Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Myöhästymismaksu ja veronkorotus henkilöasiakkaan tuloverotuksessa

Voit joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta, jos

 • ilmoitat tuloja myöhässä
 • annat veroilmoituksen myöhässä
 • jätät veroilmoituksen antamatta
 • et korjaa virheitä veroilmoituksessasi
 • jätät ilmoittamatta veronalaisen tulon
 • ilmoitat vähennyksenä kulun, joka on verotuksessa vähennyskelvoton. 

Huomaa, että sähköisen veroilmoituksen tai paperilomakkeiden täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä!

Myöhästymismaksu

Jos veroilmoituksen määräpäivä on mennyt mutta verotuksesi ei ole vielä päättynyt, joudut maksamaan myöhästymismaksua seuraavissa tilanteissa:

 • ilmoitat henkilöasiakkaan esitäytettyyn veroilmoitukseen tuloja oma-aloitteisesti mutta myöhässä
 • annat elinkeinotoiminnan, maatalouden tai metsätalouden veroilmoituksen myöhässä
 • täydennät tai korjaat antamaasi elinkeinotoiminnan, maatalouden tai metsätalouden veroilmoitusta oma-aloitteisesti mutta myöhässä ja muutos lisää verotettavan tulon määrää.

Verotuksen päättymispäivä on henkilökohtainen ja yhtymillä yhtymäkohtainen. Näet päivän verotuspäätöksestä.

Yhtymän osakkaat

Voit joutua maksamaan myöhästymismaksua myös silloin, jos olet yhtymän osakas ja yhtymän veroilmoitus on myöhässä tai yhtymä täydentää tai korjaa aiemmin antamaansa veroilmoitusta omaksi vahingokseen oma-aloitteisesti mutta myöhässä.

Yhtymän myöhästymismaksu jaetaan

 • verotusyhtymän osakkaille heidän omistusosuuksiensa suhteessa
 • avoimen yhtiön yhtiömiehille ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisille yhtiömiehille heidän tulo-osuuksiensa suhteessa.

Verohallinto määrää myöhästymismaksun yleensä vain silloin, jos muutokset lisäävät verotettavan tulon määrää.

Joudut maksamaan myöhästymismaksua vain kerran laiminlyönneistä, jotka koskevat saman verovuoden tuloverotusta. Jos olet osakkaana yhtymässä, maksettavaksi voi tulla kuitenkin vielä osuus yhtymän myöhästymismaksusta.

Veronkorotus

Joudut maksamaan veronkorotusta silloin, kun

 • veroilmoituksessa tai muissa vaadituissa tiedoissa on puutteita tai virheitä etkä ole oma-aloitteisesti korjannut niitä ennen verotuksesi päättymistä
 • et ole antanut elinkeinotoiminnan, maatalouden tai metsätalouden veroilmoitusta ennen kuin verotuksesi päättyy
 • Verohallinto oikaisee verotustasi vahingoksesi ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi verotuksen päättymisen jälkeen.

Verotuksen päättymispäivä on henkilökohtainen ja yhtymillä yhtymäkohtainen. Näet päivän verotuspäätöksestä.

Veronkorotuksen määrä

Henkilöasiakkaan tuloverotuksessa veronkorotus on aina vähintään 75 euroa, vaikka prosentteina laskettu korotus jäisi tätä pienemmäksi. Prosenttiperusteisella veronkorotuksella ei ole euromääräistä ylärajaa.

Veronkorotus lasketaan kaavamaisesti: se on 0,5–10 % lisätystä tulosta eli siitä tulosta, joka olisi laiminlyönnin vuoksi jäänyt verottamatta. Lisätty tulo voi olla seurausta esimerkiksi siitä, että olet jättänyt tulon ilmoittamatta tai vaatinut veroilmoituksessa vähennystä aiheettomasti. Jos veronkorotusta ei voida määrätä lisätyn tulon perusteella, veronkorotus määrätään lisääntyneen veron määrästä. Silloin se on 2–50 % lisätyn veron määrästä.

