Tulorekisterin sanastot ja termit

Etuuden saaja
Etuuden saajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai kuolinpesää, jolle maksetaan eläkettä tai etuutta. Etuuden saajasta voidaan käyttää myös nimitystä tulonsaaja. Etuuden saaja voi olla myös ulkomainen kuolinpesä, jota pidetään verotuksessa yhteisönä. Etuustietoilmoituksessa etuuden saajaksi merkitään etuuteen oikeutettu henkilö, vaikka suoritus maksettaisiin sijaissaajalle.

Kansainvälinen erityisjärjestö
Kansainvälisellä sopimuksella perustettu erityisjärjestö. Tällaisia erityisjärjestöjä ovat esimerkiksi Kemikaalivirasto ECHA, Itämeren suojelukomissio HELCOM, Wider-instituutti ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.

Oman organisaation maksamat palkat -erityisrooli
Jos henkilölle on myönnetty Oman organisaation maksamat palkat -erityisrooli, hänen tekemissään tietojen hauissa näytetään myös tiedon käyttäjän oman organisaation maksamat palkat. Erityisrooli ei sisälly tiedon käyttäjän rooliin.

Palkkaturva
Järjestelmä, joka turvaa työntekijän palvelussuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta.

Palvelussuhde
Palvelussuhde on työnantajan ja työntekijän välinen oikeussuhde. Palkkahallinnon sanaston mukaan palvelussuhteita ovat sekä työsuhteet että virkasuhteet.

Julkisten alojen eläkelain (JuEL) palvelussuhteen käsite on laajempi: JuEL:n mukaisia palvelussuhteita ovat työ- ja virkasuhteiden lisäksi myös toimeksiannot, luottamustoimet ja -tehtävät sekä omaishoitajan ja perhehoitajan kanssa  tehdyt sopimukset. Palvelussuhteena ilmoitetaan tulorekisteriin myös sellainen epätyypillinen tai lyhytaikainen työsuhde, josta ei ole välttämättä tehty kirjallista työsopimusta, esimerkiksi lastenhoitajan tai remonttimiehen palkkaaminen.

Perusrooli
Perusrooli määrittää, millä hakuehdoilla tiedon käyttäjä voi hakea ilmoituksia sähköisessä asiointipalvelussa.

Satunnainen työnantaja
Satunnaisella työnantajalla on kalenterivuoden aikana palveluksessaan vain yksi palkansaaja tai vaihtoehtoisesti enintään viisi palkansaajaa, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta. Satunnaisesti palkkoja maksavalla työnantajalla ei ole velvollisuutta ilmoittautua työnantajarekisteriin. Satunnaisen työnantajan pitää antaa tulorekisteriin työnantajan erillisilmoitus vain niiltä kuukausilta, joilta se maksaa palkkaa. Satunnainen työnantaja voi kuitenkin halutessaan ilmoittautua työnantajarekisteriin. Tällöin työnantajaa käsitellään säännöllisesti palkkaa maksavana työnantajana ja myös sen tulee antaa työnantajan erillisilmoitus joka kuukaudelta.

Sijaissaaja
Sijaissaajalla tarkoitetaan suorituksen saajaa, jolle etuus tai jokin osa etuudesta maksetaan varsinaisen etuuden saajan sijaan. Sijaissaaja ilmoitetaan tulorekisteriin, jos suoritus maksetaan takautumisoikeuden perusteella toiselle etuuden maksajalle (regressisuoritus) tai jos etuus muusta syystä maksetaan jollekin muulle kuin varsinaiselle etuuden saajalle.

Sähköinen asiointipalvelu
Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voi esimerkiksi ilmoittaa tietoja verkkolomakkeella, hakea ja katsella tietoja annetuista ilmoituksista ja lähettää tiedostoja tulorekisteriin latauspalvelun kautta. Sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella.

Säännöllinen työnantaja 
Säännöllinen työnantaja maksaa palkkaa vakituisesti kahdelle tai useammalle palkansaajalle, tai maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi. Säännöllisesti palkkaa maksavan työnantajan on ilmoittauduttava Verohallinnon työnantajarekisteriin ennen palkanmaksun aloittamista. Säännöllisen työnantajan pitää antaa työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin joka kuukaudelta.

Tekninen rajapinta
Tekninen rajapinta on eri järjestelmien välille rakennettava integraatio. Esimerkiksi palkkahallinnon ohjelmiston ja tulorekisterin välille rakennetaan sähköinen yhteys, jolloin tiedot siirtyvät kahden sovelluksen välillä. Tulorekisterin rajapintoja on kolme: reaaliaikainen Web Service, viivästetty Web Service ja SFTP. Rajapinnan käyttöä varten tarvitaan varmenne.

