kotivaltiossa, jos tulonsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen.

Huomaa, että osoite kotivaltiossa on annettava, jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, vaikka hänellä olisikin suomalainen henkilötunnus. Ilmoita myös tulonsaajan osoite työskentelyvaltiossa, jos tulonsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Ilmoita näissä tilanteissa myös osoitteen maakoodi.  

Vakuuttaminen

Tieto työeläkevakuutuksesta

Merkitse rasti sen työeläkevakuutuksen kohdalle, jonka mukaan tulonsaaja on vakuutettu: työntekijän työeläkevakuutus, maatalousyrittäjän eläkevakuutus tai yrittäjän eläkevakuutus. Jos vakuuttamisvelvollisuutta ei ole, jätä kohta tyhjäksi.

Voit valita vain yhden kolmesta vaihtoehdosta:

 1. Valitse Työntekijän työeläkevakuutus, jos tulonsaaja on vakuutettu
  • työntekijän eläkelain (395/2006) mukaan
  • julkisten alojen eläkelain (81/2016) mukaan
  • merimieseläkelain (1290/2006) mukaan
  • ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) mukaan
  • Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaisen eläkesäännön perusteella
  • Ahvenanmaan maakuntalain (ÅFS 54/2007) mukaisen eläkesäännön perusteella.
 2. Valitse Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL), jos tulonsaaja on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) mukaisesti.
  • Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen vakuutus on viljelijöiden, metsänomistajien, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus.
  • Myös apurahansaajat kuuluvat MYEL:n mukaisen työeläketurvan piiriin.
 3. Valitse Yrittäjän eläkevakuutus (YEL), jos tulonsaaja on vakuutettu yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukaisesti.
  • Yrittäjä on henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta palvelussuhteessa ja täyttää kyseisen ansiotyön osalta lainsäädännössä olevat tunnusmerkit. Yrittäjä vastaa oman eläkevakuutuksensa järjestämisestä.
  • Yrittäjä vakuuttaa toimintansa yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukaisesti. Vakuutus on pakollinen, kun yrittäjä täyttää eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset, ja vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta.
Työeläkeyhtiön yhtiötunnus ja työeläkevakuutetun tulonsaajan eläkejärjestelynumero

Ilmoita sen työeläkelaitoksen yhtiötunnus, josta olet ottanut työeläkevakuutuksen. Merkitse kohtaan vain numero, älä kirjoita työeläkelaitoksen nimeä. Työeläkelaitoksella tarkoitetaan työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa tai eläkesäätiötä. Jokaisella työeläkelaitoksella on yksilöllinen kaksi- tai viisimerkkinen yhtiötunnus, jolla tiedot kohdennetaan oikealle työeläkelaitokselle. Ilmoita myös tulonsaajan eläkejärjestelynumero.

Työnantajalla ei ole eläkevakuuttamisvelvollisuutta, jos työntekijälle maksettu palkka kuukaudessa on alle työeläkevakuuttamisen alarajan (katso rajat taulukosta). Jätä siinä tapauksessa nämä kohdat täyttämättä. Myöskään sijaismaksaja ei ilmoita tulonsaajan työeläkevakuuttamisen tietoja.

Työeläkevakuuttamisen alaraja kuukaudessa

Työeläkevakuuttamisen alaraja kuukaudessa

vuosi
68,57 euroa 2024
65,26 euroa 2023
62,88 euroa 2022
61,37 euroa 2021
60,57 euroa 2020
59,36 euroa 2019

Jos tulonsaaja on MYEL- tai YEL-vakuutettu, työeläkelaitoksen yhtiötunnusta ja eläkejärjestelynumeroa ei ilmoiteta.

Jos olet tilapäinen työnantaja, valitse alla olevasta taulukosta se työeläkelaitos, jonka kautta hoidat eläkevakuuttamisen. Ilmoita tämän työeläkelaitoksen yhtiötunnus. Tilapäinen työnantaja ei ilmoita eläkejärjestelynumeroa.

