Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Yhteisöjen globaali minimiverotus (OECD:n pilari II)

OECD:n kansainvälisen tuloverotuksen uudistamishankkeessa (OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting) valmisteltavat sääntelykokonaisuudet tuovat muutoksia mukana olevien valtioiden verotusoikeuksiin. Sääntelykokonaisuuksia kutsutaan pilari I:ksi ja pilari II:ksi.

Pilari I koskee suurten monikansallisten konsernien tuloon kohdistuvan verotusoikeuden osittaista uudelleen allokointia valtioiden välillä. Asian valmistelu on kuitenkin vielä kesken OECD:ssa, eikä mallin tarkasta sisällöstä ole vielä päästy sopimukseen. Pilari II koskee kansainvälisten konsernien tulon globaalia minimiverotusta riippumatta siitä, missä valtioissa konserniyhtiöiden kotipaikat ovat. EU-alueella minimiverotus koskee myös suuria konserneja, jotka sijaitsevat vain yhden jäsenvaltion alueella.

Mitä pilari II:een sisältyvä muutos tarkoittaa?

Muutoksessa on kyse suurten konsernien uudesta täydennysverosta, jolla pyritään varmistamaan vähintään minimitason mukainen verotus ympäri maailman. Uuden veron avulla matalasti verotettujen konserniyksiköiden verotaso nostetaan 15 %:iin. Tämä toteutetaan verottamalla täydennysvero joko

  • emoyhtiön verona tuloksilukemissäännön perusteella (ns. IIR-sääntö), tai
  • muiden konserniyhtiöiden verona aliverotettujen voittojen säännön perusteella (ns. UTPR-sääntö).

Lisäksi pilari II:n säännöt sisältävät mahdollisuuden kotimaisen täydennysveron (ns. QDMTT-sääntö) käyttöön ottamiseen, jolloin täydennysvero kannetaan sen kautta.

Keitä muutos koskee?

Pilari II:n säännöt koskevat kansainvälisiä konserneja, joiden konserniliikevaihto ylittää 750 miljoonaa euroa vähintään kahtena neljästä viimeisimmästä tilikaudesta. EU-alueella säännöt koskevat myös kotimaansa sisällä liikevaihtorajan ylittäviä konserneja.

Miten tiedot ilmoitetaan?

Kaikki konserniyhtiöt ovat velvollisia antamaan tiedot globaalia minimiverotusta varten uudenlaisella, OECD:n standardin mukaisella ilmoituksella (GIR, GloBE Information Return). Ilmoitus on annettava 15 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ensimmäisen kerran ilmoittaessa on ilmoitusaika kuitenkin 18 kuukautta. Ilmoitus voidaan antaa keskitetysti, eli ylin emoyhtiö tai muu nimetty konserniyhtiö vastaa ilmoittamisesta, minkä jälkeen tiedot vaihdetaan konserniyhtiön sijaintivaltioiden veroviranomaisen kesken automaattisessa tietojenvaihdossa. Tällöin muiden konserniyhtiöiden on ilmoitettava oman valtionsa viranomaiselle, mikä yhtiö antaa GIR:in niiden puolesta (notifikaatio).

Ilmoituksen tietosisältö tulee perustumaan OECD:n standardiin ja ilmoitus voidaan antaa sähköisesti. Ilmoituksen tietosisältö on määritetty OECD:n julkaisussa GloBE Information Return. OECD tulee julkaisemaan skeeman, jonka mukaan ilmoitus annetaan. Ohjeita päivitetään, kun ilmoittamismenettelystä saadaan lisää tietoa.

Muutoksen aikataulu

Pilari II:een liittyvät muutokset toteutetaan EU:n alueella neuvoston direktiivillä (EU) 2022/2523, joka on implementoitava kansalliseen lainsäädäntöön 31.12.2023 mennessä. Sääntöjä sovelletaan 31.12.2023 tai sen jälkeen alkaviin tilikausiin. Direktiivin mukaan aliverotettujen voittojen säännön osalta implementointi tehdään 31.12.2024 mennessä, mistä säännön soveltaminen myös alkaa.

Säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2024. Ilmoitus on annettava siirtymäsäännösten mukaan ensimmäisen kerran 18 kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä, joten konsernit, joiden tilikausi vastaa kalenterivuotta, antaisivat ensimmäiset ilmoitukset kesäkuun 2026 loppuun mennessä. Aliverotettujen voittojen säännön osalta soveltaminen alkaisi vastaavasti verovuodesta 2025 alkaen.

Lisätietoja

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2024