Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

17 Ålandsbilaga, blankettanvisning

Med denna blankett kan du komplettera din förhandsifyllda skattedeklaration. Blanketten ska användas för att lämna uppgifter om avdrag som endast gäller kommunalbeskattningen i Landskapet Åland. Kvitton bifogas inte till den här blanketten, men ska sparas och kunna uppvisas på begäran.

De lagar som verkställandet av kommunalbeskattningen grundar sig på finns på landskapsregeringens hemsida under adressen www.regeringen.ax/lagstiftning.

Du kan deklarera uppgifter om avdrag antingen i MinSkatt eller med en pappersblankett. Du får blanketten och tilläggsinformation blankettsidan. Adressen för att returnera blanketten finns på blankettens framsida.

Du kan använda blanketten också när du begär omprövning efter att beskattningen har slutförts. Fyll i en begäran om omprövning (blankett 3308r) och bifoga den här blanketten. Du kan också begära omprövning i MinSkatt. Då behöver du inga pappersblanketter.

Om du korrigerar en tidigare inlämnad uppgift eller begär omprövning av beskattningen ska du fylla i den delen av blanketten i sin helhet vars uppgifter du korrigerar. Du ser delarna i blanketten i innehållsförteckningen nedan.


Så här fyller du i blanketten

1 Personuppgifterna och skatteår (obligatoriska uppgifter)
2 Avdrag för sjukdomskostnader
3 Invaliditetsprocent
4 Studieavdrag
5 Studielåneavdrag
6 Utredning över hyreskostnader för arbetsbostad


1 Personuppgifterna och skatteår (obligatoriska uppgifter)

Ange här ditt namn och din personbeteckning.

Ange också skatteåret, dvs. det år för vilket du lämnar uppgifter.

2 Avdrag för sjukdomskostnader

Ange här sjukdomskostnaderna. Fyll i kostnader för sjukhusvård, läkarbesök och läkemedel i fältet "Läkarkostnader/Apotekskostnader". Sjukdomskostnader är till exempel kostnad för vård på sjukhus, läkarbesök, tandvård, apoteksinköp med momssats 10 %, fysioterapi med läkarremiss, glasögon och linser samt medicinsk fotvård. Övriga sjukdomsrelaterade kostnader kan beviljas enligt behovsprövning och ordination av läkare. Kostnaderna är inte avdragbara till den del de ersätts av FPA, försäkring eller dylikt. Djurmediciner, hälsokostpreparat och apoteksinköp med momssats 14 % eller 24 % berättigar inte till avdrag.

Fyll i kostnader för institutionsvård eller effektiverat serviceboende i fältet "Långvårdkostnader". Som avdragbara sjukdomskostnader godkänns 25 % av de avgifter man erlagt för institutionsvård eller effektiverat serviceboende. Läkarintyg förutsätts som intygar att vården beror på sjukdom. Läkarintyget bifogas inte till den här blanketten men uppvisas på begäran. Anteckna också  vårdanstaltens namn på blanketten.

Fyll i kostnaderna i sin helhet utan att räkna ut den avdragbara delen och utan att dra av självrisken. Självrisken är 100 euro för ensamstående och 200 euro för makar. Om dina nettoförvärvsinkomster överstiger 15 000 euro, eller för makar tillsammans 22 500 euro, får du som avdrag endast hälften av de sjukdomskostnader som överstiger självriskandelen. Som makar anses även sambor med gemensamt barn.

Avdrag får inte göras för resekostnader till läkare, sjukhus eller till en med sjukhus jämförbar inrättning i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för behandling av sjukdom om resan företas utan remiss eller ordination från en inhemsk läkare. För sjukdomskostnader som föranletts av sjukhusvistelse utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan remiss av en inhemsk läkare beviljas som avdrag högst 300 euro för ensamstående och högst 600 euro för makar gemensamt. Utöver dessa maximibelopp ska avdraget höjas med 70 euro för varje barn som före skatteårets ingång inte fyllt 17 år. Om det i avdragsyrkandet ingår ovannämnda kostnader ska du uppge detta genom att sätta ett kryss (X) i rutan.

