Ogrundad förmån och återkrav

Ogrundad förmån

Det uppstår en ogrundad förmån om inkomsttagaren inte har rätt till den prestation som betalats denne. Ogrundad förmån uppstår till exempel när prestationen har gjorts på felaktiga grunder, till fel person eller till fel belopp.

Till inkomstregistret anmäls uppgifter om att inkomsten ändras till en ogrundad förmån. Prestationer till för högt belopp kan inte korrigeras genom att anmäla ett negativt tal till inkomstregistret.

Som ogrundad förmån ska inte anmälas

 • naturaförmåner eller andra förmåner som ges som annat format än pengar
 • skattefria kostnadsersättningar
 • avgifter som debiterats för inkomster och andra avdrag (inkomstslag i 400-serien).

Anmäl uppgiften Ogrundad förmån omedelbart när felet upptäcks

Information om en ogrundad förmån ska utan obefogat dröjsmål anmälas senast en månad efter tidpunkten då den ogrundade förmånen upptäcktes.

Uppgiften Ogrundad förmån ska anmälas alltid när prestationsbetalaren separat återkräver det för stora beloppet av inkomsttagaren.

 • Om prestationen som betalats till för högt belopp korrigeras genom att den tas i beaktande som förskottslön i samband med följande lönebetalning, betalas följande lön till ett mindre belopp än den prestation som betalats till för högt belopp och den anmäls även till inkomstregistret enligt den faktiska betalningen, dvs. det mindre bruttobeloppet I detta fall anmäls inte uppgiften Ogrundad förmån. Det bör observeras att det är endast tillåtet att behandla prestationen som betalats till för högt belopp som förskottslön om prestationen som betalats till för högt belopp återkrävs i sin helhet i samband med följande löneutbetalning. 

Det är viktigt att särskilja en ogrundad förmån från andra prestationer till exempel så att man kan använda rätt inkomst som grund för förmåner som beviljas inkomsttagaren. Det att en prestation som betalats till för högt belopp anmäls som en ogrundad förmån minskar även beloppet av de socialförsäkringsavgifter som baseras på inkomstbeloppet. På grund av detta är det bra att komma ihåg att

 • anmäls en uppgift som ogrundad förmån, ska även arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier korrigeras
 • om korrigeringen påverkar beloppet på arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som ska betalas, ska dessutom arbetsgivarens separata anmälan korrigeras.

En ogrundad förmån kan anmälas på två olika sätt. Anmälningssättet beror på huruvida man hunnit anmäla prestationen till inkomstregistret eller huruvida man upptäcker den ogrundade förmånen som betalats innan uppgifterna anmäls.

Anmäl uppgifter om återkrav

När inkomsttagaren återbetalar den prestation som betalats till för högt belopp till prestationsbetalaren, ska prestationsbetalaren anmäla uppgiften om återbetalning till inkomstregistret. Återkrav anmäls endast om inkomsten faktiskt återkrävts av inkomsttagare.

Uppgifter om återbetalda belopp ska lämnas in senast på den femte kalenderdagen efter den dag då man tagit del av information om utbetalningen av det återkrävda beloppet, dess utbetalare och den ogrundade förmån till vilken utbetalningen anknyter.

Anmälan om återkrav föregås av anmälan av ogrundad förmån

Anmälan av uppgifter om återkrav förutsätter att prestationen till för högt belopp har korrigerats till en ogrundad förmån med en anmälan som hänförs till inkomstens ursprungliga betalningsdag. Inkomst kan inte anmälas som återkrävd om den inte först har anmälts som en ogrundad förmån.

Så här anmäler du återkrav

Ett återkrävt belopp ska anmälas med en ny anmälan som hänförs till återbetalningsdagen. Återkrävd inkomst ska anmälas med samma inkomstslag som inkomsten har anmälts som ogrundad förmån.

