Anmälan om löneuppgifter

Lämna in en anmälan om löneuppgifter endast om du har betalat lön. Om du är regelbunden arbetsgivare, dvs. hör till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister, ska du komma ihåg att anmäla uppgiften Ingen lönebetalning på arbetsgivarens separata anmälan, om du inte betalat lön.

Anmäl löner och andra prestationer som betalats åt en inkomsttagare på samma betalningsdag. Uppgifterna ska alltid anmälas av betalaren eller en person som betalaren befullmäktigat. Alla prestationsbetalare, dvs. arbetsgivare, föreningar och organisationer, ska anmäla uppgifter om betalda prestationer till inkomstregistret inom fem dagar efter betalningsdagen. Läs mer om tidsfristerna för anmälan.

Obs! Anmälan kan inte sparas som utkast.

Du kan även använda en anmälan om löneuppgifter som du tidigare lämnat in som grund för den nya anmälan. Hämta i så fall anmälan från sidan Inlämnade anmälningar.

Anmälan har delats in i sju delar:

 1. Allmänna uppgifter
 2. Betalare
 3. Inkomsttagare
 4. Betalda prestationer
 5. Anställningsförhållande och frånvaro
 6. Internationellt arbete
 7. Förhandsgranskning

 Du kan röra dig mellan delarna via navigationen i början av sidan eller genom att klicka på Följande eller Föregående. Om du klickar på Lämna, raderas alla uppgifter som du fyllt i och du kan inte längre återvända till anmälan.

1 Allmänna uppgifter

Betalningsdag eller annan anmälningsdag

Ange den dag då prestationen är tillgänglig för inkomsttagaren, t.ex. på inkomsttagarens konto. Du kan anmäla uppgifter tidigast 45 dagar före betalningsdagen.

Om du inte anmäler betalda prestationer, ange anmälans avsändningsdag. Om du endast anmäler en naturaförmån, kontrollera tidsfristerna för anmälan.

Löneutbetalningsperiod

Om det är fråga om en annan prestation än lön (till exempel arbetsersättning eller mötesarvode som inte betalas på basis av ett anställningsförhållande), ska du som löneutbetalningsperiod ange det tidsintervall för vilket prestationen betalas. Löneutbetalningsperioden kan också vara en dag lång.

Anmälningsreferens

Med anmälningsreferensen specificeras anmälan till inkomstregistret. Du behöver referensen om du senare vill söka, korrigera eller makulera anmälan till inkomstregistret.. Du kan själv skapa en anmälningsreferens. Om du inte anger en anmälningsreferens, skapar inkomstregistret referensen för dig.

Om du skapar en anmälningsreferens själv, ska den vara unik för varje anmälan. Du kan skapa referensen till exempel utifrån löneutbetalningsdagen och ett löpande nummer. Anmälningsreferensen kan vara högst 40 tecken lång. Den kan innehålla såväl bokstäver som siffror, men inte mellanslag. Tillåtna tecken är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”.

Almälningens kontaktperson

Varje anmälan ska ha en kontaktperson. Den person som loggat in i tjänsten är förvald som kontaktperson. Du kan byta kontaktperson eller anmäla uppgifterna för flera kontaktpersoner.

Ange åtminstone kontaktpersonens namn och telefonnummer. E-postadress och ansvarsområde är frivilliga uppgifter. Om du ansöker om sjukdagpenning eller ersättning för avlönad familjeledighet hos FPA och anmäler uppgifterna om ersättningsansökan på sidan Frånvaron, ska du ändå anmäla åtminstone en kontaktperson som ansvarar för innehållsfrågor och som har en angiven e-postadress.

Till exempel myndigheter eller försäkringsbolag kan behöva uppgifterna om kontaktpersonen, om de behöver ytterligare information om betalarens anmälan. Välj innehållsärenden som ansvarsområde, om kontaktpersonen kan ge ytterligare information om anmälda löneuppgifter. Välj tekniska ärenden, om kontaktpersonen kan lämna ytterligare information om tekniska frågor relaterade till materialet. Denna information används i allmänhet endast när uppgifterna har lämnats in via ett tekniskt gränssnitt från annan programvara eller via e-tjänstens uppladdningstjänst.

2 Betalare

Grundläggande uppgifter om betalaren

Betalarens namn och identifierare hämtas direkt från systemet på basis av din roll i ärendet. Du kan redigera vissa uppgifter. Om betalaren har flera identifierare, uppge alla.

Betalarens adress

Ange adress, om

 • betalaren saknar FO-nummer eller finsk personbeteckning
 • betalaren är tillfällig arbetsgivare (inget ArPL-försäkringsavtal)
 • adressen är utländsk.

Adressen är ifylld på förhand, om inkomstregistret har fått uppgifterna till exempel från företags- och organisationsdatasystemet.

Typ av betalare

Välj de alternativ som berör betalaren. Lämna punkten tom annars. Läs mera om typ av betalare. Om betalaren är tillfällig arbetsgivare (inget ArPL-försäkringsavtal), ska du anmäla uppgiften i samband arbetspensionsförsäkringsuppgifterna på sidan Inkomsttagare.

Betalarens underorganisation

Om organisationen har indelats i underorganisationer, ange uppgifterna för den underorganisation som fungerar som betalare. Om identifieraren är ifylld på förhand utifrån inloggningsuppgifterna och den fullmakt du använder, går den inte att ändra.

Det går att anmäla en underorganisations identifierare utifrån betalarens egna koder, om betalaren har anslutit underorganisationens identifierare till fullmakten som getts i tjänsten Suomi.fi. En identifierare som betalaren skapat kan vara till exempel identifieraren för redovisningsstället. Om du anmäler betalarens underorganisation visas uppgifterna i arbetsgivarens separata anmälan endast för personer med fullmakt. Läs mer om användning av identifierare.

Kevas anmälarkoder används av FPA samt kommunala, statliga och kyrkans arbetsgivare. Myndighetskoden används av de olika statliga ämbetsverken och övriga aktörer inom statsförvaltningen.

Du kan ange flera underorganisationers identifierare.

