50B Kapitalinkomster och avdrag från dem, deklarationsanvisning

Du kan deklarera kapitalinkomsterna också elektroniskt i MinSkatt. Då behöver du inte pappersblanketten. Läs anvisningen om hur du deklarerar i MinSkatt. Vid behov kan du också använda denna blankettanvisning som hjälp.

Du hittar pappersblanketten 50B på blankettbeskrivningssidan. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Med blankett 50B kan du deklarera eller korrigera exempelvis följande kapitalinkomstuppgifter:

 • dividender och överskott från andelslag
 • pensioner som utgör kapitalinkomst
 • betalningar enligt ett avtal om långtids sparande, dvs. ett LS-avtal
 • avkastning och förlust av kapitaliseringsavtal
 • avkastning eller förlust av aktiesparkonto
 • övriga kapitalinkomster (se punkt 3 i deklarationsanvisningen).

Du kan deklarera kapitalinkomster och avdrag från dem, exempelvis premierna för en frivillig pensionsförsäkring och exempelvis räntorna på bostadsskuld eller skuld för förvärvande av inkomst. Uppgifterna som lämnas med blanketten framgår av innehållsförteckningen.

Du kan använda blanketten också när du kompletterar eller korrigerar skattedeklarationens förmögenhetsuppgifter. I punkt 6 berättar vi närmare om hurdan förmögenhet som ska deklareras.

Använd blanketten också när du begär om omprövning efter att beskattningen har slutförts. Fyll i en begäran om omprövning och bifoga den här blanketten. Du kan begära omprövning också i MinSkatt. Då behöver du inte denna pappersblankett.

Om du korrigerar uppgifter som du lämnat tidigare eller ansöker om rättelse av beskattningen, fyll i hela den del av blanketten vars uppgifter du korrigerar.

Övriga inkomster – välj rätt blankett

Om du vill komplettera eller korrigera övriga uppgifter ska du välja rätt blankett:

 • hyresinkomster: blankett 7H (Hyresinkomster, aktielägenheter), 7K (Hyresinkomster, fastighet) eller 7L (Hyresinkomst, annan egendom)
 • vinster och förluster från överlåtelse av annan egendom (exempelvis virtuella valutor): blankett 9
 • vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper: blankett 9A
 • delägarlån och dess återbetalningar: blankett 13.

Observera att kapitalinkomsterna från utländska betalare ska deklareras separat, i samband med utlandsinkomsterna. Du kan deklarera dem i MinSkatt eller på en pappersblankett. Om du använder pappersblankett ska du deklarera utländska kapitalinkomster på blankett 16B (Utredning av utlandsinkomster, kapitalinkomster).

Innehåll

1 Personuppgifter och skatteår
2 Dividender och överskott
3 Pensioner som utgör kapitalinkomst, betalningar enligt avtal om långsiktigt sparande och övriga kapitalinkomster
4 Avdrag från kapitalinkomst
4.1 Utgifter för förvaltning och förvaring av värdepapper
4.2 Premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller avtal om långsiktigt sparande
4.3 Övriga utgifter för förvärvande av kapitalinkomst
4.4 Avdragbara räntor och ändringar i skulduppgifter
5 Underskottsgottgörelse och dess barnförhöjning
6 Ändringar i förmögenhetsuppgifter
7 Internationella situationer

1 Personuppgifter och skatteår

Ange ditt namn och din personbeteckning.

Ange också skatteåret, dvs. det år för vilket du deklarerar inkomster eller avdrag.

2 Dividender och överskott

Ange här de dividender och överskott som saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller som är fel i den. Stryk från den förhandsifyllda skattedeklarationen sådana dividender och överskott som hör till din företags- eller jordbruksverksamhet. Deklarera dem i din skattedeklaration för företags- eller jordbruksverksamhet. Ange följande uppgifter om dividenden eller överskottet:

 • betalarens FO-nummer
 • betalarens namn
 • bruttoinkomst/år. Om du tar bort uppgifter som finns i den förhandsifyllda skattedeklarationen ska du här ange 0
 • förskottsinnehållning som under året tagits ut på inkomsten
 • hurdan dividend det är fråga om:
  • dividend från ett offentligt noterat bolag
  • dividend från ett bolag som inte är offentligt noterat
  • in natura-dividend – ange också hurdan egendom som betalats i dividend
  • överskott från ett offentligt noterat andelslag
  • överskott från ett andelslag som har minst 500 medlemmar
  • överskott från ett andelslag som har under 500 medlemmar.

