Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Veroilmoituksen täyttöohje – avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Tässä täyttöohjeessa kerrotaan, mitä tietoja avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön pitää antaa veroilmoituksessa 6A.

Veroilmoituksen täyttäjän on huomioitava, että elinkeinoyhtymällä voi olla kolme tulolähdettä: elinkeinotoiminnan tulolähde, maatalouden tulolähde ja henkilökohtainen tulolähde. Veronalaiset tuotot ja vähennyskelpoiset kulut määräytyvät tulolähteen mukaan. Siksi veroilmoituksessa on eriteltävä, mihin tulolähteeseen tuotot ja kulut kuuluvat. 

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Jos olet antanut veroilmoituksen muulla tavalla kuin OmaVerossa, esimerkiksi paperilla, tiedot näkyvät OmaVerossa myöhemmin. Jos OmaVerossa näkyy muistutus puuttuvasta ilmoituksesta, mutta olet antanut ilmoituksen toisessa kanavassa tai paperilla, muistutus on tarpeeton. Se poistuu, kun ilmoituksesi on siirtynyt OmaVeroon. 

Yleisiä ohjeita

Yhtiössä tietyssä asemassa olevat henkilöt (esimerkiksi vastuunalaiset yhtiömiehet) voivat kirjautua OmaVeroon omilla verkkopankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella ilman erillistä valtuutusta.

Jos yhtiö on valtuuttanut esimerkiksi tilitoimiston hoitamaan veroasioita puolestaan, tilitoimisto voi hakea Suomi.fi-valtuuksia. Lue lisää valtuuksien laajuudesta ja niiden käytöstä eri verkkopalveluissa.

Ilmoita muutoksesta ytj:fi:ssä tai paperilomakkeella Y5.

Huomaa, että paperiveroilmoituksessa ilmoitettu tilikauden muutos ei välity eteenpäin. 

Toimiala tulee veroilmoitukselle Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisesti.

Ilmoita muutoksesta ytj:fi:ssä tai paperilomakkeella Y5.

Huomaa, että paperilomakkeella ilmoitettu toimialan muutos ei välity eteenpäin. 

Ilmoita yhtiösopimuksen muutokset kaupparekisteriin heti sen jälkeen, kun uusi sopimus on allekirjoitettu. Ilmoita muutoksesta ytj:fi:ssä tai paperilomakkeella Y5. Anna ilmoitus esimerkiksi silloin, jos yhtiömiesten osakkuudet tai niihin liittyvät tiedot muuttuvat.

Ilmoita uusi tai muuttunut tilinumero OmaVerossa kohdassa Asiakastiedot.

Jos annat veroilmoituksen ja sen liitteet paperilomakkeilla, merkitse kaikille sivuille elinkeinoyhtymän Y-tunnus ja verovuosi. Älä niittaa lomakkeita yhteen. 

Veroilmoitus on aina päivättävä ja allekirjoitettava. Elinkeinoyhtymän veroilmoituksen allekirjoittaa veroilmoituksen antamisesta vastuussa oleva henkilö, kuten avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Lähetä veroilmoitus lomakkeen etusivulla olevaan osoitteeseen. 

Tarkista verotoimistojen aukioloajat

Veroilmoituksen tiedot

Ohje etenee OmaVeron veroilmoituksen mukaan. Jos ilmoitat paperilomakkeella, kohtien otsikko ja/tai järjestys voi olla erilainen.

Taustatiedot

Ilmoita tässä osassa muun muassa yhtiömiesten tulo-osuuksien muutokset sekä  yhtiömiehille että yhtiömiesten omaisille maksetut suoritukset.

Valitse yhtiömies ja tarkista tiedot.

Ilmoita jokaisesta yhtiömiehestä seuraavat tiedot:

 • Vaaditko poikkeavaa tulon jakamista?
 • Onko yhtiömies työskennellyt yhtymässä tilikauden aikana?
 • Yhtiömiehelle tai hänen omaiselleen kalenterivuonna maksetut suoritukset (vuokrat, korot, luovutushinnat ja muut suoritukset)

Huomaa, että ilmoittajan on ilmoitettava myös vastuunalaisen yhtiömiehen yksityistilin saldo vastaamalla kysymykseen Onko vastuunalaisen yhtiömiehen yksityistilin saldo tilikauden päättyessä 0? Tieto on pakollinen, eikä OmaVerossa pääse etenemään, jos kysymykseen ei ole vastattu.

Älä ilmoita tässä kohdassa
• osakasmuutoksia
• äänettömän yhtiömiehen panoksen ja korkoprosentin muutoksia
• voitto-osuuksia
• yksityisottoja ja -sijoituksia.

Älä ilmoita tässä myöskään sellaisia suorituksia, joista suorituksen maksajan on annettava vuosi-ilmoitus tai ilmoitus tulorekisteriin. Tällaisia ovat esimerkiksi maksetut palkat ja luontoisedut.

Jos ilmoitat paperilomakkeella yhtiömiesten tietoja, huomaa, että lomakkeella 6A voit ilmoittaa vain neljän yhtiömiehen tiedot. Jos yhtiömiehiä on enemmän kuin neljä, täytä lomake 72A (Elinkeinoyhtymän yhtiömiehet, lomakkeen 6A lisälehti).

Ilmoita tässä kohdassa seuraavat tiedot vain, jos asuntoa verovuonna käyttänyt osakas on luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä: 

 • asuntoa käyttäneen osakkaan koko henkilötunnus
 • kiinteistön tai kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön nimi
 • asuntona käytön aika eli se jakso yhtymän tilikaudesta, jona huoneistoa tai rakennusta on käytetty omana tai perheen asuntona
 • edellisen vuoden nettovarallisuuslaskelmassa käytetty huoneiston tai rakennuksen arvo.

Jos osakas on käyttänyt yhtymän elinkeinotoiminnan varoihin kuuluvaa huoneistoa tai rakennusta omana asuntonaan, asunnon arvo vähennetään osakkaan osuudesta yhtymän nettovarallisuuteen, kun lasketaan osakkaan pääomatulo-osuutta. 

Lue lisää

Erittele tässä kohdassa kirjanpidon mukainen oma pääoma. 

Äänettömien yhtiömiesten panokset tilikauden alussa

Ilmoita tässä kohdassa ne pääomat, jotka äänettömät yhtiömiehet ovat sijoittaneet yritykseen rahana tai muuna sijoituksena. Ilmoita panokset tilikauden alun tilanteen mukaan.

