Scam messages have been sent out in the Tax Administration’s name. Read more about scams

Ettemaksuregister

Kui töötaja on kantud ettemaksuregistrisse, ei pea makse tegija ise makstud töö- või kasutushüvitistelt avansimakse kinni pidama. Kui tehtav makse on aga palk, peab maksja alati avansimaksud kinni pidama ka juhul, kui makse saaja on kantud ettemaksuregistrisse.

Ettevõte, mis tegeleb või tõenäoliselt hakkab tegelema ettevõtlusega, võidakse taotluse alusel kanda ettemaksuregistrisse. Ettemaksuregistrisse kuulumine ei ole kohustuslik. Kui ettevõte ei kuulu ettemaksuregistrisse, peab makse tasuja arvestama ettevõttele tasutavast töö- või kasutushüvitisest maha tulumaksu või tuluallikamaksu.

Piiratud maksukohustusega välisriigi ettevõte võidakse kanda ettemaksuregistrisse siis, kui tal on Soomes püsiv tegevuskoht või kui ettevõte asub riigis, millega Soomel on sõlmitud topeltmaksustamise vältimise leping. Üldise maksukohustuse alla kuuluv välisriigi ettevõte kantakse ettemaksuregistrisse samadel eeldustel Soome ettevõtetega. Lisateavet saab maksuameti lehelt Ettemaksuregistrisse registreerimine (inglise keeles).

Teave ettevõtte kuulumise kohta ettemaksuregistrisse on avalik. Tööhüvitise maksja peab kontrollima, kas makse saaja kuulub ettemaksuregistrisse. Registreerimist saab kontrollida ettevõtete ja organisatsioonide infosüsteemi veebilehel YTJ infoteenus – ettevõtete otsing.

Kui Soomes tulumaksukohustusega ettevõte on kantud ettemaksuregistrisse, vastutab ta ise tulumaksu tasumise eest ettemaksuna.  Ettemaksuregistrisse registreerimine ettevõttele Soomes kohe tulumaksukohustust kaasa ei too.  Ettemaksuregistrisse kandmise mõju äritegevusele selgitatakse täpsemalt maksuameti juhendis Ettemaksuregistrisse kandmise mõju äritegevusele (inglise keeles).

Maksuamet võib ettemaksuregistrist kustutada ettevõtte, kes jätab täitmata oma deklareerimis- ja maksukohustuse. Ettevõte võidakse ettemaksuregistrist kustutada ka juhul, kui ta ei ole esitanud maksudeklaratsioone käibemaksu, tööandjamaksete või tulumaksu kohta või kui ta on jätnud käibe-, tulu- või ettemaksu tasumata.

Maksuamet võib kustutada ettevõtte ettemaksuregistrist ka juhul, kui tegevus on lõppenud, kui tegevust ei ole alustatud või kui tegevus on jäänud harrastuseks. Enne registrist kustutamist saadab maksuamet kliendile ärakuulamiskirja. Kui tegevust siiski hiljem alustatakse, võib ettemaksuregistrisse uuesti registreeruda.

Maksuamet võib ettevõtte ettemaksuregistrist kustutada ka tegemata jätmiste tõttu. Enne kustutamist saadetakse registrisse kantud ettevõttele ärakuulamiskiri ja talle jäetakse võimalus puudused kõrvaldada. Ettemaksuregistrist võidakse kustutada või sinna võidakse jätta kandmata ettevõte, kes jätab olulisel määral täitmata mõne järgmistest kohustustest:

  • maksude tasumine;
  • maksustamist puudutav deklareerimiskohustus;
  • raamatupidamis- või registreerimiskohustus;
  • muud maksustamisega seotud kohustused.

Kui ettemaksuregistrisse kantud ettevõttele saadetakse selgituste esitamise palve, mis puudutab ettevõtte tegevust Soomes, peab ettevõte esitama maksuametile nõutava vastuse. Kui ettevõte vastust ei esita, võidakse ta ettemaksuregistrist kustutada.

Ettevõte võidakse jätta registreerimata või ta võidakse registrist kustutada ka selle põhjal, et ettevõtet juhtival isikul või tema juhitaval muul ettevõttel on eelnimetatud tegemata jätmisi.

Ettemaksuregistrisse kantud ettevõte võib ka ise paluda end registrist kustutada.

Ettemaksuregistrist lahkumine teenuses OmaVero

Teise võimalusena võib esitada muutmis- või lõpetamisavalduse ettevõtlusvormile vastava Y-vormi kaudu (ytj.fi) (inglise keeles):

  • Y4 – aktsiaseltsid ja muud äriühingud;
  • Y5 – usaldusühing, täisühing, ühendus;
  • Y6 – füüsilisest isikust ettevõtja või füüsiline isik.

Kui ettevõtte tegevus Soomes lõpeb, peab ta esitama teate äritegevuse lõppemise kohta Y-vormi abil. Sellisel juhul kustutab maksuamet ettevõtte ettemaksuregistrist.

Page last updated 6/4/2021