Scam messages have been sent in the Finnish Tax Administration’s name. Read more about scams

Välisriigi ettevõtte maksudeklaratsioon

Soomes tegutseval välisriigi äriühingul võib olla kohustus esitada Soome maksuametile maksudeklaratsioon. Ehitus- või montaažitöödega tegeleval välisriigi ettevõttel tuleb maksudeklaratsioon esitada igal aastal. Välisriigi ettevõtetel tuleb esitada maksuametile maksudeklaratsioon ka seda arvestades.

See juhend on mõeldud piiratud maksukohustusega välisriigi ettevõttele. 1.1.2021 jõustunud tulumaksuseaduse kohaselt peetakse välisriigis asutatud või registreeritud ettevõtet Soomes üldise maksukohustuse alla kuuluvaks, kui selle tegelik juhtimiskoht asub Soomes. Lugege lisa tegeliku juhtimiskoha ja üldise maksukohustusega välisriigi ettevõtte maksudeklaratsiooni esitamise kohta.

Millisel juhul tuleb välisriigi ettevõttel esitada maksudeklaratsioon?

Välisriigi ettevõttel tuleb esitada Soomes maksustamise alla kuuluvate tulude ja maksustamisel vähenduskõlblike kulude kohta maksudeklaratsioon, kui täidetud on vähemalt üks järgmistest tingimustest.

Ettevõttel on

  • alaline tegevuskoht Soomes;
  • alaline omand Soomes (kinnisvara või korteriomand);
  • osa kontsernituludest Soomes;
  • asukohariigiks on riik, millega Soomel puudub maksuleping.

Maksudeklaratsiooni esitamine elektrooniliselt

Välisriigi ettevõttel tuleb esitada maksudeklaratsioon 6U elektrooniliselt. Selleks on mitu võimalust.

  • Deklareerige maksudeklaratsiooni andmed. Teenuses OmaVero (inglise keeles)
  • Esitage maksudeklaratsioon finantsjuhtimise tarkvaras loodud failina teenuse Ilmoitin.fi kaudu.
  • Võite deklareerida andmeid ka finantsjuhtimise tarkvara kaudu, kui sellel on maksuametile vastav kasutajaliides.

Välisriigi ettevõte võib esitada paberil maksudeklaratsiooni vaid väga mõjuval põhjusel, kui elektrooniline deklareerimine ei ole võimalik, nt tehniliste probleemide tõttu.

Paberil maksudeklaratsioon peab jõudma maksuametisse hiljemalt tähtpäeval kl 16.15. Postiga saatmiseks tuleb varuda aega. Maksudeklaratsiooni võib esitada paberil vaid väga mõjuval põhjusel, kui elektrooniline deklareerimine ei ole võimalik, nt tehniliste probleemide tõttu.

Maksudeklaratsioon ja kõik selle lisad tuleb saata elektrooniliselt. Seega saatke elektrooniliselt ka kõik maksudeklaratsiooni lisablanketid (näiteks lisa 62) ja lisafailid (näiteks kasumiaruanne ja bilanss). Kui elektroonilises maksudeklaratsioonis ei ole muudatusi, kuid täiendate seda tagantjärele lisafailiga, saatke ainult lisa. Maksudeklaratsiooni ei pea uuesti saatma.

Kuidas korraldada maksuasju elektrooniliselt?

Lugege lisa, kuidas saab välisriigi ettevõtte esindaja ajada asju elektrooniliselt

Millal tuleb maksudeklaratsioon esitada?

Maksudeklaratsioon tuleb esitada nelja kuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppemise kuu lõppu. Välisriigi ettevõtte püsiva tegevuskoha majandusaasta määratletakse peaettevõtte majandusaasta järgi.

Näide. Aktsiaseltsi majandusaasta lõpeb 15.3.2017. Maksudeklaratsioon tuleb esitada hiljemalt 31.7.2018. Kui viimane esitamispäev oleks laupäev või pühapäev, võib maksudeklaratsiooni esitada sellele järgneval tööpäeval.

