Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

7K Hyresinkomster – fastighet, deklarationsanvisning

Deklarera på denna blankett hyresinkomster som du har fått från uthyrningen av en fastighet. Deklarera hyresinkomsterna även om det inte kvarstår beskattningsbar inkomst efter att kostnaderna har dragits av. Deklarera bara din egen andel av hyresinkomsterna och de kostnader som gäller dem. Om du äger en fastighet t.ex. tillsammans med din maka eller make ska båda fylla i en egen blankett och deklarera sin egen andel av hyresinkomsterna och kostnaderna. Delägarna i en fastighetssammanslutning ska dock fylla i endast en gemensam blankett för fastighetens hyresinkomster.

Om du hyr ut flera fastigheter ska du deklarera hyresinkomsterna och kostnaderna som anknyter till dem separat för varje objekt som du hyr ut.

Du kan lämna uppgifter antingen i MinSkatt eller med en pappersblankett. Blanketten och ytterligare information finns på blankettsidan. Returaddressen finns på första sidan av blanketten.

När ska hyresinkomsterna deklareras?

Deklarera hyresinkomsterna genast när du börjar hyra ut fastigheten. Skatteförvaltningen beaktar hyresinkomsterna i din skattesats eller påför en förskottsskatt på dem. Deklarera hyresinkomsterna i MinSkatt i samband med att du ansöker om skattekort eller förskottsskatt. Om du deklarerar hyresinkomsterna på den här blanketten ska du dessutom fylla i blankett 5010r (Ansökan om skattekort och förskottsskatt).

Hyresinkomsterna ska deklareras också i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Uppgifterna kan redan finnas färdigt i skattedeklarationen. Om uppgifter saknas eller någon av uppgifterna är fel ska du deklarera hyresinkomsterna och kostnaderna i MinSkatt eller med den här blanketten senast på den utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Använd blanketten också när du begär om omprövning efter att beskattningen har slutförts. Fyll i en begäran om omprövning (blankett 3308r) och bifoga den här blanketten till din omprövningsbegäran. Också begäran om omprövning kan lämnas in i MinSkatt.

Om du deklarerar hyresinkomster för skattekortet eller förskottsskatten ska du deklarera uppgifterna och hyresinkomsterna för alla fastigheter som du hyrt ut. Om du korrigerar en uppgift som du tidigare har uppgett i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen eller ansöker om omprövning av beskattningen ska du ange alla uppgifter om de fastigheter och hyresinkomster som korrigeringen eller omprövningsbegäran gäller.

Övriga hyresinkomster – välj rätt blankett

Deklarera inkomsterna du har fått från uthyrningen av en aktielägenhet på blankett 7H (Hyresinkomster – aktielägenheter) och inkomster från uthyrning av annan egendom på blankett 7L (Hyresinkomst – annan egendom).

Du kan endast deklarera hyresinkomster från egendom som finns i Finland på blanketterna 7H, 7K och 7L. Om hyresobjektet finns utomlands ska du deklarera hyresinkomsterna på blankett 16B (Utredning av utlandsinkomster (kapitalinkomster)).

Läs mer om beskattningen av hyresinkomster.

Läs mer om beskattningen av sporadisk uthyrningsverksamhet.

1 Personuppgifter och skatteår

Ange här ditt namn och din personbeteckning.

Ange också skatteåret, dvs. det år för vilket du deklarerar hyresinkomster.

2 Uppgifter om fastigheten

Ange i den här delen följande uppgifter:

 • fastighetsbeteckningen och namnet på fastigheten som du hyr ut
 • hyresgästens uppgifter: personbeteckningen eller FO-numret samt namnet
 • tidsperioden under vilken fastigheten har varit uthyrd
 • din ägarandel dvs. hur många procent av fastigheten du äger
 • antalet kvadratmeter som har hyrts ut om endast en del av byggnaden har uthyrts
 • de erhållna hyresinkomsternas bruttobelopp (dra alltså inte av kostnader från inkomsterna). Om du äger fastigheten t.ex. tillsammans med din make eller maka ska du bara ange din egen andel av hyresinkomsterna.

Har du haft flera hyresgäster eller hyresperioder/fler än en hyresgäst eller hyresperiod under året?

Om du har haft flera hyresgäster i fastigheten under året ska du lämna punkten ”Hyresgästens personbeteckning eller FO-nummer” blank. Anteckna då vid punkten för hyresgästens namn i stället för namnet ”flera”.

Om fastigheten inte har varit uthyrd oavbrutet utan i flera perioder under året, ska du som hyrestid ange hela året i formatet 1.1.20xx–31.12.20xx.

3 Kostnader som hänför sig till hyresinkomsterna (ange endast din egen andel)

3.1 Deklarera kostnaderna för årliga reparationer som du har betalat. Deklarera kostnaderna som utgifter för det år då du har betalat dem.

Vad avses med en årlig reparation?

3.2 Deklarera övriga kostnader som hänför sig till den uthyrda egendomen. Ange som övriga kostnader t.ex. försäkringspremier, fastighetsskatt, elektricitet, vatten, värme samt kostnader för avloppsvatten, renhållning och arrende.

