Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Föreningar som Skatteförvaltningen namngivit (donationsavdrag)

Nedan finns en förteckning över av Skatteförvaltningen namngivna föreningar, inrättningar och stiftelser, vars egentliga uppgift är att bevara kulturarvet i Finland eller understödja vetenskap eller konst. Samfund kan få göra ett donationsavdrag för donationer till dessa. Stadgandet om avdraget finns i 57 § 1 mom. 2 punkten i inkomstskattelagen (se noggrannare Donationsavdrag i samfundsbeskattningen). Avdragsrätten gäller endast samfund.

Namngivningsbeslutets giltighetstid framgår av förteckningen. Ett samfund som antecknats i förteckningen ska årligen till Skatteförvaltningen lämna in uppgifterna om de avdragsgilla donationerna som tagits emot, vem som gjort donationerna och en utredning av användningsändamålet för donationerna samt sin verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning.  

Förteckningen har uppdaterats 7.2.2024

Sidan har senast uppdaterats 7.2.2024