Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Vanliga frågor och svar – Rysslands invasion av Ukraina

Vi får för tilfället många frågor som gäller kriget i Ukraina. På den här sidan har vi samlat svaren på dessa skattefrågor.

Donationer och välgörenhet

Sådana donationer får inte dras av i inkomstbeskattningen. Det samma gäller penningdonationer. Eftersom produkterna doneras och inte säljs kan företaget inte dra av produkternas anskaffningsutgifter i inkomstbeskattningen.

Observera den temporära ändringen i mervärdesskattelagen: Donationer av momspliktiga företag till flyende från Ukraina befrias från moms

Inkomster som du får för försäljning av varor och tjänster utgör skattepliktig inkomst för dig eller ditt företag. Detta gäller även om kunden betalar priset direkt till välgörenhet. Om du donerar inkomst som hör till dig eller ditt företag till välgörenhet handlar det om en gåva. Du kan inte dra av en sådan gåva från dina eller ditt företags inkomster i beskattningen. Det påverkar inte den skattemässiga behandlingen huruvida du gör donationen själv eller via ditt företag eller om någon annan gör donationen med ditt eller ditt företags samtycke.

Om du uppträder gratis vid en välgörenhetskonsert uppstår det ingen beskattningsbar inkomst för dig.

Om ett företag eller en organisation arrangerar en välgörenhetskonsert utgör inkomsterna från den skattepliktig inkomst för arrangören. Företaget får inte dra av donationen som består av konsertens inkomster i sin beskattning.

Om konserten arrangeras av ett allmännyttigt samfund utgör dock inkomsten från konserten inte skattepliktig inkomst från näringsverksamheten, om konserten har arrangerats för att finansiera samfundets verksamhet.

Du fattar alltid själv beslutet om donationen, eftersom arbetsgivaren inte ensidigt kan fatta beslut om att en del av arbetstagarens lön doneras till välgörenhet. I detta ärende bestämmer eller disponerar du alltså själv över din lön: du kan välja om arbetsgivaren donerar en del av din lön till välgörenhet. Därför påverkar donationen inte din beskattning och även den donerade delen av din lön utgör skattepliktig löneinkomst för dig.

Personbeskattning

Om du får hyresinkomst för uthyrning av en bostad utgör detta skattepliktig inkomst. Du får dra av utgifter som anknyter till uthyrningen från hyresinkomsten.

Om den hyra som du får är lägre än gängse hyra kan du dra av utgifter endast lika mycket som du får hyresinkomster. Förluster kan inte dras av.

Om du inte får hyresinkomster kan du inte heller dra av kostnader.

Den skattemässiga behandlingen är likadan oberoende av om ditt företag inkvarterar flyktingar från Ukraina gratis eller hyr en bostad till deras förfogande.

Lönen som fåtts från arbete utomlands kan vara skattefri i Finland om arbetet utomlands räcker minst sex månader och du vistas i Finland i medeltal högst 6 dagar/månad (sexmånadersregeln). 

Undantagsvis kan man vistas mer i Finland om en tvingande eller oväntad orsak har lett till att arbetet utomlands har avbrutits eller upphört.

Krigstillstånd har utlysts i Ukraina och utrikesministeriet uppmanar att alla omedelbart ska lämna Ukraina och vissa områden i Ryssland. Det kan också förekomma politiska oroligheter i Ryssland och Vitryssland. Utrikesministeriet uppmanar att undvika alla resor till dessa länder.

Om arbetet i Ukraina, Ryssland eller Vitryssland har avbrutits eller upphört på grund av en dylik tvingande orsak och situationen har varit oväntad kan lön från arbete i dessa länder alltså vara skattefri enligt sexmånadersregeln.

Obs! Sexmånadersregeln för skattefrihet kan inte tillämpas på arbete i Finland, utan den gäller enbart för arbete som utförs utomlands.  Lön som fåtts för arbete som utförts i Finland (till exempel distansarbete) är alltid skattepliktig inkomst i Finland.

