Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kunta rakennustyön tilaajana

Myös kunnat teettävät rakennustöitä. Kunnan on ilmoitettava tiedot kunnan tilaamista rakennusurakoista sekä kerättävä tietoja yhteisen työmaan työntekijöistä. 

Ilmoita urakkatiedot

Kunnan pitää ilmoittaa tilaamansa rakennusurakat, jos nämä ehdot täyttyvät:
 • urakka on arvonlisäverolain mukaista rakentamispalvelua
 • urakan arvo ylittää 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Tällaisista urakoista pitää antaa ilmoitus myös silloin, kun kunta on tilannut urakan omalta tulosyksiköltään, joka on eri organisaatiota kuin kunta. Tulosyksiköllä on silloin oma Y-tunnus.

Myös kiinteistön kunnostus- ja korjaustöistä pitää antaa tietoja. Kunta-alalla kunnossapito on usein tavallista laajempi käsite. Kunta voi määritellä kunnossapidoksi myös sellaiset kunnostustyöt, jotka eivät ole arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluita. Rakentamisilmoituksia ei kuitenkaan anneta muusta kuin arvonlisäverolaissa tarkoitetusta kunnossapidosta.

Näin ilmoitat urakkatietoja

ilmoita työntekijätiedot

Kunnan pitää antaa työntekijätiedot, jos nämä ehdot täyttyvät:

 • rakennustyömaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa – silloin vastuu tietojen ilmoittamisesta siirtyy rakennuttajalle eli kunnalle
 • kunnan rakennustyömaa on yhteinen työmaa eli siellä työskentelee useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja joko samaan aikaan tai viivytyksettä peräkkäin
 • kunnan tilaamien urakoiden arvo työmaalla on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Näin ilmoitat työntekijätietoja

Kunnan rakennustyömaa on yhteinen, jos työmaalla rakentaa vähintään kaksi ulkopuolista yritystä. Yhteinen rakennustyömaa syntyy myös silloin, kun työmaalla työskentelee kunnan omat työntekijät ja samalle työmaalle tulee yksi ulkopuolinen yritys.

Jos kunta tietää jo alusta asti, että rakennustyömaasta  tulee yhteinen, yhteistä työmaata koskevat ilmoitukset pitää antaa heti rakennustöiden alettua, vaikka työmaalla aluksi työskentelisikin vain kunnan omia työntekijöitä tai vain yhden ulkopuolisen yrityksen työntekijöitä.

Jos rakennustyömaata ei alun perin suunnitella yhteiseksi mutta se muuttuu yhteiseksi työmaaksi kesken rakentamistyön, ilmoitukset on annettava siitä alkaen, kun tuleva muutos on tiedossa.

Esimerkkejä ilmoittamisesta

Esimerkki: Kunta tilaa uudis- tai korjausrakentamisurakan, esimerkiksi koulun rakentamisen tai saneeraamisen. Urakan toteuttaa osin ulkopuolinen yritys ja osin kunnan oma henkilöstö. Päätoteuttajaa ei ole nimetty erikseen. Työ on arvonlisäverolain mukaista rakentamispalvelua, ja urakan arvo on yli 15 000 euroa.

Urakkatietojen ilmoittaminen:

 • Kunta ilmoittaa tilaamansa urakan tiedot.

Työntekijätietojen ilmoittaminen:

Rakennustyömaa on yhteinen rakennustyömaa, koska siellä toimii samaan aikaan sekä kunnan työntekijöitä että ulkopuolisen yrityksen palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Koska päätoteuttajaa ei ole nimetty, rakennuttaja eli kunta ilmoittaa Verohallinnolle rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden tiedot.

Kunta ilmoittaa kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien tiedot – sekä kunnan omien työntekijöiden että ulkopuolisen yrityksen työntekijöiden. Tiedonantovelvollisuus alkaa heti, kun rakentamistyö alkaa.

Esimerkki: Kunta tilaa tie- tai verkostourakan, esimerkiksi tienpäällystysurakan. Työ on arvonlisäverolain mukaista rakentamispalvelua. Urakan toteuttaa ulkopuolinen yritys. Urakkasopimus koskee kokonaisurakkaa, jossa on 50 eri kohdetta. Sopimuksessa on mainittu kokonaisurakkasumma, joka on yli 15 000 euroa. Päätoteuttajaa ei ole nimetty erikseen.

 1. Rakennuttaja eli kunta määrittelee työmaan urakka-alueeksi koko kunnan alueen, joten työkohteet muodostavat yhden työmaan.
 2. Rakennuttaja eli kunta määrittelee 50 eri rakennustyömaata: jokainen rakennuskohde muodostaa erillisen työmaan.

Tilanne A – yksi työmaa

Urakkatietojen ilmoittaminen: Kunta ilmoittaa urakkatiedot jokaisesta 50 työkohteesta yhtenä työmaana.

Työntekijätietojen ilmoittaminen:

Kunta ilmoittaa työntekijätiedot, jos työmaasta syntyy yhteinen rakennustyömaa.

Koska maantieteellisesti laaja alue on määritelty yhdeksi työmaaksi, käytännössä alueelle yleensä syntyy yhteinen rakennustyömaa. Tämä johtuu siitä, että jossakin urakka-alueella toimii usein joku toinenkin yritys, joka tekee rakennustyötä, esimerkiksi muuta tien korjausta. Samalla urakka-alueella voi olla ainoastaan yksi päätoteuttaja, ja urakka-alueen kaikkien työntekijöiden tietojen pitää olla yhdessä työmaaluettelossa. Koska esimerkin työmaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa, kunnan on rakennuttajana annettava tiedot kaikista urakka-alueen työntekijöistä.

