Beslut

På denna sida har vi samlat beslut som hänför sig till inkomstregistret.

Inkomstregisterenhetens beslut

I inkomstdatasystemet behandlas uppgifter i fråga om vilka anmälningsskyldighet, användningsändamål och användare föreskrivs i lagen.

Lag om inkomstdatasystemet 53/2018 i Finlex-tjänst

Inkomstregisterenheten fattar beslut om vilka uppgifter som förs in i inkomstregistret och vilka uppgifter som lämnas till respektive informationsanvändare för det användningsändamål som föreskrivs i lagen.

Beslut enligt 4 § 1 mom. i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) om de uppgifter som ska föras in i inkomstregistret

Redogörelse för uppgifter som förs in i inkomstregistret och uppgifter som lämnas ut från inkomstregistret

Redogörelse enligt 16 § 1 punkten i lagen om inkomstdatasystemet

Redogörelse enligt 16 § 2 punkten i lagen om inkomstdatasystemet, prestationsbetalare

Redogörelse enligt 16 § 2 punkten i lagen om inkomstdatasystemet, informationsanvändare

Redogörelse enligt 16 § 3 punkten i lagen om inkomstdatasystemet

Skatteförvaltningens beslut

Skatteförvaltningens beslut om förlängning av tidsfristerna för att lämna in uppgifter till Inkomstregisterenheten

Skatteförvaltningens beslut om det utsatta datumet i förmånstagarens beskattning för återbetalning av återkrävda förmånsinkomster

Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av uppgifter om skatter på eget initiativ utifrån uppgifter som lämnats till Inkomstregisterenheten

Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av en rättad uppgift om skatten för skatteperioden

Skatteförvaltningens anvisningar

Skatteförvaltningens anvisning: Försummelseavgifter i fråga om anmälningar till inkomstregistret

Skatteförvaltningens anvisning: Påföljdsavgifter för skatter på eget initiativ