Läs mer om förutsättningarna i Från Finland till utlandet.

Överlåtelsevinsten från försäljningen av bostaden utgör skattefri inkomst om

  • du har ägt aktierna eller andelarna som berättigar till besittning av lägenheten eller byggnaden eller en del av den i minst två år och
  • du eller din familj under ägartiden har bott i bostaden i minst två år utan avbrott.

Om du hyr din egen stadigvarande bostad till flyktingar eller på annat sätt överlåter hela din bostad till flyktingars förfogande avbryts bostadens användning som egen stadigvarande bostad. Den egna boendetiden avbryts om bostaden hyrs ut eller överlåts till flyktingars förfogande även för en kort tid. Boendetiden på två år avbryts dock inte om du hyr ut eller överlåter till flyktingars förfogande endast en del av bostaden och samtidigt själv bor i bostaden. 

Företagsbeskattning

Det finns inga särskilda bestämmelser om avdrag av förluster av försäljningsfordringar som beror på sanktioner mot betalningsrörelse. I inkomstbeskattningen får förluster av försäljningsfordringar dras av i den utsträckning prestationen inte enligt någon grund kan förväntas bli betald, och en värdenedgång är uppenbar. För att få göra avdrag förutsätts inte att värdenedgången är slutlig. I regel betraktas värdenedgångar på försäljningsfordringar således som avdragsgilla i beskattningen, om de enligt god bokföringssed kunnat bokföras som kostnader. Värdenedgångar bedöms fordringsspecifikt.

Närmare uppgifter finns i den detaljerade anvisningen Avdragsgiltigheten av nedskrivningar av fordringar i beskattningen av näringsinkomst.

Om avdrag av expertarvoden i inkomstbeskattningen har inte särskilt föreskrivits i lag. Expertarvoden kan sålunda dras av om de betalats i syfte att förvärva eller bibehålla inkomst. Närmare uppgifter om allokering av expertarvoden till rätt skattskyldig och om avdrag av expertarvoden i samband med överlåtelser av aktier finns i den detaljerade anvisningen Expertarvoden i samband med anskaffning och överlåtelse av aktier i företagets inkomstbeskattning.

Utgifter som betalats för förvärvande eller bibehållande av inkomst är i regel utgifter som får dras av. Privaträttsliga skadestånd och avtalsviten är avdragbara utgifter om de har betalats i syfte att förvärva eller bibehålla inkomst. Offentligrättsliga betalningspåföljder av sanktionskaraktär är däremot inte sådana utgifter som kan dras av.

Avsättningen får inte dras av, eftersom endast de separat i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet föreskrivna avsättningarna får dras av.

Avdrag för värdenedgångar på värdepapper beror på till vilket tillgångsslag värdepappren hör. I fråga om värdepapper som hör till finansieringstillgångarna eller tillgångsslaget övriga tillgångar får värdenedgången dras av endast på grund av överlåtelse eller slutlig värdeförlust. Att värdepappershandeln avbrutits innebär ännu inte att värdeförlusten är slutlig. I fråga om värdepapper som hör till omsättningstillgångar är värdenedgången i regel avdragbar samtidigt med inkuransavdraget, som i bokslutet bokförts som ändring i lagret. Om värdepappren gäller finansiella instrument som innehas för handel, är avdragsgilla utgifter de värdenedgångar som har tagits upp som kostnad i resultaträkningen med stöd av internationella redovisningsstandarder enligt 5 kap. 2 a § eller 7 a kap. 1 § i bokföringslagen.

Utgifter som betalats för förvärvande eller bibehållande av inkomst är i regel utgifter som får dras av. Också utgifter som betalats kontant för förvärvande eller bibehållande av inkomst är sålunda avdragsgilla. I fråga om utgifter som betalats kontant ska man kunna bevisa förvärvssyftet till exempel med kvitton och andra verifikationsmaterial.