Ställföreträdande betalare och egentlig arbetsgivare

Välj Betalaren verkar som ställföreträdande betalare, om du fungerar som ställföreträdande betalare, det vill säga betalar ut lön eller annan prestation på den egentliga arbetsgivarens vägnar. Ange då också den egentliga arbetsgivarens identifierare.

Ställföreträdande betalare kan vara till exempel utsökningsverk, välfärdsområden, FPA, närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centraler), konkursbon och borgensmän. Egentliga arbetsgivare kan i sin tur vara till exempel en konkursgäldenär, en person som anställt en personlig assistent eller en familj som anställt en skötare som får stöd för privat vård av barn. Läs mer om situationer med ställföreträdande betalare.

Välj Betalats som lönegaranti, om NTM-centralen direkt betalar arbetstagarens lön som lönegaranti. Anmäl inte denna uppgift, om lönen betalas av ett konkursbo (påskyndad lönegaranti).

Företrädare för en utländsk arbetsgivare

Ange uppgifter om företrädaren, om betalaren är en utländsk arbetsgivare som har utstationerade arbetstagare i Finland.

Med företrädare avses en företrädare enligt lagen om utstationering av arbetstagare. Företrädaren ska vara anträffbar för arbetstagaren och myndigheterna under hela den tid då arbetet pågår i Finland. Uppgifterna anmäls till inkomstregistret antingen av den utländska arbetsgivaren eller av företrädaren. Om den utländska arbetsgivaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret, har företrädaren skyldighet att anmäla uppgifterna..

Select Företrädaren fungerar som uppgiftslämnare, om du lämnar in denna anmälan på en utländsk arbetsgivares vägnar.

Ange representantens FO-nummer eller finska personbeteckning och namn. Ange utländsk beteckning och adress, om finsk beteckning saknas.

3 Inkomsttagare

Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren

 Ange inkomsttagarens löneuppgifter i första hand med finska identifierare:

 • Ange finsk personbeteckning eller FO-nummer alltid om inkomsttagaren har det.
 • Ange utländsk personbeteckning eller utländskt företagsnummer, om finsk identifierare saknas. Om betalaren har både en finländsk och utländsk identifierare, ska bägge anges.
 • Ange skattenummer (TIN), om inkomsttagaren inte är bosatt i Finland. Om inkomsttagaren också har en finsk identifierare eller utländsk personbeteckning, rekommenderar vi att alla kända identifierare anges.
 • Om inkomsttagaren har en artificiell beteckning, ska du anmäla den och som typ av identifierare ange Annan beteckning. Ange dessutom utländsk personbeteckning om den är känd.

Om inkomsttagaren saknar finsk personbeteckning, ska du också ange namn, födelsetid, kön och adress. Om inkomsttagaren är en organisation utan FO-nummer, ska du ange företagets namn och adress.

Inkomsttagarens adress

Ange adressen på följande sätt:

 • Om inkomsttagaren saknar finsk identifierare, ska du som typ av adress antingen välja adress i hemviststaten eller adress i arbetsstaten.
 • Om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig, ska du som typ av adress välja Adress i hemviststaten och ange adressen i den utländska hemviststaten.

Du kan också ange adressen i både hemviststaten och arbetsstaten.

En begränsat skattskyldig inkomsttagares uppgifter

Uppge om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig i Finland. En person, vars bostad och hem finns i utlandet och som inte vistas över sex månader utan avbrott i Finland, anses vara begränsat skattskyldig. Ett samfund anses vara begränsat skattskyldigt om det inte har grundats enligt finsk lag eller om dess registrerade hemvist inte är Finland.

Uppge också i vilken stat inkomsttagaren är stadigvarande bosatt. Välj hemviststatens landskod i menyn.

Välj Förskottsinnehållning verkställs på inkomsten, om källskatt inte tas ut på en begränsat skattskyldig persons inkomst utan förskottsinnehållning verkställs. I dessa fall ska inkomsttagaren inneha ett skattekort för begränsat skattskyldiga, som är giltigt vid betalningstidpunkten. Om inkomsttagaren är allmänt skattskyldig i Finland, välj inte uppgiften.

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren

Välj de alternativ som berör inkomsttagaren. Lämna punkten tom annars. Du kan välja flera alternativ. Läs mer om tilläggsuppgifter om inkomsttagaren.

Inkomsttagares försäkringsuppgifter

 Anmäl inkomsttagarens försäkringsuppgifter. Om det inte förekommer försäkringsskyldighet eller inkomsttagaren är försäkrad i en annan stat, anmäl även sådana undantagssituationer.

 Arbetspensionsförsäkring

Anmäl uppgifter om arbetstagaren eller företagaren är pensionsförsäkrad i Finland.

Uppgift om arbetspensionsförsäkring:

 • Välj Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring, om inkomsttagarens försäkring baserar sig på något av följande slag:
  1. lagen om pension för arbetstagare FöPL (395/2006),
  2. pensionslagen för den offentliga sektorn OffPL (81/2016),
  3. sjömanspensionslagen SjPL (1290/2006)
  4. lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),
  5. utifrån pensionsregeln enligt lagen om Finlands Bank (214/1998)
  6. utifrån pensionsregeln enligt Ålands landskapslag (ÅFS 54/2007).
 • Välj Lantbruksföretagarens pensionsförsäkring (LFöPL), om inkomsttagaren är försäkrad enligt pensionslagen för lantbruksföretagare. LFöPL är arbetspensionsförsäkringen för jordbrukare, skogsägare, fiskare och renskötare samt deras familjemedlemmar. Även stipendiemottagare omfattas av LFöPL:s arbetspensionsskydd.
 • Välj Företagarens pensionsförsäkring (FöPL), om inkomsttagaren är försäkrad enligt pensionslagen för företagare. Försäkringen är obligatorisk, om företagaren omfattas av pensionslagen för företagare. En försäkring ska tecknas inom sex månader från det att företagsverksamheten börjar.