Om du har tagit ett lån för anskaffningen av fastigheten ska du inte ange lånets räntor på den här blanketten. Det handlar om en skuld för förvärv av inkomst, som du kan deklarera i MinSkatt. Du kan också deklarera dessa uppgifter, i samband med att du fyller i dem i den förhandsifyllda skattedeklarationen, på blankett 50B (Kapitalinkomster och avdrag från dem) eller på blankett 5010r om du ansöker om skattekort eller förskottsskatt.

3.3 Fyll först i uträkningen av avskrivningar i del 4 på blanketten. Överför efter det beloppet i punkt 4.5 (Skatteårets avskrivning) till den här punkten.

3.4 och 3.5: Beräkna och deklarera den beskattningsbara hyresinkomsten dvs. skillnaden mellan hyresinkomsterna och de kostnader som anknyter till dem. Om det kvarstår vinst av hyresinkomsterna ska du anteckna dess belopp i punkt 3.4. Om kostnaderna är större än hyresinkomsterna, dvs. om uthyrningen går med förlust, ska du anteckna förlustbeloppet i punkt 3.5.

4 Uträkning av avskrivningar (ange endast din egen andel)

Avskrivningar betyder att du från hyresinkomsten får dra av kostnader som hänför sig till anskaffningen av exempelvis en byggnad eller lös egendom. Genom att göra avskrivningar kan du dra av och periodisera anskaffningsutgifter för byggnader, möbler, hushållsapparater och annan lös egendom som hyrs ut samt långfristiga utgifter (t.ex. asfalteringskostnader). Läs mer om hurdan egendom du kan göra avskrivningar.

Om du äger fastigheten t.ex. tillsammans med din make eller maka ska du komma ihåg att deklarera bara den andel av anskaffningspriset och de övriga uppgifterna som gäller uträkningar av avskrivning som motsvarar din ägarandel.

Om du gör avskrivningar för fler än två byggnader på fastigheten kan du räkna ihop avskrivningsutgifterna för flera byggnader och deklarera uppgifterna som gäller dessa byggnaders avskrivningar.

Fyll i följande uppgifter i början av detta avsnitt:

 • din egen andel av anskaffningspriset för hela fastigheten
 • de avskrivningsprocenter som du har använt:
  • Den högsta avskrivningsprocenten för butiks-, lager-, fabriks- eller verkstadsbyggnader är 7 %.
  • Den högsta avskrivningsprocenten för bostads- eller kontorsbyggnader är 4 %.
  • Den högsta avskrivningsprocenten för den lösa egendomen som hör till fastigheten är 25 %.

4.1 Den uthyrda byggnadens eller egendomens andel av fastighetens anskaffningspris: Deklarera den uthyrda byggnadens eller egendomens andel av hela fastighetens anskaffningspris. Till anskaffningsutgiften för byggnaden räknas inte tomtens anskaffningspris eller kostnader som anknyter till anskaffningen av tomten, t.ex. tomtens andel av överlåtelseskatten, anslutningsavgifter eller ersättningar för byggande av gata eller avlopp.

4.2 Oavskriven anskaffningsutgift vid skatteårets ingång: Deklarera den oavskrivna anskaffningsutgiften vid skatteårets ingång. Med oavskriven anskaffningsutgift avses det anskaffningspris som kvarstår då man har dragit av avskrivningarna som gjorts under tidigare år från det ursprungliga anskaffningspriset.

4.3 Tillägg under skatteåret: Deklarera tillägg som har gjorts till den oavskrivna anskaffningsutgiften, t.ex. de ombyggnadskostnader som du har betalat under året. Som ombyggnad räknas tillbyggnad, ändringar, moderniseringar och motsvarande arbeten i byggnaden.

4.4 Oavskriven anskaffningsutgift efter tillägg:Räkna ihop beloppen i punkterna 4.2 och 4.3 dvs. ange den oavskrivna anskaffningsutgiften efter tillägg. Om du inte har gjort tillägg under skatteåret ska du skriva in samma belopp som i punkt 4.2.

4.5 Skatteårets avskrivning: Räkna ut avskrivningsbeloppet dvs. hur stor avskrivningen från den oavskrivna anskaffningsutgiften blir med den avskrivningsprocent du använder. Räkna ihop avskrivningarna i alla radens kolumner och överför summan till punkt 3.3.

4.6 Oavskriven anskaffningsutgift vid skatteårets utgång: Dra av Skatteårets avskrivning från beloppet i punkt 4.4 och anteckna skillnaden här.

Exempel: Du har skaffat en fastighet för 100 000 euro. Av köpesumman är tomtens andel 20 000 euro och byggnadens andel 80 000 euro. Fastigheten har varit uthyrd hela året. Du vill från hyresinkomsten dra av avskrivningen som görs från byggnadens anskaffningsutgift.Du kan högst göra en avskrivning på 4 % dvs. 3 200 euro. De 76 800 euro som blir kvar är den oavskrivna anskaffningsutgiften vid skatteårets utgång. Under följande skatteår beräknas avskrivningen på detta belopp.

Datera och underteckna blanketten. Ange också ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid.