Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Osakkeen matemaattinen arvo ja vertailuarvo

Osakeyhtiön osakkeen matemaattinen arvo ja vertailuarvo lasketaan yhtiön nettovarallisuuden perusteella. Kun vertailuarvoa lasketaan, nettovarallisuudesta vähennetään osinko, jonka yhtiö on päättänyt jakaa tilikaudelta. Vertailuarvo voi olla enintään 50 % suurempi kuin edellisen vuoden vertailuarvo. Muun kuin julkisesti noteeratun osakkeen vertailuarvo on verotuksessa julkinen tieto. Katso vertailuarvot täältä.

Nettovarallisuus saadaan, kun yhtiön varoista vähennetään yhtiön velat. Nettovarallisuuteen lasketaan mukaan elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulolähteen varat ja velat.

Varoja ovat käyttö-, vaihto-, sijoitus- ja rahoitusomaisuus sekä muu omaisuus. Varoihin ei lueta laskennallisia verosaamisia eikä sellaisia pitkävaikutteisia menoja, joilla ei ole varallisuusarvoa.

Velkoja ovat erät, jotka on merkitty taseen vastattaviin vieraaseen pääomaan. Pääomalaina katsotaan verotuksessa yleensä vieraan pääoman eräksi. Velkana ei pidetä laskennallisia verovelkoja.

Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan niin, että yhtiön nettovarallisuus (varat – velat) jaetaan ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Matemaattisen arvon laskenta perustuu tarkistettuun nettovarallisuuteen, joka on laskettu yhtiön verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen mukaan. Tämä verovuoden matemaattinen arvo on perusteena, kun luonnollisen henkilön ja kuolinpesän saman verovuoden aikana saama osinko jaetaan pääomatuloon ja ansiotuloon.

Esimerkiksi 31.5.2023 päättyneen tilikauden perusteella lasketaan matemaattinen arvo verovuodelle 2024. Tämän arvon perusteella määräytyy, mikä osuus osakkaan vuonna 2024 saamasta osingosta verotetaan pääomatulona ja mikä osuus ansiotulona.

Osakkeen vertailuarvo lasketaan yhtiön nettovarallisuuden perusteella. Nettovarallisuudesta vähennetään kuitenkin vielä edelliseltä tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko ja ennakko-osinko (ei sijaisosinkoa). Lisäksi huomioon otetaan tilikauden päättymisen jälkeen seuraavan tilikauden aikana tapahtuneet olosuhteiden muutokset, kuten osakkeiden lukumäärän ja nimellisarvon muutokset, sulautuminen ja jakautuminen.

Osakeyhtiön osakkaan verotus

Osakeyhtiön osakkaat eivät voi tehdä verovapaita yksityisottoja osakeyhtiön varoista. Osakeyhtiön osakkuus vaikuttaa osakkaiden verotukseen vasta sitten, kun osakkaat nostavat tuloa osakeyhtiöstä esimerkiksi palkkana tai osinkona. Osingon jakamisesta ei tule veroseuraamuksia osinkoa jakavalle yhtiölle.

Osakkaan omistamien osakkeiden yhteenlaskettua matemaattista arvoa oikaistaan, ennen kuin osinkotulo jaetaan pääomatuloksi ja ansiotuloksi. Osakkeiden arvosta vähennetään osakaslaina, jonka osakas on saanut yhtiöstä. Osakaslaina vähennetään vain silloin, jos osakas tai hänen perheenjäsenensä omistavat vähintään 10 % elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeista tai äänimäärästä. Lisäksi osakkeiden arvosta vähennetään yrittäjäosakkaan tai hänen perheensä käytössä olleen asunnon arvo, jos asunto kuuluu yhtiön varoihin. Yrittäjäosakkaiksi katsotaan tässä yhteydessä ne osakkaat, jotka eivät työntekijän eläkelain mukaan ole työsuhteessa osinkoa jakavaan yhtiöön.

Lue lisää osakkeenomistajan osinkotulojen verotuksesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023