Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ändringar i beskattningen 2023

Nyhet, 13.12.2022

Detta är ett sammandrag av de centrala ändringar i beskattningen som träder i kraft 2023. En del av ändringarna är sådana lagändringar eller regeringens propositioner som ännu inte har behandlats i riksdagen. Nyheten uppdateras fram till utgången av 2022.

Personbeskattningen

Naturaförmånsvärden för 2023

Skatteförvaltningen har meddelat sitt årliga beslut om värdena på naturaförmånerna. I beslutet har det fastställts värden på de vanligaste naturaförmånerna, såsom på bostads-, bil-, kost-och telefonförmånerna.

I beslutet konstateras det att kostförmånen fortfarande kan användas även till kostnader för transport av mat. De schablonmässiga värdena på brukskostnaderna för fri bilförmån har höjts med 2 cent per kilometer på basis av höjda bränslepriser. I beslutet konstateras också att vid fastställandet av värdet på bilförmånen läggs värdet av tilläggsutrustningen till bilens nyanskaffningspris till den del utrustningens värde överstiger 1 200 euro. Gränsvärdet var tidigare 850 euro.

Ytterligare information:

Skattefria resekostnadsersättningar år 2023

Beloppet av det skattefria inrikes heldagstraktamentet är 48 euro (45 euro år 2022), det partiella dagtraktamentet 22 euro (20 euro år 2022) och måltidsersättningen 12 euro (11,25 euro år 2022). Den skattefria kilometerersättningen är 53 cent per kilometer (46 cent år 2022).

Ytterligare information: Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2023

Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen 2023

Det temporärt höjda resekostnadsavdraget för resor mellan bostaden och arbetsplatsen gäller också 2023. Maximibeloppet av avdraget är 8 400 euro. För dem som får göra avdraget enligt användningen av egen bil är avdraget 0,30 euro per kilometer. Avdraget för bruksförmånsbil är 0,24 euro/km.

Ytterligare information: Resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Elavdraget hjälper med stora elräkningar

Det går att få ett elavdrag om elräkningarna för den stadigvarande bostaden är stora. Det är fråga om ett tillfälligt avdrag på grund av höga elpriser. Avdraget beviljas endast för elenergi som använts mellan den 1 januari och 30 april 2023. Det går att få avdraget om kostnaderna för elenergin överskrider 2 000 euro för fyra månader. Elavdraget kan ansökas i MinSkatt från och med januari. Observera att det inte samtidigt går att få både elavdraget och det elstöd eller utkomststöd som FPA beviljar.

Ytterligare information: Elavdrag

Ränteavdraget för bostadslån slopas

Från och med 2023 kan räntorna på bostadslån kan inte längre dras av i beskattningen. Detsamma gäller räntor på skuld för första bostad. Ränteavdraget för bostadslån har minskat stegvis från och med år 2012. I beskattningen för 2022 är ränteavdraget för bostadslån endast 5 procent.

Höjt arbetsinkomstavdrag för över 60-åriga

Arbetsinkomstavdraget som görs på basis av löne- och företagarinkomster höjs graderat för dem som fyllt 60 år. Arbetsinkomstavdraget görs från skatterna. Arbetsinkomstavdraget höjs

  • med 200 euro för 60–61-åringar
  • med 400 euro för 62–64-åringar
  • med 600 euro för dem som fyllt 65 år

Invalidavdraget slopas

Invalidavdraget tas bort från inkomstbeskattningen från och med den 1 januari 2023. I bakgrunden ligger de ändringar i beskattningen som hänför sig till att välfärdsområdena grundas. Motsvarande belopp riktas till att utveckla handikappservicen.

Invalidavdraget bevaras i kommunalbeskattningen på Åland.

Sverige slutar med att betala garantipension för utlänningar

Sverige har beslutat att sluta betala garantipension till utlänningar. I Finland får cirka 18 000 personer pension från Sverige. Den svenska garantipensionen är med i beräkningen av skattekortet och sålunda blir skattesatsen för stor på grundskattekortet för 2023. I dessa situationer är det alltid på sin plats att göra ett ändringsskattekort i MinSkatt eller genom att ringa servicenumret 029 497 001.


Företagsbeskattning

Bestående skatteincitament för forsknings-och utvecklingsverksamhet

I lagmotionen föreslås att det för företag fastställs ett nytt skatteincitament som ska gälla forsknings- och utvecklingsverksamhet. Det är fråga om ett kombinerat avdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet som ska bestå av ett allmänt tilläggsavdrag på basis av beloppet av utgifterna för forskningsverksamheten och ett extra tilläggsavdrag på grundval av höjda utgifter. Enligt förslaget ska det allmänna tilläggsavdraget tillämpas från och med skatteåret 2023 och det extra tilläggsavdraget från och med skatteåret 2024. Finansutskottet har föreslagit riksdagen att godkänna lagmotionen.

Ytterligare information: LM 69/2022 (riksdagen.fi)

Persontransporter befrias temporärt från mervärdesskatt

Persontransporttjänster i Finland befrias temporärt från mervärdesskatt. Till befrielsen från skatt hör rätten att dra av den mervärdesskatt som ingår i anskaffningar. Ändringen gäller mellan den 1 januari och 30 april 2023. En mervärdesskattesats på 10 procent har tillämpats på försäljningen av persontransporter.

Ytterligare information: Inhemska persontransporter befrias temporärt från mervärdesskatt

Mervärdesskatten på el sänks temporärt

Mervärdesskattesatsen som tillämpas på försäljning av el sänks från 24 procent till 10 procent. Sänkningen av mervärdesskattesatsen gäller endast försäljning av el, inte exempelvis överföring av el. Den sänkta skattesatsen tillämpas på el som säljs mellan den 1 december 2022 och 30 april 2023.

Ytterligare information: Mervärdesskatten på el sänks temporärt

En skyldighet att lämna uppgifter för aktörer inom plattformsekonomi

Aktörer inom digital plattformsekonomi, dvs. plattformsoperatörer, åläggs en skyldighet att lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om försäljnings- och hyresinkomster som personer och företag genererar via en plattform. Skyldigheten att samla in uppgifter börjar den 1 januari 2023 och uppgifterna ska lämnas varje år.

Ytterligare information: Digitala plattformar: ny skyldighet att lämna uppgifter från och med 2023

Rätten till ränteavdrag begränsas

I lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet ändras bestämmelserna om ränteavdragsbegränsningar i fråga om det undantag som grundar sig på balansjämförelse. Det gjordes ändringar i bestämmelserna också föregående år. Nu ska tillämpningen av det undantag som grundar sig på balansjämförelse också påverka beloppet av betalda räntor. Utnyttjandet av undantaget begränsas i de situationer där beloppet av räntorna som enligt koncernbokslutet betalats till aktörer med en betydande ägarandel i koncernen är minst 20 procent av alla de räntor som betalats till aktörer utanför koncernen. Användningsområdet för undantaget utvidgas också i fråga om offentliga infrastrukturprojekt.

Ytterligare information: RP 202/2022 (riksdagen.fi)

Förtäckta dividender blir skattepliktiga i sin helhet

Bestämmelserna om förtäckt dividend ändras så att förtäckt dividend i fortsättningen utgör skattepliktig inkomst i sin helhet för mottagaren.

Ytterligare information: RP 227/2022 (riksdagen.fi)

En ändring i beräkningen av apoteksskatten

Det mervärdesskattefria detaljförsäljningspriset på läkemedelspreparat vars partipris överskrider 1 500 euro avdras från den momsfria omsättning som ligger till grund för apoteksskatten till den del detaljförsäljningspriset överskrider 1 683,92 euro. Med andra ord beräknas det 1 683,92 euro per förpackning i grunden för apoteksskatten av detaljförsäljningspriset på de läkemedelspreparat vars partipris överstiger 1 500 euro. Ändringen träder i kraft 1.1.2023.

Mer information: RP 245/2022 (riksdagen.fi)

Import mellan Åland och övriga Finland – ändring i det tidsmässiga hänförandet på momsdeklarationen

Regeringen föreslår att den skatt som betalas till Skatteförvaltningen på införsel mellan landskapet Åland och övriga Finland hänföras till den kalendermånad på momsdeklarationen under vilken förtullningsbeslutet har meddelats. Om skyldigheten att betala moms uppkommer innan lagändringen har trätt i kraft tillämpas den lag som vid tidpunkten är giltig.

Den avdragbara momsen hänförs fortfarande till den kalendermånad under vilken förtullningsbeslutet har meddelats.

Ytterligare information: Skattegränsen mellan Åland och övriga Finland – import av varor 

Ändringar i hur en deklaration lämnad i den särskilda ordningen för mervärdesskatt ska korrigeras

Ett fel i en skattedeklaration som lämnas inom ramen för den särskilda ordningen för mervärdesskatt ska korrigeras i en deklaration som lämnas senare. Ändringen gäller skatteperioder som börjar den 1 juli 2023 eller senare. Enligt den nuvarande bestämmelsen ska ett fel alltid korrigeras i en skattedeklaration som lämnas för någon senare skatteperiod, men i och med lagändringen kan felet också korrigeras exempelvis i en deklaration för en tidigare skatteperiod som lämnas för sent.

Ytterligare information: RP 226/2022 (riksdagen.fi)

Ändringar i socialförsäkringsavgifterna

Mer information om ändringarna för 2023 i anvisningen: Socialförsäkringsavgifter

Punktbeskattning

EMCS-systemet förnyas i februari

EMCS-systemet (Excise Movement and Control System) är ett elektroniskt system för utbyte av data mellan EU-länder. I systemet anmäls flyttningar mellan medlemsstaterna av produkter som omfattas av punktskatt, det vill säga alkohol, alkoholdrycker, tobak och flytande energiprodukter. EMCS-systemet ändras den 13 februari 2023. I systemet anmäls i fortsättningen utöver flyttningen av produkter under skatteuppskov också produkter på vilka punktskatterna betalats i avgångslandet. EMCS-anmälningarna lämnas i MinSkatt eller via gränssnittet API. EMCS-systemet gäller inte alkoholprodukter som konsumenter köper i utlandet.

Nya skatteklass för punktskatt på läskedrycker

Regeringen har föreslagit ändringar i punktskatten på läskedrycker. Den förslagna ändringen innebär att punktskatten på sockerfria läskedrycker och drycker med låg sockerhalt sjunker och på drycker med mer socker stiger skatten. Det avses att skatteklasserna blir sex i stället för de tidigare två.

Ändringarna avses träda i kraft genom förordning av statsrådet efter att Europeiska kommissionen har säkerställt att den föreslagna modellen för punktskatt på läskedrycker är förenlig med EU:s regler om statligt stöd.

Ytterligare information: RP 280/2022 (riksdagen.fi)

Skattestödet för biogas som används vid uppvärmning sänks och beskattningen av elektrobränslen preciseras

Skattestödet för hållbar biogas som används vid uppvärmning eller i arbetsmaskiner sänks. Skattefriheten slopas och i fortsättningen omfattas biogas av punktskatt. Energiinnehållsskatten för hållbar uppvärmningsbiogas är 1,20 euro per megawattimme enligt minimiskattenivån i energiskattedirektivet.

Beskattningen preciseras i fråga om förnybara flytande eller gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung, det vill säga så kallade elektrobränslen. Med hjälp av detta förtydligas vilken skattenivå som tillämpas på dem när de används i trafiken, vid uppvärmning eller i arbetsmaskiner.

Tobaksskatten höjs stegvis

Riksdagen godkände år 2021 en lagändring i och med vilken punktskatten på tobak höjs stegvis under åren 2022–2023. Allt som allt höjs skatten på cigaretter i genomsnitt med 13 procent, på rulltobak med 40 procent, på pip- och cigarettobak med 24 procent samt på cigarrer och cigariller med 31 procent. Förhöjningarna genomförs i fyra faser under åren 2022–2023.

Ändringar i avfallsskatten

Avfallsskatten höjs från och med 2023 från 70 euro till 80 euro per ton avfall som förs till en avstjälpningsplats. Skatteunderlaget utvidgas. Från och med 2023 ska avfallsskatt också betalas på det gipsavfall som uppkommer vid byggande och rivning.


