Orsak till avslutande av anställningsförhållande

Ange orsak till avslutandet av anställningsförhållandet enligt den valda koduppsättningen.

Välj Kevas koder, om anställningen är försäkrad enligt OffPL och slutdatum angetts för den. Koderna administreras av Keva och har en orsakskod för avslutande per respektive pensionsskydd. Koderna för olika pensionsskydd finns på Kevas webbplats.

Välj Finlands Banks koder, om anställningen gäller Finlands Bank och slutdatum angetts för den. Koderna administreras av Finlands Bank.

I övriga situationer ska du välja Inkomstregistrets koder. Koderna administreras av inkomstregistret och är tillgängliga för alla prestationsbetalare. Vi rekommenderar att orsak anmäls enligt inkomstregistrets koder allt när orsaken till anställningsförhållandets upphörande är känd.

Värden enligt det kodsystem som inkomstregistret administrerar överförs varken till OffPL-försäkrare eller till Finlands Bank. Det rekommenderas dock att arbetsgivarna i fråga om sina anmälningar också ger värden enligt det kodsystem som inkomstregistret administrerar, så att övriga informationsanvändare kan dra nytta av dessa. Uppgifter om orsaken till avslutande av anställningsförhållande behövs till exempel då inkomsttagarens rätt till förmånen avgörs.

Värdena i de koder som administreras av inkomstregistret är de följande:

Kodvärden Anmärkning
1 Uppsägning på eget initiativ, då arbetstagaren själv avslutar sitt anställningsförhållande. Uppgiften används också då, när arbetstagaren häver sitt anställningsförhållande. Orsaken till uppsägningen kan vara relaterad till vad som helst, så som hälsa eller annan personlig orsak. Uppgiften kan användas även då, när arbetstagaren säger upp sig eller häver sitt anställningsförhållande under prövotid.
2 Annan orsak, om det i koderna inte finns ett lämpligt alternativ för anställningsförhållandets slut. En annan orsak kan vara till exempel en anställds död.
3 Personrelaterad orsak, om den anställde med eget förfarande orsakat att anställningsförhållandet upphört. Sådana kan vara till exempel försummelse av arbetsuppgifterna eller arbete i berusat tillstånd. Uppgiften kan användas, då arbetsgivaren säger upp arbetstagaren eller häver hens anställningsförhållande på grund av orsak relaterad till arbetstagaren. Uppgiften kan användas även då, när arbetsgivaren säger upp eller häver anställningsförhållandet under prövotid.
4 Produktionsorsaker och ekonomiska orsaker, då anställningsförhållandet upphör av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker.
5 Gemensam överenskommelse om avslutande av anställningsförhållandet, då arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans kommer överens om att avsluta anställningsförhållandet och dess villkor.
6

Pensionering, då anställningsförhållandet upphör då en anställd går i ålderspension. I så fall rekommenderas det att anmäla också intjäningsperioderna för inkomstslagen. Under denna punkt kan man anmäla personer som pensionerat sig på andra grunder än ålderspension, t.ex. invaliditetspension eller förtidspension. Om anställningsförhållandet slutar för att arbetstagaren går i ålderspension, ska alla betalare som orsak välja 6 Pensionering.

Läs mer om anmälan om pensionering.

7 Avslutande av tidsbundet anställningsförhållande, då slutdatumet för anställningsförhållandet överenskommits i arbetskontraktet eller i handlingen om tjänsteutnämning. Avslutande av tidsbundet anställningsförhållande anmäls som orsak till avslutande av anställningsförhållande, då anställningsförhållandet avgränsats att pågå under den tid då en viss arbetsuppgift utförs, till exempel fram till dess att byggarbetet på en byggarbetsplats slutförts.
Sidan har senast uppdaterats 29.11.2021