Skatteförvaltningen indelar dividenderna från andra än offentligt noterade aktiebolag i kapital- och förvärvsinkomst och räknar ut dividendernas skattepliktiga belopp.

Dessutom ska du fylla i blankett 13 (Utredning av delägarlån och av indelningen av dividender i förvärvs- och kapitalinkomster) eller lämna uppgifterna i MinSkatt om

 • du är en företagardelägare och har använt en bostad som ingår i dividendutdelarbolagets tillgångar eller om du har haft delägarlån från bolaget
 • du är en ägarföretagare och har haft delägarlån från bolaget.

Dessa uppgifter påverkar hur stor del av dividenden som utgör kapitalinkomst och hur stor del förvärvsinkomst. Deklarera dina utländska dividender och överskott på blankett 16B (Utredning av utlandsinkomster, kapitalinkomster).

3 Pensioner som utgör kapitalinkomst, betalningar enligt avtal om långsiktigt sparande och övriga kapitalinkomster

Ange pensionerna som utgör kapitalinkomst, prestationerna enligt ett avtal om långsiktigt sparande (LS-avtal) och de övriga kapitalinkomster som saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller är fel i den. Deklarera exempelvis följande kapitalinkomster:

 • ränteinkomster (du behöver inte ange räntor på vanliga banksättningar eller andra källskattepliktiga räntor)
 • avkastning av aktiesparkonto
 • avkastning av kapitaliseringsavtal
 • avkastning av sparlivförsäkring
 • avkastning av en tidsbegränsad eller livsvarig pensionsförsäkring
 • avkastning av en försäkring på vilken ett särskilt beskattningsförfarande ska tillämpas (35 b § i inkomstskattelagen)
 • erhållen eftermarknadsgottgörelse
 • årlig avkastning som betalats på avkastningsandelar i en placeringsfond
 • inkomster av försäljning av virke från tomtmark (exempelvis från sommarstugan), även om uppgiften står förhandsifylld i skogsbruksspecifikationen
 • inkomster från försäljning av marksubstanser
 • valutakursvinster
 • sådan skattelättnad för investeringsverksamhet som ska läggas till som kapitalinkomsten och som under ett tidigare skatteår dragits av i beskattningen
 • bruksavgifter som du fått för utnyttjande av en sådan upphovsrätt eller industriell äganderätt som du köpt eller ärvt (upphovsrättsersättning). Upphovsrätten kan gälla till exempel ett litterärt eller konstnärligt verk eller ett fotografi. Industriella äganderätter är till exempel patent, mönsterrätter och varumärken
 • kapitalinkomster som arbetsgivaren betalat, till exempel ränta på lönefordran och garantiprovisioner
 • de inkomster av brytning av virtuell valuta som beskattas som kapitalinkomst (protokollet proof of stake).

Ange följande uppgifter av inkomsten:

 • betalarens personbeteckning eller FO-nummer
 • betalarens namn
 • bruttoinkomst/år
 • förskottsinnehållning som under året tagits ut på inkomsten 
 • redogörelse för vilken inkomst du deklarerar (exempelvis ränteinkomst).

Här kan du ange också förlusten från aktiesparkonto, sparlivförsäkring, kapitaliseringsavtal, tidsbegränsad livförsäkring eller sådan försäkring på vilken ett särskilt beskattningsförfarande ska tillämpas (35 b § i inkomstskattelagen). Ange förlustbeloppet i punkten Bruttoinkomst/år och sätt ut ett minustecken framför beloppet.

4 Avdrag från kapitalinkomst

4.1 Utgifter för förvaltning och förvaring av värdepapper

Om det i skattedeklarationen saknas utgifter för förvaltning och förvaring av värdepapper eller om det finns fel i uppgifterna, ska du ange det sammanlagda beloppet av alla förvaltnings- och förvaringsavgifter som du har betalat under året i punkten "Utgifter för förvaltning och förvaring av värdepapper sammanlagt per år".

