Palkkatietoilmoitus – lomake ja täyttöohje (6101)

Palkkatietoilmoitus (TULOR 6101) sopii useimpiin palkanmaksutilanteisiin.

Käytä tätä lomaketta, jos sekä maksajalla että tulonsaajalla on suomalainen tunniste eli henkilötunnus tai Y-tunnus. Muussa tapauksessa käytä laajaa palkkatietoilmoitusta (6104).

Katso, miten eri lomakkeet eroavat toisistaan

Tarkista paperilomakkeiden määräajat

Anna tarvittaessa myös työnantajan erillisilmoitus (6103)

Lataa lomake

Valitse lomake maksupäivän mukaan. Esimerkiksi jos maksupäivä on vuoden 2024 aikana, käytä vuoden 2024 lomaketta. Jos korjaat aiemmin tehtyä ilmoitusta, käytä kyseisen vuoden lomaketta.

Palkkatietoilmoitus 2024 (pdf)

Palkkatietoilmoitus 2023 (pdf)

Aiempien vuosien lomakkeet

Vaihtamalla sivun kieltä saat lomakkeen ja täyttöohjeen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Täyttöohjeen voit lukea myös saamen kielellä:

Deavdinráva – bálkádiehtoalmmuhus

Täyttöohje – palkkatietoilmoitus

Täytä lomake huolellisesti. Jos ilmoitus on täytetty virheellisesti tai tietoja puuttuu, ilmoitus hylätään. Hylättyä ilmoitusta ei tallenneta tulorekisteriin.

Täytä lomake huolellisesti ja katso myös vinkit ilmoituksen korjaamiseen

Katso esimerkki täytetystä lomakkeesta

Jos tarvitset tarkempia tietoja erilaisista ilmoittamistilanteista, tutustu ohjeisiimme:

Palkkatiedot-osiossa on ohjeita tulolajeista, luontoisetujen ilmoittamisesta ja vakuuttamisesta.

Missä tilanteissa teen työnantajan erillisilmoituksen?

Miten korjaan tiedot?

Missä voin tehdä ilmoituksen?

Voit laskea ja maksaa palkat maksuttomassa Palkka.fi-palvelussa. Palvelu lähettää tarvittavat ilmoitukset tulorekisteriin automaattisesti. 

Tutustu myös ohjeisiin eri toimijoille:

Kun ostat palvelun tai palkkaat työntekijän – kotitalous työnantajana

Mitä yhdistys ilmoittaa tulorekisteriin?

Jos kaipaat esimerkkejä tai haluat tarkempia ohjeita ilmoittamiseen, tutustu yksityiskohtaisiin ohjeisiimme:

Palkat: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Työnantajan erillisilmoitus

Kotitalous työn teettäjänä

Kaikki tulorekisterin yksityiskohtaiset ohjeet

Myös asiakaspalvelumme auttaa ilmoittamiseen liittyvissä kysymyksissä:

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Täytä lomakkeeseen seuraavat tiedot

Ilmoituksen tunnistetiedot

Täytä lomakkeen jokaisen sivun yläosaan ilmoituksen tunnistetiedot. Tunnistetietojen on oltava samat kaikilla lomakkeen sivuilla. Tunnistetietoja ovat:

 • toimenpiteen tyyppi
 • palkanmaksukausi
 • maksupäivä
 • suorituksen maksajan ilmoitusviite.

Toimenpiteen tyyppi

Merkitse rastilla, onko kyseessä uusi ilmoitus, korvaava ilmoitus vai ilmoituksen mitätöinti. Voit valita vain yhden toimenpiteen tyypin. Tieto on pakollinen.

Uusi ilmoitus on kyseessä silloin, kun annat palkanmaksusta ilmoituksen ensimmäisen kerran. Jos ilmoitus hylätään ja joudut antamaan tiedot uudelleen, kyseessä on myös uusi ilmoitus.

Korvaava ilmoitus annetaan, kun aiempaa ilmoitusta pitää korjata. Korvaavassa ilmoituksessa on annettava kaikki tiedot uudelleen, eli uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi on annettava myös aiemmassa ilmoituksessa oikein olleet tiedot. Korvaavassa ilmoituksessa pitää antaa aiemman ilmoituksen ilmoitusviite.