Om du valde Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring, ska du på listan välja den arbetspensionsanstalt, där du tecknat försäkringen. En arbetspensionsanstalt kan vara till exempel ett arbetspensionsförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse. Om betalaren har försäkringsavtal med en arbetspensionsanstalt ska även pensionsarrangemangsnummer anges. Läs mer om anmälan av försäkringsuppgifter för företagare.

Om betalaren inte har gällande försäkringsavtal med ett arbetspensionsbolag ska man ange Tillfällig arbetsgivare (inget ArPL-försäkringsavtal). Arbetsgivaren ska ingå ett försäkringsavtal om denne har en eller flera fastanställda arbetstagare eller denne under ett halvt års tid betalar löner som överstiger ett visst eurobelopp.  Läs mer om tillfälliga arbetsgivare.

Arbetsolycksfallsförsäkring

Anmäl uppgifter om arbetsolycksfallsförsäkringsbolaget, om arbetsgivaren har försäkrat arbetstagarna med fler än en arbetsolycksfallsförsäkring. Om alla inkomsttagare med lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring har samma försäkringsnummer behöver uppgifterna inte lämnas.

Ange alltid FO-nummer för ett finländskt försäkringsbolag. Om försäkringsbolaget inte har en finländsk identifierare, ange en utländsk identifierare och dess landskod. Försäkringsnumret får du av det försäkringsbolag där du har tecknat försäkringen.

Undantagssituationer för försäkring

Anmäl uppgifter, om försäkringsskyldighet inte föreligger eller inkomsttagaren är försäkrad i en annan stat. Undantagen från försäkring har indelats i vanliga undantag och internationella situationer där inkomsttagaren är helt eller delvis försäkrad i en annan stat.

Ingen försäkringsskyldighet

Anmäl om betalaren inte är skyldig att försäkra inkomsttagaren till exempel för att inkomsttagaren är av en viss ålder, inkomsten understiger en viss gräns eller prestationen betalas till företagare.

Välj vilka försäkringar uppgiften gäller. För exempelvis en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare anmäls Ingen försäkringsskyldighet: arbetspensions-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Läs mer om anmälan av försäkringsuppgifter.

Undantagssituationen för försäkring som du anmäler här gäller alla inkomstslag i anmälan.

Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd

 Ange om inkomsttagaren är försäkrad i en annan stat. Vid internationella situationer ska i regel arbetsgivaren meddela, i vilket land arbetstagaren är försäkrad under sin arbetsperiod och i vilket land förskottsinnehållningen verkställs. Det är fråga om internationella situationer då en arbetstagare åker från Finland för att arbeta utomlands eller då en arbetstagare kommer från utlandet till Finland.

Undantagssituationen för försäkring som du anmäler här gäller alla inkomstslag i anmälan.

Övriga uppgifter om inkomsttagaren

Få betalare behöver dessa uppgifter.

Inkomsttagarens underorganisation

Om en organisation är uppdelad i underorganisationer, ange uppgifterna för den underorganisation som inkomsttagaren tillhör. Du kan specificera anmälningarna om löneuppgifter för inkomsttagare exempelvis enligt yrkesgrupper eller branscher för arbetsolycksfallsförsäkrings- eller företagshälsovårdens behov. Du kan själv skapa en identifierare för en underorganisation. Uppgiften är alltid frivillig.

Uppgifter om arbetspensionsavgift

Lämna denna punkt tom om du lämnar en ny anmälan eller korrigerar en tidigare anmälan där dessa uppgifter inte har lämnats. Betalningens referensnummer och specifikation används då uppgifterna ursprungligen har anmälts till exempel via Palkka.fi och arbetspensionsavgifterna betalats samtidigt som anmälan till inkomstregistret gjorts.

4 Betalda prestationer

Alla prestationer som betalats ut till en inkomsttagare under en och samma betalningsdag ska anges specificerade enligt inkomstslag. Ange också de poster som dras av från inkomsten.

Inkomsttagarens lön kan bestå av flera olika inkomstslag. Anmäl uppgifterna genom att använda inkomstslagen. Inkomsttagaren kan ha erhållit förutom betalning av tidlön till exempel kostnadsersättningar, provisioner eller övertidsersättningar.

Penninglöner kan anmälas antingen som ett totalbelopp (inkomstslagen 101–106) eller specificeras noggrannare (inkomstslagen 201–239). Om du anmäler penninglöner specificerat behöver inte informationsanvändarna efteråt begära ytterligare uppgifter om inkomsterna.

Vissa inkomster och betalningar ska alltid anmälas separat med respektive inkomstslag: till exempel arbetsersättning, naturaförmåner, förskottsinnehållning och arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift. Läs mer om inkomstslagen för löner.

Så här lägger du till inkomstslag i anmälan

Börja genom att klicka på Lägg till ett inkomstslag eller en post som ska dras av från inkomsterna. Därefter öppnas ett nytt fönster där uppgifterna om inkomstslaget fylls i.

 • Välj inkomstslag i menyn. Du kan söka inkomstslag med kod, namn eller del av namn. Alla inkomstslag som är i användning på betalningsdagen finns på listan.
 • Ange prestationens belopp i euro.
 • Ange intjäningsperiod. Intjäningsperioden är en frivillig uppgift, men vi rekommenderar att man anmäler uppgiften i synnerhet för skattepliktiga inkomster och inkomster som utgör grunden för socialförsäkringsavgifter. För skattefria kostnadsersättningar såsom dagtraktamenten och kilometerersättningar behöver intjäningsperioden inte anmälas. Ange intjäningsperiodens start- och slutdatum. Om intjäningsperioden för inkomsten är densamma som löneutbetalningsperioden kan du klicka på Intjäningsperioden är densamma som löneutbetalningsperioden. Då kopieras datumen direkt. Du kan också anmäla flera intjäningsperioder, om den inkomst som betalas samtidigt har intjänats under flera perioder. Läs mer om anmälan av intjäningsperiod.
 • Om inkomstslaget kräver ytterligare information (till exempel naturaförmåner eller återkrävda prestationer), ska du fylla i dem. Klicka till slut på Spara, så stängs fönstret och du ser uppgifterna om inkomstslaget i anmälan.