Työeläkelaitokset
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus Työeläkelaitos
46 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
54 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
55 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
56 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
Työtapaturmavakuutusyhtiön tunniste ja vakuutusnumero

Ilmoita työtapaturmavakuutusyhtiön Y-tunnus ja työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero. Jos työtapaturmavakuutusyhtiöllä ei ole Y-tunnusta, ilmoita ulkomainen tunniste sekä tunnisteen maakoodi. Merkitse rastilla tunnisteen tyyppi.

Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä työssä aiheutuvien tapaturmien varalta työtapaturmavakuutuksella, jos kalenterivuoden aikana työntekijöille maksettavien palkkojen yhteissumma ylittää työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen alarajan (katso rajat työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen taulukosta) . Tiedot ovat pakollisia, jos työnantaja on vakuuttanut työntekijänsä useammalla kuin yhdellä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella.

Ei ole vakuuttamisvelvollisuutta seuraavien vakuutuksien osalta

Tietyissä tilanteissa työnantajalla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta esimerkiksi vakuuttamisen euromääräisen alarajan vuoksi, henkilön iän perusteella tai sen vuoksi, että tulonsaaja toimii yrittäjänä. Eri vakuutuksissa vakuuttamisvelvollisuudet ovat seuraavat.

Sairausvakuutus: 

 • Työnantajan sairausvakuutusmaksua maksetaan 16–67-vuotiaille maksetuista palkoista.

Työeläkevakuutus:

Työttömyysvakuutus:

 • Työttömyysvakuutusmaksua maksetaan 18–64-vuotiaille maksetuista palkoista.
 • Jos työnantaja maksaa vuoden aikana palkkoja alle vuotuisen alarajan, sen ei tarvitse tilittää työttömyysvakuutusmaksuja. Työnantajan pitää kuitenkin aina pidättää palkasta työntekijän työttömyysvakuutusmaksu, jos työntekijä on velvollinen maksamaan vakuutusmaksun (katso rajat taulukosta).
Työttömyysvakuuttamisen ikäraja ja vuotuinen alaraja
Työttömyysvakuuttamisen ikäraja Työttömyysvakuuttamisen alaraja vuodessa vuosi
18–64-vuotiaat 1 500 euroa 2024
18–64-vuotiaat 1 400 euroa 2023

18–64-vuotiaat (1.8.2022 alkaen)

17–64-vuotiaat (31.7.2022 asti)

1 300 euroa

2022
17–64-vuotiaat 1 300 euroa 2019–2021

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus:

 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa ei ole ikärajoja, mutta vakuuttamisvelvollisuus on, jos työnantaja maksaa työntekijöilleen kalenterivuoden aikana palkkoja yli vuotuisen alarajan (katso rajat taulukosta).
Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen vuotuinen alaraja
Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen alaraja vuodessa vuosi
1 500 euroa 2024
1 400 euroa 2023
1 300 euroa 2019–2022

Merkitse rastilla se vakuutus tai ne vakuutukset, joiden osalta maksajalla ei ole ollut velvollisuutta vakuuttaa tulonsaajaa.  Jos vakuuttamisvelvollisuus ei koske yhtäkään vakuutusta, riittää yksi rasti ylimmässä kohdassa ”Työeläke-, sairaus-, työttömyys-, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus”.

Huomaa, että jos ilmoituksella annetaan tieto kohdassa ”Ei ole vakuuttamisvelvollisuutta seuraavien vakuutuksien osalta”, se koskee kaikkia ilmoitettuja tuloja. Jos vakuuttamistieto muuttuu kesken palkanmaksukauden, tulonsaajasta on annettava kaksi eri ilmoitusta. Maksajan on tällöin annettava eri ilmoituksella tiedot niistä tuloista, joista on vakuuttamisvelvollisuus.

Esimerkki: Työnantaja maksaa tulonsaajalle palkkaa 250 euroa. Työnantajan kalenterivuoden aikana työntekijöilleen maksamat palkat jäävät alle työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen sekä työnantajan työttömyysvakuuttamisen vuotuisen alarajan. Työnantajalla on velvollisuus maksaa työeläke- ja sairausvakuutusmaksut tulonsaajan palkasta. Maksaja on järjestänyt tulonsaajan eläketurvan tekemättä vakuutussopimusta eli hän on tilapäinen työnantaja.

