Tulorekisterin sanastot ja termit

Etuuden saaja

Etuuden saajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai kuolinpesää, jolle maksetaan eläkettä tai etuutta. Etuuden saajasta voidaan käyttää myös nimitystä tulonsaaja. Etuuden saaja voi olla myös ulkomainen kuolinpesä, jota pidetään verotuksessa yhteisönä. Etuustietoilmoituksessa etuuden saajaksi merkitään etuuteen oikeutettu henkilö, vaikka suoritus maksettaisiin sijaissaajalle.

Kansainvälinen erityisjärjestö

Kansainvälisellä sopimuksella perustettu erityisjärjestö. Tällaisia erityisjärjestöjä ovat esimerkiksi Kemikaalivirasto ECHA, Itämeren suojelukomissio HELCOM, Wider-instituutti ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.

Maksupäivä

Päivä, jona palkka tai etuus on tulonsaajan käytettävissä, esimerkiksi nostettavissa saajan tililtä.

Maksajan pitää ilmoittaa tiedot maksetuista suorituksista tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä. Jos 5. päivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, voit ilmoittaa tiedot seuraavana arkipäivänä.

Oman organisaation maksamat palkat -erityisrooli

Jos henkilölle on myönnetty Oman organisaation maksamat palkat -erityisrooli, hänen tekemissään tietojen hauissa näytetään myös tiedon käyttäjän oman organisaation maksamat palkat. Erityisrooli ei sisälly tiedon käyttäjän rooliin.

Palkkaturva

Järjestelmä, joka turvaa työntekijän palvelussuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta.

Palvelussuhde

Palvelussuhde on työnantajan ja työntekijän välinen oikeussuhde. Palkkahallinnon sanaston mukaan palvelussuhteita ovat sekä työsuhteet että virkasuhteet.

Julkisten alojen eläkelain (JuEL) palvelussuhteen käsite on laajempi: JuEL:n mukaisia palvelussuhteita ovat työ- ja virkasuhteiden lisäksi myös toimeksiannot, luottamustoimet ja -tehtävät sekä omaishoitajan ja perhehoitajan kanssa  tehdyt sopimukset. Palvelussuhteena ilmoitetaan tulorekisteriin myös sellainen epätyypillinen tai lyhytaikainen työsuhde, josta ei ole välttämättä tehty kirjallista työsopimusta, esimerkiksi lastenhoitajan tai remonttimiehen palkkaaminen.

Perusrooli

Perusrooli määrittää, millä hakuehdoilla tiedon käyttäjä voi hakea ilmoituksia sähköisessä asiointipalvelussa.

Satunnainen työnantaja

Maksaja on satunnainen työnantaja, jos jompikumpi ehdoista täyttyy:

    • sillä on palveluksessaan vain 1 vakituinen työntekijä
    • sillä on palveluksessaan enintään 5 työntekijää, joiden työsuhteet eivät kestä koko kalenterivuotta.

Satunnaisesti palkkoja maksavalla työnantajalla ei ole velvollisuutta ilmoittautua työnantajarekisteriin. Satunnaisen työnantajan pitää antaa tulorekisteriin työnantajan erillisilmoitus vain niiltä kuukausilta, joilta se maksaa palkkaa tai kustannusten korvauksia.

Satunnainen työnantaja voi kuitenkin halutessaan ilmoittautua työnantajarekisteriin. Tällöin työnantajaa käsitellään säännöllisesti palkkaa maksavana työnantajana ja myös sen tulee antaa työnantajan erillisilmoitus joka kuukaudelta.

Sijaismaksaja

Maksaja, joka maksaa palkan tai muun suorituksen omilla varoillaan sen tahon puolesta, jolla on varsinainen maksuvelvollisuus (varsinainen työnantaja). Sijaismaksajina toimivat yleensä ulosottovirastot, hyvinvointialueet, kaupungit, Kela, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ja konkurssipesät.

Sijaissaaja

Sijaissaajalla tarkoitetaan suorituksen saajaa, jolle etuus tai jokin osa etuudesta maksetaan varsinaisen etuuden saajan sijaan.

Sijaissaaja ilmoitetaan tulorekisteriin, jos suoritus maksetaan takautumisoikeuden perusteella toiselle etuuden maksajalle (regressisuoritus) tai jos etuus muusta syystä maksetaan jollekin muulle kuin varsinaiselle etuuden saajalle.

Sähköinen asiointipalvelu

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voi esimerkiksi ilmoittaa tietoja verkkolomakkeella, hakea ja katsella tietoja annetuista ilmoituksista ja lähettää tiedostoja tulorekisteriin latauspalvelun kautta. Sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella.

Säännöllinen työnantaja

Maksaja on säännöllinen työnantaja seuraavissa tilanteissa:

    • se maksaa palkkaa vakituisesti vähintään 2 työntekijälle
    • se maksaa palkkaa vakituisesti 1 työntekijälle ja lisäksi maksaa palkkaa vähintään 1 työntekijälle, jonka työsuhde on tilapäinen tai tarkoitettu lyhytaikaiseksi
    • se maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään 6 työntekijälle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Säännöllisesti palkkaa maksavan työnantajan on ilmoittauduttava Verohallinnon työnantajarekisteriin ennen palkanmaksun aloittamista. Säännöllisen työnantajan pitää antaa työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin joka kuukaudelta.