Inkomstslag som kräver ytterligare information

304 Bilförmån

Ange alltid vid bilförmån typ av förmån och bilens åldersgrupp. Om bilens driftkostnader beräknas utifrån en körjournal i stället för ett månatligt värde, ange även antal kilometer.

Typ av bilförmån:

 • Välj Bruksförmån, om inkomsttagaren själv åtminstone betalar bränslekostnaderna.
 • Välj Fri bilförmån, om arbetsgivaren betalar alla kostnader för bilen.

Välj åldersgrupp på basis av det år då bilen tagits i bruk enligt registerutdraget. Bilen hör till gruppen A under de tre första användningsåren, till gruppen B under de tre därpå följande åren och till gruppen C därefter. Välj alltid åldersgrupp U om bilförmånen beviljats och används i utlandet.

Om ersättning för bilförmånen tas ut av inkomsttagaren, ska du anmäla den med inkomstslaget 401 Ersättning för bilförmån.

Ange också bilens utsläppsvärde, om du sänkt bilförmånens belopp för att bilen är utsläppsfri eller har små utsläpp. Utsläppsvärde kan endast anges om betalningsdagen infaller 2022–2025.

334 Kostförmån

Välj Ersättningen för kostförmån motsvarar beskattningsvärdet, om du anmäler en kostförmån med inkomstslaget 334 och om arbetsgivaren tar ut en ersättning för kostförmånen som motsvarar dess beskattningsvärde av inkomsttagaren. Lämna i så fall beloppet för inkomstslaget Kostförmån tomt. Anmäl inte det debiterade beloppet separat med inkomstslaget 407 Ersättning för andra naturaförmåner.

Om man av inkomsttagaren tar ut en ersättning som är lägre än beskattningsvärdet, ange beloppet av beskattningsvärdet i sin helhet med inkomstslaget 334 Kostförmån. Uppge beloppet av den självrisk som arbetstagaren debiterats med inkomstslaget 407 Ersättning för andra naturaförmåner.

331 Dagtraktamente

Ange vilka skattefria dagtraktamenten som ingår i beloppet som anmälts med inkomstslaget. Det går att välja flera typer: dagtraktamente kan till exempel innehålla både heldagtraktamente och partiellt dagtraktamente. Beloppen av olika slags dagtraktamenten behöver inte specificeras.

Typ av dagtraktamente:

 • Måltidsersättning är en skattefri kostnadsersättning för måltidskostnader som förorsakas av arbetsresa. Anmäl måltidsersättningarna antingen som ett separat inkomstslag 303 Måltidsersättning eller som en del i inkomstslaget 331 Dagtraktamente, men inte på båda sätten.
 • Partiellt dagtraktamente betalas när arbetsresan tar 6–10 timmar.
 • Heldagstraktamente betalas när arbetsresan tar över 10 timmar.
 • Utlandsdagtraktamente betalas när arbetsresan går till ett område utanför Finland.
 • Skattefria ersättningar för utlandsarbete betalas då arbetsgivaren betalar de kostnader som förorsakas av inkomsttagarens flyttning, resor och kostnader för utlandsboende.

317 Övriga naturaförmåner

Ange vilka förmåner som ingår i beloppet som anmälts med inkomstslaget. Det går att välja flera typer.

Bostadsförmån, kostförmån och telefonförmån kan anmälas antingen med inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner eller var och en separat med respektive inkomstslag. Om du specificerar förmånerna mer noggrant ska du inte ange dem igen som en totalsumma.

Om arbetsgivaren tar ut en ersättning som motsvarar beskattningsvärdet för kostförmånen ska förmånen alltid uppges med inkomstslaget 334 Kostförmån. Då kan inte inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner användas.

Välj typen Övriga naturaförmåner om du anmäler andra skattepliktiga naturaförmåner, såsom garage- och båtförmån, livförsäkrings- och pensionsförsäkringsavgifter som betraktas som lön, odebiterade försäkringsavgifter för arbetstagaren, förmåner baserade på ospecificerade presentkort eller naturaförmåner till sjömän i sjömanstjänst.

Av naturaförmånerna ska bilförmåner, personalbiljettförmåner, cykelförmåner och ränteförmåner för bostadslån alltid anmälas som egna inkomstslag. Dessa kan inte inkluderas i inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner.

311 Kilometerersättning

Ange antalet kilometer som utgör grunden för den skattefria kilometerersättningen.

Du kan uppge antalet kilometer enligt löneutbetalningsperiod. Antalet kilometer som utgör grunden för de betalda kilometerersättningarna under året ska dock anmälas senast i den sista anmälan för året där betalda kilometerersättningar anmäls.

Om du betalar resekostnadsersättningar enligt kollektivavtalet för byggbranschen (dagliga resor mellan bostaden och ett särskilt arbetsställe) ska du inte ange uppgifter om antalet kilometer.

Övriga uppgifter om inkomstslag

Försäkringsuppgiftens typ

För varje inkomstslag har det fastställts på förhand vilka socialförsäkringsavgifter de omfattas av. Förvalet motsvarar en typisk betalningssituation. Om prestationen betalas enligt förvalet, välj ingen typ. Inget val innebär att socialförsäkringsavgiften fastställs utifrån det förvalda inkomstslaget. Typer av försäkringsuppgifter kan inte anges för alla inkomstslag.

Om betalningen av socialförsäkringsavgifter avviker från det förvalda inkomstslaget, ska du ange de avvikande avgifterna. Betalningen av socialförsäkringsavgifter kan bero till exempel på om prestationen fåtts inom eller utanför ett anställningsförhållande. De förvalda värdena och reglerna för inkomstslagens socialförsäkringar beskrivs på sidan Inkomstslag för löner.

Exempel: Exempel: Föreläsningsarvode har betalats till en anställd inkomsttagare. Prestationen anmäls med inkomstslaget 214 Föreläsningsarvode. För inkomstslaget är det förvalt att socialförsäkringsavgifter inte betalas från arvodet. Eftersom arvodet har betalats till en anställd betalas socialförsäkringsavgifter, och betalaren anmäler uppgifterna genom att som typ av försäkringsuppgift Underställd socialförsäkringsavgifter (koderna 2–6): Ja.

