Med specifikation kan du avgränsa Suomi.fi-fullmakter

Med Suomi.fi-fullmakter kan dina anställda uträtta ärenden för ditt företag i inkomstregistrets e-tjänst. Med specifikation kan du avgränsa denna fullmakt så att den endast gäller till exempel anmälningar om reseräkningar eller ett visst kundföretag.

En avgränsad fullmakt består av två delar, det vill specifikation säga fullmakt och dess specifikation.

Mer information på Suomi.fi: Hur använder jag fullmaktens specifikation?

Inkomstregistrets specifikation

I inkomstregistret används två fullmaktens specifikation, det vill säga underorganisationens identifierare och kundnummer.

Du kan använda specifikationen i fullmakterna:

 • Granska löneuppgifter
 • Anmäla löneuppgifter
 • Granska förmånsuppgifter
 • Anmäla förmånsuppgifter

Underorganisationens identifierare

Med underorganisationens identifierare kan du till exempel skilja åt hanteringen av reseräkningar från övrig löneberäkning till en separat underorganisation.

När du ansluter underorganisationen identifierare, som är reserverad för reseräkningar, till vissa anställdas fullmakter och använder samma identifierare i anmälningar om reseräkningar, kan de anställda i inkomstregistret endast se uppgifter om reseräkningar. Den ordinarie löneräknarens fullmakt har inte samma identifierare och därför ser hen alla anmälningar som din organisationer har lämnat in.

Du anger underorganisationens identifierare som du vill använda. Du kan bestämma identifieraren själv såvida den uppfyller inkomstregistrets schemakrav:

  • Identifieraren kan bestå av 1–20 tecken. Fullmaktens namn (till exempel "Anmäla löneuppgifter") behöver inte ingå i de 20 tecknen.
  • I identifieraren kan du använda bokstäver, siffror och mellanslag. Använd inga specialtecken: &, <, >, ', ", -- (dubbelstreck), /*, &#.

Du anger den identifierare som du har bestämt som fullmaktens specifikation i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi samtidigt som du beviljar en ny fullmakt till en anställd i ditt företag eller i din organisation.

  • Underorganisationens identifierare visas i den Suomi.fi-fullmakt som du har beviljat till den anställda. Identifieraren förmedlas tillsammans med fullmakten till inkomstregistret när den anställda identifierar sig i e-tjänsten.
  • I e-tjänsten ser den anställda, som har fått fullmakten, endast de uppgifter som har anmälts med underorganisationens identifierare.

Du använder identifieraren när du till inkomstregistret anmäler uppgifter som du vill att de aktuella anställda ser. De anställda ser inte anmälningar där identifieraren inte har använts.

  • Om en anställd som du har givit fullmakt fyller i en anmälan i e-tjänsten och du har anslutit underorganisationens identifierare till hens fullmakt, förhandsifylls identifieraren automatiskt i anmälan utifrån identifieringen. Alla anmälningar som den anställda har fyllt i är försedda med underorganisationens identifierare och visas för de anställda vars fullmakt identifieraren har anslutits till.
   • Om en anställd beställer en rapport i e-tjänsten, inhämtas endast den aktuella underorganisationens anmälningar till rapporten.
  • Om du anmäler uppgifter via det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten, ska du ange underorganisationens identifierare separat. Identifieraren gäller alltid hela materialet. Därför skickar du uppgifterna om olika underorganisationer som separata material.
   • I materialet väljer du som typ av underorganisationens identifierare "Betalarens egna koder (2)". Som identifierare anger du samma identifierare för underorganisationen som du har anslutit till Suomi.fi-fullmakten.
   • Du anger endast delen underorganisationens identifierare. Ange ingen fullmaktens namn i identifieraren (till exempel Anmäla löneuppgifter).
   • Om du också använder underorganisationens identifierare eller identifierare för ämbetsverk enligt Kevas koduppsättning, kan du i samma material ange den tillsammans med en identifierare utifrån betalarens egna koder.

