Anmälan om frånvarouppgifter

Det är viktigt att anmäla frånvarouppgifter, eftersom uppgifterna behövs för beviljande eller utbetalning av så gott som alla förmåner. När du anmäler frånvarouppgifterna i anmälan om löneuppgifter, begär informationsanvändarna (t.ex. FPA och arbetslöshetskassorna) inte separata intyg över dem.

Det är inte obligatoriskt att anmäla frånvarouppgifter till inkomstregistret, men det rekommenderas. Informationsanvändarna kan dra nytta av frånvarouppgifter, om de anmäls regelbundet.

Frånvarouppgifter anmäls endast för personer i anställningsförhållande, dvs. arbets- eller tjänsteförhållande. Även korta arbetsförhållanden (t.ex. anställning av en barnskötare) är anställningsförhållanden. Frånvarouppgifter anmäls inte till exempel för styrelsemedlemmar eller mottagare av arbetsersättning.

Du kan anmäla frånvarouppgifter oberoende av anmälningssättet för penninglöner. Du kan till exempel anmäla frånvarouppgifter och penninglöner som ett totalbelopp (anmälningssätt 1).

Anmäl anmälningsperiod för frånvaro och frånvaroperiod

Anmälningsperiod för frånvaro: Tidsperiod för vilken arbetstagarens frånvarouppgifter är kända vid anmälningstidpunkten. Om frånvaro inte förekommit anmäls endast anmälningsperioden för frånvaro.

Startdatum: Följande dag efter slutdatum för den föregående anmälningsperioden.

Slutdatum: Den dag fram till vilken utbetalaren har kännedom om frånvarouppgifterna. En frånvaro som överenskommits för en tidpunkt i framtiden, till exempel tiden för föräldraledighet eller rehabilitering, anmäls först i det skede då alla frånvaron som föregår denna också är kända.

 

Frånvaroperiod: Den tidsperiod under vilken arbetstagaren varit frånvarande från arbetet. Flera frånvaroperioder kan förekomma under samma löneutbetalningsperiod. Varje oavbruten frånvaroperiod anmäls separat. En frånvaroperiod kan innehålla veckoledighet, men en avlönad och oavlönad period ska anmälas som olika perioder.

Orsak till frånvaro: Enbart en orsak anmäls för varje frånvaroperiod. Om frånvaron fortsätter av samma orsak, är det möjligt att med en senare anmälan ange samma startdatum och ändra slutdatumet för frånvaron.

Startdatum för frånvaro: Startdatum för varje oavbruten frånvaroperiod.

Slutdatum för frånvaro: Slutdatum för varje oavbruten frånvaroperiod. Om frånvaron fortsätter tills vidare anges som slutdatum den dag då arbetsförhållandet upphör eller till exempel den sista dagen i kalenderåret.

Antal frånvarodagar: Antalet arbetsdagar under frånvaroperioden.

Lönebelopp för avlönad frånvaro: Lön för frånvarotid i euro. Det är obligatoriskt att anmäla lönen för frånvaroperioden.

Frånvaron fortsätter till: Om den avlönade frånvaron fortsätter efter den anmälda tidsperioden och slutdatumet för frånvaron är känt, kan man anmäla "Frånvaron fortsätter till". Datumet kan anmälas om man vet att frånvaron kommer att fortsätta men ännu inte kan anmäla lönen för frånvaroperioden. FPA använder uppgiften i situationer, där arbetsgivaren har rätt att få den förmån som beviljats arbetstagaren för den tid som den betalar lön till arbetstagaren. Om datumet anmäls betalar FPA förmånen först efter att arbetsgivaren anmält lönen för hela frånvaroperioden.

Ange frånvarouppgifter även om inkomsttagaren inte har varit frånvarande

Anmäl frånvarouppgifterna regelbundet så att anmälningsperioden för frånvaro är oavbruten. Genom att endast ange anmälningsperioden för frånvaro meddelar du att ingen frånvaro förekommit under tidsperioden. Då kan informationsanvändarna försäkra sig om att frånvarouppgifterna i inkomstregistret är heltäckande, och man slipper begära separata intyg.

Anmäl endast heldagsfrånvaro

Anmäl endast heldagsfrånvaro till inkomstregistret. Anmäl partiell frånvaro enbart om en sjukfrånvaro som varat i åtminstone en hel dag börjat mitt under arbetsdagen.

Anmäl frånvarouppgifterna senast i anmälan om löneuppgifter för följande löneutbetalningsperiod

Anmäl uppgifterna om arbetstagarens frånvaro senast i anmälan för följande löneutbetalningsperiod. Frånvarouppgifterna för till exempel januari ska senast anmälas i samband med anmälan om löneuppgifter för februari. Då får informationsanvändarna frånvarouppgifterna tillräckligt snabbt till sitt förfogande.

Du kan börja anmälningen av frånvaron till inkomstregistret också mitt under kalenderåret.

Korrigering av frånvarouppgifter

Korrigera felaktiga frånvarouppgifter med ersättande anmälan så fort som möjligt efter att felet upptäckts.

Ansökan om ersättning till FPA

FPA betalar dagpenningen till arbetsgivaren, om arbetsgivaren betalat lön till arbetstagaren för samma tid. Arbetsgivaren kan ansöka om dagpenning hos FPA med anmälan om löneuppgifter. FPA behandlar arbetsgivarens ansökan om dagpenning i första hand utifrån valet av Typ av betalningsuppgift.

På listan ska arbetsgivaren välja typ av betalningsuppgift:

  1. FPA, ansökan om dagpenning
  2. FPA, familjeledighetsersättning.

Om ansökan inte är formellt korrekt, behandlar FPA inte ansökan. Om ansökan är bristfällig underrättar FPA per e-post den kontaktperson som angetts i anmälan om löneuppgifter. Arbetsgivaren ska korrigera en bristfällig anmälan. FPA behandlar inte ärendet om ersättande anmälan inte inlämnas.

De ansökningar och eventuella relaterade ersättande ansökningar som FPA mottagit och som uppfyller de formella kraven visas i FPA:s e-tjänst i PDF-format för både arbetstagaren och arbetsgivaren.

Sidan har senast uppdaterats 4.11.2020