Veronkorotuksen määrään vaikuttavat muun muassa

 • veroilmoituksen virheiden tai puutteiden suuruus, eli lisätyn tulon tai lisääntyneen veron euromäärä
 • laiminlyönnin toistuvuus.

Jaana on saanut vuonna 2023 vuokratuloja, jotka eivät näy esitäytetyssä veroilmoituksessa. Jaanan veroilmoituksen määräpäivä on 14.5.2024 ja hänen verotuksensa päättyy 29.6.2024. Jaana muistaa ilmoittaa vuokratulot OmaVerossa vasta esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivän jälkeen.

Jos Jaana ilmoittaa vuokratulot myöhässä oma-aloitteisesti ennen kuin hänen verotuksensa päättyy, eli ennen 29.6.2024, hänelle määrätään myöhästymismaksu. Jos Jaana ilmoittaisi vuokratulot vasta Verohallinnon lähettämän kehotuksen jälkeen, hänelle määrättäisiin veronkorotus.

Mikko on yhtiömiehenä avoimessa yhtiössä, jossa on kolme yhtiömiestä. Yhtymä antaa myöhässä elinkeinoyhtymän veroilmoituksen 6A. Mikko ilmoittaa myöhässä tuloja omaan esitäytettyyn veroilmoitukseensa ja antaa myöhässä myös maatalouden veroilmoituksensa.

Mikolle määrätään vain yksi 50 euron myöhästymismaksu maatalouden veroilmoituksen myöhästymisestä ja tulojen ilmoittamisesta myöhässä esitäytettyyn veroilmoitukseen. Lisäksi hän joutuu maksamaan 33,33 euroa elinkeinoyhtymän veroilmoituksen myöhästymisestä, koska yhtymälle määrätty myöhästymismaksu 100 euroa jaetaan kolmelle yhtiömiehelle. 

Antti on kulkenut asunnon ja työpaikan väliset matkat omalla autolla. Veroilmoituksella Antti ilmoittaa matkakuluja vähennettäväksi oman auton käytön mukaan laskettuna yhteensä 6 500 euroa. Veroilmoituksessa Antti ilmoittaa perusteeksi oman auton käytölle sen, että matkaan kuluu vähemmän aikaa.

Antilla olisi ollut työaikojensa puolesta mahdollisuus kulkea asunnon ja työpaikan väliset matkat linja-autolla. Linja-auton kausilipulla Antin matkakustannukset olisivat olleet 1 600 euroa vuodessa. Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut vähennetään verotuksessa halvimman kulkuneuvon käyttökustannusten mukaan laskettuna. Antin ansiotuloista vähennetään matkakuluja 750 euron omavastuuosuuden ylittävä osuus eli 850 euroa.
Antille määrätään veronkorotus 4 900 euron perusteettomasta vähennysvaatimuksesta. Veronkorotus on 2 % lisätystä tulosta, eli 2 % x 4 900 = 98 euroa.

Milloin myöhästymismaksua tai veronkorotusta ei määrätä?

Tavallisesti et joudu maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta, jos ilmoitat myöhässä vähennyksiä tai muita sellaisia tietoja, jotka pienentävät veroa tai verotettavaa tuloasi.

Verohallinto voi kuitenkin määrätä myöhästymismaksun tai veronkorotuksen, jos laiminlyöt toistuvasti vähennyksen tai muun (hyväksesi vaikuttavan) tiedon ilmoittamista tai osoitat ilmeistä piittaamattomuutta verotuksen velvoitteita kohtaan.

Verohallinto ei määrää myöhästymismaksua tai veronkorotusta esimerkiksi silloin, kun laiminlyönnille on pätevä syy tai se vaikuttaa verotukseen vain vähän.

Lue myöhästymismaksun ja veronkorotuksen määräytymisestä tarkemmin ohjeesta Seuraamusmaksut tuloverotuksessa.

Myöhästymismaksu näkyy verotuspäätöksessä. Verohallinto ei yleensä ota yhteyttä sinuun ennen kuin määrää myöhästymismaksun. Ennen veronkorotuksen määräämistä Verohallinto on kuitenkin yhteydessä sinuun.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023