3 Invaliditetsprocent

Om du vill uppge din invaliditetsprocent som en ny uppgift eller om din invaliditetsprocent har ändrats, ska du kryssa för denna punkt. Bifoga ett läkarintyg av vilket den nya invaliditetsgraden framgår. Du kan få invalidavdrag vid kommunalbeskattningen om du har hemkommun på Åland och om en sjukdom, ett lyte eller en skada orsakar dig bestående men vars invaliditetsgrad är 30 - 100 procent. Invalidavdraget är högst 440 euro i kommunalbeskattningen.

4 Studieavdrag

Här fyller du i namnet på den skola du gått i. Avdrag får göras med 340 euro per termin under vilken man fått undervisning på grundskolenivå eller bedrivit heltidsstudier vid en högskola eller annan läroanstalt i landet eller utomlands. Avdrag ges även om det är frågan om heltidsstudier på distans.

5 Studielåneavdrag

Studier som inletts före den 1.8.2005

Här fyller du i det åländska studielåneavdraget. Avdraget beviljas för lån som lyfts för studier som har inletts före den 1 augusti 2005. Det åländska avdraget beviljas i högst fem år. Här fyller du i när studierna börjat samt när du börjat amortera på studielån som har landskapsgaranti eller studielån för vilket landskapsregeringen eller studiestödsnämnd som tillsatts av landskapsregeringen beviljat landskapsborgen och räntestöd. Du ska även uppge amorteringens storlek under skatteåret. Studielåneavdragets storlek motsvarar amorteringens storlek, dock högst 500 euro.

Studier som inletts 1.8.2005 – 31.7.2014

Om du påbörjat dina studier den 1.8.2005 eller senare men innan den 1.8.2014 avgör FPA rätten till studielåneavdrag samt avdragets belopp. Skatteförvaltningen får de nödvändiga uppgifterna för studielånsavdraget från FPA (se punkt Uppgifter om studielåneavdrag i den förhandsifyllda deklarationen). Om du vill korrigerauppgifterna i den här punkten bör du kontakta FPA per telefon 020 692 229. Skatteförvaltningen rättar uppgifterna på basis av FPA:s rättelseanmälan. Läs mer om studielåneavdraget här.


6 Utredning över hyreskostnader för arbetsbostad på Åland

Här utreder du grunderna för hyreskostnader som berättigar till avdrag. En förutsättning för avdraget är att både din egentliga bostad och arbetsbostaden är belägna i en kommun på Åland. Avdrag får göras om restiden mellan hemmet och arbetsplatsen överstiger 3 timmar tur och retur eller om resan förutsätter användande av frigående färja. Avdragets maximibelopp är 6,90 euro per kvadratmeter per månad och får avdras till den del bostadens storlek inte överskrider 30 kvadratmeter. Avdragets maximibelopp är därmed 30 m2 x 6,90 euro = 207 euro per månad. Avdrag beviljas inte för bostäder som ägs av dig eller din familj.

Om arbetsbostaden är belägen utanför Åland kan du yrka på avdrag på blankett 19.

Resekostnader utreds på en separat blankett

Resekostnader i övrigt utreds på blanketten 1A, 1B, 1C eller 1D. Beskattningen på Åland skiljer sig från rikets på så vis att det inte finns någon självrisk om mera än hälften av de avdragsberättigande kostnaderna utgörs av kostnader med buss eller annat fortskaffningsmedel i regelbunden trafik. Självrisken för resekostnader är 600 euro i kommunalbeskattningen. I kommunalbeskattningen finns ett tak för resekostnadsavdraget som är 6 000 euro.

Resekostnadsblanketter

1A Resekostnader – resor mellan bostaden och arbetsplatsen

1B Resekostnader – Veckoslutsresor

1C Resekostnader – Resor till en sekundär arbetsplats

1D Resekostnader – Resor som dras av som utgifter för förvärvande av inkomst (t.ex. resor inom specialbranscher)

Datera och underteckna blanketten. Ange ett telefonnummer för kontakter på dagtid.

Sidan har senast uppdaterats 11.8.2022