50B Kapitalinkomster och avdrag från dem, deklarationsanvisning

Kontrollera din förhandsifyllda skattedeklaration. Om det finns fel eller brister i uppgifterna om kapitalinkomster, kan du korrigera uppgifterna i MinSkatt eller på denna blankett.

På sidan Blanketter får du blanketten och ytterligare information. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

På denna blankett kan du deklarera och korrigera uppgifter om följande slag av kapitalinkomster:

 • dividender och överskott från andelslag
 • pensioner som utgör kapitalinkomst
 • betalningar enligt ett avtal om långsiktigt sparande, dvs. ett LS-avtal
 • övriga kapitalinkomster (se punkt 3 i deklarationsanvisningen).

Förutom kapitalinkomster kan du deklarera avdrag från dem, såsom premier för frivilliga pensionsförsäkringar samt exempelvis ränteutgifter för bostadslån eller för skuld för förvärvande av inkomst. I innehållsförteckningen anges vilka uppgifter som ska deklareras på denna blankett.

Använd denna blankett också när du kompletterar eller korrigerar förmögenhetsuppgifter i skattedeklarationen. I punkt 6 i deklarationsanvisningen beskrivs närmare hurdana tillgångar som ska deklareras.

Använd denna blankett också när du begär omprövning efter att beskattningen har slutförts. Fyll i en begäran om omprövning och bifoga denna blankett. Du kan även lämna en begäran om omprövning i MinSkatt. Då behöver du inte denna pappersblankett.

Om du korrigerar en uppgift som du lämnat tidigare eller begär omprövning av beskattningen, ska du fylla i den del av blanketten i vilken du korrigerar någon uppgift.

Övriga inkomster – välj rätt blankett

Om du vill komplettera eller korrigera andra uppgifter ska du använda rätt blankett:

 • hyresinkomster: blankett 7H (Hyresinkomster, aktielägenheter), 7K (Hyresinkomster, fastighet) eller 7L (Hyresinkomst, annan egendom)
 • vinster och förluster från överlåtelse av annan egendom: blankett 9
 • vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper: blankett 9A
 • delägarlån och återbetalning av det: blankett 13.

Deklarera kapitalinkomster från utlandet på blankett 16B (Utredning av utlandsinkomster, kapitalinkomster).

Innehåll

1 Personuppgifter och skatteår
2 Dividender och överskott
3 Pensioner som utgör kapitalinkomst, betalningar enligt avtal om långsiktigt sparande och övriga kapitalinkomster
4 Avdrag från kapitalinkomst
4.1 Utgifter för förvaltning och förvaring av värdepapper
4.2 Premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller avtal om långsiktigt sparande
4.3 Övriga utgifter för förvärvande av kapitalinkomst
4.4 Avdragbara räntor och ändringar i skulduppgifter
5 Underskottsgottgörelse och dess barnförhöjning
6 Ändringar i förmögenhetsuppgifter
7 Internationella situationer

1 Personuppgifter och skatteår

Ange här ditt namn och din personbeteckning.

Ange också skatteåret, dvs. det år för vilket du deklarerar inkomster eller avdrag.

2 Dividender och överskott

Deklarera här de dividender och överskott som saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller är fel i den. Ange följande uppgifter om dividenderna eller överskotten:

 • betalarens FO-nummer
 • betalarens namn
 • bruttoinkomstbeloppet för året
 • förskottsinnehållning som tagits ut på inkomsten under året
 • uppgift om vilken typ av dividend det är fråga om:
 • dividend från ett offentligt noterat bolag
  • dividend från ett annat än ett offentligt noterat bolag
  • överskott från ett offentligt noterat andelslag
  • överskott från ett andelslag som har minst 500 medlemmar
  • överskott från ett andelslag som har under 500 medlemmar.

Skatteförvaltningen delar in dividenderna från andra än offentligt noterade aktiebolag i kapital- och förvärvsinkomst och räknar ut det skattepliktiga dividendbeloppet.

Fyll även i blankett 13 (Utredning av delägarlån och av indelningen av dividender i förvärvs- och kapitalinkomster) eller lämna uppgifterna i MinSkatt om

 • du är en företagardelägare och har använt en bostad som ingår i dividendutdelarbolagets tillgångar eller om du har haft delägarlån från bolaget
 • du är en ägarföretagare och har haft delägarlån från bolaget.

Dessa uppgifter påverkar hur stor del av dividenden som utgör kapitalinkomst och hur stor del förvärvsinkomst.

Deklarera dividender och överskott från utlandet på blankett 16B (Utredning av utlandsinkomster, kapitalinkomster).