Tiedon käyttäjä
1.1.2019 lähtien tiedon käyttäjiä ovat Verohallinto, Kela, Työllisyysrahasto sekä työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus (ETK).

1.1.2020 lähtien tiedon käyttäjiä ovat lisäksi mm. Tilastokeskus, Työllisyysrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat, Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonala, kunnat ja työsuojeluviranomainen.

1.1.2021 lähtien tiedon käyttäjäksi siirtyy lisäksi Ulosottolaitos.

Tiedon käyttäjän pääkäyttäjä
Tiedon käyttäjäorganisaation nimeämä henkilö, joka hoitaa hallinnollisia tehtäviä tulorekisterissä, mm. valtuuttaa oman organisaationsa henkilöt toimimaan valituissa tiedon käyttäjän rooleissa.

Tiedon käyttäjän rooli
Tiedon käyttäjän rooli muodostuu tiedonsaantiprofiilista ja perusroolista. Tiedon käyttäjän pääkäyttäjä valtuuttaa oman organisaationsa henkilöt tiedon käyttäjän rooleihin. Perusrooli määrittää, millä hakuehdoilla valtuuden saanut henkilö voi hakea ilmoituksia sähköisessä asiointipalvelussa. Tiedonsaantiprofiili määrittää, mitä tietoja ilmoitukselta näytetään henkilölle.

Tiedonsaantioikeus
Lakiin perustuva oikeus saada tulorekisteristä tiettyjä tietoja tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tietojen luovuttamisesta säädetään tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:ssä.

Tiedonsaantiprofiili
Kuvaus tulorekisteristä tiedon käyttäjälle tiettyyn käyttötarkoitukseen luovutettavista tiedoista. Tiedonsaantiprofiilin määrittely perustuu tulotietojärjestelmästä annettuun lakiin. Organisaation tiedonsaantiprofiili määritellään yhteistyössä Tulorekisteriyksikön kanssa.

Tiedon tuottaja
Kaikki yritykset ja muut toimijat, joilla on palkka-, eläke- tai etuustietojen ilmoitusvelvollisuuksia Suomeen jollekin tulorekisterissä olevalle tiedon käyttäjälle.

Tietolupa
Tulorekisteriyksikön päätös tietojen välittämisestä ja luovuttamisesta tietylle tiedon käyttäjälle. Tietolupa koostuu hallinnollisesta päätöksestä ja päätöksen liitteistä, joissa määritellään tiedonsaantiprofiilit, tiedon käyttäjän roolit ja palvelut. 

Tilapäinen työnantaja
Tilapäinen työnantaja on työeläkevakuuttajien käyttämä käsite, jolla ilmoitetaan se, onko suorituksen maksaja tehnyt työeläkevakuutusyhtiön kanssa sopimuksen työeläkevakuuttamisesta vai ei. Työnantaja järjestää työntekijänsä eläketurvan joko tilapäisenä työnantajana tai sopimustyönantajana.

  • Työeläkevakuuttamisessa palkanmaksaja on tilapäinen työnantaja, jos se maksaa palkkoja kuuden peräkkäisen kuukauden aikana enintään 8 502 euroa (v. 2019) eikä työllistä ketään pysyvästi. Tilapäisellä työnantajalla ei ole voimassa olevaa eläkevakuutussopimusta työeläkeyhtiön kanssa.

Tulorekisteri
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla.

Tulorekisteriviranomainen
Verohallinnon yksikkö, joka vastaa tulorekisterin toiminnasta.

Tulonsaaja
Tulonsaajia ovat kaikki palkan-, eläkkeen- tai etuuksien saajat.

Valtuus
Oikeus asioida toisen puolesta tietyssä asiassa

Varmenne
Varmenne on sähköinen todistus, jolla tunnistetaan tietoja tuottava tai käyttävä organisaatio sekä varmistetaan aineiston muuttumattomuus. Tulorekisterin varmennepalvelu myöntää teknisten rajapintojen käyttöön tarvittavat varmenteet.

Palkkahallinnon sanasto

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sanastokeskus TSK käynnistivät vuonna 2013 sanastotyön, jolla tuettiin palkkahallinnon yhteentoimivuuden intressiryhmän työtä. Palkkahallinnon sanasto sisältää suomenkieliset tiedot 342 käsitteestä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja termeistä annetaan suomenkieliset suositukset. 

Lisätietoa palkkahallinnon sanastosta

Palkkahallinnon sanasto (PDF)