Bálvalus sámegillii

Sáhtát dikšut measta buot iežat vearroáššiid OmaVero-bálvalusas

OmaVero-bálvalusas sáhtát ovdamearkka dihtii

 • ohcat vearrokoartta dahje ovdavearu
 • dievasmahttit vearroalmmuhusa
 • geahččat vearromáhcahusa ja bázavearu máksindieđuid
 • almmuhit iežat kontunummira vearromáhcahusa várás
 • máksit vearuid
 • dikšut fitnodaga vearroáššiid.

OmaVero-bálvalussii sáhttá čálihit iežas sisa  neahttabáŋkodovddaldaiguin, elektrovnnalaš persovdnakoarttain dahje mobiilasihkarastiin. Maiddái báhpáriin ja doaimmahagain áššiiddikšun lea ain vejolaš.

Čálit iežas sisa OmaVero-bálvalussii

Ná dievasmahtát vearroalmmuhusa dieđuid OmaVero -bálvalusas

Ná diŋgot nuppástusvearrokoartta jahkái 2019 OmaVero -bálvalusas


 

Sámi giellalága mielde sápmelaččas lea vuoigatvuohta geavahit eiseválddi olis sámegiela. Vearrohálddahusas dat lea ordnejuvvon nu, ahte Davvi-Suoma vearrodoaimmahagas bargá davvisámegielat vearročálli, guhte bálvala dárbbu mielde olles riikii. Dárbbu mielde ordnejuvvo dulkon anáraš- dahje nuortalašgillii. Sámegielat bálvalus ordnašuvva áiggi várremin telefona bokte Vearrohálddahusa áššehasbálvalusbáikkiide. Dasa lassin dábáleamos vearroskovit gávdnojit davvisámegillii ja Vearrohálddahusa mearrádusaid fidne maiddái sámegillii.

Jus hálidat persovnnalaš bálvalusa davvi-, anáraš- dahje nuortalašgillii, guođe riŋgenbivdaga šleađgapoasttain čujuhussii balvalus<at>vero.fi.

Almmut bivdagis iežat nama ja telefonnummira sihke giela, mainna hálidat bálvalusa. Amma it almmut oktavuođaváldinbivdagis suollegis dieđuid, nugo persovdnanummira.

Vearrohálddahusa davvisámegielat virgeolmmoš riŋge dutnje 029 497 -álgosaš nummiris golmma árgabeaivve siste. Jus sávat bálvalusa anáraš- dahje nuortalašgillii, Vearrohálddahus ordne dulkka, guhte riŋge dutnje ruovttoluotta ja soahpa dulkonáiggis. Telefonráđđádallamii oassálastá vearrovirgeolbmo lassin maiddái máinnašuvvon giela dulka.

 • Riŋge

  Davvisámegielat bálvalannummir 029 497 390 bálvala vuossarggaid dmu 9-11. Telefonbálvalus lea gitta borge- ja čakčamánu.
 • Guođe oktavuođaváldinbivdaga

  Guođe iežat oktavuođadieđuid (namma, telefonnummir, áššiiddikšungiella) šleađgapoasttain čujuhussii balvalus<at>vero.fi.
 • Várre áiggi

  Sáhtát várret áiggi vearodoaimmahahkii čujuhusas vero.fi/ajanvaraus. Áiggivárrenbálvalus lea suomagielat.

Palvâlem sämikielân 

Säämi kielâlaavâ mield sämmilijn lii vuoigâdvuotâ ášástâllâđ virgeomâhijguin jieijâs kielân. Viäruhaldâttuvvâst taat lii uárnejum nuuvt, ete Tave-Suomâ viärutoimâttuvvâst parga orjâlâškielâlâš virgeolmooš, kii fáálá ášástâllâmpalvâlus táárbu mield ubâ enâmân. Táárbu mield uárnejuvvoo tulkkim anarâš- tâi nuorttâlâškielân. Sämikielâlâš ášástâllâm uárnejuvvoo ääigivääridmáin puhelinohtâvuođâ peht jyehi Viäruhaldâttuv äššigâspalvâlemsajan. Lasseen kuávdáliih viäruluámáttuvah kavnojeh meiddei orjâlâškielâlâžžân já Viäruhaldâttuv miärádâsâid finnee meiddei sämikielân.

Jis halijdah persovnlii palvâlem tave-, anarâš- tâi nuorttâlâškielân, te kyeđe suáittimpivdem šleđgâpostáin čujottâsân balvalus<at>vero.fi. Almoot viestâst jieijâd noomâ já puhelinnummeer sehe kielâ, moin halijdah palvâlem. Ele almoot ohtâvuotâpivdemist syeligis tiäđuid nuuvtko jieijâd persovntubdâlduv.