Työnantaja ilmoittaa seuraavat vakuuttamista koskevat tiedot:

 • Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta: Työttömyysvakuutus
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta: Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
 • Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
 • Työeläkevakuutetun tulonsaajan eläkejärjestelynumero: (ei ilmoiteta, koska maksaja on tilapäinen työnantaja)

Tyypillisimpien vakuuttamiseen vaikuttavien euromääräisten rajojen ja ikärajojen lisäksi on olemassa muitakin tilanteita, joissa vakuuttamisen tieto voi olla poikkeava. Katso tarkemmin ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin

Ulkomailta Suomeen lähetettyä ja Suomessa työskentelevää työntekijää ei tarvitse vakuuttaa Suomessa, jos työntekijään sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusten perusteella jonkin muun maan lainsäädäntöä ja hänellä on A1-todistus. Vakuutusvelvollisuutta ei ole myöskään silloin, jos työntekijään sovelletaan toisen maan lainsäädäntöä sosiaaliturvasopimuksen perusteella ja hänellä on todistus sovellettavasta lainsäädännöstä. Ulkomaisia maksajia koskevat lisäksi omat sääntönsä, joiden perusteella vakuuttamisvelvollisuutta Suomessa ei tietyissä tilanteissa ole.

Jos tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiirin, merkitse rastilla se vakuutus tai ne vakuutukset, joiden osalta maksajalla ei ole ollut velvollisuutta vakuuttaa tulonsaajaa. Jos vakuuttamisvelvollisuus ei koske yhtäkään vakuutusta, riittää yksi rasti ylimmässä kohdassa ”Työeläke-, sairaus-, työttömyys-, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus”.

Huomaa, että jos ilmoituksella annetaan tieto kohdassa ”Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin”, se koskee kaikkia ilmoitettuja tuloja. Jos vakuuttamistieto muuttuu kesken palkanmaksukauden, tulonsaajasta on annettava kaksi eri ilmoitusta. Maksajan on tällöin annettava eri ilmoituksella tiedot niistä tuloista, joista on vakuuttamisvelvollisuus.

4. Tulonsaajalle maksetut suoritukset

4A Maksetut suoritukset tulolajeittain

Ilmoita kaikki suoritukset, jotka on maksettu tulonsaajalle samana maksupäivänä. Voit valita, ilmoitatko maksetut rahapalkat yhteissummana (ns. ilmoitustapa 1) vai eritellysti (ns. ilmoitustapa 2). Huomaa, että molempia tapoja ei voi käyttää yhtä aikaa samalla palkkatietoilmoituksella. Lisätietoja eri ilmoitustavoista saat ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot.

Jos ilmoitat rahapalkat yhteissummana (ilmoitustapa 1), käytä tulolajeja 101–106. Tämä on rahapalkkojen ilmoittamisen minimitaso.

Halutessasi voit eritellä maksetut rahapalkat tarkemmin käyttämällä tulolajeja 201–239 (ilmoitustapa 2). Suositus on, että rahapalkat ilmoitettaisiin tällä tavoin tarkemmin eriteltyinä, jolloin tulorekisteristä tietoja saavat tiedon käyttäjät voivat hyödyntää tietoja tarvitsemallaan tarkkuudella esimerkiksi etuuspäätöksiä tehdessään. Tällöin tiedon käyttäjän ei tarvitse pyytää lisätietoja suorituksen maksajalta tai tulonsaajalta jälkikäteen.

Seuraavat tulolajit voi ilmoittaa kohdassa 4A vain kerran:

 • 304 Autoetu
 • 311 Kilometrikorvaus (verovapaa)
 • 317 Muu luontoisetu
 • 331 Päiväraha

Täydellisen luettelon ja kuvaukset kaikista käytössä olevista tulolajeista löydät tulorekisterin sivulta Palkkojen tulolajit.

