Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren

Ange tilläggsuppgift om inkomsttagaren om något av alternativen gäller inkomsttagaren. Du kan vid behov välja flera tilläggsuppgifter om inkomsttagaren.

Delägare

Företagets delägare betalar en lägre löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift än arbetstagare. Huruvida en person är företagets delägare eller arbetstagare beror på:

 • personens och familjemedlemmarnas ägarandel
 • röstetal och övrigt bestämmande inflytande samt
 • personens ställning i företaget.

Ytterligare information finns på Arbetslöshetsförsäkringsfondens webbplats.

Person som betalas lön från en diplomatisk beskickning

Ange denna uppgift om prestationen har betalats till en person som tjänstgör vid en diplomatisk beskickning och inte är finsk medborgare. Ange inte tilläggsuppgiften om personen är finsk medborgare.

Uppträdande artist

Ange denna tilläggsuppgift, om prestationen betalas för en artists personliga uppträdande. Artister är till exempel teater- och filmskådespelare, radio- och tv-artister samt musiker.

Samfund

Med samfund avses följande:

 • ett aktiebolag, ett andelslag, en sparbank, en placeringsfond, ett universitet, ett ömsesidigt försäkringsbolag, ett spannmålslånemagasin, en ideell eller en ekonomisk förening, en stiftelse eller en anstalt 
 • staten eller en statlig inrättning, en kommun eller en kommunsammanslutning, en församling eller ett annat religionssamfund
 • ett utländskt dödsbo
 • en juridisk person som kan jämställas med dessa samfund eller ett för särskilt ändamål förbehållet förmögenhetskomplex.

Inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet

En utländsk arbetsgivare ska till inkomstregistret anmäla uppgifterna om den utbetalda lönen, om arbetsgivaren har betalat ut lön till en arbetstagare som är allmänt skattskyldig i Finland. En annan förutsättning är att inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet. Uppgiften anmäls endast då den utländska arbetsgivaren inte har något fast driftställe i Finland. Ange även landskoden till den stat som har rätt att beskatta inkomsten. Ange landskoden under punkten Skatteavtalsstatens landskod.

Nyckelperson

Ange denna tilläggsuppgift, om den inkomst som betalats till inkomsttagaren avser nyckelpersonens inkomst enligt lagen om källskatt eller lön som betalats på basis av lagen om beskattning av person med anställning vid Nordiska Investeringsbanken.

En nyckelperson är en utländsk specialsakkunnig till vilken man betalar nyckelpersonens källskattepliktiga lön. Lön som betalats till en nyckelperson kan anmälas med vilket som helst av inkomstregistrets inkomstslag för lön. Ange uppgiften om att inkomsttagaren är en nyckelperson.

Lön till utländska specialsakkunniga behandlas som inkomst enligt den s.k. nyckelpersonslagen när arbetstagaren kommer till Finland för över sex månader och hen på detta sätt blir allmänt skattskyldig redan när arbetat inleds. En finländsk medborgares lön kan inte behandlas som inkomst enligt nyckelpersonslagen. Uppgiften Nyckelperson anmäls endast då en anteckning om tillämpning av nyckelpersonslagen gjorts på arbetstagarens skattekort.

Person som arbetar i gränskommun

Ange denna tilläggsuppgift, om det är fråga om gränskommunarbete som avses i det nordiska skatteavtalet.

Det är fråga om arbete i gränskommun om inkomsttagaren är varaktigt bosatt i Sverige eller Norge i en kommun som gränsar till Finlands landsgräns. En annan förutsättning är att inkomsttagaren arbetar i en kommun på finska sidan som gränsar till samma landsgräns.

Om arbetstagaren utför en del av arbetet på något annat ställe i Finland än i en gränskommun, beskattas den del av lönen som hänför sig till detta arbete i Finland. En separat anmälan ska ges om dessa inkomster till inkomstregistret, där den tilläggsuppgift om inkomsttagare vilken gäller gränskommunarbete inte används.

 • Gränskommuner mellan Finland och Sverige är
  • i Finland: Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå
  • i Sverige: Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå.
 • Gränskommuner mellan Finland och Norge är
  • i Finland: Enontekis, Enare och Utsjoki
  • i Norge Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger och Tana.

I delägarställning visavi betalaren

Ange denna tilläggsuppgift, om inkomsttagaren står i delägarställning visavi betalaren, dvs. är en delägare i företaget eller deltar i dess verksamhet med investerat kapital. Uppgiften ska anges om inkomsttagaren ensam äger minst 30 % av bolagets aktiekapital eller om inkomsttagaren ensam innehar minst 30 % av bolagets röstetal eller om den som arbetar i ledande ställning i ett annat samfund har sådan motsvarande bestämmanderätt i samfundet. Uppgiften behöver inte anges om inkomsttagaren är delägare i ett börsbolag.