Tilläggsuppgifter om inkomstslaget (bl.a. ogrundad förmån och återkrav)

Välj de alternativ som berör prestationen. Lämna punkten tom annars.

Välj Betalats i annan form än pengar, om ett vederlag som i regel betalas ut i form av pengar till exempel ges som aktier eller optioner.

Välj Engångsersättning, om prestationen endast betalas ut en gång, till exempel bonus för en viss tid eller en engångsinkomst som utbetalas när ett anställningsförhållande avslutas.

Välj Ogrundad förmån, om du korrigerar en ursprunglig anmälan och inkomsttagaren inte har haft rätt till inkomsten.

Välj Återkrav, om en prestation som tidigare anmälts till inkomstregistret har återkrävts av inkomsttagaren. Ange även övriga uppgifter om återkravet.

Ange den dag som återkravsdatum då inkomsttagaren har återbetalat den alltför stora prestationen.

Om prestationen har återkrävts som netto av inkomsttagaren, ska du också anmäla den förskottsinnehållning eller källskatt som hänför sig till den återkrävda prestationen beroende på hur prestationen ursprungligen beskattats. Prestationen kan återkrävas netto om den återbetalas samma år eller i början av följande år innan beskattningen blivit klar och inkomsten således inte beaktats i inkomsttagarens beskattning.

Ange också den ursprungliga löneutbetalningsperioden för prestationen och den ursprungliga anmälans betalningsdag. För att kunna anmäla en prestation till för högt belopp som återkrävd ska den först ha korrigerats som en ogrundad förmån i den ursprungliga anmälan. Om det på samma gång återkrävs prestationer, som betalats under flera löneutbetalningsperioder, ska prestationen för varje löneutbetalningsperiod anmälas med separata inkomstslag. Uppge endast en ursprunglig löneutbetalningsperiod för varje inkomstslag.

Läs mer om anmälan av ogrundad förmån och återkrav.

Sexmånadersregeln

Om inkomsttagaren arbetar utanför Finland, ange huruvida sexmånadersregeln tillämpas på inkomsten. Sexmånadersregeln kan endast tillämpas på inkomsttagare som är allmänt skattskyldiga i Finland.

Välj Ja om sexmånadersregeln är tillämplig på inkomstslaget och följande villkor uppfylls:

 • personen vistas utomlands på grund av detta arbete
 • personens vistelse utomlands varar i minst sex månader utan avbrott och arbetstagaren vistas inte i Finland mer än sex dagar i snitt per arbetsmånad for more than six days per one month of working on average
 • Finland och arbetsstaten har ingått ett avtal om inkomstbeskattning, enligt vilket arbetsstaten har rätt att beskatta den aktuella inkomsten.

Ange då också arbetsstatens landskod.

Välj Nej, om försäkringslön har fastställts för arbetstagaren men sexmånadersregeln inte är tillämplig. Anmäl uppgiften i dessa fall endast för inkomstslaget 352 Försäkringslön.

Läs mer om anmälan om internationella situationer.

Löneenhet

Om du till exempel betalar timlön till inkomsttagaren ska du anmäla antalet utförda arbetstimmar, löneenhet och timlön. Löneenhet är en frivillig uppgift.

Sjöarbetsinkomst

Ange om prestationen har betalats som sjöarbetsinkomst. Välj då Prestationen har betalats ut som sjöarbetsinkomst. Ange vid behov även cross-trade-tid och period för uttag.

Om arbetstagarens lön är sjöarbetsinkomst, ange dessa uppgifter för alla betalda prestationer, förmåner som getts och poster som dras av från inkomsterna. Uppgifterna anges även för ersättningar som tagits ut för till exempel naturaförmåner och förskottsinnehållningen.

Läs mer om anmälan av sjöarbetsinkomst.

5 Anställningsförhållande och frånvaro

Inkomsttagares anställningsförhållande

På den sidan anges inkomsttagarens yrkesklass, uppgifter av anställning, grunder för registrering, kollektivavtal och verksamhetsställe. I de flesta situationer räcker det med att anmäla yrkesklass.

Yrkesklass

Ange yrkesklass enligt Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10), om inkomsttagaren är arbetsolycksfallsförsäkrad. Kevas, Trafis och Finlands Banks beteckningar används endast av vissa betalare för pensionsförsäkringens behov. Med undantag för statliga arbetsgivare ska även dessa betalare alltid ange yrkesklass enligt Statistikcentralens yrkesklassificering, om inkomsttagaren är arbetsolycksfallsförsäkrad.

Typ av yrkesklass:

 • Välj Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10), om inkomsttagaren är arbetsolycksfallsförsäkrad. Du får rätt kod av ditt arbetsolycksfallsförsäkringsbolag.
 • Välj Kevas beteckningar, om anställningen är försäkrad enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL).
 • Välj Finlands Banks beteckningar, om anställningen gäller Finlands Bank.
 • Välj Trafis beteckningar, om anställningen är försäkrad enligt sjömanspensionslagen (SjPL).

Välj först typ av yrkesklass och därefter identifierare i menyn. I menyn visas högst 500 yrkesklasser samtidigt.

Yrkesbeteckning är i allmänhet en frivillig kompletterande uppgift. Anmäl den endast om du angett typ av yrkesklass och identifierare. Yrkesbeteckning är en obligatorisk uppgift endast om arbetsgivaren ansöker om FPA:s sjukdagpenning på grund av frånvaro och om man anmält en identifierare för yrkesklass för inkomsttagaren enligt Kevas beteckningar.

Läs mer om yrkesklasser.

Inkomsttagarens anställningsförhållande

Med anställningsförhållande avses både arbetsavtalsförhållanden och tjänsteförhållanden. Anmäl uppgifter om inkomsttagaren står i anställningsförhållande till betalaren.

Anställningsförhållande till betalaren:

 • Välj Ja, om inkomsttagaren är anställd av betalaren.
 • Välj Nej, om prestationer betalas till inkomsttagaren exempelvis utifrån ett uppdrag eller ett annat avtal.
 • Välj Inget val, om du inte vill anmäla uppgifterna.