3 Pensioner som utgör kapitalinkomst, betalningar enligt avtal om långsiktigt sparande och övriga kapitalinkomster

Deklarera pensioner som utgör kapitalinkomst, betalningar enligt avtal om långsiktigt sparande (LS-avtal) och övriga kapitalinkomster som saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller är fel i den. Deklarera exempelvis dessa kapitalinkomster:

 • ränteinkomster (räntor på vanliga bankdepositioner och andra källskattepliktiga räntor behöver inte deklareras)
 • eftermarknadsgottgörelse som du har fått
 • årlig avkastning som betalats på avkastningsandelar i en placeringsfond
 • inkomster av försäljning av virke från tomtmark (exempelvis från sommarstugan)
 • inkomster från försäljning av marksubstanser
 • valutakursvinster
 • sådan skattelättnad för investeringsverksamhet som läggs till som kapitalinkomst och som under ett tidigare skatteår har dragits av i din beskattning.

Ange följande uppgifter om inkomsten:

 • betalarens personbeteckning eller FO-nummer
 • betalarens namn
 • bruttoinkomstbeloppet för året
 • förskottsinnehållning som tagits ut på inkomsten under året
 • redogörelse för typen av inkomst som du deklarerar (exempelvis ränteinkomst).

4 Avdrag från kapitalinkomst

4.1 Utgifter för förvaltning och förvaring av värdepapper

Om det i din skattedeklaration saknas utgifter för förvaltning och förvaring av värdepapper eller om det finns fel i uppgifterna, ska du ange det sammanlagda beloppet av alla utgifter för förvaltning och förvaring som du har betalat under året i punkten "Utgifter för förvaltning och förvaring av värdepapper sammanlagt per år".

Självrisken för utgifter för förvaltning och förvaring av värdepapper och värdeandelar är 50 euro. Om de sammanlagda utgifterna för förvaltning och förvaring överstiger 50 euro, ska du ange utgifterna till deras fulla belopp, dvs. inte dra av självriskandelen.

Fyll också i den betalningsmottagares namn och FO-nummer vars uppgifter saknades eller var felaktiga.

4.2 Premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller avtal om långsiktigt sparande

Ange i denna punkt de premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller avtal om långsiktigt sparande (LS-avtal) som du har betalat om de saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om det finns fel i uppgifterna. Ange alla premier som du har betalat under året i punkten "Premier som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring eller ett LS-avtal sammanlagt/år".

Fyll också i den betalningsmottagares namn och FO-nummer vars uppgifter saknades eller var felaktiga.

Avdrag beviljas endast den make som är försäkrad eller som har rätt till medlen. Avdraget kan inte överföras så att det dras av i den andra makens beskattning.

Premierna för en pensionsförsäkring får dras av om försäkringsbolaget är verksamt antingen i Finland eller i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Läs mer om LS-avtal och frivilliga pensionsförsäkringar.

4.3 Övriga utgifter för förvärvande av kapitalinkomst

Om det saknas övriga utgifter för förvärvande av kapitalinkomst i din skattedeklaration, eller om det finns fel i uppgifterna, ska du ange det sammanlagda beloppet av utgifter för förvärvande av inkomst i punkten ”Övriga utgifter för förvärvande av inkomst sammanlagt/år”.

Ange i denna punkt exempelvis 

 • den eftermarknadsgottgörelse som du har betalat till säljaren vid köp av ett masskuldebrev
 • övriga kostnader än räntor som anknyter till en skuld för förvärv av inkomst.

Redogör närmare för utgifterna för förvärvande av inkomst i punkten ”Motivera hur utgifterna för förvärvande av inkomst har kommit till”.

4.4 Avdragbara räntor och ändringar i skulduppgifter

Ange de räntor och skulder som saknas i din skattedeklaration eller korrigera deklarationens uppgifter. Kontrollera att skuldens användningsändamål har angetts rätt i skattedeklarationen, för det inverkar på avdraget av räntorna i beskattningen.

Ränta på bostadsskuld

Ange här räntorna på ett lån som hänför sig till din egen eller din familjs stadigvarande bostad. Ange dessa uppgifter:

 • räntebeloppet i euro
 • lånets nummer
 • lånebeloppet vid skatteårets utgång
 • bankens eller en annan kreditgivares namn.

Räntor på skuld som hänför sig till första bostad

Ange i denna punkt räntorna på ett lån som hänför sig till din egen eller din familjs stadigvarande första bostad.

Räntorna räknas som räntor på skuld för första bostad om följande villkor uppfylls:

 • Bostaden används som bostad av dig eller din familj.
 • Du äger minst hälften av bostaden.
 • Du har inte tidigare ägt minst hälften av en bostad som du har använt som din stadigvarande bostad.

Ange följande uppgifter om lånet:

 • räntebeloppet i euro
 • lånets nummer
 • lånebeloppet vid skatteårets utgång
 • bankens eller en annan kreditgivares namn.