Maksudeklaratsioonis 6U esitatavad andmed

Välisriigi ettevõte esitab maksudeklaratsioonis 6U andmed kogu püsiva tegevuskoha majandustegevuse tulu, kulu, vara ja võlgnevuse kohta. Kui ettevõttelt on selliste tulude eest kinni peetud tuluallikamaksu, tuleb maksudeklaratsioonis esitada teave kinnipeetud tuluallikamaksu kohta. Maksuamet võtab neid andmeid lõpliku tulumaksu arvutamisel arvesse.

Vormi tulumaksuarvestuses (EVL) deklareeritakse ettevõtte püsiva tegevuskohaga seotud tulud ja kulud.

Majandustegevuse maksustatava tulu arvutamiseks lahutatakse maksustamise alla kuuluvatest tuludest (punkt 4 „Majandustegevuse tulud“) majandustegevuse vähenduskõlblikud kulud (punkt 5 „Majandustegevuse kulud“). Maksustatav kasum või kinnitatav kahjum näidatakse punktis 6 („Maksustatav kasum või kinnitatav kahjum“).

Varade arvestuses deklareeritakse ettevõtte püsiva tegevuskohaga seotud varad, võlad ja omakapital.

Isegi kui välisriigi ettevõttel ei ole Soomes püsivat tegevuskohta, on ettevõte kohustatud maksma tulumaksu tulult, mille ta on saanud Soomes asuvalt kinnisvaralt või korteriomandilt.

Maksuaasta 2020:Maksuaastal 2020 ei saa ettevõttel olla personaalset tuluallikat. Varem personaalse tuluallika alla kuulunud vara kuulub varaliigi „muu vara“ alla. Muu vara tulud ja kulud deklareeritakse vormil 6U tulumaksuarvestuses.

Maksudeklaratsioonile tuleb lisada püsiva tegevuskoha kasumiaruande ja bilansi koopia. Kasumiaruande ja bilansi koostamisel tuleb kohalduvates osades järgida Soome raamatupidamisseadust.

Lisateave:

Kui püsiv tegevuskoht ei moodustu Soomes

Välisriigi ettevõttel ei ole vaja maksta Soomes tulumaksu, kui tal ei moodustu Soomes püsivat tegevuskohta. Kui ettevõtte arvates sellist tegevuskohta ei moodustu, peab ta sellest teatama maksudeklaratsiooni 6U punktis 2 ja lisama maksudeklaratsioonile blanketi 80 („Tegevuse selgitus – välisriigi ettevõte“), millel tuleb esitada andmed oma tegevuse kohta. Maksudeklaratsioon ja lisablankett 80 tuleb esitada nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemise kuu lõppu.

Tegevuse selgitus – välisriigi ettevõte (inglise keeles)

Maksudeklaratsiooni ja lisavormi 80 ei ole vaja esitada, kui ettevõte on saanud maksuametilt siduva eelotsuse, milles on märgitud, et ettevõttel Soomes püsivat tegevuskohta ei teki. Maksudeklaratsioon ja lisablankett 80 tuleb siiski esitada otsusest hoolimata juhul, kui ettevõtte tegevus on muutunud või maksuamet on küsinud selgitusi.

Ehitus-, paigaldus- ja montaažitöödega tegelevad ettevõtted peavad aruande esitama igal aastal

Soomes ehitus-, paigaldus- ja montaažitöödega tegelevad välisriigi ettevõtted peavad esitama Soomes igal aastal maksudeklaratsiooni 6U ja lisablanketi 80 aruande tegevuse ja töövõttude kohta. Maksudeklaratsioon ja lisablankett 80 tuleb esitada ka siis, kui ettevõttel ei moodustunud eelmisel aastal Soomes alalist tegevuskohta.

Maksustamisotsuses teatatakse tagastatava tulumaksu või maksude puuduoleva summa määr

Maksuamet arvutab maksuaasta lõpliku tulumaksu maksudeklaratsiooni andmete alusel.

Välisriigi ettevõttele koostatakse maksustamisotsus pärast seda, kui maksuamet on maksudeklaratsioonis esitatud andmed käsitlenud ja maksustamine on tehtud. Maksukohustuslastel oma maksustamise lõppemise päev, mis on märgitud maksustamisotsusele. Välisriigi ettevõtte maksustamine lõpeb siiski hiljemalt kümme kuud pärast aruandeperioodi viimase kalendrikuu lõppemist.