Ange typ av anställningsförhållande (heltid eller deltid) och anställningsförhållandets längd (tills vidare eller för viss tid). Typ av anställningsförhållande är en obligatorisk uppgift, om du ansöker om FPA:s ersättning för familjeledighet för avlönad frånvaro och anmäler uppgifterna om ersättningsansökan på sidan Frånvaron.

Om inkomsttagaren arbetar på deltid, ska du alltid också ange den procentuella andelen deltid.

Ange den ordinarie avtalade veckoarbetstiden i timmar. Ordinarie veckoarbetstid kan variera efter det kollektivavtal eller tjänstekollektivavtal som tillämpas.

Välj avlöningsform (månadslön, timlön eller ackordslön). Som avlöningsform ska du välja månads- eller timlön, om du ansöker om du ansöker om sjukdagpenning eller ersättning för familjeledighet hos FPA och anmäler uppgifterna på sidan Frånvaron.

Som startdatum för anställningsförhållandets giltighetstid anmäls startdatumet för ett oavbrutet anställningsförhållande. Startdatumet ändras inte till exempel då en visstidsanställning förlängs. Ett anställningsförhållande anses vara oavbrutet då det pågår utan en enda dags avbrott. Om ett anställningsförhållande fortsätter utan avbrott, anmäls samma startdatum för anställningsförhållandet på alla anmälningar om inkomsttagarens löneuppgifter.

Ange också slutdatum för anställningsförhållandets giltighetstid, om du vet det. Ange alltid slutdatum om du anmäler orsak till avslutande av anställningsförhållandet. Giltighetstid är en obligatorisk uppgift också om du ansöker om sjukdagpenning eller ersättning för familjeledighet för avlönad frånvaro hos FPA och anmäler uppgifterna på sidan Frånvaron.

Ange orsaken till avslutande av anställningsförhållande, om arbetstagarens anställningsförhållande har avslutats eller kommer att göra det och orsaken är känd. Om arbetstagaren går i ålderspension, ska du alltid ange orsaken till avslutande av anställningsförhållandet och välja kod 6 Pensionering. Läs mer om orsakskoder för avslutande av anställningsförhållande.

Grund för registrering av anställningsförhållande

Anmäl grunden för registrering endast då det är fråga om ett anställningsförhållande enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) eller ett anställningsförhållande hos Finlands Bank.

Med uppgiften specificeras till exempel en viss typ av anställningsförhållande eller en yrkesklass. Vad gäller anställningsförhållanden som är försäkrade enligt OffPL kan du på samma anmälan ange förvärv för flera olika anställningsförhållanden för en inkomsttagare (det vill säga olika giltighetstider) och andra uppgifter enbart i det fallet att registreringsgrunden är densamma. I annat fall ska separata anmälningar om löneuppgifter lämnas in för olika anställningsförhållanden.

Kollektivavtal

Om inkomsttagaren är i anställningsförhållande, ska du ange tillämpligt kollektivavtal. Om kollektivavtalet inte finns i listan, välj Annat kollektivavtal. Om det inte finns något riksomfattande kollektivavtal, välj Branschen saknar riksomfattande kollektivavtal.

Kollektivavtal är alltid en frivillig uppgift.

Verksamhetsställe

 Uppge det ställe där inkomsttagaren arbetar och där inkomsttagarens egentliga arbetsplats finns. Om du uppger verksamhetsstället rekommenderas att du anger både koden för verksamhetsstället, det vill säga verksamhetsställets signum, och adress. Du får koden för verksamhetsstället från Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister på yritys.rekisteri@stat.fi

Anmäl frånvarouppgifter om inkomsttagaren står i anställningsförhållande till betalaren. Ange uppgifter för både avlönad och oavlönad heldagsfrånvaro. Rekommendationen är att frånvaro under föregående löneutbetalningsperiod anmäls senast vid anmälan för den pågående löneutbetalningsperioden.

Frånvarouppgifter är tilläggsuppgifter som bör anmälas i samband med löneutbetalning. Olika myndigheter behöver uppgifter om inkomsttagarens frånvaro vid beslutsfattande. Om du anmäler frånvarouppgifterna till inkomstregistret, begär inte informationsanvändarna uppgifter efteråt.

Om inkomsttagaren inte står i anställningsförhållande till betalaren och du inte anmäler uppgifter om internationellt arbete i anmälan kan du gå direkt till förhandsgranskningen.

Läs mer om anmälan om frånvaro och ansökan om ersättning från FPA.

Läs mer om olika typer av frånvaro.

Anmälningsperiod för frånvaro

Ange den tidsperiod för vilken inkomsttagarens frånvaroperioder är kända för dig. Ange anmälningsperioden för frånvaro även om frånvaro inte har förekommit. Anmälningsperioden och löneutbetalningsperioden kan vara olika långa. Vi rekommenderar att inkomsttagarens frånvarouppgifter anmäls senast i anmälan för följande löneutbetalningsperiod. Till exempel om löneutbetalningsperioden är januari ska du anmäla frånvarouppgifterna för januari senast i anmälan för februari. På så sätt får användarna av uppgifterna, såsom handläggarna av förmåner, tillgång till frånvarouppgifterna tillräckligt snabbt.

Om inkomsttagaren inte varit frånvarande under föregående löneutbetalningsperiod, kan du endast anmäla anmälningsperioden för frånvaro, av vilket det framgår att ingen frånvaro förekommit under granskningsperioden.

Oavlönade frånvaroperioder

Anmäl frånvaro genom att klicka på Lägg till oavlönad frånvaro. Därefter öppnas ett nytt fönster där uppgifterna om frånvaroperioden fylls i.

Välj orsak till frånvaro. Läs mer om orsakskoder för oavlönad frånvaro.

Ange som tidsperiod den oavbrutna frånvaroperiod för vilken lön inte betalas till inkomsttagaren. Till inkomstregistret anmäls i regel endast heldagsfrånvaro. Anmäl partiell frånvaro enbart då en sjukfrånvaro som varat i åtminstone en hel dag börjat mitt under arbetsdagen.

