Intjäningsperiod och löneutbetalningsperiod

Intjäningsperiod

Intjäningsperioden är den tidsperiod för vilken inkomsten influtit. Man kan anmäla olika långa, separata intjäningsperioder för varje inkomstslag. Som inkomstslagets intjäningsperiod anmäls den period då inkomsten faktiskt har intjänats. 

Exempel: Om arbetstagarens inkomst har intjänats under perioderna 1–5.1 och 24–27.1, anmäl båda intjäningsperioderna för inkomstslaget. Om du anmäler endast 1–27.1 som intjäningsperiod, ger detta en fel uppfattning om arbetstagarens arbetsdagar under denna period.

Intjäningsperioden är en frivillig uppgift som emellertid behövs av flera informationsanvändare, såsom socialförsäkrare, arbetslöshetskassor och FPA. Även om intjäningsperioden är en frivillig kompletterande uppgift, rekommenderas det att man anmäler uppgiften. Det är särskilt viktigt att anmäla intjäningsperioden av inkomster som utgör grunden för socialförsäkringsavgifter och av andra skattepliktiga inkomster.

Det är bra att anmäla intjäningsperioden särskilt då inkomstslagets intjäningsperiod börjar före löneutbetalningsperioden, t.ex. vid retroaktiva betalningar av lönetillägg, resultatpremien, semesterpenningar eller semesterersättningar. Även om intjäningsperioden skulle infalla under löneutbetalningsperioden, är det särskilt viktigt att anmäla intjäningsperioden då det är fråga om deltidsarbete eller sporadiskt arbete.

För vilka inkomstslag behöver intjäningsperioden inte anmälas?

För skattefria kostnadsersättningar såsom dagtraktamenten och kilometerersättningar behöver intjäningsperioden inte anmälas. Intjäningsperioden behöver inte heller anmälas för en naturaförmån som inkomsttagaren har erhållit under hela månaden. Om inkomsttagaren har erhållit naturaförmånen endast under en del av månaden, rekommenderas det att man anmäler intjäningsperioden även för naturaförmånen.

Vänligen observera!

Med samma anmälan om löneuppgifter kan man anmäla inkomstslaget Lön totalt (101) endast en gång, förutom i de fall då man även anmäler en ogrundad förmån eller återkrav som avser det tidigare anmälda inkomstslaget Lön totalt (101). Om penninglönerna anmäls med inkomstslag i 100-serien, ska man som intjäningsperiod anmäla den period då största delen av inkomsterna har intjänats.

Löneutbetalningsperiod

Löneutbetalningsperioden är den tidsperiod för vilken lönen betalas. Löneutbetalningsperioden och inkomstens intjäningsperiod kan vara olika långa.

Exempel: Arbetstagarens lön som betalas ut 15.6. omfattar Tidlön (201) för juni 1–30.6. och Bonuslön (203) för hela halvåret 1.1–30.6. Intjäningsperioderna av tidlönen och bonuslönen är olika långa trots att löneutbetalningsperioden är densamma. Uppgifterna kan lämnas med en anmälan om löneuppgifter i och med att det är fråga om en betalningsdag.

Om penninglönen anmäls specificerat, kan man anmäla samma inkomstslag på samma anmälan om löneuppgifter flera gånger, om intjäningsperioderna av inkomstslagen skiljer sig från varandra.

Löneenhet

Man kan anmäla löneenheten för varje inkomstslag. Uppgiften är en frivillig kompletterande tilläggsuppgift med vilken man anmäler den enhet som utgör grunden för den utbetalade lönen.

Enheten för Tidlön (201) kan vara timme, dag, vecka eller period.

För Ackordslön (227) kan man inte anmäla antalet enheter, t.ex. antalet kvadratmeter eller styckeantal. Enhet anmäls för ackordslön, om ackordet baseras på tid. 

Sidan har senast uppdaterats 18.12.2018