Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förvaltningsklagan

En klagan kan anföras hos Skatteförvaltningen om enheter eller tjänstemän på Skatteförvaltningen har förfarit eller vidtagit åtgärder lagstridigt, felaktigt eller osakligt. Klagan kan även gälla skattemyndighetens ovillighet att vidta åtgärder eller försummelser av tjänsteuppgifter.

En förvaltningsklagan i ett ärende som är äldre än två år prövas inte om det inte finns särskilda skäl för det.

I beskattningsbeslutet kan ändring inte sökas genom klagan

Klagan utgör aldrig ett rättsmedel som riktar sig till ett beskattningsbeslut. Skatteförvaltningen kan inte genom beslutet i ärendet som gäller klagan ändra eller upphäva tidigare fattade beskattningsbeslut eller andra åtgärder, utan i och med klagan prövas förfarandets riktighet i efterhand. Skatteförvaltningen kan i sitt avgörande påpeka att förfarandet eventuellt varit felaktigt och vid behov ge administrativ handledning i ärendet.

Närmare anvisningar om sökande av ändring i beskattningsbeslut finns på sidan

Anförande av förvaltningsklagan

Förvaltningsklagan kan formuleras fritt. Den som anför klagan ska visserligen i sin skrivelse beskriva ärendet eller händelserna som klagan gäller. Ur skrivelsen ska det framgå på vilket sätt och varför den som anför klagan anser att åtgärden, förfarandet eller beslutet är osakligt, felaktigt eller lagstridigt. Du kan även anföra klagan genom att använda den bifogade blanketten: Förvaltningsklagan (3250r, pdf).

Ur klagoskriften som lämnas till Skatteförvaltningen ska namnet på och adressen till den som anför klagan framgå. Den undertecknade klagoskriften skickas till adressen: Skatteförvaltningen, PB 325, 00052 SKATT.

Klagoskriften kan också skickas per e-post till registratorskontoret på Skatteförvaltningen. Om du skickar e-post ska du använda Skatteförvaltningens säkra e-post så att personuppgifterna och andra konfidentiella uppgifter skickas krypterade. För att skicka säker e-post kan du registrera din e-postadress på adressen https://turvaviesti.vero.fi. Efter registreringen får du ett e-postmeddelande och kan skicka ditt meddelande via länken i e-posten. Skriv ”Hallintokantelut” som mottagare av meddelandet. Du kan också bifoga bilagor till meddelandet. Om du redan tidigare har registrerat dig som användare av tjänsten får du från tjänsten ett meddelande via vilket du kan beställa en ny länk för att skicka e-posten.

Den säkra e-posten är inte avsedd för allmän rådgivning. Om du behöver råd ska du kontakta Skatteförvaltningens allmänna servicenummer.

Efter inhämtande av utredningar skickar Skatteförvaltningen ett avgörande i ärendet som gäller klagoskriften till den som anfört klagan.

Mer information om förvaltningsklagan finns i den detaljerade skatteanvisningen Allmänna bestämmelser om beskattningsförfarande (i kapitel 9 Förvaltningsklagan).

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2023