Ilmoituksen mitätöinti valitaan, kun mitätöidään aiemmin annettu ilmoitus kokonaan. Mitätöinnin yhteydessä riittää, että ilmoittaa toimenpiteen tyypin lisäksi suorituksen maksajan tunnisteen ja aiemman ilmoituksen ilmoitusviitteen, jonka avulla mitätöinti kohdistuu oikeaan ilmoitukseen. Ilmoitus kannattaa mitätöidä vasta sitten, kun uusi ilmoitus saadaan annettua.

Vaikka tietojen korjaaminen tulorekisterissä tehdään pääsääntöisesti korvaavalla ilmoituksella, on tiettyjä tilanteita, joissa tietoja ei voi korjata korvaavalla ilmoituksella. Sen sijaan aiemmin annettu ilmoitus on mitätöitävä ja sen jälkeen on annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

 • maksupäivän korjaus
 • palkanmaksukauden korjaus
 • suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
 • suorituksen maksajan tyypin Tilapäinen työnantaja (ei TyEL-vakuutussopimusta) korjaus
 • eläkejärjestelynumeron korjaus
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus
 • vakuuttamistietojen korjaus: vakuuttamisvelvollisuuden taannehtivat muutokset.

Viimeksi mainitut vakuuttamistietojen korjaukset koskevat tilannetta, jossa tulonsaajan tulo on alun perin ilmoitettu sosiaalivakuutusmaksujen alaisena ja myöhemmin huomataan, että tulonsaajalle maksetun tulon osalta ei olisikaan ollut vakuuttamisvelvollisuutta (tai päinvastoin). Tässä tapauksessa alkuperäinen ilmoitus on mitätöitävä ja tämän jälkeen on annettava uusi ilmoitus, jossa on oikeat vakuuttamistiedot. Edellä kuvatulla tavalla on meneteltävä, jotta tieto saadaan välitettyä myös virheellisen ilmoitustiedon saaneille sosiaalivakuuttajille oikein.

Palkanmaksukausi

Ilmoita palkanmaksukauden alku- ja loppupäivä. Ilmoita alku- ja loppupäivä muodossa ppkkvvvv, esimerkiksi 01052022–31052022. Palkanmaksukausi on ajanjakso, jolta palkka maksetaan. Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Tieto on pakollinen.

Huomaa, että palkanmaksukaudella ei tarkoiteta palkan ansaintakautta. Palkan ansaintakausi voi siis olla eri kuin palkanmaksukausi.

Jos kyse on muusta suorituksesta kuin palkasta (esimerkiksi työkorvaus tai kokouspalkkio, jota ei makseta työsuhteessa), palkanmaksukautena ilmoitetaan aikaväli, jolta suoritus maksetaan.

Maksupäivä

Ilmoita palkanmaksupäivä muodossa ppkkvvvv. Esimerkiksi jos palkka maksetaan 15.5.2022, ilmoita maksupäivä muodossa 15052022. Tieto on pakollinen.

Suorituksen maksajan ilmoitusviite

Suorituksen maksajan ilmoitusviite yksilöi maksajan antamat palkkatietoilmoitukset. Jos muodostat viitteen itse, sen on oltava erilainen jokaisessa uudessa ilmoituksessa. Kohdan voi jättää myös tyhjäksi, jolloin tulorekisteri muodostaa maksajan ilmoitusviitteen puolestasi. Tällöin ilmoitusviite lähetetään kirjeenä osoitteeseen, joka maksajalle on merkitty väestö- tai yritystietojärjestelmään.

Ilmoitusviite on tärkeä, koska samaa viitettä on käytettävä silloin, jos ilmoituksessa on ollut virheitä ja sitä pitää korjata. Ilman ilmoitusviitettä korvaavaa tai mitätöivää ilmoitusta ei tulorekisterissä pystytä kohdistamaan siihen ilmoitukseen, jota halutaan korjata. Sen vuoksi suorituksen maksajan ilmoitusviite on pakollinen tieto, jos korjaat aiempaa ilmoitusta tai mitätöit sen.