I arbetsgivarens separata anmälningar använder du den egna identifieraren för underorganisationen, om du vill att vissa anställda i e-tjänsten endast ser uppgifter om anmälningarna.

  • Observera att det går att lämna in enbart en separat anmälan om betalarens uppgifter från arbetsgivaren per månad. Även om du anger betalaren för att begränsa hur underorganisationen visas, gäller anmälan ändå alltid hela organisationen. Den kan inte anmälas separat för en annan underorganisation. Lämna därför in endast en anmälan med uppgifter om hela företaget.
  • Underorganisationens identifierare begränsar endast i e-tjänsten hur uppgifterna visas. I de rapporter som beställs i inkomstregistret visas uppgifterna i separata anmälningar alltid, oberoende av om du har angivit underorganisationens identifierare eller inte.

Se till att de anställda i din organisation har lämpliga fullmakter.

  • Om underorganisationens identifierare är identifieraren för en anställds fullmakt, ser den anställda endast anmälningar där den identifieraren har använts.
  • Om den anställdas fullmakt inte är försedd med identifierare eller den anställda har en organroll, ser hen alltid alla anmälningar.

Identifieraren kan inte i efterhand anges för fullmakter som redan har beviljats.

  • Om du vill börja använda underorganisationens identifierare och en del tidigare fullmakter är gällande, ska du först radera fullmakterna.
  • Du bestämmer underorganisationens identifierare och ger sedan fullmakterna igen i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi. Observera att fullmaktshavaren därefter i inkomstregistrets e-tjänst endast ser de uppgifter där underorganisationens identifierare har använts.

Kundnummer

Med kundnummer kan till exempel en bokföringsbyrå begränsa vilka kunder respektive anställd ser i inkomstregistrets e-tjänst.

När du ansluter vissa kundnummer till en anställds representationsfullmakt, kan den anställda endast uträtta ärenden för dessa kunder. I annat fall ser alla anställda som har fått representationsfullmakt uppgifter om bokföringsbyråns samtliga kunder.

En kund ger en bokföringsbyrå nödvändiga ärendefullmakter, till exempel fullmakten Anmäla löneuppgifter.

Se bokföringsbyråns närmare anvisningar om hur fullmakter ges och begärs

Bokföringsbyrån beviljar representationsfullmakt till sin anställd i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi. Samtidigt anger bokföringsbyrån ett kundnummer som identifierare för representationsfullmakten.

  • Representationsfullmakten ger den anställda rätt att företräda bokföringsbyrån. Då kan den anställda uträtta ärenden för bokföringsbyrån med de ärendefullmakter som hen har fått av kundföretagen, till exempel anmäla kundens löneuppgifter till inkomstregistret.
  • Om representationsfullmakten inte avgränsas, ser den anställda uppgifter om alla nuvarande kunder och även uppgifter om blivande kunder och kan uträtta ärenden för kundernas räkning.
  • När en representationsfullmakt avgränsas med kundnummer, kan den anställda endast uträtta ärenden för den kunden. Dessutom är det möjligt att på en och samma gång ansluta flera kundnummer till representationsfullmakten.
  • Kundnummer är FO-nummer för företag och personbeteckning för privatkunder.
  • Identifieraren visas i den Suomi.fi-fullmakt som har beviljats till den anställda. Identifieraren förmedlas tillsammans med representationsfullmakten till inkomstregistret när den anställda identifierar sig i e-tjänsten.

När bokföringsbyrån har givit en anställd representationsfullmakt och angivit nödvändiga kundnummer som identifierare, kan den anställda uträtta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst med de fullmakter som kunden har givit.

Det är möjligt att senare ange nya kundnummer för representationsfullmakten och radera onödiga kundnummer i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi. Du kan använda en tidigare representationsfullmakt som underlag för en ny.

Sidan har senast uppdaterats 16.8.2023