Som frivillig uppgift kan du anmäla antal frånvarodagar.

Klicka till slut på Spara, varefter fönstret stängs och du ser uppgifterna om frånvaroperioden i anmälan. Du kan anmäla flera frånvaroperioder.

Avlönade frånvaroperioder

Anmäl frånvaro genom att klicka på Lägg till avlönad frånvaro. Därefter öppnas ett nytt fönster där uppgifterna om frånvaroperioden fylls i.

Välj orsak till frånvaro. Läs mer om orsakskoder för avlönad frånvaro.

Specificera den del av lönen, som betalats för frånvaroperioden. Ange dessutom lönen specificerat enligt inkomstslag i punkten Utbetalda prestationer.

Ange som tidsperiod den oavbrutna frånvaroperiod för vilken lön betalas till inkomsttagaren. Till inkomstregistret anmäls i regel endast heldagsfrånvaro. Anmäl partiell frånvaro enbart då en sjukfrånvaro som varat i åtminstone en hel dag börjat mitt under arbetsdagen.

Som frivillig uppgift kan du anmäla antal frånvarodagar. Räkna in följande arbetsdagar i antalet:

 • inkomsttagaren har varit frånvarande hela dagen och fått lön
 • inkomsttagaren har varit frånvarande en del av dagen på grund av partiell vårdledighet eller rehabilitering.

Ange uppskattat slutdatum för frånvaron om du vet att den avlönade frånvaron fortsätter efter den frånvaroperiod som du anmält, men det ännu inte går att anmäla lönen för frånvaroperioden i sin helhet. Om den anmälda frånvaroperioden omfattar hela frånvaroperioden ska du inte ange uppskattat slutdatum.

Uppgifter om ansökan om FPA-ersättning

Genom att anmäla uppgifterna om ersättningsansökan kan du för en inkomsttagares avlönade frånvaro ansöka om antingen sjukdagpenning eller ersättning för familjeledighet hos FPA. Om du anger uppgifterna för ansökan om FPA-ersättning, behandlar FPA anmälan som arbetsgivarens ansökan. Ersättningsansökan kan endast lämnas inkomsttagare med finsk personbeteckning.

Välj först den ersättning som det ansöks om i Typ av betalningsuppgift. Du kan uppge ett referensnummer för betalningen eller en specificerande uppgift, men inte bägge.

Om du vill uppge ytterligare information kan du skriva en fritt formulerad text i punkten Tilläggsuppgifter i ersättningsansökan.

FPA handlägger ansökningen endast om uppgifterna i anmälan är formellt korrekta. Läs mer om ansökan om ersättning från FPA.

Klicka till slut på Spara, varefter fönstret stängs och du ser uppgifterna om frånvaroperioden i anmälan.

6 Internationellt arbete

Ange internationella uppgifter om inkomsttagaren. Uppgifterna på denna sida ska anges till exempel då arbetstagaren arbetar utanför sin vistelsestat. Vid internationella situationer ska i regel arbetsgivaren meddela, i vilket land arbetstagaren är försäkrad under sin arbetsperiod och i vilket land förskottsinnehållningen verkställs.

Det är fråga om internationella situationer då en arbetstagare åker från Finland för att arbeta utomlands eller då en arbetstagare kommer från utlandet till Finland.

Du kan anmäla uppgifter om internationellt arbete i en separat anmälan om löneuppgifter eller i anslutning till en anmälan om löneuppgifter som också innehåller prestationer till samma inkomsttagare. Anmäl då prestationerna normalt på sidan Betalda prestationer.

Om du inte anmäler uppgifter om internationellt arbete i denna anmälan, kan du gå direkt till förhandsgranskningen via navigationen.

Intyg över socialskydd

Uppge om arbetstagaren har ett A1-intyg eller ett annat avtal om socialskydd, det vill säga att hen inte är försäkrad i det land där hen arbetar. Anmäl också en situation där arbetstagaren arbetar i ett annat land än ett EU- eller EES-land eller i ett land som inte har något socialskyddsavtal med Finland eller om arbetstagaren kommer från ett sådant land för att arbeta i Finland.

Exempel: En inkomsttagare arbetar i Finland men är försäkrad i sin avgångsstat i EU. Inkomsttagaren har A1-intyg från hemlandet. Betalaren anmäler A1-intyg eller avtal från Finland.

Uppgifter om internationellt arbete

Välj vilka uppgifter du anmäler om internationellt arbete. Du kan välja flera alternativ.

NT-uppgifter och vistelseperioder i Finland anmäls för att skattemyndigheterna i hemvist- och arbetsstaten ska få information om i vilken stat förskottsinnehållningen på löneinkomsten verkställs. Uppgifterna anmäls endast för personer som är allmänt skattskyldiga i Finland. Om ett utländskt koncernbolag betalar lönen, behöver dessa uppgifter inte anges.

 • Anmäl NT1-uppgifter om arbetstagaren börjar arbeta i ett annat nordiskt land och förskottsinnehållning fortfarande verkställs i Finland.
 • Anmäl NT2-uppgifter om arbetstagaren börjar arbeta utomlands och förskottsinnehållning inte verkställs i Finland enligt sexmånadersregeln.
 • Anmäl vistelseperioderna i Finland om förskottsinnehållning inte verkställs i Finland enligt sexmånadersprincipen.
 • Lämna in en etableringsanmälan för hyrd arbetstagare om en utländsk arbetsgivare hyr ut en arbetstagare till en uppdragsgivare i Finland. Anmäl då även uppgifter om företrädaren för den utländska arbetsgivaren på sidan Betalare.

Läs mer om anmälan om internationella situationer.

NT uppgifter

Ange uppgifterna om minst en arbetsstat, om du tidigare valde NT1 eller NT2.

Arbetsstat

Ange den stat i vilken arbetstagaren arbetar. Anmäl även vistelseperioderna i arbetsstaten och andra nödvändiga tilläggsuppgifter. Påbörja anmälan genom att klicka på Lägg till uppgifter om arbetsstaten. Därefter öppnas ett nytt fönster där du kan fylla i uppgifterna om staten.