Självrisken för utgifter för förvaltning och förvaring av värdepapper och värdeandelar är 50 euro. Om förvaltnings- och förvaringsutgifterna sammanlagt är över 50 euro, ska du ange utgifterna till deras fulla belopp utan att dra av självriskens andel.

Om uppgifterna saknades eller var bristfälliga ska du också ange betalningsmottagarens namn och FO-nummer.

4.2 Premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller avtal om långsiktigt sparande

Ange här premierna du betalat för en frivillig individuell pensionsförsäkring och avtal för långsiktigt sparande (LS-avtal) om uppgifterna saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller det finns fel i uppgifterna. Ange alla premier som du har betalat under året i punkten "Premier som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring eller ett LS-avtal sammanlagt/år".

Om uppgifterna saknades eller var bristfälliga ska du också ange betalningsmottagarens namn och FO-nummer.

Avdraget beviljas endast den av makarna som är försäkrad eller har rätt till medlen. Avdraget kan inte överföras till den andra makens eller makans beskattning.

Premierna för en pensionsförsäkring får dras av om försäkringsbolaget är verksamt antingen i Finland eller någon annanstans inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Läs mer om LS-avtal och frivilliga pensionsförsäkringar.

4.3 Övriga utgifter för förvärvande av kapitalinkomst

Om det saknas övriga utgifter för förvärvande av kapitalinkomst i din skattedeklaration, eller om det finns fel i uppgifterna, ska du ange det sammanlagda beloppet av utgifter för förvärvande av inkomst i punkten ”Övriga utgifter för förvärvande av inkomst sammanlagt/år”.

I denna punkt anges exempelvis

 • eftermarknadsgottgörelse som du betalat till säljaren när du köpte masskuldebrev
 • övriga kostnader som anknyter till skuld för förvärvande av inkomst, dock inte räntor.

Redogör för utgifterna för förvärvande av inkomst i punkten ”Motivera hur utgifterna för förvärvande av inkomst har kommit till”.

4.4 Avdragbara räntor och ändringar i skulduppgifter

Ange de räntor och skulder som saknas i din skattedeklaration eller korrigera deklarationens uppgifter. Kontrollera att skuldens användningsändamål har angetts rätt i skattedeklarationen, för det inverkar på avdraget av räntorna i beskattningen.

Ränta på bostadsskuld

Ange här räntorna på ett sådant lån som anknyter till din egen eller din familjs stadigvarande bostad. Ange följande uppgifter:

 • räntans belopp i euro
 • lånets nummer
 • lånebelopp vid skatteårets utgång
 • bankens eller en annan kreditgivares namn.

Räntor på skuld för första bostad

Ange här räntorna på ett sådant lån som anknyter till din egen eller din familjs första stadigvarande bostad.

Räntorna hänför sig till en skuld för första bostad om följande villkor uppfylls:

 • Du eller din familj bor i bostaden.
 • Du äger minst hälften av bostaden.
 • Du har inte tidigare ägt minst hälften av en bostad som har varit din stadigvarande bostad.

Ange följande uppgifter om lånet:

 • räntans belopp i euro
 • lånets nummer
 • lånebelopp vid skatteårets utgång
 • bankens eller annan kreditgivares namn.

För räntorna på lån för första bostad beviljas en underskottsgottgörelse som är 2 procentenheter större än för övriga bostadslån. Den högre underskottsgottgörelsen beviljas för högst det år då den första bostaden togs i bruk och nio påföljande år. Läs mer på sidan Underskottsgottgörelse.

Räntor på skuld för förvärvande av inkomst

Ange här räntorna på sådana lån som anknyter till skattepliktiga inkomster. Sådana skulder är exempelvis

 • lån som anknyter till hyresinkomster (exempelvis skuld som hänför sig till förvärvande av en placeringsbostad)
 • lån som anknyter till skogsbrukets kapitalinkomster
 • lån för förvärvande av företagardelägares aktier.

Ange här också de avdragbara räntorna på borgenslån. Läs mer på sidan Räntor i inkomstbeskattningen

Om du är delägare i en beskattningssammanslutning ska du ange här räntorna på även sådana skulder som anknyter till sammanslutningens jord- eller skogsbruk eller till sammanslutningens övriga inkomster. Räntorna på skulder som hänför sig till jordbrukssammanslutning ska dock anges i punkten "Räntor som hänför sig till delägarens jordbrukssammanslutning och yrkande om avdrag av förluster från kapitalinkomst".

