Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Delgivning i beskattningsärenden

Beskattningsbeslutet, beslut i begäran om omprövning och andra handlingar ska delges den skattskyldige.

Delgivning verkställs i regel genom att skicka handlingen per post som vanlig delgivning till den adress som Skatteförvaltningen känner till eller till den skattskyldiges lagliga företrädare eller befullmäktigade som införts i Skatteförvaltningens kundregister.

Det sammandrag som avses i 70 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018) och beslut enligt lagen om skatteuppbörd delges i regel elektroniskt. På den skattskyldiges begäran kan sammandraget och besluten även skickas per post.

Elektronisk delgivning

Med kundens samtycke kan Skatteförvaltningen delge beskattningsbeslut och andra handlingar elektroniskt. Vid elektronisk delgivning överförs handlingarna till tjänsten MinSkatt och kunden skickas en notifiering om handlingarna.

Kundens beskattningsbeslut och övriga handlingar finns till påseende i tjänsten MinSkatt i alla fall oberoende av om kunden har gett sitt samtycke till elektronisk delgivning eller inte.

Offentlig delgivning

Skatteförvaltningen kan delge handlingarna även genom offentlig delgivning om de inte har kunnat delges på ett annat sätt.

Offentlig delgivning verkställs genom att hålla handlingarna tillgängliga för mottagaren hos Skatteförvaltningen. Ett meddelande om att handlingen finns tillgänglig publiceras i enlighet med 62 § i förvaltningslagen (434/2003) på Skatteförvaltningens webbplats. Handlingarna finns även tillgängliga på MinSkatt.

Vid behov publiceras meddelandet även i en tidning. Meddelandet publiceras också i den officiella tidningen, om meddelandet på grund av störningar i datakommunikationerna på Skatteförvaltningens webbplats inte kan publiceras på webbplatsen.

Skatteförvaltningens offentliga delgivningar

Skatteförvaltningen har rätt att meddela om att en handling finns tillgänglig på sin webbplats och publicera personuppgifter som är nödvändiga för tillgången till information (62 b § i förvaltningslagen). Uppgifterna tas bort från webbplatsen den sjunde dagen efter meddelandet.

Sidan har senast uppdaterats 10.1.2020