Anmälan av försäkringsuppgifter för en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare

lantbruksföretagare (LFöPL) är det inte nödvändigt att ta ut arbetslöshetsförsäkringspremier, arbetspensionsavgifter och inte heller försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring från lön som betalats till en försäkrad företagare. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ska dock tas ut från lönen.

När du anmäler lön som betalats till en person som försäkrats som företagare, är det viktigt att anmäla uppgiften om arbetspensionsförsäkringen (FöPL eller LFöPL) och typen av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, arbetslöshets-, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

Om du inte anmäler information om arbetspensionsförsäkring (FöPL eller LFöPL) och typen av undantagssituation för försäkring, är det möjligt att arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter påförs dubbelt. Därtill är det möjligt att arbetslöshetsförsäkringspremier och försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring tas ut felaktigt.

Försäkringsbolaget fastställer FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten för en företagare. Som grund för pensionsförsäkringspremien och företagarens sjukförsäkringsavgift används FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten i stället för den lön som företagaren fått.

Så här anmäler du försäkringsuppgifter för en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare

Anmäl lön som betalats till en företagare med inkomstslagen i inkomstregistret.

Anmäl uppgifterna om arbetspensionsförsäkring:

  • Arbetspensionsförsäkring för företagare (FöPL)
  • Arbetspensionsförsäkring för lantbruksföretagare (LFöPL).

Om prestationen betalas till en företagare som enligt lagen om pension för företagare inte är skyldig att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring, till exempel på grund låga företagsinkomster eller företagarens ålder, ska punkten Uppgift om arbetspensionsförsäkring lämnas tom. Ange i punkten Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet.

Om inkomsttagaren är försäkrad enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL), ska arbetspensionsanstalt och pensionsarrangemangnummer inte anmälas. 

Anmäl därtill typ av undantagssituation för försäkring:

  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)
  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)
  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Uppgiften finns i inkomstregistrets e-tjänst under punkten "Visa närmare uppgifter om försäkringar".

Kom ihåg! Vad gäller sjukförsäkring anmäls inte Typ av undantagssituation för försäkring. Från lön som betalats till en företagare debiteras arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och uppgifterna om beloppet på sjukförsäkringsavgiften anmäls en gång per månad med arbetsgivarens separata anmälan.

Yrkesklassen anmäls inte

Yrkesklassen enligt Statistikcentralens yrkesklassificering ska anmälas enbart om arbetstagaren är arbetsolycksfallsförsäkrad. Eftersom FöPL- eller LFöPL-försäkrade företagare inte har någon skyldighet att teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, är det inte nödvändigt att anmäla yrkesklassen.

En FöPL-försäkrad företagare betraktas inte som en delägare

Som tilläggsuppgift om inkomsttagaren anmäls "Delägare", om arbetstagaren är en delägare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om inkomsttagaren är en FöPL-försäkrad ägarföretagare, anmäls inte uppgiften Delägare, eftersom företagare inte har någon arbetslöshetsförsäkringsskyldighet.

Anmälan av lön som betalats till en pensionerad företagare

Om du betalar lön till en företagare som fortsätter att arbeta under ålderdomspensionen, och FöPL- eller LFöPL-försäkringen inte längre är i kraft, lämna punkten Uppgift om arbetspensionsförsäkring tom.

Anmäl därtill typ av undantagssituation för försäkring:

  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)
  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

Obs! Om företagaren fyllt 68 år, också:

  • Ingen försäkringsskyldighet (sjukförsäkring)

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ska betalas för löner som betalats ut till anställda som är 17–67 år gamla. Om lön betalas till en företagare som fyllt 68 år och är ålderdomspensionerad, är det inte nödvändigt att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift utifrån lönen.

Om företagaren inte är skyldig att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring, ange också som tilläggsuppgift om inkomsttagaren: Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet. Om företagaren på grund av arbete vid sidan om pension har tecknat en frivillig FöPL-försäkring, ange uppgift om arbetspensionsförsäkring normalt. Då anmäls inte som tilläggsuppgift om inkomsttagaren: Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet.

Glömde du att anmäla uppgifterna Ingen försäkringsskyldighet?

Om du lämnat in anmälan om löneuppgifter om lön till en företagare, men inte anmälde typen för undantagssituationen för försäkringen, dvs. uppgifterna Ingen försäkringsskyldighet, korrigera uppgifterna i inkomstregistret utan dröjsmål.

Korrigera uppgifterna som gäller undantagssituationer för försäkring genom att makulera den ursprungliga anmälan och lämna in en ny anmälan.

Kom också ihåg att lämna in arbetsgivarens separata anmälan

Anmäl också den sjukförsäkringsavgift för arbetsgivare vilken betalats utifrån den lön som betalats till företagaren med arbetsgivarens separata anmälan. Läs mera om arbetsgivarens separata anmälan