Äänettömien yhtiömiesten panosten muutos

Ilmoita tässä kohdassa muutokset, joita äänettömien yhtiömiesten pääomasijoituksissa on tapahtunut tilikauden aikana. Jos pääomasijoitukset ovat pienentyneet, merkitse negatiivisen luvun eteen miinusmerkki (-).

Muu oma pääoma tilikauden alussa

Ilmoita tässä kohdassa, paljonko muuta omaa pääomaa yhtymällä on ollut tilikauden alussa. Ilmoita muun muassa edellisten tilikausien voitto tai tappio sekä vastuunalaisten yhtiömiesten pääomasijoitusten ja yksityisottojen erotus. Jos muu oma pääoma on ollut negatiivinen, merkitse negatiivisen luvun eteen miinusmerkki (-).

Voitto-osuus äänettömille yhtiömiehille

Ilmoita tässä kohdassa äänettömälle yhtiömiehelle maksettu voitto-osuus. Voitto-osuus perustuu pääomaan, jonka yhtiömies on sijoittanut yhtiöön.

Huomaa, että äänettömän yhtiömiehen tulo-osuutta ei lasketa mukaan tähän kohtaan. 

Vastuunalaisten yhtiömiesten yksityisnostot ja -sijoitukset

Ilmoita tässä kohdassa yksityisnostojen ja yksityissijoitusten välinen erotus, jos vastuunalaiset yhtiömiehet ovat tehneet yksityisnostoja tai yksityissijoituksia tilikauden aikana. Jos yksityisnostoja on ollut enemmän kuin yksityissijoituksia, merkitse negatiivisen luvun eteen miinusmerkki (-).

Tilikauden voitto tai tappio kirjanpidon mukaan

Ilmoita tässä kohdassa tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelman mukaan. Merkitse negatiivisen luvun eteen miinusmerkki (-).

Oma pääoma yhteensä

OmaVero laskee tämän automaattisesti.

Paperilomakkeella: Ilmoita tässä kohdassa oman pääoman positiivinen tai negatiivinen määrä tilikauden lopussa. Merkitse negatiivisen luvun eteen miinusmerkki (-).

Jos yhtymän oma pääoma on yksityisottojen vuoksi negatiivinen ja yksityisottoja on jouduttu rahoittamaan vieraalla pääomalla, osa yhtymän lainoista kohdistuu yksityisottojen rahoittamiseen eikä elinkeinotoimintaan. Tätä osaa koroista ei voi vähentää elinkeinotoiminnan tuotoista (EVL 18 §:n 2 momentti). Laske ja ilmoita vähennyskelvottomien korkojen määrä. OmaVero laskee osan tiedoista ja välivaiheista automaattisesti.

 • Taseen mukainen negatiivinen oma pääoma: OmaVero laskee tämän luvun aiemmissa kohdissa antamiesi tietojen perusteella.
 • Merkitse äänettömien yhtiömiesten pääomapanokset.
 • Merkitse yhtymän omaan pääomaan sisältyvät arvonkorotukset.
 • OmaVero vähentää tilikauden tappion automaattisesti.
 • Merkitse aikaisempien tilikausien tappiot, joiden kattamiseen ei ole kertynyt voittovaroja.

OmaVero laskee näiden tietojen perusteella lopputuloksen kohtaan Oikaistu negatiivinen oma pääoma (laskelma).

Siirry kohtaan Laskelma vähennyskelvottomista korkokuluista.

Merkitse oikaistu negatiivinen oma pääoma sekä kohtaan Peruskorkoprosentti + 1 % tilinpäätöshetken peruskorkoprosentti, johon olet lisännyt yhden prosenttiyksikön. Peruskorko oli 2,5 % ajalla 1.1.2023–30.6.2023 ja peruskorko oli 3,75 % ajalla 1.7.2023– 31.12.2023.
Tuloksena saatu määrä on korkoa, jota ei voi vähentää elinkeinotoiminnan tulosta. Huomioi tämä, kun ilmoitat korkokuluja vaiheessa Tuloslaskelma kohdassa Korkokulut, verotus.

Tuloslaskelma

Elinkeinotoiminnan tulolähde

Elinkeinotoiminnan tuotot

Merkitse tähän kohtaan verovuoden liikevaihto. Liikevaihtoa ovat varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. 

Huomaa, että elinkeinotoiminnan tulolähteen osingot ja osuuskunnan ylijäämät ilmoitetaan kohdassa Rahoitustuotot: Saadut osingot ja osuuskunnan ylijäämät.

Merkitse tähän kohtaan arvonlisäveron alarajahuojennus sekä suoraan tuloutetut avustukset ja tuet, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan. Tällaisia avustuksia ja tukia myöntävät esimerkiksi TEM, YM ja Business Finland.

Jos yhtymä on saanut julkisyhteisöltä avustuksia käyttöomaisuuden hankkimiseksi, tulouta ne epäsuorasti käyttöomaisuuden hankintamenon vähennyksenä.

Merkitse tähän kohtaan elinkeinotoiminnan muut veronalaiset tuotot, joita ei ilmoiteta veroilmoituksen muissa kohdissa. Tällaisia ovat esimerkiksi käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja saadut vahingonkorvaukset.

Rahoitustuotot

Merkitse tähän kohtaan yhtymän elinkeinotoiminnasta saatujen osinkojen ja osuuskunnan ylijäämien kokonaissumma. 

Ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä: avaa lomake 73B OmaVerossa (tai käytä paperilomaketta 73B).

Verohallinto vähentää osinkojen ja osuuskunnan ylijäämien verovapaan osan automaattisesti yhtymän osakkaan verotuksessa. Vähennys tehdään yhtymästä saadusta tulo-osuudesta. Verohallinto laskee vähennyksen lomakkeen 73B tietojen perusteella. 

Lue lisää osinkojen ja ylijäämien verotuksesta:

Merkitse tähän kohtaan yhtymän elinkeinotoiminnasta saadut veronalaiset korkotuotot, esimerkiksi pankkisaamisten ja talletusten korkotuotot. 

Merkitse tähän voitto-osuudet, joita elinkeinoyhtymä on saanut muista yhtymistä. Ilmoita voitto-osuudet kirjanpidon mukaisina. 