Anmäl följande uppgifter om återkrav:

 • Inkomstslag
 • Återkrav – Ja
 • Återkrävt belopp
 • Datum för återbetalning
 • Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet (vid nettoåterkrav)
 • Ursprunglig löneutbetalningsperiod
 • Intjäningsperiod för den återkrävda inkomsten (frivillig, kompletterande uppgift)
 • Ursprunglig löneutbetalningsdag (frivillig, kompletterande uppgift).
 • Återkrävd inkomst kan inte anmälas som ett negativt tal i inkomstregistret.

Tre sätt att göra återkrav

Återkrav kan genomföras på tre olika sätt:

Nettoåterkrav innebär att betalaren återkräver en prestation till för högt belopp av inkomsttagaren där förskottsinnehållningens andel som verkställts på den ursprungliga betalningsdagen först har dragits av. Betalaren drar av den aktuella förskottsinnehållningen från andra skatter som redovisas till Skatteförvaltningen.

Inkomst kan återkrävas netto av inkomsttagaren, om inkomsten återbetalas samma år eller i början av följande år, senast det datum (30.4) som fastställts genom Skatteförvaltningens beslut. Då hinner Skatteförvaltningen få uppgiften innan personens beskattning har slutförts, och förskottsinnehållningen räknas inte inkomsttagaren tillgodo i beskattningen.

Skatteförvaltningen hänför korrigeringen av förskottsinnehållningen till betalarens förskottsinnehållningsskyldigheter för den ursprungliga betalningsmånaden.

Bruttoåterkrav innebär att betalaren av inkomsttagaren återkräver både en prestation som betalats till denne och förskottsinnehållningens andel som verkställts tidigare på inkomsten.

Vid bruttoåterkrav kan en prestationsbetalare skicka exempelvis en faktura till inkomsttagaren eller återkräva prestationen till för högt belopp från en förmån som betalas senare till inkomsttagaren. En betalare kan tillämpa bruttoåterkrav även när nettoåterkrav fortfarande skulle vara möjligt.

Vid bruttoåterkrav ska förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet inte anmälas.

En prestation som betalats till för högt belopp kan kvittas i samband med följande lönebetalning efter att felet upptäcks endast om prestationen som betalats till för högt belopp återkrävs i sin helhet från följande lön. I detta fall behandlar betalaren prestationen som betalats till för högt belopp som förskottslön eller en annan motsvarande post och återkräver prestationen som betalats till för högt belopp genom kvittning, dvs. genom att dra av prestation som betalats till för högt belopp från bruttolönen som betalas till inkomsttagaren.  

Om en prestation som betalats till för högt belopp kvittas i samband med följande lönebetalning, anmäls ingen uppgift om ogrundad förmån och återkrav.

Rekommendationen är att en prestation som betalats till för högt belopp alltid anmäls som ogrundad förmån. Behandling som förskottslön rekommenderas inte. Behandling som förskottslön förvränger beloppet som är grund för en eventuell förmån och ökar förmånsbetalarens behov av tilläggsutredningar.

Att notera vid anmälan om uppgifter om återkrav

Uppgifter om återkrav kan inte läggas till andra prestationer än sådana som gjorts i penningform, eftersom till exempel en naturaförmån antingen används eller inte och kan inte återkrävas.

Avgifter som debiterats för inkomster och andra avdrag (inkomstslag i 400-serien) kan inte anmälas som återkrav.

Uppgiften om återkravet påverkar inte skyldigheten att betala socialförsäkringsavgifter.

Informationsanvändare behöver uppgifter om ogrundade förmåner och återkrav vid beslutsfattande

Alla inkomstregistrets informationsanvändare har fastställt hur de vid beslutsfattande använder uppgifter som lämnats ut till dem. Vissa informationsanvändare behöver endast uppgifter om ogrundad förmån, vissa endast om återkrav och vissa bådadera.

Det är viktigt att anmäla uppgifter om ogrundad förmån och återkrav, för att informationsanvändarnas beslut ska grunda sig på korrekt inkomstbelopp.

Läs mer om korrigering av uppgifter.