14C Hushållsavdrag – intyg från skattemyndigheten i företagets hemviststat, deklarationsanvisning

Du kan få hushållsavdrag också när du låtit utföra hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete i något annat EES-land än i Finland. Du ska fylla i den här blanketten om du har betalat arbetsersättning till ett utländskt företag för sådant arbete. Den här blanketten intygar att det utländska företaget inte väsentligen försummat sina skatterelaterade betalningar eller deklarationer. Du behöver en underskrift och ett intyg från skattemyndigheten i företagets hemviststat. I stället för att fylla i blanketten kan skattemyndigheten i företagets hemviststat ge dig ett motsvarande intyg.

Bifoga den här blanketten till blankett 14A Hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats till företag. Du kan lämna hushållsavdragets uppgifter också i MinSkatt.

På sidan Blanketter kan du få blanketten och ytterligare information. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Om du har betalat lön till utlandet ska du lämna uppgifterna i MinSkatt eller fylla i blankett 14B (Hushållsavdrag för lön som betalats till en anställd).

Avdraget kan beaktas i skattekortet

Du kan få avdraget på ditt skattekort redan under det år då arbetet som berättigar dig till hushållsavdrag har utförts. Avdraget beaktas då i skattekortets förskottsinnehållningssats och inte först efteråt vid den slutliga beskattningen. Hushållsavdraget görs från skatten. Det betyder att avdraget direkt minskar beloppet av skatt du betalar.

Lämna uppgifterna för skattekortet i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Du kan lägga till blankett 14C eller ett motsvarande intyg i MinSkatt som bifogad fil. Du kan också ansöka om ändring av skattekortet med pappersblankett 5010r (Ansökan om skattekort och/eller förskottsskatt). Då bifogar du den här blanketten och blankett 14A till din ansökan.

Ett hushållsavdrag som du har deklarerat i MinSkatt eller på blankett överförs också direkt till den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Du kan också ansöka om avdrag i efterskott

Du kan också ansöka om hushållsavdrag senare i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Då lämnar du uppgifterna i MinSkatt eller i den här blanketten och blankett 14A senast på den utsatt dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Du kan också använda den här blanketten för att begära omprövning av hushållsavdraget efter att beskattningen har slutförts. Fyll i en begäran om omprövning och bifoga den här blanketten och blankett 14A. Du kan också lämna din omprövningsbegäran i MinSkatt.

Läs mer om hushållsavdraget.

Den skattskyldige (uppdragsgivaren) och skatteår

Ange ditt namn och din personbeteckning. Ange också skatteåret, dvs. det år för vilket du deklarerar hushållsavdraget.

Uppgifter om det utförda arbetet

Ange följande uppgifter:

  • land i vilket arbetet utförts
  • avtalsdatum, dvs. dag då du ingick ett avtal med företaget om arbetet
  • betalningens/arbetsersättningens första betalningsdag.

Företag

Fyll i uppgifterna om företaget som utförde arbetet: företagets namn, ID-nummer och hemviststat.

Uppdragsgivarens underskrift

Underteckna blanketten.

Skattemyndigheten i företagets hemviststat fyller i

Den här delen av blanketten fylls i av Skattemyndigheten i företagets hemviststat. Skattemyndigheten ska intyga att företaget som utfört arbetet inte haft väsentliga skatterelaterade försummelser före avtalsdagen eller betalningens/arbetsersättningens första betalningsdag. Försummelser som avses här är exempelvis om företaget lämnat skatter obetalda eller försummat sin deklarationsskyldighet, annan skyldighet att lämna uppgifter eller anteckningsskyldighet.

 

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2018