Voitto-osuus yhtymästä on saajalle verovapaata tuloa. Sen sijaan saajaa verotetaan yhtymän tulo-osuudesta, joka ilmoitetaan seuraavassa kohdassa Tulo-osuuksien veronalainen osuus

Merkitse tähän kohtaan verotettavat tulo-osuudet sekä kotimaisista yhtymistä että ulkomaisista yhtymistä ja eurooppalaisista taloudellisista etuyhtymistä. Tulo-osuus lasketaan tuloverolain mukaan (TVL 16 § ja 16 a §).

Jos tulo-osuudet eivät ole vielä tiedossa, jätä kohta tyhjäksi ja toimi näin:

Kotimainen yhtymä: Verohallinto huomioi tulo-osuudet niiden tietojen perusteella, jotka se saa tulo-osuuksia jakavilta kotimaisilta yhtymiltä. Tarkista verotuspäätöksestä, että kaikki tulo-osuudet on laskettu mukaan yhtymän tulokseen. 

Ulkomainen yhtymä: Täydennä veroilmoitusta heti tulo-osuuksien selvittyä. Tarkista verotuspäätöksestä, että kaikki tulo-osuudet on laskettu mukaan yhtymän tulokseen.

Merkitse tähän kohtaan tuotot kapitalisaatiosopimuksista sekä tietyistä säästöhenkivakuutuksista ja eläkevakuutuksista (TVL 35 § 1 momentti ja 35 b §). Ilmoita tuotot kirjanpidon mukaisina.

Merkitse tähän kohtaan kapitalisaatiosopimuksista sekä tietyistä säästöhenkivakuutuksista ja eläkevakuutuksista saatujen tuottojen veronalainen osuus (TVL 35 § 1 momentti ja 35 b §).

Veronalaista tuloa ovat suoritukset, jotka on saatu sellaisesta elinkeinotulolähteeseen kuuluvasta kapitalisaatiosopimuksesta ja säästöhenkivakuutuksesta, joka ei ole laskuperustekorkoinen (ks. tarkemmin TVL 35 §:n 1 momentti). Suoritus voi olla esimerkiksi vakuutussuoritus tai takaisinostoarvo. Suorituksen saajan veronalaista tuloa on se suhteellinen osuus suorituksesta, joka vastaa maksuhetkellä jäljellä olevan säästömäärän tuottoa. Tulo on aina suorituksen maksuvuoden tuloa. 

Veronalaista tuloa on myös TVL 35 b §:ssä tarkoitetun säästöhenkivakuutuksen, kapitalisaatiosopimuksen ja eläkevakuutuksen tuottamat tulot, jotka lasketaan TVL 35 b §:ssä säädetyllä tavalla. 

Laskuperustekorkoiselle kapitalisaatiosopimukselle maksetaan vuosittain ennalta sovittu tuotto, joka muodostuu laskuperustekorosta ja mahdollisesta asiakashyvityksestä. Laskuperustekorko ja mahdollinen asiakashyvitys ovat sen vuoden tuloa, jolta ne kertyvät.

Lue lisää ohjeista 

Merkitse tähän kohtaan muut veronalaiset rahoitustuotot, kuten valuuttakurssivoitot. 

Merkitse tähän kohtaan kirjanpidon mukaiset palautuvat arvonalennukset 

 • rahoitusomaisuudesta (EVL 5 a §:n 1 kohta) 
 • vaihto-omaisuudesta (EVL 5 a §:n 3 kohta) 
 • käyttöomaisuudesta (EVL 5 a §:n 5 kohta). 

Merkitse tähän kohtaan veronalainen osuus palautuvista arvonalennuksista.

Aiemmin tehdyn arvonalennuksen oikaisut eli palautuvat arvonalennukset ovat yleensä kokonaan veronalaista tuloa. Arvonalennuksen oikaisu on kuitenkin verovapaata tuloa silloin, kun vastaavaa aiemmin tehtyä arvonalennusta ei ole hyväksytty verotuksessa vähennyskelpoiseksi kuluksi. 

Merkitse tähän kohtaan kirjanpidon mukaiset varausten vähennykset. Erittele lisäksi lomakkeella 62 taseen mukaiset varaukset verovuoden lopussa.

Lomake 62 on OmaVerossa vaiheessa Tuloslaskelma kohdassa Poistot. Varausten muutokset ovat kohdassa Rahoituskulut.

Merkitse tähän kohtaan veronalainen osuus varausten vähennyksistä. Veronalaista tuloa ovat muun muassa 

 • toimintavarauksen tuloutus (EVL 46 a §) 
 • vähentämättä jäänyt jälleenhankintavaraus (EVL 43 §) 
 • rakennus-, laivanrakennus- tai metalliteollisuusliikettä harjoittavan yrityksen tekemä takuuvaraus siltä osin kuin se ylittää takuukorjauksista syntyneet menot (EVL 47 §).

Tuloutus yksityiskäytöstä, jos yksityiskäytön kulut on vähennetty kirjanpidossa

Elinkeinoyhtymän verotuksessa ei voi vähentää yhtymän osakkaiden yksityiskuluja. Jos yhtymän osakas on esimerkiksi käyttänyt yhtymän omaisuutta tai ottanut yhtymän valmistamia tuotteita yksityisiin tarkoituksiin, nämä kulut eivät ole vähennyskelpoisia yhtymän verotuksessa. Jos yksityiskäytön kulut sisältyvät kirjanpidossa vähennettyihin menoihin, tulouta yksityiskäytön osuus näissä kohdissa. 

Merkitse tähän kohtaan auton yksityiskäyttöä vastaava osuus, jos yksityisajojen kulut sisältyvät kirjanpidossa vähennettyihin menoihin. 

Auton yksityiskäyttöä ovat esimerkiksi asunnon ja työpaikan väliset matkat, jotka yhtymän osakas on ajanut yhtymän omistamalla tai hallinnoimalla autolla. 

Yksityistalouteen otettujen tavaroiden alkuperäinen hankintameno ilman arvonlisäveroa. 

Merkitse tähän kohtaan muu yksityiskäyttö, esimerkiksi elinkeinotoimintaan kuuluvan puhelimen, kiinteistön, loma-asunnon tai veneen käyttö yksityisiin tarkoituksiin. 

Jos yhtymän osakas käyttää esimerkiksi elinkeinotoimintaan kuuluvaa kiinteistöä yksityisiin tarkoituksiin, ilmoita tässä yksityiskäyttöä vastaava osuus sekä kiinteistön kuluista että kiinteistön poistoista. 

Verovapaat tuotot

Merkitse tähän kohtaan tuloslaskelmaan sisältyvien verovapaiden tuottojen yhteismäärä. 