För räntorna på ett lån för en första bostad får man en 2 procentenheter större underskottsgottgörelse än för andra bostadslån. Den större gottgörelsen beviljas för högst det år den första bostaden togs i bruk och 9 påföljande år. Mer information på sidan Underskottsgottgörelse.

Räntor på skuld för förvärvande av inkomst

Ange i denna punkt räntorna på sådana lån som hänför sig till skattepliktiga inkomster. Sådana skulder är exempelvis

 • lån som hänför sig till hyresinkomster (exempelvis skuld som hänför sig till anskaffning av en investeringsbostad)
 • lån som hänför sig till skogsbrukets kapitalinkomster
 • lån som har tagits för förvärv av företagardelägares aktier.

Ange här även räntorna på avdragsgilla borgenslån. Läs mer på sidan Räntor i inkomstbeskattningen

Om du är delägare i en beskattningssammanslutning ska du här ange räntorna även på sådana skulder som hänför sig till sammanslutningens jord- eller skogsbruk eller till sammanslutningens övriga inkomster. Ange dock räntorna på lån som hänför sig till jordbrukssammanslutningens verksamhet i punkten "Räntor som hänför sig till delägarens jordbrukssammanslutning och yrkande om avdrag av förluster från kapitalinkomst".

Ange följande uppgifter om lånet:

 • räntebeloppet i euro
 • lånets nummer
 • lånebeloppet vid skatteårets utgång
 • bankens eller en annan kreditgivares namn
 • skuldens användningsändamål.

Ränta på skuld för förvärvande av andel i näringssammanslutning

Om du är delägare i en näringssammanslutning och har tagit lån för förvärv av en andel i sammanslutningen ska du ange följande uppgifter:

 • räntebeloppet i euro
 • bankens eller en annan kreditgivares namn
 • lånets nummer
 • näringssammanslutningens FO-nummer
 • skuldbeloppet vid skatteårets utgång.

Räntor som hänför sig till delägarens jordbrukssammanslutning och yrkande om avdrag av förluster från kapitalinkomst

Om du är delägare i en jordbrukssammanslutning kan du från dina kapitalinkomster dra av sammanslutningens förluster för skatteåret. Om jordbrukssammanslutningen har upphört med att bedriva jordbruk kan du undantagsvis från dina kapitalinkomster dra av fastställda förluster även för tidigare år. Om du vill dra av förluster från kapitalinkomsterna ska du här fylla i din andel av förlusten som ska dras av, antingen i procent eller i euro. Du ska framställa ditt yrkande om avdrag av förlust från kapitalinkomsterna innan din beskattning slutförs för skatteåret i fråga. Läs mer om förlust från jordbrukssammanslutning.

I denna punkt kan du även ange räntan på lån som du som delägare har tagit för att finansiera jordbrukssammanslutningens verksamhet. Ange dessa uppgifter:

 • räntebeloppet i euro
 • skuldbeloppet vid utgången av skatteåret
 • jordbrukssammanslutningens FO-nummer.

Annan skuld

Ange i denna punkt ett lån som saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller korrigera låneuppgifterna om lånet är en så kallad annan skuld och dess ränta inte är avdragbar. Ett sådant lån har tagits för ett annat ändamål än bostadsanskaffning eller förvärvsverksamhet, exempelvis för studier eller finansiering av levnadskostnader. Kryssa för om det handlar om ett tillägg till eller ändring i skulduppgifterna. Ange här endast sådana lån där kreditgivaren är:

 • en bank eller ett annat kreditinstitut eller finansiellt institut
 • staten
 • en kommun
 • en försäkrings- eller pensionsanstalt
 • ett intressekontor
 • din arbetsgivare.

Ange följande uppgifter om lånet:

 • bankens eller en annan kreditgivares namn
 • skuldbeloppet vid skatteårets utgång.

5 Underskottsgottgörelse och dess barnförhöjning

Om de avdrag som ska göras från kapitalinkomsterna (exempelvis räntorna på bostadslån) är större än kapitalinkomsterna, uppstår ett underskott. Av detta underskott får man som en underskottsgottgörelse dra av 30 % (32 % i fråga om räntor på lån för första bostad) från skatterna på förvärvsinkomsterna.

Underskottsgottgörelsens maximibelopp är 1 400 euro. Maximibeloppet är emellertid större om du har minderåriga barn. Maximibeloppet ökas då med en s.k. barnförhöjning som utgör 400 euro för ett minderårigt barn och sammanlagt 800 euro för två eller fler barn.

Om du yrkar på att barnförhöjningen av underskottsgottgörelsens maximibelopp ska göras i din egen beskattning, ska du ange för hur många barn du yrkar på förhöjning.

