Typ av betalare

Anmäl typ av betalare endast om betalaren är något av alternativen. Vid behov kan du välja flera typer av betalare.

Internationell specialorganisation

En internationell specialorganisation är en prestationsbetalare som inte betalar inkomstskatt till Finland för de löner som den betalar ut på basis av avtal om internationella specialorganisationer.

Statens affärsverk eller statlig inrättning med separat förvaltning 

Statens affärsverk väljs då betalaren är ett statligt affärsverk eller en statlig inrättning med separat förvaltning så som FPA eller Finlands Bank. Uppgiften ska alltid anges då betalaren är någon av dessa.

Offentligt samfund

Offentliga samfund är ekonomiska enheter som ansvarar för den offentliga förvaltningen i Finland: stats- och kommunförvaltningen, samkommunsförvaltningen och Ålands landskapsregering.

Utländskt koncernbolag

Ett utländskt koncernbolag är ett bolag som hör till en koncern och som har grundats någon annanstans än i Finland.

Utländsk arbetsgivare

En utländsk arbetsgivare är ett företag som inte har grundats enligt Finlands lagstiftning eller vars registrerade hemort är någon annanstans än i Finland. Hemorten är den ort från vilken företagets verksamhet leds.

Staten

Väljs om prestationsbetalaren är staten.

Tillfällig arbetsgivare  (inget ArPL-försäkringsavtal)

Med en tillfällig arbetsgivare avses en arbetsgivare som inte har någon fast anställd personal och som betalar högst 9 822 euro i löner under sex månader (år 2024). En tillfällig arbetsgivare har inget giltigt pensionsförsäkringsavtal med ett arbetspensionsförsäkringsbolag.

När du lämnar en anmälan i e-tjänsten, lämnar du uppgifter om tillfällig arbetsgivare tillsammans med andra uppgifter om arbetspensionsförsäkringar i punkten Inkomsttagarens försäkringsuppgifter på sidan Inkomsttagare.

Läs mer: Tillfällig arbetsgivare

Sidan har senast uppdaterats 9.3.2023