Jos olet ilmoittanut lomakkeen etusivulla, että ilmoitus koskee

 • perusteetonta etua, ilmoita nämä suoritukset tulolajeittain
 • takaisinperintää, ilmoita takaisinperittävät suoritukset tulolajeittain ja anna lisätietoja kohdassa 4D. Jos nettona takaisinperittyyn määrään kohdistuu ennakonpidätystä tai lähdeveroa, voit ilmoittaa vain yhden tulolajin. Jos takaisinperittyjä suorituksia on useita, ne pitää ilmoittaa erillisillä ilmoituksilla. Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys tai lähdevero ilmoitetaan tällöin tulolajeittain.

Kansainvälisissä tilanteissa merkitse, soveltuuko 6 kk:n sääntö. Jos kuuden kuukauden sääntö soveltuu, ilmoita myös työskentelymaan maakoodi. Lisätietoa kansainvälisistä tilanteista saat ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kansainväliset tilanteet.

Joistakin tulolajeista on annettava lisätietoja kohdassa 4B. Jos jonkin suorituksen vakuuttamisen tieto poikkeaa tulolajin oletusarvosta, anna lisätietoja kohdassa 4C.

Vähennettävät erät

Ilmoita tässä kohdassa seuraavat vähennettävät erät yhteenlaskettuina kaikista ilmoitetuista tulolajeista:

 • ennakonpidätys
 • työntekijän työttömyysvakuutusmaksu
 • lähdevero ja mahdollinen lähdeverovähennys
 • työntekijän työeläkevakuutusmaksu.

Työntekijältä tai muulta suorituksen saajalta peritty ennakonpidätys ilmoitetaan yhteissummana, vaikka tulolajeja olisi ilmoitettu useita. Huomaa, että työntekijän sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätykseen eikä sitä saa ilmoittaa erikseen kuten lähdeveron tapauksessa.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksusta saat lisätietoja Työllisyysrahastosta.

Lähdeverona ilmoitetaan vain rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista suorituksista peritty ja Suomeen tilitetty lähdevero. Lähdevero ilmoitetaan yhteissummana, vaikka tulolajeja olisi ilmoitettu useita.

Lähdevero ei sisällä työntekijän sairausvakuutusmaksua, vaan se peritään tarvittaessa erikseen. Tällöin työntekijän sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan erikseen tulolajilla 412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu lomakkeen kohdassa Muut vähennettävät erät. 

Lähdeverovähennys ilmoitetaan, jos rahapalkan ja luontoisetujen yhteismäärästä on oikeus tehdä vähennys ennen lähdeveron perimistä.

 • Lähdeveroa perittäessä vähennetään 510 euroa kuukaudessa sellaisen tulon yhteismäärästä, josta perittävä lähdevero on 35 %.  Alle kuukauden ajalta kertyneen tulon yhteismäärästä vähennetään 17 euroa päivässä. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin tulon määrä. Vähennyksen saaminen edellyttää, että tulonsaaja esittää suorituksen maksajalle lähdeverokortin, jossa on maininta vähennyksestä.

Työntekijän työeläkevakuutusmaksun määräytymisestä saat tarkempia tietoja käyttämästäsi työeläkelaitoksesta. 

Muut vähennettävät erät

Ilmoita tässä kohdassa kaikki muut kuin edellisessä kohdassa mainitut tulonsaajalle maksettavista suorituksista vähennettävät erät. Alla on lueteltu kohdassa ilmoitettavat tulolajit sekä vuosi, josta alkaen tulolajia voi käyttää:

Muut vähennettävät erät
Koodi Tulolajin nimi

Käytössä alkaen

401 Autoedusta peritty korvaus 2019
407 Muista luontoiseduista peritty korvaus 2019
408 Nettopalkasta vähennettävä muu erä 2019
410 Työnantajan maksaman kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen maksu 2019
411 Työnantajan maksaman kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen työntekijältä peritty osuus 2019
412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu 2019
415 Työsuhdematkalipusta peritty korvaus 2019
416 Ulkomaille maksettu vero 2019
417 Ulosmittaus 2019
418 Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu 2019
419 Vähennys ennen ennakonpidätystä 2019
420 Polkupyöräedusta peritty korvaus 2021

Saat lisätietoa eri tulolajeista sivulta Palkkojen tulolajit.