Ilmoitusviite voi olla enintään 40 merkin pituinen. Se voi sisältää sekä kirjaimia että numeroita mutta ei välilyöntejä. Sallitut merkit ovat numerot 0–9, kirjaimet a–z ja A–Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”. Huomaa, että kirjaimet å, ä ja ö eivät ole sallittuja merkkejä.

Esimerkkejä suorituksen maksajan ilmoitusviitteen muodostamisesta: 

 • Työnantaja on maksanut palkkaa kolmelle eri työntekijälle samana maksupäivänä 30.4.2022. Hän voi muodostaa ilmoitusviitteet esimerkiksi lisäämällä päivämäärän perään juoksevan numeron:
  • 300420221
  • 300420222
  • 300420223
 • Työnantaja on maksanut palkkaa kolmelle eri työntekijälle (Virtanen, Nieminen ja Järvinen) samana maksupäivänä 15.7.2022. Hän voi muodostaa ilmoitusviitteet esimerkiksi lisäämällä päivämäärän perään tulonsaajan nimen ja vaihtamalla ä:n a:ksi:
  • 15072022Virtanen
  • 15072022Nieminen
  • 15072022Jarvinen

1. Maksaja

Tiedot maksajasta

Ilmoita palkan tai muun suorituksen maksajan nimi ja suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus. Merkitse suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus ilmoitukseen täydellisenä. Älä kirjoita tunnisteen kenttään tunnisteen lisäksi muita tietoja. Tieto on pakollinen.

Esimerkki: henkilötunnus 101010-101A, Y-tunnus 0123456-2

Osoitetiedot on annettava, jos suorituksen maksaja on tilapäinen työnantaja tai jos maksajan osoite on ulkomailla. Ilmoita joko lähiosoite tai postilokero. Ilmoita osoitteen maakoodi, jos osoite on ulkomailla tai maksaja on tilapäinen työnantaja.  

Esimerkkejä maakoodeista: Suomi = FI, Ruotsi = SE, Norja = NO, Viro = EE, Venäjä = RU. Yleisimmin käytetyt maakoodit löytyvät tämän ohjeen lopussa olevasta taulukosta. Jos maakoodia ei löydy taulukosta, ilmoita maan nimi.

Jos suorituksen maksaja on tilapäinen työnantaja, kotitalous tai kotitalouksien työnantajarinki, ilmoita tieto merkitsemällä rasti kyseiseen kohtaan. Jos useat kohdat pätevät maksajaan, merkitse rasti kaikkiin.

Kotitalous on yksityinen henkilö tai kuolinpesä, joka on palkannut esimerkiksi siivoojan omaan henkilökohtaiseen talouteensa.

Kotitalouksien työnantajarinki on usean kotitalouden muodostama yksikkö, jossa ringin kotitaloudet ovat yhdellä työsopimuksella palkanneet työntekijän, esimerkiksi siivoojan tai lastenhoitajan. Kotitalousrinkiin kuuluvat kotitaloudet toimivat yhteisvastuullisesti palkatun työntekijän työnantajana. Kotitalousringistä yksi henkilö hoitaa omalla henkilötunnuksellaan palkan maksamisen tulonsaajalle ja tietojen ilmoittamisen tulorekisteriin. Jos ilmoitat tiedot kotitalousringin puolesta, merkitse rasti molempiin kohtiin: Kotitalous ja Kotitalouksien työnantajarinki.

Voit ilmoittaa tiedon "Kotitalouksien työnantajarinki" vuodesta 2021 alkaen.

Tilapäinen työnantaja (ei TyEL-vakuutussopimusta) on järjestänyt työntekijöidensä eläketurvan tekemättä eläkevakuutussopimusta. Tilapäisenä työnantajana voi toimia, jos työnantajan palveluksessa ei ole jatkuvasti työntekijöitä ja määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta maksettavat palkat ovat yhteensä alle erikseen säädetyn euromääräisen rajan (katso rajat taulukosta).

Tilapäisen työnantajan on annettava myös osoitetiedot ja osoitteen maakoodi. Tilapäisen työnantajan ei tarvitse ilmoittaa eläkejärjestelynumeroa. 

