Perusteeton etu ja takaisinperintä

Jos olet maksanut palkkaa tai etuutta väärin perustein, väärälle henkilölle tai liian paljon, toimi näin:

Kun virhe huomataan: korjaa alkuperäistä ilmoitusta ja ilmoita siinä tieto perusteettomasta edusta.

Kun tulo on peritty takaisin: tee uusi ilmoitus takaisinperinnästä.

Perusteettoman edun ilmoittaminen on tärkeää, jotta esimerkiksi tulonsaajalle myönnettävien etuuksien perusteena pystyttäisiin käyttämään oikeaa tuloa.

Ilmoita perusteeton etu

Ilmoita tieto perusteettomasta edusta heti, kun virhe on huomattu. Tee ilmoitus viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun perusteeton etu on havaittu.

Perusteettoman edun ilmoittamiseen ei vaikuta se, peritäänkö liikaa maksettu suoritus takaisin vai jätetäänkö se kokonaan tai osittain perimättä.

Jos huomaat liikasuorituksen vasta, kun olet jo ilmoittanut tulon tulorekisteriin:

Korjaa alkuperäinen ilmoitus antamalla korvaava ilmoitus.

  • Jos korjattava tulolaji on kokonaan liikasuoritusta, liitä Perusteeton etu -tieto suoraan korjattavaan tulolajiin.
  • Jos vain osa korjattavasta tulolajista on liikasuoritusta, muuta ensin korjattavan tulolajin määrä oikeaksi. Ilmoita sitten liikasuorituksen määrä omana tulolajinaan ja liitä siihen Perusteeton etu -tieto.

Korjaa myös työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

Jos korjaus vaikuttaa maksettavaan työnantajan sairausvakuutusmaksun määrään, korjaa lisäksi työnantajan erillisilmoitus.

Jos huomaat liikasuorituksen ennen ilmoituksen lähettämistä, ilmoita liikasuoritus perusteettomaksi eduksi tulolajilla Perusteeton etu (359).

Miten korjaan tulot, jotka eivät voi olla perusteetonta etua?

Perusteetonta etua eivät voi olla

 • luontoisedut, kuten autoetu ja puhelinetu
 • muut muuna kuin rahana annetut edut
 • tuloista perityt maksut ja muut vähennettävät erät (400-sarjan tulolajit)
 • verovapaat kustannusten korvaukset.

Lue lisää luontoisetujen korjaamisesta

Jos korjaat muuna kuin rahana annettua etua tai tuloista perittyä maksua, anna korvaava ilmoitus ja korjaa määrä oikeaksi ilman Perusteeton etu -tietoa.

Jos olet maksanut verovapaita kustannusten korvauksia liikaa, muuta liikaa maksettu määrä veronalaiseksi tuloksi korvaavassa ilmoituksessa eli vaihda tulolajiksi esimerkiksi aikapalkka tai muu maksettu lisä. Tämän jälkeen liitä tulolajiin Perusteeton etu -tieto.

Jos huomaat liikasuorituksen vasta, kun olet jo ilmoittanut tulon tulorekisteriin:

Korjaa alkuperäinen ilmoitus antamalla korvaava ilmoitus.

  • Jos korjattava tulolaji on kokonaan liikasuoritusta, liitä Perusteeton etu -tieto suoraan korjattavaan tulolajiin.
  • Jos vain osa korjattavasta tulolajista on liikasuoritusta, muuta ensin korjattavan tulolajin määrä oikeaksi. Ilmoita sitten liikasuorituksen määrä omana tulolajinaan ja liitä siihen Perusteeton etu -tieto.

Jos tulolajille on ilmoitettu Etuuden yksikkö -tieto, muuta yksiköiden määrä nollaksi siltä osin, kuin tulo ilmoitetaan perusteettomaksi eduksi.

Jos huomaat liikasuorituksen ennen ilmoituksen lähettämistä, ilmoita liikasuoritus perusteettomaksi eduksi tulolajilla Perusteeton etu (1270).

Takaisinperinnän ilmoittamiseen on kolme eri tapaa

Ilmoita takaisinperinnästä vasta, kun tulo on tosiasiassa peritty takaisin tulonsaajalta. Tarvitset ilmoittamiseen tiedot takaisinperintäpäivästä, maksetusta määrästä ja summan maksaneesta tulonsaajasta. Tee ilmoitus viimeistään 5. kalenteripäivänä sen päivän jälkeen, kun olet saanut nämä tiedot.