4B Lisätiedot luontoiseduista ja kustannusten korvauksista

Ilmoita tässä kohdassa lisätiedot kohdassa 4A ilmoitetuista tulonsaajan saamista luontoiseduista (autoetu ja muut verotettavat luontoisedut) sekä kustannusten korvauksista (verovapaa kilometrikorvaus, päivärahat). Jos matkakustannusten korvaukset on maksettu vastoin Verohallinnon päätöksen mukaisia aika- ja kilometrirajoja, ne eivät ole miltään osin verovapaita. Korvaukset rinnastetaan silloin palkkaan ja ne ilmoitetaan palkkana. Korvauksia ei tällöin ilmoiteta erillisillä kustannusten korvausten tulolajeilla.

Ilmoita autoedun tyyppi sekä auton ikäryhmä ja kilometrimäärä. Autot kuuluvat kolmen ensimmäisen käyttövuoden aikana ikäryhmään A, kolmen seuraavan vuoden aikana ikäryhmään B ja tämän jälkeen ikäryhmään C. Arvo U tarkoittaa ulkomailla käytössä olevaa ja sieltä saatua autoetua.

Ilmoita auton päästöarvo, jos olet alentanut autoedun määrää siksi, että auto on nollapäästöinen tai vähäpäästöinen. Autoedun määrää voi alentaa, jos auton ajonaikainen hiilidioksidipäästö on 0–100 grammaa kilometriä kohden. Lisätietoja auton päästöarvon ilmoittamisesta on ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset.

Voit ilmoittaa auton päästöarvon, kun maksupäivä on vuosina 2022–2025.

Ilmoita kilometrimäärä vain, jos ilmoitat tulolajin 311 Kilometrikorvaus (verovapaa). Ilmoita verovapaan kilometrikorvauksen perusteena oleva kilometrimäärä kokonaislukuna. Esimerkiksi jos kilometrimäärä on 125,6, ilmoita 126.

Merkitse kohtaan Päivärahat eriteltynä maksetun päivärahan tyyppi (ateriakorvaus, osapäiväraha, kokopäiväraha, ulkomaanpäiväraha tai ulkomaan työskentelyyn liittyvät verovapaat korvaukset). Voit valita useamman vaihtoehdon.

Jos olet ilmoittanut kohdassa 4A työnantajan muuna kuin rahana antamia etuja tulolajilla 317 Muu luontoisetu, erittele nämä edut kohdassa Muut verotettavat luontoisedut eriteltynä. Merkitse rastilla, jos tulonsaaja on saanut asuntoedun, puhelinedun, ravintoedun tai muita etuja. Ravintoedun voi ilmoittaa tulolajilla 317 Muu luontoisetu vain, jos siitä peritty korvaus ei vastaa verotusarvoa. Muita etuja ovat esimerkiksi autotallietu ja vene-etu.

Jos työnantaja perii työntekijältä ravintoedusta sen verotusarvoa vastaavan korvauksen, merkitse rasti kohtaan Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa. Ravintoetu ilmoitetaan tällöin kohdassa 4A tulolajilla 334 Ravintoetu.

 • Jos työnantaja perii työntekijältä vain osan ravintoedun verotusarvosta, ilmoita palkasta peritty osuus kohdassa 4A tulolajilla 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus. Ilmoita ravintoedun verotusarvo kohdassa 4A joko tulolajilla 334 Ravintoetu tai 317 Muu luontoisetu.

4C Lisätiedot suorituksista, joiden vakuuttamisen tieto on poikkeava

Jos kohdassa 4A on ilmoitettu tulolajeja, joiden vakuuttamistieto poikkeaa tulolajin oletusarvosta, merkitse taulukkoon tulolajin koodi ja sen poikkeavat vakuuttamistiedot.

Jokaisessa tulolajissa on oletus, jonka mukaan sosiaalivakuutusmaksut maksetaan. Jos tulo maksetaan oletuksen mukaisena, kohdassa 4C ei tarvitse ottaa kantaa sosiaalivakuutusmaksuihin.