Verovapaata tuottoa ovat esimerkiksi elokuvan tuotantotuki  ja vapautusmenetelmän mukaiset ulkomaan tulot.

Jos merkitset tähän kohtaan ulkomaan tuloja, ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä: avaa lomake 70 Omaverossa (tai käytä paperilomaketta 70).

Vastaa myös lisäkysymyksiin vaiheessa Muut selvitykset ja tilinpäätöstiedot kohdassa Kansainvälinen toiminta:

 • Onko yhtymällä kansainvälistä toimintaa?
 • Vaatiiko yhtymä hyvitystä ulkomaille maksamistaan veroista?

Huomaa, että ulkomailta saatu tulo on kuitenkin aina ilmoitettava bruttomääräisenä veroilmoituksella.

Elinkeinotoiminnan kulut

Materiaalit ja palvelut

Merkitse tähän kohtaan tilikauden aikana luovutettujen hyödykkeiden hankintameno. 

Laske tilikauden aikana luovutettujen hyödykkeiden hankintameno niin, että oikaiset tilikauden ostojen määrää niillä muutoksilla, joita valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastossa on tapahtunut (alkuvarasto + ostot tilikauden aikana – loppuvarasto). 

Merkitse tähän kohtaan ulkopuolisten palvelujen kulut.

Ulkopuolisia palveluja ovat muun muassa varsinaiseen toimintaan liittyvät palvelut, työsuoritukset ja aliurakat, joista on maksettu ulkopuoliselle toimijalle. 

Henkilöstökulut

Merkitse tähän kohtaan yhtymän kirjanpidon mukaisten palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä.

Merkitse tähän kohtaan yhtymän kirjanpidon mukaisten eläkkeiden ja henkilösivukulujen yhteismäärä. 

Henkilösivukuluja ovat esimerkiksi vakuutusmaksut ja muut vastaavat maksut, jotka johtuvat työntekijöiden ja heidän omaistensa eläke-, sairaus- ja työkyvyttömyysetuuksien tai muiden niiden kaltaisten oikeuksien ja etujen järjestämisestä. 

Poistot ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset

Merkitse tähän kohtaan suunnitelman mukaiset poistot ja poistoeron muutokset, jotka kirjanpidossa rasittavat tulosta. 

Avaa erittely lomake 62 OmaVerossa (tai käytä paperilomaketta 62). 

Merkitse erittelyyn 

 • EVL:n mukaisten poistojen vähennyskelpoinen osuus (EVL 24 §, 30–34 § ja 36–41 §). Poistojen vähennyskelpoinen osuus ei voi ylittää EVL:ssa säädettyä poistojen enimmäismäärää
 • mahdolliset kone- ja laiteinvestoinneista tehdyt korotetut poistot
 • ns. hyllypoistot eli mahdolliset aikaisempina vuosina tehdyt poistot, joita ei ole vähennetty verotuksessa  ja jotka yhtymä haluaa vähentää verovuonna. 

Jos yhtymällä on vähentämättä jätettyjä poistoja ns. hyllypoistoja, ilmoita lisäksi tarkemmat tiedot erittelyssä: avaa lomake 12A OmaVerossa (tai käytä paperilomaketta 12A).

Lue lisää

Jos yhtymällä on vähentämättä jätettyjä poistoja, Ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä: avaa lomake 12A OmaVerossa (tai käytä paperilomaketta 12A).

Merkitse tähän kohtaan ns. hyllypoistot eli mahdolliset aikaisempina vuosina tehdyt poistot, joita ei ole vähennetty verotuksessa  ja jotka yhtymä haluaa vähentää verovuonna. 

Huomaa, että verovuonna vähennettävän määrän tulee sisältyä myös lomakkeella 62 ilmoitettavaan saman käyttöomaisuusryhmän kohtaan Säännönmukainen poisto.

Merkitse tähän kohtaan kirjanpidon mukaiset käyttöomaisuuden arvonalentumiset, joita ei ole ilmoitettu poistojen yhteydessä (EVL 42 §).

Merkitse tähän kohtaan vähennyskelpoinen osuus kulumattoman käyttöomaisuuden arvonalentumisesta (EVL 42 §).

Vähennyskelpoista osuutta on vain sellainen arvonalennuspoisto, joka on tehty muista arvopapereista kuin osakkeista tai muusta kulumattomasta käyttöomaisuudesta kuin maa-alueesta. Ehtona on, että omaisuuden käypä arvo verovuoden lopussa on olennaisesti pienempi kuin poistamatta oleva hankintameno. 

Liiketoiminnan muut kulut

Merkitse tähän kohtaan kirjanpidon mukaisten edustuskulujen yhteismäärä.

Verotuksessa vähennyskelpoisen osuuden määrä on 50 % kuluista.

OmaVero laskee osuuden automaattisesti.

Lue lisää edustuskuluista

Merkitse tähän kohtaan yhtymän maksamat elinkeinotoimintaan liittyvät vuokrat, esimerkiksi tilavuokrat ja laitevuokrat. 

Merkitse tähän kohtaan sellaiset liiketoiminnan muut kulut, jotka ovat verotuksessa vähennyskelpoisia ja jotka eivät sisälly muihin tuloverolaskelman kuluihin.Tällaisia liiketoiminnan muita kuluja ovat esimerkiksi 

 • matkakulut 
 • ajoneuvokulut 
 • leasingmaksut. 

Vähennyskelvottomat kulut

Merkitse tähän kohtaan kirjanpidon mukaiset välittömät verot.

Älä sisällytä välittömiä veroja muihin tuloverolaskelman kulueriin. 

Huomaa, että elinkeinotoiminnan käytössä olevan kiinteistön kiinteistövero ilmoitetaan Liiketoiminnan muissa kuluissa kohdassa Vähennyskelpoiset liiketoiminnan muut kulut.

Merkitse tähän kohtaan kirjanpidossa vähennetyt

 • sakot,
 • seuraamusmaksut 
 • veronkorotukset,
 • veronlisäykset,
 • viivekorkot,
 • myöhästymismaksut,
 • viivästyskorot,
 • huojennetut viivästyskorot
 • muut rangaistusluonteiset maksut, joita ei voi vähentää verotuksessa.

Älä sisällytä sakkoja ja muita rangaistusmaksuja muihin tuloverolaskelman kulueriin. 

Merkitse tähän kohtaan sellaiset kirjanpitoon sisältyvät muut kulut, joita ei voi verotuksessa vähentää.