Om barnen är fler än ett kan du dela barnförhöjningen med din make så att ni båda får en förhöjning på 400 euro. Om det bara finns ett barn kan förhöjningen inte delas. Du och din make kan välja i vilkendera makens beskattning barnförhöjningen görs.

Du kan yrka på att underskottsgottgörelsen ska överföras till din makes beskattning i det fall att du inte har skatter som påförs för förvärvsinkomster eller om dina skatter inte räcker till för att dra av hela underskottsgottgörelsen. Kryssa då för punkten "Underskottsgottgörelse som inte kan dras av från mina skatter ska dras av hos min make".

Yrkandet på att underskottsgottgörelsen ska överföras till din makes beskattning ska framställas innan din beskattning slutförs för skatteåret i fråga.

Läs mer om underskottsgottgörelse.

6 Ändringar i förmögenhetsuppgifter

En del av förmögenheten ska också deklareras. Tillgångar som ska deklareras:

 • fastigheter, byggnader på arrendemark och outbrutna områden
 • aktier i bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag
 • aktier och andelar i andra bolag och andelslag (dock inte sedvanliga andelar i konsumtionsandelslag och andelsbanker)
 • andelar i placeringsfonder och fondföretag
 • andra värdepapper och värdeandelar (dock inte masskuldebrev som omfattas av källskatt på ränteinkomst eller motsvarande masskuldebrev från EES-området).
 • andelar i öppna bolag, kommanditbolag och andra sammanslutningar
 • besittnings- eller nyttjanderätt till fastighet, till aktier i bostads- eller fastighetsbolag eller till andra värdepapper.

Deklarera dessa tillgångar även om de finns i utlandet.

Ange inga andra tillgångar, t.ex. personbilar, båtar eller bohag.

Ange tillgångarna enligt situationen vid utgången av skatteåret. Tillgångarnas värde har inte uppgetts i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Du behöver inte heller uppge värdet.

Typ av förmögenhet: Om du fyller i uppgifter ska du markera med ett kryss om det handlar om aktier i ett bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag, annan förmögenhet eller förmögenhet som finns utomlands.

Aktier i ett bostadsaktiebolag: uppge FO-numret för det bostadsaktiebolag eller ömsesidiga fastighetsaktiebolag vars uppgifter du deklarerar eller korrigerar, lägenhetens nummer och ägarandelen i procent. Ange dessutom i punkten "Utredning av förmögenheten" namnet på bostadsaktiebolaget eller det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget. Redogör även för hur förmögenhetsuppgifterna har ändrats.

Annan förmögenhet och förmögenhet utomlands: uppge antalet och din ägarandel i procent. Lämna övriga uppgifter som behövs för att individualisera förmögenheten i punkten "Utredning av förmögenheten". Ange även det nominella värdet på masskuldebrev och övriga fordringar.

Lämna inte uppgifter om fastigheter på denna blankett. Om de uppgifterna behöver korrigeras eller kompletteras, ska du göra korrigeringarna i MinSkatt eller på en en separat pappersblankett 3743r (Fastighetsskattedeklaration).

Deklarera yrkes- eller rörelseverksamhetens tillgångar på skattedeklarationsblankett 5 och jordbrukstillgångarna på skattedeklarationsblankett 2 eller 2Y.

7 Internationella situationer

Jag yrkar på att jag ska anses vara bosatt utomlands enligt skatteavtalet

Kryssa för denna punkt om du är allmänt skattskyldig i Finland, men din hemviststat enligt ett skatteavtal är en annan än Finland.

Läs mer i anvisningen Allmän och begränsad skattskyldighet (under Ansökan om hemvist enligt skatteavtalet)

Jag yrkar på begränsad skattskyldighet

Kryssa för denna punkt om du bor utomlands och anser att du är begränsat skattskyldig i Finland.

Läs mer i anvisningen Allmän och begränsad skattskyldighet (under Ansökan om begränsad skattskyldighet)

Avräkning av skatt som betalas till utlandet (omvänd avräkning)

Enligt vissa skatteavtal undanröjs dubbelbeskattningen undantagsvis i den stat där inkomsten har fåtts. Detta kallas för omvänd avräkning.

Du ska deklarera här det skattebelopp som du har betalat på din pension till din hemviststat om du bor i Schweiz, Thailand eller Italien och har fått pension från Finland som grundar sig på lagstiftningen om social trygghet.

Om du bor i Spanien och får pension från Finland kan du begära omvänd avräkning för första gången i beskattningen för år 2019. Ange här det skattebelopp som du har betalat för pensionen till Spanien. Ytterligare information om omvänd avräkning i det nya skatteavtalet med Spanien får du på skatt.fi.

Datera och underteckna blanketten. Ange också ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid.