Internationella situationer i inkomstregistret

Arbetsgivaren eller en annan prestationsbetalare anmäler löner och övriga förvärvsinkomster till inkomstregistret . Vid internationella arbetssituationer ska de utbetalda inkomsterna alltid anmälas till inkomstregistret, om betalaren har skyldighet att lämna uppgifter till någon myndighet som använder inkomstregistrets uppgifter.

 • Om inkomsttagaren till exempel är försäkrad i Finland, har prestationsbetalaren en skyldighet att lämna uppgifter som hänför sig till försäkringar till inkomstregistret. Därifrån får arbetspensionsanstalterna och övriga socialförsäkrare uppgifterna till sitt förfogande. Det har ingen betydelse om inkomsten betalas av en utländsk eller en inhemsk arbetsgivare eller var arbetet utförs.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret i euro. Om prestationen har betalats i annan valuta, ska den konverteras till euro med hjälp av ECB:s gällande referenskurs på betalningsdagen.

Löner och övriga förvärvsinkomster anmäls med en anmälan om löneuppgifter

Inkomster som betalats både till allmänt skattskyldiga och för begränsat skattskyldiga inkomsttagare anmäls med en anmälan om löneuppgifter. Anmälningar lämnas in genom att använda samma inkomstslag, men i uppgifterna av en begränsat skattskyldig inkomsttagare ska det antecknas att det är fråga om en begränsat skattskyldig.

Anmälan om löneuppgifter lämnas in separat för varje inkomsttagare och varje utbetalningsdag.

Den information som ska ges i anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret kan vara antingen obligatoriska uppgifter som ska ges i samband med varje anmälan eller kompletterande uppgifter.

 • En obligatorisk uppgift är t.ex. uppgift om att inkomsttagaren är begränsat skattskyldig eller om sexmånadersregeln ska tillämpas på löneinkomsten.
 • Kompletterande uppgifter är bl.a. uppgifter som är nödvändiga för informationsanvändare som beviljar förmåner i och med att uppgifterna används som grund för att bevilja och betala ut förmåner. Kompletterande uppgifter är exempelvis skatt som betalats till utlandet, intyg över socialskydd eller inkomsttagarens arbetsperioder i Finland då det inte är fråga om hyrda arbetstagare.

Om prestationsbetalaren anmäler de nödvändiga kompletterande uppgifterna samtidigt med uppgifter om utbetalda löner, minskas de utredningar som görs efteråt. Om de kompletterande uppgifterna inte anmäls kan informationsanvändarna bli tvungna att begära uppgifterna separat från prestationsbetalaren senare.

Med en anmälan om löneuppgifter anmäls även tilläggsuppgifter om arbete utomlands, såsom NT1-uppgifter (förskottsinnehållning verkställs i Finland då arbetet utförs i ett annat nordiskt land), NT2-uppgifter (förskottsinnehållning verkställs inte i Finland) samt uppgifter om vistelseperioderna i Finland. En utländsk arbetsgivare som hyr ut arbetskraft till en finländsk uppdragsgivare ska lämna in en etableringsanmälan för hyrd arbetstagare.

 • Notera att om uppgifterna lämnas med en pappersblankett, ska de lämnas in separat med anmälan Uppgifter om internationellt arbete.

Arbetsgivarens separata anmälan ska lämnas in arbetsgivarspecifikt

Vid behov ger arbetsgivaren dessutom arbetsgivarens separata anmälan om uppgifter som inte hänför sig till en enskild inkomsttagare. Med arbetsgivarens separata anmälan anmäls totalbeloppet av arbetsgivarens betalda sjukförsäkringsavgifter och eventuella avdrag av det samt uppgiften ”Ingen lönebetalning” för arbetsgivare som införts i arbetsgivarregistret.

När ska betalda löner och andra prestationer anmälas till inkomstregistret?

Betalda löner och andra prestationer anmäls med anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret senast den femte kalenderdagen efter betalningsdagen.

 • Med betalningsdag avses den dag då prestationen är tillgänglig för inkomsttagaren, t.ex. på inkomsttagarens konto (s.k. lönedag).
 • I de fem kalenderdagar som räknas efter betalningsdagen tas lördag, söndag eller annan helgdag med. Om den utsatta dagen för anmälan är emellertid en lördag, söndag eller annan helgdag, kan uppgifterna anmälas följande vardag.
 • Uppgifterna om försäkringslönens belopp ska inlämnas månatligen senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter arbetsperioden. (Se anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer, punkt 2.3.1.) 
 • Uppgifter om utlandsarbete:
  • NT1-anmälan och NT2-anmälan ska lämnas in senast den femte kalenderdagen efter utbetalningsdagen för den första lönen för utlandsarbete.
  • Uppgifter om vistelsetider i Finland (s.k. kontrollanmälan) kan emellertid ges senast före slutet av januari i det år som följer efter utbetalningsåret.
 • Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare ska lämnas in senast den femte kalenderdagen efter den första lönebetalningsdagen.
 • Arbetsgivarens separata anmälan inlämnas månatligen, senast på den femte dagen i följande kalendermånad.

Tidsfristen för att lämna in uppgifter på pappersblankett är 8 kalenderdagar i stället för 5 kalenderdagar. Uppgifterna kan anmälas på pappersblankett endast av särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan vara till exempel att en elektronisk anmälan av tekniska skäl är omöjlig.

Felaktiga uppgifter som lämnats till inkomstregistret ska korrigeras

Till inkomstregistret ska endast sådana korrigeringar anmälas som avser anmälningar som gäller 1.1.2019 och därefter. Korrigeringar av uppgifter om prestationer som gjorts tidigare än 2019 anmäls direkt till den berörda myndigheten.

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2021