Viäruhaldâttuv tavekielâlâš pargee suáittá tunjin kuulmâ argâpeeivi siste 029 497 älgee numerist. Jis tun tuoivuh ášástâllâmkiellân anarâš- tâi nuorttâlâškielâ, te Viäruhaldâttuv ornim tulkkâ suáittá tunjin maasâd tulkkumääigi sooppâm várás. Puhelinráđádâlmân uásálist viäruvirgeulmuu lasseen meid soppum kielâ tulkkâ.

 • Suáiti

  Mii tavesämikielâlâš palvâlemnummeer 029 497 390 västid vuossaargâ tme 9-11. Puhelinpalvâlus lii kiddâ porge- já čohčâmáánu.
 • Kyeđe pivduu ohtâvuođâ väldim várás

  Kyeđe jieijâd ohtâvuotâtiäđuid (nommâ, puhelinnummeer, ášástâllâmkielâ) šleđgâpostáin čujottâsân balvalus<at>vero.fi.
 • Väärrid ääigi

  Tun puávtáh väridiđ ääigi viärutoimâttâhân čujottâsâst vero.fi/ajanvaraus. Ääigiväridempalvâlus lii suomâkielân.

Kääzzkâʹsttem säämas 

Sääʹmǩiõll-lääʹjj mieʹldd säʹmmlain lij vuõiggâdvuõtt äʹššlâʹstted veʹrǧǧneeʹǩǩivuiʹm jiijjâz ǩiõʹlle. Piiđvaldšmest tät lij jäʹrjstum nuʹtt, što Tâʹvv-Lääʹddjânnam piiđkonttrest lij tuejast tâʹvvsääʹmǩiõllsaž veʹrǧǧooumaž, kååʹtt taʹrjjad äʹššlâʹsttemkääzzkõõzz taarb mieʹldd obb jânnma. Taarb mieʹldd jäʹrjstet tuʹlǩǩummuž aanrõš- leʹbe nuõrttsääʹmǩiõʹlle. Sääʹmǩiõllsaž äʹššlâʹsttem jäʹrjstââvv ääiʹjvaʹrrjummšin teʹlfonõhttvuõđ veäkka pukid Piiđvaaldâšm äʹššlai kääzzkâʹsttempaaiʹǩid. Lââʹssen vääžnai piiđlomaakk käunnʼje tâʹvvsääʹmǩiõʹlle di Piiđvaaldâšm tuʹmmstõõǥǥid vuäǯǯ še sääʹmǩiõʹlle.

Jos haalaak jiõččâd kääzzkõõzz tâʹvv-, aanaar- leʹbe nuõrttsäämas, de raauk teʹlfonne nettpååʹštest adrõõsse balvalus<at>vero.fi.

Iʹlmmâd saaǥǥâst jiiʹjjâd nõõm da teʹlfonnââmrad da še ǩiõll, koin haalaak ääʹššad håiddad . Jiõkk-han iʹlmmâd õhttvuõʹđraukkmõõzz kook lie peittasââʹnnem teâđ, ouddmiârkkan personnââmar.

Piiđvaaldšeem tâʹvvsääʹmǩiõllsaž veʹrǧǧneʹǩǩ soittai tuʹnne 029 497 -alǥǥsaž nââmrest koolm arggpeeiʹv ääiʹjest. Jõs äʹjsttum äʹššǩiõll lij aanar- avi nuõrttsääʹmǩiõll, Piiđvaalšem riâss de tuʹlǩǩ soittai väʹstt da suõpp tuʹlǩǩeemääiʹjest. Teʹlfonsaaǥǥstõõlle vuäsʹsätte piiđveʹrǧǧla lââʹssen še tään ǩiõll tuʹlǩǩ.

 

 • Soiʹtte

  Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž kääzzkõsnââmar 029 497 390 kääzzkâstt vuõssâârǥi čiâss 9-11. Te’lfonkääzzkõs lij ǩidd påʹrǧǧmannu da čõhččmannu äiʹǧǧen.
 • Kueʹđ õhttvuõđraukkmõõžž

  Kueʹđ õhttvuõđteâđääd (nõmm, teʹlfon-nââmar, äʹššeemǩiõll) neʹttpååʹšt mieʹldd addrõʹsse balvalus<at>vero.fi.
 • Vaʹrre ääiʹj

  Vuäitak vaʹrrjed ääiʹj piiđkonttra addrõõzzâst vero.fi/ajanvaraus. Ääiʹjvaʹrrjummuš kääzzkõs lij lääʹddǩiõllsaž