Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Mervärdesskatten på el sänks temporärt

Nyhet, 31.10.2022

Mervärdesskattesatsen som tillämpas på försäljning av el sänks från 24 procent till 10 procent. Sänkningen av mervärdesskattesatsen gäller endast försäljning av el, inte till exempel överföring av el. Den sänkta skattesatsen tillämpas på el som säljs 1.12.2022–30.4.2023.

På vad tillämpas den sänkta mervärdesskattesatsen på 10 procent?

Den sänkta skattesatsen tillämpas temporärt på försäljning av el. I samband med försäljningen av el kan det av köparen förutom elenergin också debiteras till exempel en månatlig grundavgift och en månatlig tilläggsavgift utifrån sättet på vilket elen produceras. Dessa är avgifter av pristilläggsnatur som anknyter till försäljningen av el och den sänkta skattesatsen på 10 procent tillämpas på dem.

Den sänkta skattesatsen tillämpas också på eventuella förskottsbetalningar. Förskottsbetalningar är avgifter vars förfallodag infaller före elen som säljs levereras.

Den sänkta skattesatsen tillämpas inte på tjänster som betraktas som separata från försäljningen av el. Som separata tjänster betraktas till exempel överföring av el, tillträde till ett elnät, skickande av kopior av fakturor eller betalningspåminnelser samt uthyrning av utrustning såsom solpaneler. På dessa tjänster tillämpas även i fortsättningen den allmänna skattesatsen på 24 procent. Den allmänna mervärdesskattesatsen tillämpas även på elskatten som uppbärs av köparen i samband med överföringen av el.

Exempel 1: A Ab säljer elenergi till konsumenter och näringsidkare. Mot en månatlig avgift på 5 euro kan A Ab:s kunder välja att elen som levereras är koldioxidfri el.

En tilläggsavgift som baserar sig på produktionssättet för el betraktas som ett pristillägg som hänför sig till elförsäljningen. Skattesatsen på 10 procent tillämpas både på försäljningen av el och på tilläggsavgiften i fråga 1.12.2022–30.4.2023.

Exempel 2: A Ab säljer elenergi med en fast månadsavgift. I månadsavgiften ingår en avtalsenlig mängd el per månad. Om den månatliga elförbrukningen överstiger den avtalade mängden debiteras den el som överstiger konsumtionsgränsen av kunden i enlighet med den prissättning som fastställts i avtalet.

Både elen som säljs med en fast månadsavgift och elen som överstiger den månatliga konsumtionsgränsen betraktas som försäljning av elenergi och skattesatsen på 10 procent tillämpas 1.12.2022–30.4.2023.

Ändringarnas giltighetstid och periodisering

Ändringen av mervärdesskattelagen träder i kraft den 1 december 2022 och är i kraft till den 30 april 2023. Den nedsatta skattesatsen på 10 procent tillämpas på försäljning av elenergi som sker under lagens giltighetstid.

Försäljningen av el kategoriseras i mervärdesbeskattningen som försäljning av varor. Mervärdesskatten som ska betalas på försäljning av varor hänförs enligt huvudregeln på den skatteperiod under vilken varan levereras.

En mottagare av förskottsbetalningar deklarerar och betalar mervärdesskatt för den skatteperiod under vilken förskottsbetalningen betalas. Om förskottsbetalningen inflyter innan lagändringen träder i kraft tillämpas den lag som vid betalningstidpunkten är giltig. Den nedsatta skattesatsen tillämpas endast på de förskottsbetalningar som inflyter 1.12.2022–30.4.2023.

Mer information:

Regeringens proposition (RP 194/2022)

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2022