Älä sisällytä vähennyskelvottomia kuluja muihin tuloverolaskelman kulueriin. 

Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi

 • yhtymän osakkaiden välittömät verot, jos ne sisältyvät yhtymän kirjanpitoon 
 • menot, jotka kohdistuvat vapautusmenetelmän mukaisiin ulkomailta saatuihin tuloihin.

Jos merkitset tähän kohtaan Ulkomaan tuloja, ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä: avaa lomake 70 Omaverossa (tai käytä paperilomaketta 70).

Vastaa myös lisäkysymyksiin vaiheessa Muut selvitykset ja tilinpäätöstiedot kohdassa Kansainvälinen toiminta:

 • Onko yhtymällä kansainvälistä toimintaa?
 • Vaatiiko yhtymä hyvitystä ulkomaille maksamistaan veroista?

Rahoituskulut

Merkitse tähän kohtaan kirjanpidossa vähennettyjen korkokulujen yhteismäärä. 

Merkitse tähän kohtaan ne korkokulut, joiden vähennysoikeutta on verovuonna rajoitettu EVL 18 a §:ssä kuvatulla tavalla. EVL 18 a § rajoittaa yli 500 000 euron nettokorkomenojen vähennyskelpoisuutta eräissä tilanteissa  (EVL 18 b §:ssä säädetyin poikkeuksin).

Jos merkitset tähän kohtaan vähennysrajoitteisia korkokuluja, vastaa myös lisäkysymykseen, joka tulee näkyviin OmaVerossa vaiheessa Muut selvitykset ja tilinpäätöstiedot kohdassa Pitääkö yhtymän antaa selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista (lomake 81)? Ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä: avaa lomake 81 OmaVerossa (tai käytä paperilomaketta 81).

Lomakkeella 81 yhtymä voi vaatia vähennettäväksi myös aikaisempien verovuosien vähennyskelvottomia nettokorkomenoja.

Lue lisää korkovähennysoikeuden rajoittamisesta 

Merkitse tähän kohtaan korkokulujen vähennyskelpoinen osuus verovuonna. Vähennyskelpoisen osuuden saat, kun vähennät kirjanpidon mukaisista korkokuluista edellisessä kohdassa ilmoitetut vähennysrajoitteiset korkokulut (EVL 18 a §) sekä ne muut korkokulut, jotka eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa (EVL 18 §:n 2 momentti).

EVL 18 §:n 2 momentin mukaisten vähennyskelvottomien korkojen osuus on laskettu vaiheessa Taustatiedot (Laskelma oikaistusta negatiivisesta omasta pääomasta).

Huomaa, että vähennyskelvottomien korkojen määrä ei voi olla suurempi kuin korkokulut yhteensä.

Merkitse tähän kohtaan kirjanpidon mukaiset muut rahoituskulut, joita ovat esimerkiksi: 

 • lainojen hoitokulut 
 • limiittipalkkiot 
 • takausprovisiot 
 • luottovakuutukset 
 • kiinnityskulut 
 • perimiskulut 
 • kurssitappiot. 

Merkitse tähän kohtaan elinkeinotoiminnan rahoituskulujen vähennyskelpoinen osuus.

Elinkeinotoiminnan kuluina voi vähentää ainoastaan elinkeinotoimintaan kohdistuvat menot. 

Älä merkitse tähän vähennyskelvottomia rahoituskuluja, joita ovat esimerkiksi kulut yhtymän osakkaan yksityisottojen rahoittamiseen. 

Merkitse tähän kohtaan kirjanpidon mukaiset vapaaehtoisten varausten lisäykset. 

Ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä: avaa lomake 62 OmaVerossa (tai käytä paperilomaketta 62). Lomake 62 on OmaVerossa vaiheessa Tuloslaskelma kohdassa Poistot.

Merkitse tähän kohtaan vähennyskelpoinen osuus vapaaehtoisten varausten lisäyksistä. 

Elinkeinoyhtymän verotuksessa vähennyskelpoisia varauksia ovat tietyin edellytyksin 

 • jälleenhankintavaraus (EVL 43 §) 
 • toimintavaraus (EVL 46 a §) 
 • takuuvaraus (EVL 47 §). 

Merkitse tähän kohtaan ne verotuksessa vähennyskelpoiset kulut, jotka eivät sisälly tilikauden tuloslaskelmaan. Tällaisia ovat muun muassa koulutusvähennys ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys. Jos merkitset tähän kohtaan kuluja, vastaa myös OmaVerossa avautuviin lisäkysymyksiin:

 • Liittyykö kirjanpidon ulkopuolisiin vähennyskelpoisiin kuluihin vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä?
 • Vaaditko tutkimus- ja kehittämistoiminnan väliaikaista tai yleistä lisävähennystä?

Jos vastaat jompaankumpaan kysymykseen Kyllä, anna lisäksi tarkemmat tiedot. Ilmoita ne erittelyssä:

 • jos vaadit koulutusvähennystä, avaa OmaVerossa lomake 79A (tai käytä paperilomaketta 79A)
 • jos vaadit tutkimus- ja kehittämistoiminnan väliaikaista lisävähennystä, avaa OmaVerossa lomake 67A  (tai käytä paperilomaketta 67A). Väliaikaisen lisävähennyksen perusteena ovat tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation alihankintalaskut.
 • jos vaadit tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleistä lisävähennystä, avaa OmaVerossa lomake 67Y  (tai käytä paperilomaketta 67Y). Yleisen lisävähennyksen perusteena ovat tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkat sekä ostopalvelumenot.

Lue lisää

Henkilökohtainen tulolähde

Henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvat esimerkiksi vuokratuotot ulkopuoliselle vuokratuista huoneistoista, yhtymän rahavarojen lainaamisesta osakkaalta peritty korko sekä luovutusvoitot ja -tappiot, jotka ovat syntyneet henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvasta omaisuudesta.

Jos yhtymällä on henkilökohtaisen tulolähteen tuottoja, kuluja tai luovutusvoittoja, ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä: avaa lomake 7B Omaverossa (tai käytä paperilomaketta 7B).

Jos ilmoitat luovutusvoittoja ja -tappioita, merkitse ne  erikseen lomakkeen kohtaan Luovutusvoitot ja -tappiot. Älä ilmoita niitä lomakkeen kohdissa tuotot ja kulut. Ilmoita lomakkeen kohdassa Edellisiltä vuosilta vahvistettu luovutustappio ne viideltä aiemmalta vuodelta vahvistetut luovutustappiot, joita ei ole vähennetty aiempien vuosien verotuksessa.