Sivulla Palkkojen tulolajit kerrotaan, mitkä sosiaalivakuutusmaksut ovat kunkin tulolajin kohdalla oletuksena, ja kuvataan kunkin tulolajin selitteessä niitä tilanteita, joissa sosiaalivakuutusmaksut voivat vaihdella. Joissakin tulolajeissa sosiaalivakuutusmaksujen oletukset ja mahdollisuus muuttaa tulolajin vakuuttamistietoja voivat vaihdella eri vuosina.

Jos tulolajin poikkeava vakuuttamisen tieto koskee kaikkia sosiaalivakuutusmaksuja, merkitse Kyllä tai Ei ainoastaan kohtaan Sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Taulukkoa ei tarvitse täyttää,

 • jos tulonsaajalle maksetun tulolajin vakuuttamisen tieto ei poikkea oletusarvosta
 • jos olet ilmoittanut lomakkeen sivulla 4, että maksajalla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta esimerkiksi vakuuttamisen euromääräisen alarajan vuoksi, henkilön iän perusteella tai sen vuoksi, että tulonsaaja toimii yrittäjänä
 • jos olet ilmoittanut lomakkeen sivulla 4, että tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin.

4D Takaisinperinnän lisätiedot

Jos annettava palkkatietoilmoitus koskee tulon takaisinperintää, ilmoita takaisinperintäpäivä ja alkuperäinen palkkakausi. Jos tulo peritään tulonsaajalta takaisin nettona (nettoperintä), ilmoita takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys tai lähdevero.

Voit ilmoittaa tiedon "Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys tai lähdevero" paperilomakkeella vuodesta 2020 alkaen.

5. Päiväys ja allekirjoitus

Merkitse rasti kohtaan Tiedot antaa edustaja vain silloin, jos annat palkkatietoilmoituksen ulkomaisen työnantajan edustajana. Edustajalla tarkoitetaan työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (447/2016) mukaista edustajaa. Jos merkitset rastin tähän kohtaan, täytä myös edustajan tiedot kohtaan 2. Edustaja.

Allekirjoita lomake ennen sen lähettämistä. Merkitse myös päiväys ja puhelinnumerosi.

Palautusosoite

Lähetä lomake osoitteeseen:

Tulorekisteri
PL 1
00055 TULOREKISTERI

Maakoodit

Yleisimmin käytetyt maakoodit.

Yleisimmin käytetyt maakoodit
AE Arabiemiraatit AL Albania AM Armenia
AR Argentiina AT Itävalta AU Australia
AZ Azerbaidžan BA Bosnia ja Hertsegovina BB Barbados
BE Belgia BG Bulgaria BM Bermuda
BR Brasilia BY Valko-Venäjä CA Kanada
CH Sveitsi CN Kiina CY Kypros
CZ Tšekki DE Saksa DK Tanska
EE Viro EG Egypti ES Espanja
FI Suomi FR Ranska GB Iso-Britannia
GE Georgia GG Guernsey GR Kreikka
HK Hongkong HR Kroatia HU Unkari
ID Indonesia IE Irlanti IL Israel
IM Mansaari IN Intia IS Islanti
IT Italia JE Jersey JP Japani
KG Kirgisia KR Korean tasavalta KY Caymansaaret
KZ Kazakstan LK Sri Lanka LT Liettua
LU Luxemburg LV Latvia MA Marokko
MD Moldova ME Montenegro MK Makedonia
MT Malta MX Meksiko MY Malesia
NL Alankomaat NO Norja NZ Uusi-Seelanti
PH Filippiinit PK Pakistan PL Puola
RO Romania RS Serbia RU Venäjä
SE Ruotsi SG Singapore SI Slovenia
SK Slovakia TH Thaimaa TJ Tadžikistan
TM Turkmenistan TR Turkki TZ Tansania
UA Ukraina US Amerikan yhdysvallat UY Uruguay
UZ Uzbekistan VG Brittiläiset Neitsytsaaret VN Vietnam
ZA Etelä-Afrikka ZM Sambia  

Aiempien vuosien lomakkeet

Käytä näitä lomakkeita, jos korjaat kyseisen vuoden ilmoitusta.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024