Tilapäisen työnantajan palkkaraja
Tilapäisen työnantajan palkkaraja kuuden kuukauden aikana vuosi
9 822 euroa 2024
9 348 euroa 2023
9 006 euroa 2022
8 790 euroa 2021
8 676 euroa 2020
8 502 euroa 2019

Merkitse ilmoitukseen myös lisätietoja antavan yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.

2. Tulonsaaja

Tiedot tulonsaajasta

Ilmoita palkan tai muun suorituksen saajan nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus. Jos tulonsaaja on osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai muu juridinen henkilö, ilmoita aina Y-tunnus.

Merkitse tulonsaajan henkilötunnus tai Y-tunnus ilmoitukseen täydellisenä. Tieto on pakollinen.

Esimerkki: henkilötunnus 101010-101A, Y-tunnus 0123456-2

Ilmoita osoite ja osoitteen maakoodi, jos tulonsaajan osoite on muualla kuin Suomessa.  

Ammattiluokan koodi

Ilmoita tulonsaajan ammattiluokka, jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu. Ammatti on ilmoitettava sen mukaisesti, mitä työtä tulonsaaja tekee. Jos hän tekee kahteen tai useampaan eri ammattiluokkaan kuuluvia töitä, ilmoitetaan ammattiluokkana pääasiallisen työn ammattiluokka. Pääasiallisella työllä tarkoitetaan sitä työtä, jota henkilö tekee ajallisesti eniten.

Tulorekisterissä on käytössä Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus, joka on julkaistu Tilastokeskuksen sivuilla. Tulorekisterin TK10-ammattiluokituksessa ammattiluokat ilmoitetaan 5-numeroisina koodeina.

Monien alojen kuten rakennus- ja remontointialan ammattiluokan koodit riippuvat toimialasta. Ammattiluokan koodit voi tarkistaa Tilastokeskuksen sivuilta.

Esimerkkejä yleisimmistä kotitalouksien käyttämistä ammattiluokan koodeista:

 • 91110 Kotiapulaiset ja -siivoojat (kotisiivous, tilapäinen lastenhoito)
 • 71110 Talonrakentajat (talojen ja muiden pienrakennusten pystytys, kunnossapito ja korjaus)
 • 74110 Rakennussähköasentajat (erilaisten rakennusten kuten asuintalojen sähköjärjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden asentaminen, huolto ja korjaaminen)

Tulonsaaja on osaomistaja tai yhteisö

Merkitse rastilla, jos tulonsaaja on työttömyysturvalain (1290/2002) mukainen osaomistaja yrityksessä, joka maksaa palkan tai muun suorituksen. Tarkempia tietoja saat tarvittaessa Työllisyysrahastosta.

Merkitse rastilla myös tilanne, jossa tulonsaaja on yhteisö (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö tai muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö).

Vakuuttaminen

Tieto työeläkevakuutuksesta

Merkitse rasti sen työeläkevakuutuksen kohdalle, jonka mukaan tulonsaaja on vakuutettu: työntekijän työeläkevakuutus, yrittäjän eläkevakuutus tai maatalousyrittäjän eläkevakuutus. Jos vakuuttamisvelvollisuutta ei ole, jätä kohta tyhjäksi.

Voit valita vain yhden kolmesta vaihtoehdosta:

 1. Valitse Työntekijän työeläkevakuutus, jos tulonsaaja on vakuutettu
  • työntekijän eläkelain (395/2006) mukaan
  • julkisten alojen eläkelain (81/2016) mukaan
  • merimieseläkelain (1290/2006) mukaan
  • ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) mukaan
  • Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaisen eläkesäännön perusteella
  • Ahvenanmaan maakuntalain (ÅFS 54/2007) mukaisen eläkesäännön perusteella.
 2. Valitse Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL), jos tulonsaaja on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) mukaisesti.
  • Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen vakuutus on viljelijöiden, metsänomistajien, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus.
  • Myös apurahansaajat kuuluvat MYEL:n mukaisen työeläketurvan piiriin.
 3. Valitse Yrittäjän eläkevakuutus (YEL), jos tulonsaaja on vakuutettu yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukaisesti.
  • Yrittäjä on henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta palvelussuhteessa ja täyttää kyseisen ansiotyön osalta lainsäädännössä olevat tunnusmerkit. Yrittäjä vastaa oman eläkevakuutuksensa järjestämisestä.
  • Yrittäjä vakuuttaa toimintansa yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukaisesti. Vakuutus on pakollinen, kun yrittäjä täyttää eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset, ja vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta.
Ei ole vakuuttamisvelvollisuutta seuraavien vakuutuksien osalta

Tietyissä tilanteissa työnantajalla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta esimerkiksi vakuuttamisen euromääräisen alarajan vuoksi, henkilön iän perusteella tai sen vuoksi, että tulonsaaja toimii yrittäjänä. Eri vakuutuksissa vakuuttamisvelvollisuudet ovat seuraavat.