Om du anmäler NT1- eller NT2-uppgifter ska du alltid ange åtminstone:

 • Landskoden för den stat där arbetstagaren arbetar.
 • Arbetsstaten har rätt att beskatta inkomsttagarens inkomst (ja/nej).
 • Arbetsgivaren har ett fast verksamhetsställe i arbetsstaten, vars resultat inkomsttagarens lön belastar (ja/nej)
 • Vistelseperioder i arbetsstaten.

Som frivillig uppgift kan du ange en eller flera orter där arbetstagaren arbetar.

Om du anmäler NT1-uppgifter ska du dessutom ange:

 • Uppdragsgivare. Då en arbetstagare blir utsänd av en finsk arbetsgivare för att arbeta i ett annat nordiskt land, uppdragsgivaren är ett företag eller en annan aktör som arbetstagaren arbetar för i arbetsstaten. Uppdragsgivaren kan till exempel vara en lokal entreprenör, byggherre eller en annan kund.
 • Uppdragsgivarens adress ska anges om uppdragsgivaren saknar finsk identifierare.

Om du anmäler NT2-uppgifter ska du dessutom ange:

 • Arbetsperioder i utlandet. Du kan anmäla flera separata perioder. Anmäl den penninglön som utbetalats till arbetstagaren under en månad Arbetsperioden kan vara kortare än vistelseperioden om arbetstagaren till exempel semestrar i samma land innan eller efter arbetsperioden. Semesterdagarna anmäls som en del av vistelseperioden. Arbetsperioden anses upphöra den dagen då arbetstagaren skulle ha kunnat lämna landet efter att ha slutat arbeta. Om vistelsen i arbetsstaten endast beror på arbetet räknas även ankomstdagen och avresedagen in i arbetsperioden.
 • Penninglön. Anmäl uppgifter när grunden för socialförsäkringsavgifter är försäkringslön och sexmånadersregeln är tillämplig för inkomsten.
 • Övriga ersättningar och förmåner. Om det har utbetalats andra prestationer till arbetstagaren, ange typerna av förmåner. Det går att välja flera typer. Förmånernas eurobelopp anmäls inte Anmäl uppgifter när grunden för socialförsäkringsavgifter är försäkringslön och sexmånadersregeln är tillämplig för inkomsten. .

Klicka till slut på Spara, varefter fönstret stängs och du ser uppgifterna om arbetsstaten i anmälan. Du kan anmäla uppgifter om flera arbettstater till exempel om arbetsstaten byts under en kommendering.

Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland

Om du valde Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland, ska du ange detaljerade uppgifter om perioderna.

Vistelseperioder i Finland

Anmäl vistelseperioder i Finland för en arbetstagare som arbetar utomlands, om förskottsinnehållning inte verkställs i Finland med stöd av sexmånadersregeln. Anmäl de perioder som arbetstagaren vistas oavbrutet i Finland utan att lämna landet under tiden. Du kan också anmäla att arbetstagaren inte alls har vistats i Finland. Dessa uppgifter ska anmälas antingen med anmälan om månadslön eller senast före utgången av januari i det år som följer efter utbetalningsåret.

Både arbetsdagar och semesterdagar räknas in i vistelseperioden. Även dagar som inte är hela, såsom ankomst- och avresedagen, räknas med i perioden.

Anmäl vistelseperioderna i Finland för en arbetstagare som arbetar utomlands om inte förskottsinnehållning verkställs i Finland enligt sexmånadersregeln. Uppgifter kan också anmälas för en utländsk arbetstagare.

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare

Om du valde Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare ska du ange detaljerade uppgifter om påbörjandet av arbetet.

En utländsk hyrd arbetstagares lön

Lämna en uppskattning av lönebelopp som under kalenderåret betalas till den hyrda arbetstagaren för arbete som utförts i Finland. Lägg till eventuella naturaförmåner i uppskattningen (till exempel bostadsförmån, telefonförmån eller kostförmån) och skattepliktiga kostnadsersättningar (till exempel skattepliktiga kilometerersättningar). Ange uppskattningen av lönen i euro.

Finländsk uppdragsgivare

Anmäl uppgifter om ett företag eller en person som har beställt utländsk hyrd arbetskraft för arbete som utförs i Finland. Anmäl FO-nummer eller finländsk personbeteckning för arbetets uppdragsgivare. Om finländsk identifierare saknas, ska du ange en utländsk identifierare och övriga uppgifter.

Arbetsperioder i Finland

 Anmäl de perioder som en utländsk hyrd arbetstagare arbetar i Finland. Ange åtminstone startdatum. Om slutdatum inte är känt kan du som uppskattat slutdatum ange till exempel ett datum under följande kalenderår.

7 Förhandsgranskning

Granska att de uppgifter som du lämnat är korrekta. Du kan fortsätta att redigera anmälan genom att klicka på Föregående eller gå till en annan sida via navigationen uppe på sidan.

Största delen av uppgifterna kontrolleras medan du fyller i anmälan. Om det finns brister eller fel i anmälan ser du en lista över felmeddelanden under sammanfattningen i förhandsgranskningen. Du kan skicka anmälan först efter att felen rättats. Det finns också vissa kontroller som görs först efter att du klickat på Skicka. Om fel fortfarande upptäcks i dessa kontroller ser du meddelanden om dem i förhandsgranskningen.

När du har kontrollerat uppgifterna, klicka på Sänd. Tjänsten meddelar att anmälan har mottagits och uppgifterna sparas i inkomstregistret. På sidan finns också en anmälningsreferens med vars hjälp du senare kan söka anmälan i inkomstregistret.

Om du i förhandsgranskningen klickar på Lämna, sparas de uppgifter som du angett inte i inkomstregistret utan uppgifterna i anmälan töms.

Granskning av en anmälan som lämnats in

Du kan granska inlämnade anmälningar i e-tjänsten på sidan Inlämnade anmälningar. Sök anmälningar med till exempel betalalarens anmälningsreferens eller tidsintervall. Du kan också använda andra sökkriterier.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022