Tuloa ei voi ilmoittaa takaisinperityksi, jollei sitä ole ensin ilmoitettu perusteettomaksi eduksi. Takaisin perittyä tuloa ei voi ilmoittaa tulorekisteriin negatiivisena lukuna.

Ilmoita takaisin peritty summa uudella ilmoituksella. Merkitse maksupäiväksi takaisinperintäpäivä eli se päivä, jona tulonsaaja on maksanut liikasuorituksen takaisin. Käytä samaa tulolajia, jolla ilmoitit tulon perusteettomaksi eduksi.

Tulon takaisinperinnän voi ilmoittaa kolmella eri tavalla:

Bruttoperinnässä maksaja perii tulonsaajalta liikasuorituksen bruttomääräisenä. Perittävä määrä sisältää tulosta aikanaan toimitetun ennakonpidätyksen.

Nettoperinnässä maksaja perii tulonsaajalta liikasuorituksen, josta on ensin vähentänyt tulosta alkuperäisenä maksupäivänä toimittamansa ennakonpidätyksen osuuden.

Kuittauksessa maksaja vähentää seuraavasta maksamastaan suorituksesta aiemman liikamaksun.

  • Palkan kuittaus eli ennakkopalkkana käsittely vääristää tulonsaajan tulon määrää. Tulonsaajalle saatetaan myöntää etuuksia väärin perustein, ja etuuden maksaja voi joutua pyytämään lisäselvityksiä.
   • Käytä siksi aina mieluiten brutto- tai nettoperintää.
   • Kuittaus on ylipäätään sallittua vain, jos liikasuoritus pystytään kokonaan vähentämään seuraavasta palkasta. Kuittauksessa tietoa perusteettomasta edusta ja takaisinperinnästä ei ilmoiteta.
  • Lue lisää etuuksien kuittaustilanteista ohjeesta Etuudet: Takaisinperintä ja regressi.

Ilmoita takaisinperinnästä seuraavat tiedot:

  • Tulolaji
  • Takaisinperintä – Kyllä
  • Takaisin peritty summa
  • Takaisinperintäpäivä (päivä, jona tulonsaaja on maksanut liikasuorituksen takaisin maksajalle)
  • Takaisinperittyyn määrään kohdistuva
   • ennakonpidätys (jos on käytetty nettoperintää)
   • lähdevero (jos on käytetty nettoperintää)
  • Alkuperäinen palkanmaksukausi

Lisäksi takaisinperittävästä tulosta voidaan antaa täydentävinä tietoina seuraavat tiedot:

  • Takaisinperityn tulon ansaintakausi
  • Alkuperäinen maksupäivä

Voit ilmoittaa takaisinperityiksi vain rahana maksettuja suorituksia. Esimerkiksi luontoisetuja tai tuloista perittyjä maksuja (400-sarjan tulolajeja) ei voi ilmoittaa takaisinperityiksi.

Korjaa työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, jos et korjannut niitä jo perusteettoman edun ilmoittamisen yhteydessä. Työntekijämaksut voi korjata takaisinperinnän yhteydessä vain, jos liikaa maksettu tulo peritään takaisin saman kalenterivuoden aikana.

Ilmoita takaisinperinnästä seuraavat tiedot:

  • Tulolaji
  • Takaisinperintä – Kyllä
  • Takaisin peritty summa
  • Takaisinmaksupäivä (päivä, jona tulonsaaja on maksanut liikasuorituksen takaisin maksajalle)
  • Takaisinmaksuun kohdistuva
   • ennakonpidätys (jos on käytetty nettoperintää)
   • lähdevero (jos on käytetty nettoperintää)
  • Alkuperäinen maksukausi

Oma-aloitteisessa palautuksessa ei ole kyse perusteettoman edun takaisinmaksusta. Oma-aloitteista palautusta käsitellään ohjeessa Etuudet - tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja esimerkit

Palkkatiedot – tutustu esimerkkeihin ja lue lisää korjaamisesta:

Luku 3: Väärin perustein maksetun suorituksen ilmoittaminen ja takautuva korjaus

Luku 4: Maksetun suorituksen takaisinperintä

Luku 8: Korjaamisen ja liikasuoritusten ilmoittamisen tärkeimmät säännöt

Etuustiedot – tutustu esimerkkeihin ja lue lisää korjaamisesta:

Luku 6: Perusteettoman edun ja takaisinperinnän ilmoittaminen

Sivu on viimeksi päivitetty 20.6.2023