Sairausvakuutus:

 • Työnantajan sairausvakuutusmaksua maksetaan 16–67-vuotiaille maksetuista palkoista.

Työeläkevakuutus:

 • Työnantajan velvollisuutena on vakuuttaa kaikki 17–67-vuotiaat työntekijät, joiden ansiot ylittävät vakuuttamisvelvollisuuden alarajan (katso rajat taulukosta).
Työeläkevakuuttamisen alaraja

Työeläkevakuuttamisen alaraja kuukaudessa

vuosi
68,57 euroa 2024
65,26 euroa 2023
62,88 euroa 2022
61,37 euroa 2021
60,57 euroa 2020
59,36 euroa 2019

Työttömyysvakuutus:

 • Työttömyysvakuutusmaksua maksetaan 18–64-vuotiaille maksetuista palkoista.
 • Jos työnantaja maksaa vuoden aikana palkkoja alle vuotuisen alarajan, sen ei tarvitse tilittää työttömyysvakuutusmaksuja. Työnantajan pitää kuitenkin aina pidättää palkasta työntekijän työttömyysvakuutusmaksu, jos työntekijä on velvollinen maksamaan vakuutusmaksun (katso rajat taulukosta).
Työttömyysvakuuttamisen ikäraja ja vuotuinen alaraja
Työttömyysvakuuttamisen ikäraja Työttömyysvakuuttamisen alaraja vuodessa vuosi
18–64-vuotiaat 1 500 euroa 2024
18–64-vuotiaat 1 400 euroa 2023

18–64-vuotiaat (1.8.2022 alkaen)

17–64-vuotiaat (31.7.2022 asti)

1 300 euroa

2022
17–64-vuotiaat 1 300 euroa 2019–2021

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus:

 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa ei ole ikärajoja, mutta vakuuttamisvelvollisuus on, jos työnantaja maksaa työntekijöilleen kalenterivuoden aikana palkkoja yli vuotuisen alarajan (katso rajat taulukosta).
Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen vuotuinen alaraja
Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen alaraja vuodessa vuosi
1 500 euroa 2024
1 400 euroa 2023
1 300 euroa 2019–2022

Merkitse rastilla se vakuutus tai ne vakuutukset, joiden osalta maksajalla ei ole ollut velvollisuutta vakuuttaa tulonsaajaa.  Jos vakuuttamisvelvollisuus ei koske yhtäkään vakuutusta, riittää yksi rasti ylimmässä kohdassa ”Työeläke-, sairaus-, työttömyys-, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus”.

Huomaa, että jos ilmoituksella annetaan tieto kohdassa ”Ei ole vakuuttamisvelvollisuutta seuraavien vakuutuksien osalta”, se koskee kaikkia ilmoitettuja tuloja. Jos vakuuttamistieto muuttuu kesken palkanmaksukauden, tulonsaajasta on annettava kaksi eri ilmoitusta. Maksajan on tällöin annettava eri ilmoituksella tiedot niistä tuloista, joista on vakuuttamisvelvollisuus.

Esimerkki: Työnantaja maksaa tulonsaajalle palkkaa 250 euroa. Työnantajan kalenterivuoden aikana työntekijöilleen maksamat palkat jäävät alle työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen sekä työnantajan työttömyysvakuuttamisen vuotuisen alarajan. Työnantajalla on velvollisuus maksaa työeläke- ja sairausvakuutusmaksut tulonsaajan palkasta. Maksaja on järjestänyt tulonsaajan eläketurvan tekemättä vakuutussopimusta eli hän on tilapäinen työnantaja.