Huomaa, että seuraavia tietoja ei ilmoiteta tässä kohdassa:

 • henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvia osinkoja ja osuuskunnan ylijäämiä.
 • kuluja, jotka ilmoitat elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulolähteen kuluina.

Merkitse tähän kohtaan yhtymän saamat henkilökohtaisen tulolähteen osingot ja osuuskunnan ylijäämät yhteensä.

Jos yhtymällä on henkilökohtaisen tulolähteen osinkoja ja osuuskunnan ylijäämiä ja ilmoitat tässä kohdassa luvun, vastaa myös lisäkysymyksiin, jotka tulevat näkyviin OmaVerossa vaiheessa Muut selvitykset ja tilinpäätöstiedot kohdassa Onko yhtymä saanut osinkoja tai osuuskunnan ylijäämiä?: Avaa erittely  73B OmaVerossa (tai käytä paperilomakketta 73B) .

Verohallinto jakaa yhtymän henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvat osingot ja osuuskunnan ylijäämät verotettavaksi yhtymän osakkaiden tulona niiden osuuksien mukaan, jotka osakkailla on yhtymän tuloon.

Lue lisää osinkotulojen verotus kohta 4.

Maatalouden tulolähde

Yhtymällä voi olla esimerkiksi kotieläinten, kotieläintuotteiden ja kasvinviljelyn myyntituottoja. Maataloustoiminnan kuluja voi syntyä esimerkiksi kotieläinten hankintamenoista ja maksetuista palkoista.

Jos ilmoitat tässä kohdassa tietoja, anna tarkemmat tiedot: avaa lomake 7C Omaverossa (tai käytä paperilomaketta 7C).

Älä ilmoita tässä kohdassa kuluja, jotka ilmoitat elinkeinotoiminnan tai henkilökohtaisen tulolähteen kuluina.

Varallisuuslaskelma

Varallisuuslaskelmassa ilmoitetaan elinkeinoyhtymän varat ja velat. Tiedot ilmoitetaan tulolähteittäin. Ilmoita jokainen varallisuus- ja velkaerä vain yhden tulolähteen varoissa tai veloissa.

Yhtymän elinkeinotoiminnan ja maatalouden nettovarallisuuksien perusteella määräytyy, mikä osuus elinkeinotoiminnan verotettavasta tulosta ja maatalouden verotettavasta tulosta on yhtymän osakkaille ansiotuloa ja mikä osa pääomatuloa. Henkilökohtaisen tulolähteen tulo-osuus verotetaan kokonaan pääomatulona.

Elinkeinotoiminnan varat

Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuutta ovat elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön tarkoitetut hyödykkeet. Verotuksessa käyttöomaisuus jaotellaan kulumattomaan ja kuluvaan käyttöomaisuuteen. Kulumattoman käyttöomaisuuden hankintamenosta ei hyödykkeen omistusaikana pääsääntöisesti saa tehdä poistoja.

Kuluvaa käyttöomaisuutta ovat esimerkiksi rakennukset, koneet ja kalusto, muut esineet, patentit, maa-ainesten ottopaikat ja muut erikseen luovutettavissa olevat aineettomat oikeudet.

Kulumatonta käyttöomaisuutta ovat maa-alueet, arvopaperit ja muut vastaavat hyödykkeet.

Erittele kuluvasta käyttöomaisuudesta tehdyt poistot ja poistoeron muutokset lomakkeella 62 (Varaukset, arvonmuutokset ja kuluvan käyttöomaisuuden poistot). Lomake 62 on OmaVerossa vaiheessa Tuloslaskelma kohdassa Poistot.

Merkitse tähän kohtaan aineettomien oikeuksien tuloverotuksessa poistamattomien arvojen yhteismäärä.

Aineettomia oikeuksia ovat muun muassa 

 • patentit
 • tekijänoikeudet 
 • tavaramerkkioikeudet 
 • lisenssimaksut 
 • toimilupaoikeudet 
 • tietokoneohjelmien lisenssimaksut. 

Merkitse tähän kohtaan tuloverotuksessa poistamattomien arvojen yhteismäärä sellaisista pitkävaikutteisista menoista, joilla on varallisuusarvoa.

Pitkävaikutteisia ovat menot, jotka kerryttävät tai säilyttävät tuloa kolmen tai useamman vuoden ajan. Näistä varoihin luetaan vain sellaiset aktivoidut menot, jotka EVL:n mukaan on aktivoitava eli joita ei voi vähentää vuosikuluna. Tällaisia menoja ovat muun muassa vuokrahuoneistojen perusparannusmenot ja liikearvon hankintameno (EVL 24 §). 

Älä merkitse tähän kohtaan yhtiön perustamis- ja järjestelytoimista johtuneita menoja eikä tutkimus- ja tuotekehittelymenoja (EVL 25 §). Näillä menoilla ei ole aktivointipakkoa eikä niitä oteta nettovarallisuudessa huomioon. 

Merkitse tähän kohtaan kiinteistöjen tuloverotuksessa poistamattomien arvojen yhteismäärä.

Kiinteistöön luetaan maapohja ja sillä olevat rakennukset. Kiinteistönä pidetään TVL 6 §:n mukaan myös sellaista toisen maalla olevaa rakennusta, rakennelmaa ja muuta laitosta, joka voidaan maanomistajaa kuulematta luovuttaa kolmannelle henkilölle niin, että myös hallintaoikeus maahan siirtyy. 

Käytä kunkin kiinteistön arvona joko verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenoa tai kiinteistön vertailuarvoa sen mukaan, kumpi näistä on suurempi. Vertailuarvona käytetään sen verovuoden verotusarvoa, jonka päättymishetken nettovarallisuutta lasketaan. Vertailu tehdään ja arvo valitaan kiinteistökohtaisesti.

Ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä: avaa lomake 18B OmaVerossa (tai käytä paperilomaketta 18B).

Merkitse tähän kohtaan koneiden ja kaluston yhteinen verotuksessa poistamatta oleva hankintameno. 

Koneita ja kalustoa ovat muun muassa 

 • koneet ja laitteet 
 • kuorma- ja pakettiautot 
 • henkilöautot 
 • ammattiautot (esimerkiksi hinausautot) 
 • huonekalut 
 • vuokrattava kalusto.

Älä merkitse leasingsopimuksella käyttöön otettuja koneita tai kalustoa tähän kohtaan.