Tekninen rajapinta

Tekninen rajapinta on eri järjestelmien välille rakennettava integraatio. Esimerkiksi palkkahallinnon ohjelmiston ja tulorekisterin välille rakennetaan sähköinen yhteys, jolloin tiedot siirtyvät kahden sovelluksen välillä. Tulorekisterin rajapintoja on kolme: reaaliaikainen Web Service, viivästetty Web Service ja SFTP. Rajapinnan käyttöä varten tarvitaan varmenne.

Tiedon käyttäjä

Tiedon käyttäjiä ovat tulorekisterissä ne organisaatiot ja viranomaiset, joilla on tulorekisterilain perusteella oikeus hakea ja katsella tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja. Ne saavat käyttää tietoja vain siinä laajuudessa ja siihen tarkoitukseen, kuin laissa on määritelty.

Tiedon käyttäjät neuvovat työnantajia ja muita tiedon tuottajia työnantajavelvoitteissa ja maksuissa. Lisäksi tiedon käyttäjät ohjaavat oman lainsäädäntönsä tulkinnassa.

Tiedon käyttäjän pääkäyttäjä

Tiedon käyttäjäorganisaation nimeämä henkilö, joka hoitaa hallinnollisia tehtäviä tulorekisterissä, mm. valtuuttaa oman organisaationsa henkilöt toimimaan valituissa tiedon käyttäjän rooleissa.

Tiedon käyttäjän rooli

Tiedon käyttäjän rooli muodostuu tiedonsaantiprofiilista ja perusroolista. Tiedon käyttäjän pääkäyttäjä valtuuttaa oman organisaationsa henkilöt tiedon käyttäjän rooleihin. Perusrooli määrittää, millä hakuehdoilla valtuuden saanut henkilö voi hakea ilmoituksia sähköisessä asiointipalvelussa. Tiedonsaantiprofiili määrittää, mitä tietoja ilmoitukselta näytetään henkilölle.

Tiedonsaantioikeus

Lakiin perustuva oikeus saada tulorekisteristä tiettyjä tietoja tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tietojen luovuttamisesta säädetään tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:ssä.

Tiedonsaantiprofiili

Kuvaus tulorekisteristä tiedon käyttäjälle tiettyyn käyttötarkoitukseen luovutettavista tiedoista. Tiedonsaantiprofiilin määrittely perustuu tulotietojärjestelmästä annettuun lakiin. Organisaation tiedonsaantiprofiili määritellään yhteistyössä Tulorekisteriyksikön kanssa.

Tiedon tuottaja

Tiedon tuottajia ovat kaikki yritykset ja muut toimijat, joilla on tulorekisterilain perusteella velvollisuus ilmoittaa tietoja tulorekisteriin. Tiedon tuottajia ovat esimerkiksi työnantajat, etuuden maksajat ja sijaismaksajat.

Tietolupa

Tulorekisteriyksikön päätös tietojen välittämisestä ja luovuttamisesta tietylle tiedon käyttäjälle. Tietolupa koostuu hallinnollisesta päätöksestä ja päätöksen liitteistä, joissa määritellään tiedonsaantiprofiilit, tiedon käyttäjän roolit ja palvelut. 

Tilapäinen työnantaja

Tilapäinen työnantaja on työeläkevakuuttajien käyttämä käsite, jolla ilmoitetaan se, onko suorituksen maksaja tehnyt työeläkevakuutusyhtiön kanssa sopimuksen työeläkevakuuttamisesta vai ei. Työnantaja järjestää työntekijänsä eläketurvan joko tilapäisenä työnantajana tai sopimustyönantajana.

Tulorekisteri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla.

Tulorekisteriyksikkö

Verohallinnon yksikkö, joka vastaa tulorekisterin toiminnasta.

Tulonsaaja

Tulonsaajia ovat kaikki palkan-, eläkkeen- tai etuuksien saajat.

Valtuus

Oikeus asioida toisen puolesta tietyssä asiassa.  Suorituksen maksajat myöntävät valtuudet palvelussa Suomi.fi-valtuudet. Tiedon käyttäjän pääkäyttäjä valtuuttaa oman organisaationsa työntekijät tiedon käyttäjän rooleihin.

Varmenne

Varmenne on sähköinen todistus, jolla tunnistetaan tietoja tuottava tai käyttävä organisaatio sekä varmistetaan aineiston muuttumattomuus. Tulorekisterin varmennepalvelu myöntää teknisten rajapintojen käyttöön tarvittavat varmenteet.

Varsinainen työnantaja

Taho, jolla on juridinen velvollisuus maksaa palkka ja vakuuttaa työntekijä. Varsinainen työnantaja on taho, joka on palkannut työntekijän ja kenen lukuun työntekijä tekee työn.

Palkkahallinnon sanasto

Palkkahallinnon sanasto sisältää suomenkieliset tiedot 342 käsitteestä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja termeistä annetaan suomenkieliset suositukset. Termisuosituksissa on pyritty vähentämään alalla käytetyn termistön kirjoa ja edistämään sisällöltään samankaltaisten käsitteiden nimeämistä yhtenevällä tavalla.

Lisätietoa palkkahallinnon sanastosta ja sanasto Sanastokeskuksen sivuilla.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.11.2023