Työnantaja ilmoittaa seuraavat vakuuttamista koskevat tiedot:

 • Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta: Työttömyysvakuutus
 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta: Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
 • Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
 • Työeläkevakuutetun tulonsaajan eläkejärjestelynumero: (ei ilmoiteta, koska maksaja on tilapäinen työnantaja)
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus ja työeläkevakuutetun tulonsaajan eläkejärjestelynumero

Ilmoita sen työeläkelaitoksen yhtiötunnus, josta olet ottanut työeläkevakuutuksen. Merkitse kohtaan vain numero, älä kirjoita työeläkelaitoksen nimeä. Työeläkelaitoksella tarkoitetaan työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa tai eläkesäätiötä. Jokaisella työeläkelaitoksella on yksilöllinen kaksi- tai viisimerkkinen yhtiötunnus, jolla tiedot kohdennetaan oikealle työeläkelaitokselle. Ilmoita myös tulonsaajan eläkejärjestelynumero.

Työnantajalla ei ole eläkevakuuttamisvelvollisuutta, jos työntekijälle maksettu palkka kuukaudessa on alle työeläkevakuuttamisen alarajan (katso rajat työeläkevakuuttamisen taulukosta). Jätä siinä tapauksessa nämä kohdat täyttämättä.

Jos tulonsaaja on MYEL- tai YEL-vakuutettu, työeläkelaitoksen yhtiötunnusta ja eläkejärjestelynumeroa ei ilmoiteta.

Jos olet tilapäinen työnantaja, valitse alla olevasta taulukosta se työeläkelaitos, jonka kautta aiot hoitaa eläkevakuuttamisen. Ilmoita tämän työeläkelaitoksen yhtiötunnus. Tilapäinen työnantaja ei ilmoita eläkejärjestelynumeroa.

Työeläkelaitokset
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus Työeläkelaitos
46 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
54 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
55 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
56 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
Työtapaturmavakuutusyhtiön tunniste ja vakuutusnumero

Ilmoita työtapaturmavakuutusyhtiön Y-tunnus ja työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero. Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä työssä aiheutuvien tapaturmien varalta työtapaturmavakuutuksella, jos kalenterivuoden aikana työntekijöille maksettavien palkkojen yhteissumma ylittää työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen alarajan (katso rajat työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen taulukosta). Tiedot ovat pakollisia, jos työnantaja on vakuuttanut työntekijänsä useammalla kuin yhdellä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella.

3. Tulonsaajalle maksetut suoritukset

3A Palkan yhteissumma ja vähennettävät erät

Ilmoita Palkan yhteissumma -kohdassa tulonsaajalle maksettu rahapalkka. Palkan yhteissumma -kohtaan merkitään kaikki tulolajilla 101 Palkka yhteissumma ilmoitettavat suoritukset. Palkan yhteissumma sisältää kaikki 200-sarjan tulolajit. Saat lisätietoa palkkojen tulolajeista osoitteesta sivulta Palkkojen tulolajit

Ilmoita myös palkasta ja muista suorituksista vähennettävät erät:

 • työntekijältä tai muulta suorituksen saajalta perityt ennakonpidätykset yhteensä (myös esimerkiksi työkorvauksen ennakonpidätys)
 • työntekijän työeläkevakuutusmaksu
 • työntekijän työttömyysvakuutusmaksu. 

Tarkemmat tiedot työeläkevakuutusmaksun määräytymisestä voit tarkistaa käyttämästäsi työeläkelaitoksesta. Työttömyysvakuutusmaksusta saat lisätietoja Työllisyysrahastosta.

Jos osa Palkan yhteissumma -kohdassa ilmoitetuista tuloista ei ole sosiaalivakuutusmaksujen (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen) perusteena, ilmoita tästä erikseen. Merkitse taulukkoon kunkin vakuutusmaksun kohdalle se osuus tulosta, joka on vakuutusmaksujen alainen. Taulukkoa ei täytetä,

 • jos tulonsaajalle maksettu tulo on kaikkien vakuutusmaksujen alainen
 • jos lomakkeen sivulla 2 on ilmoitettu, että tulosta ei ole lainkaan vakuuttamisvelvollisuutta esimerkiksi vakuuttamisen euromääräisen alarajan vuoksi, henkilön iän perusteella tai sen vuoksi, että tulonsaaja toimii yrittäjänä.