Merkitse tarkemmat tiedot erittelyssä: avaa lomake 8B OmaVerossa (tai käytä paperilomaketta 8B). Ilmoita lomakkeella sekä elinkeinotoiminnan tulolähteen käyttö- että rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit ja arvo-osuudet. Lomake 8B on myös kohdassa Rahoitusomaisuusarvopaperit, joten voit ilmoittaa tiedot myös siinä kohdassa.

Lomakkeella verrataan, kumpi on suurempi: käyttöomaisuuteen ja rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden tuloverotuksessa poistamatta oleva yhteenlaskettu hankintameno vai yhteenlaskettu vertailuarvo.

OmaVero huomioi automaattisesti käyttöomaisuusarvopapereiden ja rahoitusomaisuusarvopapereiden arvona joko poistamattoman hankintamenon tai vertailuarvon sen mukaan kumpi edellä mainituista yhteenlasketuista summista on suurempi.

Merkitse tähän kohtaan muut käyttöomaisuuteen kuuluvat hyödykkeet. 

Tällaisia ovat esimerkiksi

 • soran- ja savenottopaikat
 • malmi- ja mineraaliesiintymät
 • kivilouhokset
 • turvesuot
 • rautatiet
 • padot
 • sillat
 • altaat.

Ilmoita tässä kohdassa myös jatkuvasti elinkeinotoiminnan käytössä olevien eläinten arvo.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuutta ovat tuotteet, jotka on tarkoitettu myytäväksi tai muuten luovutettavaksi osana elinkeinotoimintaa. Tuotteet voidaan luovuttaa joko sellaisenaan tai jalostettuna.

Vaihto-omaisuuteen kuuluvat myös poltto- ja voiteluaineet ja muut tarvikkeet, jotka on tarkoitettu kulutettavaksi elinkeinotoiminnassa.

Ilmoita vaihto-omaisuuden arvona hankintameno, josta on vähennetty mahdollinen arvonalentumisvähennys (EVL 28 §:n 1 momentti).

Merkitse tähän kohtaan ulkopuolisilta tavarantoimittajilta hankitut, sellaisenaan elinkeinotoiminnassa myytäväksi tarkoitetut hyödykkeet.

Jos elinkeinoyhtymä harjoittaa tukku- tai vähittäiskauppaa, tavaroiden arvoon voi laskea myös tavaroiden myyntiä varten hankitut pakkaustarvikkeet.

Merkitse tähän kohtaan muut vaihto-omaisuuteen kuuluvat hyödykkeet.

Muuta vaihto-omaisuutta ovat esimerkiksi

 • raaka-aineet ja tarvikkeet
 • itse valmistettavat tuotteet.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuutta ovat rahat, pankki- ja tilisaamiset, saamavekselit ja muut rahoitusvarat. 

Merkitse saamisten arvoksi nimellisarvo ja muun rahoitusomaisuuden arvoksi hankintameno. Molemmista arvoista pitää ensin tehdä arvonalentumisvähennykset EVL 17 §:n mukaan. Jos saamiset ovat ulkomaan valuutassa, niiden arvo lasketaan samalla tavalla kuin kirjanpidossa eli yleensä tilinpäätöspäivän kurssin mukaisesti.

Merkitse tähän kohtaan pitkä- ja lyhytaikaiset myyntisaamiset, osamaksusaamiset ja muut vastaavat.

Merkitse tähän kohtaan lainasaamiset.

Älä ilmoita lainasaamisia osakkailta tässä kohdassa vaan ilmoita ne kohdassa Henkilökohtainen tulolähde

Merkitse tähän kohtaan siirtosaamiset.

Merkitse tähän kohtaan yhtymän käteiset kassavarat. Älä ilmoita tässä kohdassa pankkitalletuksia.

Merkitse tähän kohtaan pankkisaamiset kuten pankkivarat, sijoitusvarat ja valuuttavarat.

Ilmoita tarkemmat tiedot elinkeinotoiminnan tulolähteen käyttö- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvista arvopapereista ja arvo-osuuksista erittelyssä: avaa lomake 8B OmaVerossa (tai käytä paperilomaketta 8B).

Lomakkeella verrataan, kumpi on suurempi: käyttöomaisuuteen ja rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden tuloverotuksessa poistamatta oleva yhteenlaskettu hankintameno vai yhteenlaskettu vertailuarvo.

OmaVero huomioi automaattisesti käyttöomaisuusarvopapereiden ja rahoitusomaisuusarvopapereiden arvona joko poistamattoman hankintamenon tai vertailuarvon sen mukaan kumpi edellä mainituista yhteenlasketuista summista on suurempi.

Merkitse tähän kohtaan sellaiset rahoitusomaisuuteen kuuluvat erät, joita et ole ilmoittanut muissa rahoitusomaisuuden kohdissa.

Elinkeinotoiminnan velat

Ilmoita tässä kohdassa pitkäaikaiset rahoitusyhtiölainat, pitkäaikainen factoring-luottotilin velka sekä muut pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta.

Pitkäaikaiseksi katsotaan velka tai velan osa, joka erääntyy maksettavaksi vuotta pidemmän ajan kuluttua.

Ilmoita tässä kohdassa lyhytaikaiset rahoitusyhtiölainat, lyhytaikainen factoring-luottotilin velka sekä muut lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta.

Velka on lyhytaikainen, jos se erääntyy maksettavaksi vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa.

Merkitse tähän kohtaan pitkä- ja lyhytaikaiset ostovelat, osamaksuvelat, ostovelat ennakkolaskuista ja muut ostovelat.

Merkitse tähän kohtaan yhtymän velat osakkaille.

Merkitse tähän kohtaan siirtovelat.

Näitä ovat esimerkiksi

 • etukäteen saadut vuokratulot
 • maksamatta olevat tilikaudelle suoriteperusteisesti kuuluvat menot, kuten palkkamenot ja lomapalkkamenot.

Merkitse tähän kohtaan sellaiset pitkäaikaiset velat, joita et ole ilmoittanut aiemmissa kohdissa.

Pitkäaikaiseksi katsotaan velka tai se osa velasta, joka erääntyy maksettavaksi yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua.

Merkitse tähän kohtaan sellaiset lyhytaikaiset velat, joita et ole ilmoittanut aiemmissa kohdissa.

Velka on lyhytaikainen, jos se erääntyy maksettavaksi vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa.

