Veroilmoituksen antaminen - yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta, ulkomainen kuolinpesä

Kaikki yhteisetuudet, osittain verovapaat yhteisöt, ulkomaiset kuolinpesät sekä vakuutus-, työttömyys- ja työeläkekassat, joilla on verovuonna ollut veronalaista tuloa, antavat veroilmoituksen. Veroilmoitus on annettava myös, jos yhteisetuuden tai yhteisön omistaman kiinteistön tiedot ovat muuttuneet.

Veroilmoitus on annettava jos yhteisöllä tai yhteisetuudella on ollut verotettavaa tuloa tai jos on tapahtunut verotukseen vaikuttavia muutoksia (esimerkiksi omistetun kiinteistön tiedot ovat muuttuneet). Jos yhteisetuudella tai osittain verovapaalla yhteisöllä (tuloverolaki 21 §) ei ole veronalaista tuloa eikä muita verotukseen vaikuttavia tietoja, veroilmoitusta ei yleensä tarvitse antaa. Veroilmoitus on kuitenkin annettava aina, jos yhteisö tai yhteisetuus on saanut erillisen kehotuksen veroilmoituksen antamiseksi. Lisäksi veroilmoitus kannattaa antaa vaikka toimintaa ei olisikaan ollut, jos yhteisö tai yhteisetuus saanut Verohallinnolta tiedotteen siitä, että veroilmoituksen antamisaika lähestyy. Veroilmoituksen antamalla välttyy erillisiltä kehotuksilta.

Veroilmoitusta 6 käyttävät verovuonna 2016 seuraavat yhteisetuudet ja yhteisöt:

  • yhteisetuudet, kuten yhteismetsät, tiekunnat ja osakaskunnat (ent. kalastuskunnat ja jakokunnat)
  • osittain verovapaat yhteisöt, kuten valtio ja valtion laitokset, kunnat, kuntayhtymät, maakunnat ja evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muu uskonnollinen yhdyskunta ja niiden seurakunnat sekä näiden palveluksessa olevia varten perustettu eläkelaitos, eläkesäätiö ja eläkekassa
  • ulkomaiset kuolinpesät
  • vakuutuskassat, työttömyyskassat ja työeläkekassat
  • muut kirjanpitovelvolliset, joille yhteisön veroilmoituslomake 6B, 6C tai 4 ei sovellu.

Verovuodesta 2017 lähtien esim. kunta ja seurakunta antavat veroilmoituksen 6C.

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovelvollisuuden laajuudesta ja veroprosenteista on kerrottu tarkemmin veroilmoituksen 6 täyttöohjeessa.

Yhteisön ja yhteisetuuden ilmoittamisvelvollisuuden täyttäminen on hallituksen tai hallinnon vastuulla. Veroilmoituksen tulee olla sellaisen henkilön allekirjoittama, jolla on yhteisön nimenkirjoittamisoikeus.

Milloin veroilmoitus on annettava?

Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava veroilmoituksensa neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien. Myös valtio, kunta, kuntayhtymä, evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksisen kirkon seurakunta antavat veroilmoituksen verovuodesta 2016 alkaen neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta laskettuna.

Esimerkiksi jos yhteisön tilikausi päättyy 15.4.2017, veroilmoitus on annettava viimeistään 31.8.2017. Jos viimeinen jättöpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, ilmoituksen saa jättää seuraavana arkipäivänä.

Ulkomaisen kuolinpesän on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Veroilmoituksen antamisesta on kerrottu tarkemmin veroilmoituksen 6 täyttöohjeissa sekä seuraavilla sivuilla:

Veroilmoituksen voi antaa sähköisesti

Veroilmoituksen voi antaa vaivattomasti Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa osoitteessa vero.fi/yhteisönveroilmoitus.

Sähköiseen ilmoittamiseen tarvitaan Katso-tunniste. Voit hakea yritykselle Katso-tunnistetta osoitteessa yritys.tunnistus.fi. Jos haluat antaa veroilmoituksen taloushallinto-ohjelman muodostamana veroilmoitustiedostona, tiedoston voi lähettää Ilmoitin.fi-palvelussa. Myös Tyvi-palveluntarjoajien veroilmoituspalvelut ovat edelleen käytössä.

Paperilla annetut veroilmoitukset muunnetaan Verohallinnossa sähköiseen muotoon. Lomakkeen kenttiin merkityt tiedot luetaan optisesti. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että paperilla ilmoittavat noudattavat veroilmoituksen 6 täyttöohjeita.

Paperinen veroilmoitus lähetetään osoitteeseen: Verohallinto, Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu, PL 200, 00052 VERO.

Liitetäänkö myös tilinpäätös asiakirjat veroilmoitukseen?

Jos yhteisö tai yhteisetuus on kirjanpitovelvollinen, tuloslaskelma ja tase on aina liitettävä veroilmoitukseen.

Mitä lomakkeita veroilmoitukseen liitetään?

Yhteisön tai yhteisetuuden täytyy antaa veroilmoituksen liitteenä veroilmoituksessa mainitut Verohallinnon liitelomakkeet.

Anna lomake 62 (Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista) aina, jos yhteisöllä tai yhteisetuudella on lomakkeella ilmoitettavaa omaisuutta.

Jos yhteisö tai yhteisetuus toimii Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla, anna veroilmoituksen liitteenä vapaamuotoinen selvitys siitä, miten tulos jakautuu Manner-Suomen ja Ahvenanmaan kesken. Ilmoita veroilmoituksella 6 yhteisön tai yhteisetuuden koko toiminnan tulos.

Erittele osinkotuotot lomakkeella 73. Lomake täytetään kuitenkin vain, jos verovelvollisella on muitakin kuin Suomesta saatuja kokonaan verovapaita osinkoja.

Jos yhteisö tai yhteisetuus on saanut osinkoa ulkomaiselta yhtiöltä ja osingosta on pidätetty veroa osingon lähdevaltiossa, kaksinkertaisen verotuksen poistamista vaaditaan lomakkeella 70 (Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi).

Muutokset yhteisön tiedoissa

Jos yhteisön tiedot ja toiminta muuttuvat, ilmoita muutoksista muutos- ja lopettamisilmoituksella Y4. Lomakkeella Y4 ilmoitetaan mm. seuraavat muutokset:

  • Tilikauden päättymisajankohdan muutos
  • Muutokset Verohallinnon rekistereihin (työnantajarekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja ennakkoperintärekisteri)
  • Muutokset toimialatiedoissa.
Sivu on viimeksi päivitetty 17.4.2017