3B Muut ilmoitettavat tulolajit

Ilmoita kohdassa 3B muut kuin kohdassa 3A ilmoitetut tulot ja vähennettävät erät. Tällaisia tulolajeja ovat esimerkiksi

 • 336 Työkorvaus (toimeksiantosuhteessa maksettu korvaus yrittäjälle, yritykselle tai esimerkiksi yksityiselle perhepäivähoitajalle, joka ei kuulu ennakkoperintärekisteriin)
 • 353 Veronalainen kustannusten korvaus (korvaus, jonka työnantaja maksaa työn suorittajalle työtehtävien hoitamisesta välittömästi aiheutuneista kustannuksista, esimerkiksi työvälineiden ja materiaalin hankkimisesta aiheutuneet menot).

Kaikkien ilmoitettujen tulolajien ennakonpidätykset ilmoitetaan yhteenlaskettuina kohdassa 3A Ennakonpidätys yhteensä.

Alla on lueteltu kaikki erikseen ilmoitettavat tulolajit, jotka voi ilmoittaa kohdassa 3B sekä vuosi, josta alkaen tulolajia voi käyttää:

Erikseen ilmoitettavat tulolajit
Koodi Tulolajin nimi

Käytössä alkaen

302 Asuntolainan korkoetu 2019
308 Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio 2019
309 Henkilöstörahastosta nostettu rahasto-osuus ja ylijäämä (veronalainen 80%) 2019
310 Henkilöstölle annettu rahalahja 2019
313 Käyttökorvaus ansiotuloa 2019
314 Käyttökorvaus pääomatuloa 2019
315 Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu 2019
316 Muu veronalainen ansiotulo 2019
320 Osakepalkkio 2019
326 Palkkio työsuhdekeksinnöstä 2019
332 Pääomatuloa oleva suoritus 2019
335 Sovittelijan kulukorvaus 2019
336 Työkorvaus 2019
337 Työnantajakohtaisen sairauskassan maksama täydennyspäiväraha 2019
338 Työnantajan maksama eläke 2019
339 Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkka) 2019
340 Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (työkorvaus) 2019
341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus 2019
342 Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus 2019
343 Työsuhdeoptio 2019
350 Urheilijarahastoon siirretty palkka 2019
351 Urheilijarahastosta maksettu palkka 2019
352 Vakuutuspalkka 2019
353 Veronalainen kustannusten korvaus 2019
357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus 2019
358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha 2019
359 Perusteeton etu 2019
361 Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta 2019
362 Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti 2021
363 Polkupyöräedun verovapaa osuus 2021
364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus 2021
366 Tekijänoikeuskorvaus ansiotuloa 2024
367 Rahana maksettu osakepalkkio 2024
368 Rahana maksettu työsuhdeoptio 2024
407 Muista luontoiseduista peritty korvaus 2019
415 Työsuhdematkalipusta peritty korvaus 2019
419 Vähennys ennen ennakonpidätystä 2019
420 Polkupyöräedusta peritty korvaus 2021

3C Luontoisedut ja kustannusten korvaukset

Ilmoita kohdassa 3C tulonsaajan saamat luontoisedut (autoetu ja muut verotettavat luontoisedut) sekä kustannusten korvaukset (verovapaa kilometrikorvaus ja päivärahat).

Ilmoita autoedun määrä ja kilometrit ajopäiväkirjan mukaan sekä merkitse rastilla, onko kyseessä vapaa autoetu vai auton käyttöetu. Merkitse rastilla myös luontoisetuauton ikäryhmä. Autot kuuluvat kolmen ensimmäisen käyttövuoden aikana ikäryhmään A, kolmen seuraavan vuoden aikana ikäryhmään B ja tämän jälkeen ikäryhmään C. Arvo U tarkoittaa ulkomailla käytössä olevaa ja sieltä saatua autoetua.

Ilmoita auton päästöarvo, jos olet alentanut autoedun määrää siksi, että auto on nollapäästöinen tai vähäpäästöinen. Autoedun määrää voi alentaa, jos auton ajonaikainen hiilidioksidipäästö on 0–100 grammaa kilometriä kohden. Lisätietoja auton päästöarvon ilmoittamisesta on ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset.

