Förlust från jordbrukssammanslutning

Den jordbruksförlust en delägare i en jordbrukssammanslutning har från sammanslutningen kan antingen fastställas som förlust från jordbrukets förvärvskälla eller överföras till att dras av från kapitalinkomsterna.

Jordbrukssammanslutningens förlustresultat fördelas mellan delägarna enligt dessas andelar i sammanslutningens inkomst.

En fastställd förlust kan dras av under kommande år

En delägares andel i sammanslutningens jordbruksförlust fastställs som delägarens förlust från jordbrukets förvärvskälla om inte delägaren yrkat att förlusten ska dras av från kapitalinkomsterna.

Den fastställda jordbruksförlusten från sammanslutningen dras under de följande 10 åren av från delägarens jordbruksinkomst.

Det jordbruk som delägaren bedriver privat hör hos delägaren till samma förvärvskälla av jordbruk som den inkomstandel av jordbruk som han får från sammanslutningen. Delägarens andel av förlusten från sammanslutningens jordbruk kan sålunda dras av från inkomsten av delägarens privata jordbruk under skatteåret och de följande 10 åren.

Förlusten kan dras av från delägarens kapitalinkomster

Delägaren i en jordbrukssammanslutning kan välja om han helt eller delvis överför sin andel av sammanslutningens jordbruksförlust för skatteåret till att dras av från hans kapitalinkomster. Bara en fysisk person eller ett dödsbo kan göra detta val.

Avdraget ska yrkas innan beskattningen för skatteåret verkställts färdigt. Yrkandet kan göras i delägarens förhandsifyllda skattedeklaration.

Förlusten dras av från kapitalinkomsterna efter utgifterna för inkomstens förvärvande men före räntorna.

Förluster då sammanslutningens verksamhet läggs ned

Om en sammanslutnings jordbruksförluster fastställts som delägarens förlust från jordbrukets förvärvskälla kan de inte senare dras av från kapitalinkomsterna. Undantaget är om sammanslutningen upphör att idka jordbruk. Då kan även de fastställda förlusterna dras av från kapitalinkomsterna.

När ett jordbruk lägger ned sin verksamhet kan delägaren dra av från sina kapitalinkomster de fastställda förlusterna från jordbrukets förvärvskälla. Avdraget kan göras om förlusterna i annat fall skulle bli oavdragna på grund av att jordbruket läggs ned.

Förlusterna får dras av i 10 års tid. Tiden förlängs inte av att man på grund av att verksamheten avslutas övergår till att dra av förvärvskällans fastställda förluster från skatteårets kapitalinkomster.