Henkilökohtainen tulolähde

Yhtymän henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvat yhtymän saamiset osakkailta sekä muut yhtymän elinkeino- tai maataloustoimintaan liittymättömät varat ja velat.

Ilmoita tässä velkana myös se osa oikaistusta negatiivisesta omasta pääomasta, joka ylittää elinkeinotoiminnan velkojen yhteismäärän.

Maatalouden tulolähde

Ilmoita maatalouden varoina esimerkiksi maatalousmaa, tuotantorakennukset ja maatalouden koneet ja kalusto. Ilmoita maatalouden velkoina maataloustoimintaa varten otettujen lainojen yhteismäärä.

Jos yhtymällä on maatalouden tulolähteen varoja tai velkoja, ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä: avaa lomake 7C OmaVerossa (tai käytä paperilomaketta 7C).

 

Muut selvitykset ja tilinpäätöstiedot

Muut selvitykset

Ilmoita tässä kohdassa luovutusvoitot, joita yhtymä on verovuoden aikana saanut käyttöomaisuuteen kuuluneista arvopapereista ja kiinteistöistä. Luovutusvoitolla tarkoitetaan luovutushinnan ja verotuksessa poistamattoman hankintamenon erotusta.

Älä merkitse tähän sitä osaa luovutusvoitosta, joka on siirretty jälleenhankintavaraukseen.

Merkitse tähän ne elinkeinotoiminnan ennakonpidätyksen alaiset palkat, jotka yhtymä on maksanut verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Kun Verohallinto laskee yhtymän osakkaan pääomatulo-osuutta, elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen lisätään 30 % tässä kohdassa ilmoitettujen palkkojen määrästä.

Lue lisää

Jos yhtymä vaatii maatalouden koulutusvähennystä, ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä: avaa lomake 79A OmaVerossa (tai käytä paperilomaketta 79A).

Huomaa, että elinkeinotoiminnan koulutusvähennys ilmoitetaan vaiheessa Tuloslaskelma kohdassa Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut. 

Ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä: avaa lomake 67A tai 67Y OmaVerossa (tai käytä paperilomaketta 67A tai 67Y).

Lue lisää 

Jos olet ilmoittanut yhtymän saamia osinkoja tai osuuskunnan ylijäämiä vaiheessa Tuloverolaskelma, anna niistä tarkempi erittely lomakeella 73B (tai käytä paperilomaketta 73B).

Jos korkomenot ovat verovuonna yli 500 000 euroa, ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä lomakkeella 81 (tai käytä paperilomaketta 81).

Kansainvälinen toiminta

Anna tarkempia selvityksiä, jos yhtymä vaatii hyvitystä ulkomaille maksamistaan veroista, sillä on kiinteä toimipaikka ulkomailla tai sillä on tulo-osuutta ulkomaisesta väliyhteisöstä. Selvityksen rajat ylittävistä hybridijärjestelyistä voi antaa liitteenä.

Huomaa, että ulkomailta saatu tulo on ilmoitettava bruttomääräisenä veroilmoituksella.

Paperilomakkeella: Merkitse rasti  kohtaan 9, jos yhtymä on maksanut verovuonna veroa ulkomailla ja vaadit ulkomaisen veron hyvittämistä. Täytä lomake 70 Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi. Anna liitteenä selvitys rajat ylittävistä hybridijärjestelyistä.

OmaVerossa vastaa Kyllä

Paperilomakkeella: Merkitse rasti, jos yhtymä on osakkaana ulkomaisessa yhtymässä.

Tilinpäätöstiedot

Yhtymä voi jättää tilintarkastuksen tekemättä, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on toteutunut enintään yksi seuraavista:

 • Taseen loppusumma on yli 100 000 euroa.
 • Liikevaihto on yli 200 000 euroa.
 • Yhtymän palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä.

Tilintarkastaja pitää kuitenkin valita, jos yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai yhtymän säännöissä on niin sovittu. Tilintarkastuslaissa on lisäksi eräitä toimialaa ja vaikutusvaltaa koskevia rajoituksia (2 luvun 2 § 4 momentti).

Liitä tilintarkastuskertomus veroilmoitukseen vain siinä tilanteessa, että tilintarkastus on tehty ja se sisältää tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja.

Älä liitä tilinpäätöstietoja mukaan veroilmoitukseen. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on toimitettava tilinpäätöstiedot Patentti- ja rekisterihallitukseen, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Huomaa, että Verohallinto ei välitä tilinpäätöstietoja Patentti- ja rekisterihallitukselle, vaan yritykset toimittavat ne sinne itse suoraan.

Voit ilmoittaa yhtymän tiedot joko yhdellä kertaa tai useammalla kerralla.

Vaihtoehto 1: Ilmoita tiedot kerralla. Lähetä veroilmoitus viimeistään määräpäivänä. Saat sen jälkeen meiltä kuittauksen siitä, että ilmoituksesi on vastaanotettu.

Vaihtoehto 2: Voit lisätä ja korjata tietoja useita kertoja aina veroilmoituksen määräpäivään asti. Muista lähettää veroilmoitus aina, kun olet lisännyt tai korjannut tietoja.

Jos haluat muuttaa tietoja tai ilmoittaa niitä lisää, avaa veroilmoitus uudelleen täydennettäväksi. Aina kun olet ilmoittanut tietoja tuloista ja vähennyksistä, ne näkyvät esitäytettyinä tietoina seuraavasta päivästä alkaen.

Vaihtoehto 3: Voit myös tallentaa ilmoituksen keskeneräisenä ja jatkaa ilmoittamista myöhemmin. Tallennetut tiedot säilyvät 3 kuukautta. Muista lopuksi lähettää veroilmoitus viimeistään määräpäivänä, jotta tiedot välittyvät Verohallinnolle.

Tietojen korjaaminen ja täydentäminen

Voit täydentää tai korjata veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka. Verotuksen päättymispäivä on merkitty verotuspäätökseen. Yhtymän verotus päättyy verovuotta seuraavan vuoden toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. 

Uusi ilmoitus korvaa aiemman ilmoituksen kokonaan, joten sinun pitää antaa korjattujen tietojen lisäksi uudelleen myös ne tiedot, jotka olivat jo oikein. Voit käyttää pohjana aiemmin antamiasi tietoja.

Verotuksen päättymisen jälkeen et voi enää korjata ilmoitusta, vaan sinun pitää hakea muutosta verotukseen oikaisuvaatimuksella.

Lue lisää 

Sivu on viimeksi päivitetty 20.11.2023