Kui kalendriaasta jooksul on lõppenud mitu aruandeperioodi, lõpeb maksustamine hiljemalt kümme kuud pärast viimase aruandeperioodi lõppemise kuu lõppu.

Kui maksuarvutus on lõpetatud, saadab maksuamet ettevõttele maksustamisotsuse.

Näide: Äriühingu aruandeperiood on 1.1.2018–31.12.2018. Maksustamine lõpeb hiljemalt 31.10.2019.

Näide: Äriühingu aruandeperiood on 1.4.2017–31.3.2018. Maksustamine lõppeb hiljemalt 31.1.2019.

Maksustamise lõppemise päev võib maksuotsuses esitatud ajaga võrreldes muutuda järgmistel juhtudel.

  • Välisriigi ettevõte täiendab või parandab maksustamisandmeid enne maksustamisperioodi lõppu.
  • Maksuamet jätkab maksustamist põhjusel, et kontrollimine on pooleli. Sellisel juhul saadab maksuamet välisriigi ettevõttele teate maksustamise jätkamise kohta enne, kui maksustamine lõpeb.

Kui maksustamise aluseks olevad andmed muutuvad enne maksustamise lõppu, saadab maksuamet välisriigi ettevõttele uue maksustamisotsuse. Kui välisriigi ettevõte on täiendanud või parandanud maksustamisandmeid või kui maksuamet on teatanud maksustamise jätkamisest, saadab maksuamet uue maksustamisotsuse ka juhul, kui maksustamise lõpptulemus ei muutu.

Uuele maksustamisotsusele on märgitud maksustamise lõppemise päev, mis võib olla sama või hilisem, kui varem teatatud. Maksustamine lõpeb siiski hiljemalt maksustamisotsusele märgitud päeval.

Maksustamise lõpptulemus ilmneb viimasest maksustamisotsusest.

Maksustamisotsusest on näha, kas ettevõte saab tulumaksutagastust või peab maksma puuduoleva maksusumma. Ettevõttel võib olla vaja maksta puuduolev maksusumma juhul, kui ettevõte on maksnud liiga vähe avansilist tulumaksu ega ole teinud avansilisi lisamakseid. Peale puuduoleva maksusumma peab ettevõte tasuma viivisintressi.

Lisateave tasumata maksuosa maksmise kohta (inglise keeles)

Millised on maksudeklaratsiooni esitamata jätmise tagajärjed?

Kui ettevõte esitab maksudeklaratsiooni hilinenult, määratakse tavaliselt hilinemistasu või maksutrahv.

Hilinemistasu määratakse, kui maksudeklaratsioon esitatakse tähtajast hiljem, kuid enne maksustamise lõppemist. Hilinemistasu määratakse ka juhul, kui deklaratsiooni täiendatakse või parandatakse omal algatusel pärast tähtaega, kuid enne maksustamise lõppemist. Hilinemistasu määratakse siiski enamasti vaid juhul, kui maksudeklaratsiooni muudatused suurendavad maksustatava tulu summat. Hilinemistasu suurus on 100 eurot. Lisateave hilinemistasu ja maksutrahvi kohta äriühingute ja ühisuste tulumaksustamisel.

Kui maksudeklaratsioon esitatakse pärast maksustamise lõppemist, määratakse maksutrahv. Maksutrahv määratakse ka juhul, kui ettevõtte maksudeklaratsioonis või muudes nõutavates andmetes esineb puudusi või vigu ning ettevõte ei ole neid omal algatusel parandanud enne maksustamise lõppemist. Maksutrahvi summat mõjutab see, kui suuri vigu või puudusi maksudeklaratsioonis esines. Maksutrahvi summa on siiski vähemalt 150 eurot.

Kui ettevõte jätab maksudeklaratsiooni esitamata, määratakse enamasti maksutrahv. Lisaks võidakse ettevõte kustutada ettemaksuregistrist. Sellisel juhul võib maksuamet maksustatava tulu summa ise prognoosida. Ettevõttele antakse enne maksutrahvi määramist, ettemaksuregistrist kustutamist või maksustatava tulu prognoosimist võimalus esitada oma selgitus.

Page last updated 6/4/2021