Idrottsman

Ange denna tilläggsuppgift, om du anmäler prestationer som erhållits p.g.a. idrott t.ex. på basis av ett idrottaravtal. Prestationen kan vara t.ex. lön eller arbetsersättning. Uppgiften används endast för prestationer som erhållits p.g.a. idrott. Ange inte denna tilläggsuppgift, om det är fråga om löneinkomst som idrottaren erhållit från annat arbete än idrott.

En typisk lön för idrottare är lön som betalas till en lagidrottare på basis av spelaravtal.

Person som arbetar på Ålands landskapsfärja

Denna tilläggsuppgift används inte ännu. Denna tilläggsuppgift kommer först att användas från och med början av 2020.

Hyrd arbetstagare som bor utomlands

Ange denna tilläggsuppgift, om prestationen betalas av en utländsk arbetsgivare till en hyrd arbetstagare som bor utomlands. Ange denna tilläggsuppgift oberoende av arbetets varaktighet eller arbetstagarens skattestatus (allmänt eller begränsat skattskyldig).

Tilläggsuppgiften kan användas av arbetsgivare som saknar fast driftställe i Finland. Om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland, anmäls inkomsten som normal löneinkomst, och tilläggsuppgiften Utländsk hyrd arbetstagare ska inte anmälas.

Uppgiften ska endast anmälas av hyrda arbetstagare från följande länder eller regioner:

 • Island, Norge, Sverige, Danmark, Lettland, Litauen, Estland, Georgien, Moldavien, Vitryssland, Isle of Man, Polen, Turkiet, Kazakstan, Bermuda, Jersey, Guernsey, Caymanöarna, Cypern, Tadzjikistan, Tyskland och Turkmenistan.
 • Bulgarien: Anmälan ska ges också för hyrda arbetstagare som har sin hemvist i Bulgarien och arbetar i Finland för en annan än en bulgarisk arbetsgivare.
 • Länder utan skatteavtal: Uppgiften ska också anmälas för hyrda arbetstagare från länder med vilka Finland inte har skatteavtal.

Om en utländsk arbetsgivare saknar fast driftställe i Finland eller inte är införd i arbetsgivarregistret, verkställer arbetsgivaren ingen förskottsinnehållning på lönen, utan arbetstagaren betalar själv skatterna som förskottsskatt.

Person som arbetar utomlands

Ange denna tilläggsuppgift om inkomsttagaren arbetar utomlands. Uppgiften ska anmälas då en i Finland försäkrad arbetstagare arbetar utomlands utsänd av en finländsk arbetsgivare. Uppgiften används inte t.ex. vid kortvariga arbetsresor till utlandet.

Tilläggsuppgiften ska anmälas även då ett utländskt koncernbolag betalar arbetstagarens lön, men det finländska företaget som sänt arbetstagaren till utlandet ansvarar för socialförsäkringsavgifterna. Ett finländskt företag ska lämna in en anmälan om lönen och betala socialförsäkringsavgifter, om arbetstagaren är försäkrad i Finland som en finländsk arbetsgivares utsända arbetstagare. Ett finländskt företag är skyldigt att anmäla uppgiften så länge som arbetstagaren är försäkrad i Finland.

Sysselsatt med statens sysselsättningsanslag

Ange denna tilläggsuppgift, om du har erhållit lönesubvention från staten för att anställa en arbetslös arbetssökande. Sysselsättningsstöd utgörs av lönesubvention eller anslag som riktats till ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning för att sysselsätta en arbetslös arbetssökande.

Arbetsgivaren betalar skatterna för arbetstagarens räkning (avtal om nettolön)

Ange denna tilläggsuppgift, om en utländsk arbetsgivare betalar lön till inkomsttagaren på basis av avtal om nettolön. Avtal om nettolön är ett avtal enligt vilket arbetsgivaren lovar betala skatter och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter från lönen för arbetstagarens räkning. Tilläggsuppgiften anmäls endast när den utländska arbetsgivaren inte har fast driftställe i Finland. Denna tilläggsuppgift kan endast anmälas av en utländsk arbetsgivare.

Person som får försäkringslön enligt EPPO-lagen

Ange denna tilläggsuppgift, om inkomsttagaren är en europeiska åklagare som bemyndigats av Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och Åklagarväsendet anmäler försäkringslön enligt speciallagstiftning. Eftersom det inte är fråga om arbete som utförts utomlands, ska du inte ange uppgift om tillämpligheten av sexmånadersregeln.

Sidan har senast uppdaterats 5.12.2022