Üldise maksukohustuse alla kuuluv välisriigi ettevõte Soomes

1.1.2021 jõustunud tulumaksuseaduse kohaselt loetakse Soomes üldise maksukohustuse alla kuuluvaks sellist välisriigi ettevõtet, mille tegelik juhtimiskoht asub Soomes.Ettevõtte tegelik juhtimiskoht asub kohas, kus ettevõtte juhatus või muu otsustusorgan teeb ettevõtte peamised kõrgeimat igapäevajuhtimist puudutavad otsused, võttes arvesse ka muid ettevõtte tegevuse korraldamise ja äritegevusega seotud tingimusi. Üldine maksukohustuslane peab tasuma makse Soomes nii Soomest kui ka mujalt saadud tuludelt. Lugege lisa tulumaksustamise ja maksuprotsentide kohta Soomes.

Piiratult maksukohustuslased on sellised välisriigi ettevõtted, mis ei vasta üldise maksukohustuse tingimustele. Kui ettevõttel on Soomes juhtimiskoht, mis ei vasta tegeliku juhtimiskoha kriteeriumidele, on siiski võimalik, et selline juhtimiskoht tekitab Soomes püsiva tegevuskoha nagu seni. 

Tööandja kohustused

Üldise maksukohustusega välisriigi ettevõttel on maksustamisel samad tööandja kohustused nagu Soome tööandjal ning ta peab esitama tuluregistrile andmeid samalaadselt Soome ettevõtetega. Tööandjat loetakse maksustamisel kas juhuslikuks või regulaarseks tööandjaks. Regulaarse tööandjana tegutsev ettevõte peab alati registreeruma tööandjate registris. Ettevõte on regulaarne tööandja, kui täidetud on emb-kumb tingimustest:

  • Ettevõte maksab regulaarselt palka vähemalt kahele palgasaajale.
  • Ettevõte maksab palka samal ajal kuuele palgasaajale, kuid nende töösuhted on ajutised ja mõeldud lühiajalisena.

Juhuslikult palka maksev tööandja ei pea tööandjate registris registreeruma, kuid ta võib seda soovi korral teha.

Ettevõte peab esitama tuluregistrisse andmed makstud palkade kohta palgaandmete deklaratsiooni abil. Deklaratsioon tuleb esitada alati, ka siis, kui ettevõte tööandjate registrisse ei kuulu. Tööandja haiguskindlustusmaksed tuleb deklareerida tööandja eraldi deklaratsiooni alusel.

Lugege lisa tööandja kohustuste kohta (inglise keeles).

Registreerige ettevõte vajalikes registrites

Registreerige ettevõte maksuameti registrites välisriigi äriühingu asutamisavaldusega Y1 + lisavormiga 6204. Vormid on toodud veebilehel ytj.fi (inglise keeles). Teatage tegelikust juhtimiskohast asutamisavalduse lehel 4 punktis „Lisateave“. Lisage vabas vormis selgitus tegeliku juhtimiskoha kohta. Kui ettevõttel juba on Soome registrikood (y-tunnus), deklareerige andmed muutmisavaldusega Y4.

Registreeruge vajaduse korral järgmistes maksuameti hallatavates registrites:

Maksudeklaratsioon

Üldise maksukohustusega välisriigi ettevõte peab esitama maksudeklaratsiooni iga aruandeperioodi kohta. Maksudeklaratsioon tuleb esitada nelja kuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppemise kuu lõppu. Maksudeklaratsioon tuleb esitada ka juhul, kui ettevõttel otsest äritegevust olnud ei ole. Maksudeklaratsioon tuleb esitada elektrooniliselt näiteks Teenuses OmaVero (inglise keeles). Üldise maksukohustusega välisriigi ettevõtted esitavad maksudeklaratsiooniga 6B tulumaksustamist puudutavad andmed: tulud, kulud, varad, võlad ja muud maksustamisandmed. Lugege lisa maksudeklaratsiooni esitamise kohta (inglise keeles).

Üldise maksukohustuse lõppemine

Välisriigi ettevõttel ei ole enam Soomes tegelikku juhtimiskohta, kui selliseid asjaolusid, mille alusel tegelik juhtimiskoht tekkis, enam ei eksisteeri. Välisriigi ettevõte ei kuulu Soomes üldise maksukohustuse alla tegeliku juhtimiskoha lõppemise hetkest alates. Kui ettevõttel on endiselt Soomes püsiv tegevuskoht, on välisriigi ettevõttel püsiva tegevuskoha alusel Soomes piiratud maksukohustus.