Förskottsbetalningar hör i regel till finansieringstillgångarna. Värdenedgångar på finansieringstillgångar är avdragbara i inkomstbeskattningen endast om de är slutliga. Men om gäldenären är ett aktiebolag av vars aktiekapital borgenären eller borgenärens koncernbolag ensamma eller tillsammans äger minst tio procent är en förlust av en fordran inte en avdragbar utgift i inkomstbeskattningen. Denna begränsning gäller inte bolag som bedriver kapitalplaceringsverksamhet. Närmare uppgifter om avdrag av nedskrivningar av fordringar och bedömningen av slutgiltigheten i inkomstbeskattningen finns i Skatteförvaltningens anvisning Avdragsgiltigheten av nedskrivningar av fordringar i beskattningen av näringsinkomst.

Aktier i dotterbolag hör i regel till moderbolagets anläggningstillgångar. Enligt bestämmelserna i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet utgör överlåtelsepriset för aktier som hör till samfunds anläggningstillgångar under vissa förutsättningar skattefri inkomst och anskaffningsutgiften icke-avdragsgill utgift. Detta innebär att överlåtelsevinsten är skattefri vid överlåtelse av anläggningstillgångsaktier och överlåtelseförlusten är icke-avdragsgill. I lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet är avdrag av anskaffningsutgiften för anläggningstillgångsaktier också begränsad i situationer där överlåtelsen av aktierna inte är skattefri. Överlåtelseförlusten får då endast dras av från överlåtelsepriset på skattepliktiga anläggningstillgångsaktier under skatteåret och de fem därpå följande åren. Denna begränsning gäller dock inte överlåtelse av aktier i fastighets- och bostadsaktiebolag. Överlåtelse av anläggningstillgångsaktier har behandlats i Skatteförvaltningens anvisning Skattebehandling av överlåtelse av anläggningstillgångsaktier i samfund. Aktier i dotterbolag kan också höra till tillgångsslaget övriga tillgångar i moderbolaget. Avdrag av anskaffningsutgifter för andra aktier än aktier i fastighets- och bostadsaktiebolag vilka hör till övriga tillgångar har begränsats. Förlust som uppkommit vid överlåtelse av i övriga tillgångar ingående aktier får avdras endast från sådana skattepliktiga överlåtelsevinster av övriga tillgångar som uppkommit under skatteåret och de fem följande skatteåren. Läs vid behov mer i Skatteförvaltningens detaljerade anvisning Slopandet av indelningen i förvärvskällor för vissa samfund.

Övriga

På grund av de nuvarande sanktionerna är det nödvändigtvis inte möjligt att betala skatter via alla banker.  

Om du inte kan betala skatterna på grund av sanktionerna mot din bank, kan du öppna ett bankkonto i en annan bank och betala skatten via den banken.

Skatter kan också betalas kontant i Finland på Skatteförvaltningens kontor. Betalningen ska göras i euro. Ytterligare information om kontor som tar emot kontantbetalningar.

Observera att obetalda skatter skickas till utsökningsmyndigheten för indrivning och att sanktioner inte heller avbryter indrivningsåtgärder eller dröjsmålsräntor. När det senare är möjligt att betala skatterna ska de betalas till utsökningen enligt Utsökningsverkets anvisningar.

Du får ytterligare information från Utsökningsverket.

Också gällande betalningsarrangemang förfaller om skatterna inte betalas i tid.

Skatteförvaltningen betalar ut skatteåterbäringen normalt på det bankkonto som Skatteförvaltningen känner till.

Om vi inte kan betala skatteåterbäringen på ditt ryska bankkonto,

  • returneras skatteåterbäringen till Skatteförvaltningen. Du förlorar inte skatteåterbäringen utan den används till skatter som förfaller till betalning senare eller den betalas till dig när återbäringen igen kan betalas via banken. Då betalas krediteringsränta på skatteåterbäringen eller
  • du kan öppna ett bankkonto på en annan bank och anmäla ett nytt kontonummer till Skatteförvaltningen.

Se även

Sidan har senast uppdaterats 12.3.2024