Ange följande uppgifter om lånet:

 • räntans belopp i euro
 • lånets nummer
 • lånebeloppet vid skatteårets utgång
 • bankens eller annan kreditgivares namn
 • skuldens användningsändamål.

Kryssa för punkten Skulden hänför sig till utlandsinkomst om lånet anknyter till förvärvandet av utlandsinkomster.

Ränta på skuld för förvärvande av andel i näringssammanslutning

Om du är delägare i en näringssammanslutning och har tagit skulden för att förvärva en andel i en sammanslutning, ange följande uppgifter:

 • räntans belopp i euro
 • bankens eller annan kreditgivares namn
 • lånets nummer
 • näringssammanslutningens FO-nummer
 • skuldbelopp vid utgången av skatteåret.

Räntor som hänför sig till delägarens jordbrukssammanslutning och yrkande om avdrag av förluster från kapitalinkomst

Om du är delägare i en jordbrukssammanslutning kan du från dina kapitalinkomster dra av sammanslutningens förluster för skatteåret. Om jordbrukssammanslutningen har lagt ner jordbruket kan du undantagsvis från dina kapitalinkomster dra av förluster son fastställts även för tidigare år. Om du vill dra av förluster från dina kapitalinkomster ska du ange här din andel av förlusten antingen i procent eller i euro. Du ska framställa ditt yrkande om att dra av förlust från kapitalinkomst innan din beskattning för skatteåret slutförs. Läs mer om förlust från jordbrukssammanslutning.

Här kan du ange räntan på en skuld som du i egenskap av delägare har tecknat för att finansiera jordbrukssammanslutningens verksamhet. Ange följande uppgifter:

 • räntans belopp i euro
 • bankens eller annan kreditgivares namn
 • lånets nummer
 • skuldbeloppet vid utgången av skatteåret
 • jordbrukssammanslutningens FO-nummer.

Annan skuld

Ange här lån som saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller korrigera uppgifter om lånet om lånet är s.k. annan skuld och räntan på den inte är avdragbar. Ett sådant lån har tecknats för något annat ändamål än för att köpa en bostad eller bedriva förvärvsverksamhet, exempelvis för studier eller finansiering av levnadskostnader. Markera punkten om det är fråga om ett tillägg till eller en ändring av skulduppgifterna. Ange här enbart sådana lån där kreditgivaren är:

 • bank eller något annat kredit- eller finansinstitut
 • staten
 • kommun
 • försäkrings- eller pensionsanstalt
 • intressekontor
 • din arbetsgivare.

Ange följande uppgifter om lånet:

 • bankens eller annan kreditgivares namn
 • skuldbelopp vid skatteårets utgång.

5 Underskottsgottgörelse och dess barnförhöjning

Om avdrag från kapitalinkomster (exempelvis räntorna på bostadslån) överstiger kapitalinkomsternas belopp, uppstår det ett underskott. Av underskottet får man som en underskottsgottgörelse dra av 30 % (32 % för räntor på lån för första bostad). Avdraget görs från skatterna på förvärvsinkomsterna.

Underskottsgottgörelsens maximibelopp är 1 400 euro. Maximibeloppet är dock högre om du har minderåriga barn. Då höjs maximibeloppet med en barnförhöjning som är 400 euro för ett minderårigt barn och sammanlagt 800 euro för två eller flera barn.

Om du vill att underskottsgottgörelsens barnförhöjning görs i din egen beskattning, ska du här ange för hur många barn du yrkar på förhöjning.

Om ni har fler än ett barn kan ni dela barnförhöjningen med din make så att ni båda får en förhöjning på 400 euro. Om ni har bara ett barn kan förhöjningen inte delas. Makarna får välja i vilkendera makens beskattning barnförhöjningen ska göras.

Du kan yrka på att underskottsgottgörelsen ska överföras till din makes eller makas beskattning om du inte har förvärvsinkomstskatter eller om dina skatter inte räcker till för att dra av hela underskottsgottgörelsen. Då kryssar du för punkten "Underskottsgottgörelse som inte kan dras av från mina skatter ska dras av hos min make".