Tilanne B – monta eri työmaata

Urakkatietojen ilmoittaminen: Kunta ilmoittaa urakkatiedot eriteltynä työmaittain. Asiaan ei vaikuta se, että yksittäisen työmaan osuus on alle 15 000 euroa, sillä koko urakkasumma on kuitenkin yli 15 000 euroa.

Työntekijätietojen ilmoittaminen:

Tällaisessa tilanteessa ei yleensä synny yhteistä rakennustyömaata, eikä työntekijätietoja siksi tarvitse ilmoittaa. Jos yhteinen rakennustyömaa kuitenkin syntyy ja työmaan osuus koko urakkasummasta on yli 15 000 euroa, kunnan pitää ilmoittaa työntekijätiedot työmaittain eriteltyinä.

Esimerkki: Kunta tekee vuosisopimuksen kiinteistöjensä hälytysjärjestelmien huollosta ja korjauksesta. Kiinteistöjä on yhteensä 100 kappaletta. Työ on arvonlisäverolain mukaista rakentamispalvelua. Työn tekee ulkopuolinen yritys. Yritys tekee kerran vuodessa huoltotyöt jokaisessa kiinteistössä. Korjaustöitä tehdään tarpeen mukaan.

 1. Huoltotöitä koskeva sopimussumma on kiinteä, ja se ylittää 15 000 euroa. Sopimuksessa on määritelty työkohteet, tehtävien lukumäärä ja sopimuksen voimassaoloaika. Sopimuksen arvo on selvillä sopimuksentekohetkellä.
 2. Kunta tilaa korjaustyöt erikseen. Korjauksia varten on sovittu tuntihinta, ja sopimuksen lopullinen arvo määräytyy tehtyjen tuntien mukaan.

Tilanne A – yksi sopimus

Urakkatietojen ilmoittaminen

 • Kunta ilmoittaa urakkatiedot eriteltynä työkohteittain (100 kohdetta). Asiaan ei vaikuta se, että yksittäisen työmaan osuus on alle 15 000 euroa, sillä koko sopimuksen arvo on kuitenkin yli 15 000 euroa.

Työntekijätietojen ilmoittaminen

 • Yhteistä rakennustyömaata ei yleensä synny, eikä työntekijätietoja tarvitse silloin ilmoittaa.

Tilanne B – monta eri sopimusta

Urakkatietojen ilmoittaminen

 • Jokaista yksittäisen korjaustyön tilausta pidetään erillisenä sopimuksena. Jos tilauksen arvo on alle 15 000 euroa, urakkatietoja ei tarvitse ilmoittaa. Jos jonkin tilauksen arvo ylittää 15 000 euroa, kunta ilmoittaa urakkatiedot tämän tilauksen työkohteista.

Työntekijätietojen ilmoittaminen

 • Yhteistä rakennustyömaata ei yleensä synny, eikä työntekijätietoja silloin tarvitse ilmoittaa.
 • Jos yhteinen rakennustyömaa syntyy ja sopimuksen arvo ylittää 15 000 euroa, kunta ilmoittaa työntekijätiedot kyseisistä yhteisiksi rakennustyömaiksi muodostuneista työkohteista.

Esimerkki: Kunta tilaa ulkopuoliselta yritykseltä koulun ilmanvaihtojärjestelmän korjauksen. Työ on arvonlisäverolain mukaista rakentamispalvelua, ja urakan arvon on yli 15 000 euroa. Samaan aikaan kunta on tilannut toiselta yritykseltä kellarin vesivahingon korjausurakan, jonka arvo on myös yli 15 000 euroa. Sen lisäksi kunnan oma tekninen henkilöstö tekee koulurakennuksessa tavanomaisia korjaustoimia. Opetus jatkuu koulurakennuksessa, samoin ruokailu. Päätoteuttajaa ei ole nimetty erikseen.

Urakkatietojen ilmoittaminen

 • Kunta ilmoittaa molempien tilaamiensa urakoiden tiedot.

Työntekijätietojen ilmoittaminen

 • Jos ilmanvaihtojärjestelmän korjaustyömaa voidaan erottaa kellarin vesivahingon korjaustyömaasta, ei yhteistä rakennustyömaata synny. Silloin työntekijätietoja ei tarvitse ilmoittaa.
 • Jos ilmanvaihtojärjestelmän korjaustyömaata ja kellarin korjaustyömaata ei voi erottaa toisistaan, niistä syntyy yhteinen rakennustyömaa. Työntekijätietojen ilmoittamiseen vaikuttaa se, voiko työmaan erottaa koulun muusta toiminnasta esimerkiksi aitaamalla:
  • Jos työmaan voi erottaa koulun muusta toiminnasta, kunta ilmoittaa kaikkien yhteisellä työmaalla työskentelevien henkilöiden tiedot – myös niiden kunnan omien työntekijöiden, jotka työskentelevät työmaa-alueella.
  • Jos työmaata ei voi erottaa koulun muusta toiminnasta, kunta ilmoittaa vain rakennustyötä tekevien työntekijöiden tiedot, ei esimerkiksi opettajia tai ruokahuollon henkilöstöä.
Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2020