Andra ändringar

Sammandraget av skatterna förnyas

Skatteförvaltningen skickar vid behov ett sammandrag av skatterna till kunden. Sammandraget berättar om skattebetalningssituationen och exempelvis om det finns obetalade skatter eller om inbetalningar har använts till andra skatteslag.

Förnyelsen av sammandraget medför önskade ändringar i brevets utseende och innehåll. Brevets innehållsordning har förbättrats och de referens- och kontonummer som behövs samt det skattebelopp med ränta som ska betalas finns nu genast i början av brevet. Vi har också förbättrat tabellerna i sammandraget. Ändringarna finns för första gången i sammandraget för januari.

Skattedeklarationsblanketterna för jord- och skogsbruk skickas inte längre –deklarationen kan lämnas exempelvis i MinSkatt

Skattedeklarationsblanketterna för jordbruk och skogsbruk skickas inte längre hem per post 2023. Vi rekommenderar att lämna skattedeklarationen i MinSkatt eftersom skattedeklarationsunderlaget där färdigt innehåller exempelvis utgiftsrester som fastställts för det föregående året samt uppgifter om reserveringar och skogsavdrag. Vid behov kan skattedeklarationen visserligen fortfarande lämnas in på en pappersblankett. Beskattningssammanslutningar och dödsbon får fortfarande pappersblanketten hem per post i januari.

Ett gränssnitt för företag att anmäla hushållsavdrag

I fortsättningen kan de företag som har utfört hushålls- och renoveringsarbeten anmäla arbetsersättningar som berättigar till hushållsavdrag på sina kunders vägnar till Skatteförvaltningen. Det nya anmälningsgränssnittet tas i bruk vid ingången av 2023.

När Skatteförvaltningen får uppgifterna via gränssnittet överförs uppgifterna till MinSkatt för mottagaren av hushållsavdraget, och i sinom tid också till den förhandsifyllda skattedeklarationen för att kontrolleras. Om kunden vill kan hen utnyttja hushållsavdraget redan på sitt skattekort. I fortsättningen kan Skatteförvaltningen också föreslå ett nytt skattekort för kunden på basis av hushållsavdraget om ändringen i skatterna är betydande.

Personbeteckningarna tas bort från Skatteförvaltningens brev

Skatteförvaltningen tar bort personbeteckningen från största delen av de brev som skickas till privatpersoner. Bakom detta ligger dataombudsmannens anvisning enligt vilken personbeteckningen inte ska antecknas onödigt på handlingar som skrivs ut eller upprättas på basis av personregistret.

Enligt dataombudsmannens anvisning har Skatteförvaltningen bedömt huruvida det är nödvändigt att anteckna personbeteckningen på de beslut och andra brev som Skatteförvaltningen skickar till privatpersoner. Som ett resultat av bedömningen har Skatteförvaltningen beslutat att ta bort personbeteckningen från flera brev. Borttagningen gäller också konstgjorda beteckningar. Personbeteckningen hålls kvar på de brev som skickas eller är avsedda att skickas till en tredje part, såsom en arbetsgivare eller annan prestationsutbetalare, och i vilka personbeteckningen är nödvändig för att identifiera kunden otvetydigt. Sådana brev är exempelvis skattekort och beskattningsintyg.

Välfärdsområdena leder till en ändring av skatteandelarna för kommuner och staten

För att finansiera välfärdsområdena styrs skatteintäkter från kommunerna till staten från ingången av 2023: kommunalskatteprocenten för kommunerna sänks med 12,64 procentenheter medan statsbeskattningen stiger i motsvarande mån. Den totala skattesatsen för privatperson förblir nästan oförändrad.

Skattebasen för statsbeskattningen och kommunalbeskattningen kombineras: avdragen från inkomsterna beviljas i fortsättningen enligt samma belopp både vid statsbeskattningen och vid kommunalbeskattningen. Förvärvsinkomstavdraget, studiepenningsavdraget och grundavdraget beviljades tidigare endast i kommunalbeskattningen men i fortsättningen beviljas de både vid statsbeskattningen och vid kommunalbeskattningen.

Ändringarna gäller inte beskattningen på Åland.

 

Nyheten har uppdaterats 20.12. och 30.12.2022 och 4.4.2023.

Sidan har senast uppdaterats 13.12.2022