Voit ilmoittaa auton päästöarvon, kun maksupäivä on vuosina 2022–2025.

Ilmoita kilometrimäärä vain, jos ilmoitat tulolajin 311 Kilometrikorvaus (verovapaa). Ilmoita verovapaan kilometrikorvauksen perusteena oleva kilometrimäärä kokonaislukuna. Esimerkiksi jos kilometrimäärä on 125,6, ilmoita 126.

Merkitse kohtaan Päivärahat yhteensä verovapaiden päivärahojen ja ateriakorvausten yhteismäärä. Merkitse rastilla, mitä korvauksia summa sisältää (ateriakorvaus, osapäiväraha, kokopäiväraha tai ulkomaanpäiväraha). Voit valita useamman vaihtoehdon.

Jos matkakustannusten korvaukset on maksettu vastoin Verohallinnon päätöksen mukaisia aika- ja kilometrirajoja, ne eivät ole miltään osin verovapaita. Korvaukset rinnastetaan silloin palkkaan ja ne ilmoitetaan palkkana. Korvauksia ei tällöin ilmoiteta tässä kohdassa.

Ilmoita kohdassa Muut verotettavat luontoisedut yhteensä muut edut, jotka työnantaja on antanut muuna kuin rahana. Merkitse rastilla, jos summa sisältää asuntoedun, puhelinedun, ravintoedun tai muita etuja. Muita etuja ovat esimerkiksi autotallietu ja vene-etu.

Jos tulonsaajalle on annettu ravintoetu ja siitä peritty korvaus vastaa verotusarvoa, merkitse rasti kohtaan Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa ja ilmoita ravintoetu kohdassa Ravintoetu. Jos ravintoedusta peritty korvaus ei vastaa verotusarvoa, ilmoita palkasta peritty osuus tulolajilla 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus lomakkeen kohdassa 3B ja ilmoita ravintoetu kohdassa Muut verotettavat luontoisedut yhteensä.

4. Päiväys ja allekirjoitus

Allekirjoita lomake ennen sen lähettämistä. Merkitse myös päiväys ja puhelinnumerosi.

Palautusosoite

Lähetä lomake osoitteeseen:

Tulorekisteri
PL 1
00055 TULOREKISTERI

Maakoodit

Yleisimmin käytetyt maakoodit.

Yleisimmin käytetyt maakoodit
AE Arabiemiraatit AL Albania AM Armenia
AR Argentiina AT Itävalta AU Australia
AZ Azerbaidžan BA Bosnia ja Hertsegovina BB Barbados
BE Belgia BG Bulgaria BM Bermuda
BR Brasilia BY Valko-Venäjä CA Kanada
CH Sveitsi CN Kiina CY Kypros
CZ Tšekki DE Saksa DK Tanska
EE Viro EG Egypti ES Espanja
FI Suomi FR Ranska GB Iso-Britannia
GE Georgia GG Guernsey GR Kreikka
HK Hongkong HR Kroatia HU Unkari
ID Indonesia IE Irlanti IL Israel
IM Mansaari IN Intia IS Islanti
IT Italia JE Jersey JP Japani
KG Kirgisia KR Korean tasavalta KY Caymansaaret
KZ Kazakstan LK Sri Lanka LT Liettua
LU Luxemburg LV Latvia MA Marokko
MD Moldova ME Montenegro MK Makedonia
MT Malta MX Meksiko MY Malesia
NL Alankomaat NO Norja NZ Uusi-Seelanti
PH Filippiinit PK Pakistan PL Puola
RO Romania RS Serbia RU Venäjä
SE Ruotsi SG Singapore SI Slovenia
SK Slovakia TH Thaimaa TJ Tadžikistan
TM Turkmenistan TR Turkki TZ Tansania
UA Ukraina US Amerikan yhdysvallat UY Uruguay
UZ Uzbekistan VG Brittiläiset Neitsytsaaret VN Vietnam
ZA Etelä-Afrikka ZM Sambia  

Aiempien vuosien lomakkeet

Käytä näitä lomakkeita, jos korjaat kyseisen vuoden ilmoitusta.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024