Yrkandet på överföring av underskottsgottgörels till maken ska framställas innan din beskattning för skatteåret slutförs.

Läs mer om underskottsgottgörelse.

6 Ändringar i förmögenhetsuppgifter

Du ska deklarera också en del av din förmögenhet. Tillgångar som ska deklareras är:

 • fastigheter, byggnader på arrendejord och icke-avskilda outbrutna områden
 • aktier i bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag
 • aktier i övriga bolag och andelar i andelslag (dock inte sedvanliga andelar i konsumtionsandelslag och andelsbanker)
 • andelar i placeringsfonder och fondföretag
 • andra värdepapper och värdeandelar (dock inte masskuldebrev som omfattas av källskatt på ränteinkomst eller motsvarande masskuldebrev från EES-området).
 • aktiesparkonto
 • andelar i öppna bolag, kommanditbolag och andra sammanslutningar
 • besittnings- eller nyttjanderätt till fastighet, aktier i bostads- eller fastighetsbolag eller andra värdepapper.

Dessa tillgångar ska deklareras även om de finns utomlands.

Andra tillgångar såsom personbilar, båtar eller bohag deklareras inte.

Ange tillgångarna enligt läget vid utgången av skatteåret. Tillgångarnas värde framgår inte av den förhandsifyllda skattedeklarationen och du behöver inte heller ange deras värde.

Typ av förmögenhet: Om du lämnar uppgifter ska du genom ett kryssa ange om det är fråga om aktier i bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag, annan egendom eller förmögenhet som finns utomlands.

Aktier i ett bostadsaktiebolag: om det bostadsaktiebolag eller ömsesidiga fastighetsaktiebolag vars uppgifter du lämnar eller korrigerar ska du ange FO-nummer, lägenhetens nummer samt din ägarandel i procent. Ange dessutom bostadsaktiebolagets eller det ömsesidiga fastighetsaktiebolagets namn i punkten Utredning av förmögenheten. Redogör för hur förmögenhetsuppgifterna har ändrats. Bifoga de handlingar som tillägget eller korrigeringen grundar sig på, exempelvis en kopia av överlåtelsehandlingen.

Annan förmögenhet och förmögenhet utomlands: ange antal och ägarandel i procent. Ange övriga uppgifter som behövs för att specificera förmögenheten i punkten "Utredning av förmögenheten". Om masskuldebrev och övriga fordringar ska anges också det nominella värdet.

Fastighetsuppgifter anges inte med denna blankett. Om uppgifter saknas eller något måste korrigeras ska du korrigera fastighetsuppgifterna i MinSkatt eller med en separat pappersblankett 3743r (Fastighetsskattedeklaration).

Tillgångarna i rörelse- eller yrkesverksamhet deklareras med skattedeklaration 5 och jordbrukstillgångarna med skattedeklaration 2 eller 2Y.

7 Internationella situationer

Jag yrkar på att jag ska anses vara bosatt utomlands enligt skatteavtalet

Kryssa för denna punkt om du är allmänt skattskyldig i Finland, men din hemviststat enligt ett skatteavtal är en annan än Finland.

Läs mer i anvisningen Allmän och begränsad skattskyldighet (under Ansökan om hemvist enligt skatteavtalet)

Jag yrkar på begränsad skattskyldighet

Kryssa för denna punkt om du bor utomlands och anser att du är begränsat skattskyldig i Finland.

Läs mer i anvisningen Allmän och begränsad skattskyldighet (under Ansökan om hemvist enligt skatteavtalet)

Avräkning av skatt som betalas till utlandet (omvänd avräkning)

Enligt vissa skatteavtal undanröjs dubbelbeskattningen undantagsvis i den stat där inkomsten har fåtts. Detta kallas för omvänd avräkning.

Du kan yrka på omvänd avräkning om du bor i Spanien och får pension från Finland. Ange här det skattebelopp som du har betalat för pensionen till Spanien. Läs mer om omvänd avräkning enligt det nya skatteavtalet med Spanien (i anvisningen Pension från Finland till Spanien).

Datera och underteckna blanketten. Ange också ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid.