Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren

Ange tilläggsuppgift om inkomsttagaren om något av alternativen gäller inkomsttagaren. Du kan vid behov välja flera tilläggsuppgifter om inkomsttagaren.

Arbetsgivaren betalar skatterna för arbetstagarens räkning (avtal om nettolön)

Ange denna tilläggsuppgift, om du är en utländsk arbetsgivare och du betalar lön till inkomsttagaren på basis av avtal om nettolön. Avtal om nettolön är ett avtal enligt vilket arbetsgivaren lovar betala skatter och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter från lönen för arbetstagarens räkning. Tilläggsuppgiften anmäls endast när den utländska arbetsgivaren inte har fast driftställe i Finland.

Delägare

Ange denna tilläggsuppgift,nom inkomsttagaren är en sådan delägare som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). Företagets delägare betalar arbetstagares arbetslöshetsförsäkringspremie till ett lägre belopp än arbetstagarna.

Huruvida en person är delägare eller arbetstagare i ett företag påverkas av personens och hens familjemedlemmars ägarandel, röstetal eller annan beslutanderätt samt personens ställning i företaget eller samfundet.

Om en inkomsttagare arbetar i företaget eller samfundet men inte har en ledande ställning, betraktas hen som en delägare om något av de följande villkoren uppfylls:

 • inkomsttagaren äger minst 50 % av aktiekapitalet, röstetalet eller annan beslutanderätt i företaget eller samfundet
 • inkomsttagaren äger tillsammans med sina familjemedlemmar minst 50 % av aktiekapitalet, röstetalet eller annan beslutanderätt i företaget eller samfundet.

Om en inkomsttagare arbetar i företaget eller samfundet i en ledande ställning, men hen är inte företagare, kan hen betraktas som en delägare om någon av de följande villkoren uppfylls:

 • inkomsttagaren äger minst 15 % av aktiekapitalet, röstetalet eller annan beslutanderätt i företaget eller samfundet
 • inkomsttagaren äger tillsammans med sina familjemedlemmar minst 30 % av aktiekapitalet, röstetalet eller annan beslutanderätt i företaget eller samfundet.

Företagare är inte skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremier. Därför betraktas FöPL- eller LFöPL-försäkrade företagare inte som delägare.

Läs mer om delägarskap på Sysselsättningsfondens webbplats

Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet

Ange denna tilläggsuppgift, om prestationen betalas till en företagare som inte enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) är skyldig att teckna FöPL- eller LFöPL-försäkring, till exempel på grund av att inkomsterna är låga eller på grund av sin ålder.

Ange inte denna tilläggsuppgift, om du betalar arbetsersättning till företagaren.

När du anmäler denna typ av tilläggsuppgift, ska du även anmäla typen av undantagssituation för försäkring: "Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- och arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)".

Läs mer i anvisningen Anmälan av uppgifter till inkomstregistret: belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare och andra specialsituationer, kapitel 3 Prestationer som betalats till företag och företagare.

Hyrd arbetstagare som bor utomlands

Ange denna tilläggsuppgift, om prestationen betalas av en utländsk arbetsgivare till en hyrd arbetstagare som bor utomlands. Ange denna tilläggsuppgift oberoende av arbetets varaktighet eller arbetstagarens skattestatus (allmänt eller begränsat skattskyldig).

Tilläggsuppgiften kan användas av arbetsgivare som saknar fast driftställe i Finland. Om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland, anmäls inkomsten som normal löneinkomst, och tilläggsuppgiften Utländsk hyrd arbetstagare ska inte anmälas.

Uppgiften ska endast anmälas av hyrda arbetstagare från följande länder eller regioner:

 • Spanien, Island, Norge, Sverige, Danmark, Lettland, Litauen, Estland, Georgien, Moldavien, Vitryssland, Isle of Man, Polen, Turkiet, Kazakstan, Bermuda, Jersey, Guernsey, Caymanöarna, Cypern, Tadzjikistan, Tyskland och Turkmenistan.
 • Bulgarien: Anmälan ska ges också för hyrda arbetstagare som har sin hemvist i Bulgarien och arbetar i Finland för en annan än en bulgarisk arbetsgivare.
 • Länder utan skatteavtal: Uppgiften ska också anmälas för hyrda arbetstagare från länder med vilka Finland inte har skatteavtal.

Om en utländsk arbetsgivare saknar fast driftställe i Finland eller inte är införd i arbetsgivarregistret, verkställer arbetsgivaren ingen förskottsinnehållning på lönen, utan arbetstagaren betalar själv skatterna som förskottsskatt.

I delägarställning visavi betalaren

Ange denna tilläggsuppgift, om inkomsttagaren står i delägarställning visavi betalaren, dvs. deltar i dess verksamhet med investerat kapital. Uppgiften behöver inte anges om inkomsttagaren är delägare i ett börsbolag.

Idrottare

Ange denna tilläggsuppgift, om du anmäler prestationer som erhållits p.g.a. idrott t.ex. på basis av ett idrottaravtal. Prestationen kan vara t.ex. lön eller arbetsersättning. Uppgiften används endast för prestationer som erhållits p.g.a. idrott. Ange inte denna tilläggsuppgift, om det är fråga om löneinkomst som idrottaren erhållit från annat arbete än idrott.

En typisk lön för idrottare är lön som betalas till en lagidrottare på basis av spelaravtal.

Nyckelperson

Ange denna tilläggsuppgift, om den inkomst som betalats till inkomsttagaren avser nyckelpersonens inkomst enligt lagen om källskatt eller lön som betalats på basis av lagen om beskattning av person med anställning vid Nordiska Investeringsbanken.

En nyckelperson är en utländsk specialsakkunnig till vilken man betalar nyckelpersonens källskattepliktiga lön. Lön som betalats till en nyckelperson kan anmälas med vilket som helst av inkomstregistrets inkomstslag för lön. Ange uppgiften om att inkomsttagaren är en nyckelperson.

Lön till utländska specialsakkunniga behandlas som inkomst enligt den s.k. nyckelpersonslagen när arbetstagaren kommer till Finland för över sex månader och hen på detta sätt blir allmänt skattskyldig redan när arbetat inleds. En finländsk medborgares lön kan inte behandlas som inkomst enligt nyckelpersonslagen. Uppgiften Nyckelperson anmäls endast då en anteckning om tillämpning av nyckelpersonslagen gjorts på arbetstagarens skattekort.

Person som arbetar i gränskommun

Ange denna tilläggsuppgift, om det är fråga om gränskommunarbete som avses i det nordiska skatteavtalet.

Det är fråga om arbete i gränskommun om inkomsttagaren är varaktigt bosatt i Sverige eller Norge i en kommun som gränsar till Finlands landsgräns. En annan förutsättning är att inkomsttagaren arbetar i en kommun på finska sidan som gränsar till samma landsgräns.

Om arbetstagaren utför en del av arbetet på något annat ställe i Finland än i en gränskommun, beskattas den del av lönen som hänför sig till detta arbete i Finland. En separat anmälan ska ges om dessa inkomster till inkomstregistret, där den tilläggsuppgift om inkomsttagare vilken gäller gränskommunarbete inte används.

Gränskommuner mellan Finland och Sverige är

 • i Finland: Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå
 • i Sverige: Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå.

Gränskommuner mellan Finland och Norge är

 • i Finland: Enontekis, Enare och Utsjoki
 • i Norge: Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger och Tana.

Person som arbetar på Ålands landskapsfärja

Ange denna tilläggsuppgift, om du anmäler prestationer som förvärvats på en landsvägsfärja som lyder under Ålands landskapsstyrelse. Om du också betalar någon annan inkomst än inkomst som förvärvats på en landsvägsfärja till en inkomsttagare, ska du gällande den inkomsten lämna en separat anmälan om löneuppgifter utan denna typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren

Person som arbetar utomlands

Ange denna tilläggsuppgift om inkomsttagaren arbetar utomlands. Uppgiften ska ges då en inkomsttagare jobbar utomlands som en arbetstagare som är utsänd av en finländsk arbetsgivare och den finländska arbetsgivaren ska försäkra utlandsarbetet i Finland. I så fall är den finländska arbetsgivaren anmälningsskyldig.

Uppgiften ska meddelas också då inkomsttagaren arbetar för en utländsk arbetsgivare utomlands och den utländska arbetsgivaren ska försäkra utlandsarbetet i Finland. I detta fall har den utländska arbetsgivaren anmälningsskyldighet.

Uppgiften används inte till exempel vid kortvariga arbetsresor till utlandet. Uppgiften anmäls inte heller då en person är försäkrad i Finland trots att hen arbetar utomlands.

Tilläggsuppgiften ska anmälas även då ett utländskt koncernbolag betalar arbetstagarens lön, men det finländska företaget som sänt arbetstagaren till utlandet ansvarar för socialförsäkringsavgifterna. Ett finländskt företag ska lämna in en anmälan om lönen och betala socialförsäkringsavgifter, om arbetstagaren är försäkrad i Finland som en finländsk arbetsgivares utsända arbetstagare. Ett finländskt företag är skyldigt att anmäla uppgiften så länge som arbetstagaren är försäkrad i Finland.

Person som betalas lön från en diplomatisk beskickning

Ange denna uppgift om prestationen har betalats till en person som tjänstgör vid en diplomatisk beskickning och inte är finsk medborgare. Ange inte tilläggsuppgiften om personen är finsk medborgare.

Person som får försäkringslön enligt EPPO-lagen

Ange denna tilläggsuppgift, om inkomsttagaren är en europeiska åklagare som bemyndigats av Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och Åklagarväsendet anmäler försäkringslön enligt speciallagstiftning. Eftersom det inte är fråga om arbete som utförts utomlands, ska du inte ange uppgift om tillämpligheten av sexmånadersregeln.

Samfund

Med samfund avses följande:

 • ett öppet bolag
 • ett kommanditbolag
 • ett aktiebolag
 • ett andelslag
 • en förening
 • en stiftelse
 • en annan privaträttslig juridisk person, till exempel ett utländskt dödsbo.

Den definition som används i inkomstregistret avviker till exempel från definitionen av ett samfund i inkomstskattelagen.

Sysselsatt med statens sysselsättningsanslag

Ange denna tilläggsuppgift, om du har erhållit lönesubvention från staten för att anställa en arbetslös arbetssökande. Sysselsättningsstöd utgörs av lönesubvention eller anslag som riktats till ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning för att sysselsätta en arbetslös arbetssökande.

Uppträdande artist

Ange denna tilläggsuppgift, om prestationen betalas för en artists personliga uppträdande. Artister är till exempel teater- och filmskådespelare, radio- och tv-artister samt musiker.

Inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet

Ange denna tilläggsuppgift, om du är en utländsk arbetsgivare och du betalar lön till en arbetstagare som är allmänt skattskyldig i Finland och som vistats i Finland i högst 183 dagar under den tidsperiod som avses i skatteavtalet.

Uppgiften anmäls endast då den utländska arbetsgivaren inte har något fast driftställe i Finland. Ange även landskoden till den stat som har rätt att beskatta inkomsten. Ange landskoden under punkten Skatteavtalsstatens landskod.

Sidan har senast uppdaterats 21.9.2023