Certifikat för produktion

Införande av gränssnittet Vero API i produktionen

Innan den användarorganisation som utnyttjar gränssnittet kan använda gränssnittet Vero API förutsätter det ansökan om ett certifikat för produktion. Om användarorganisationens program redan använder certifikatet Web Service för inkomstregistrets informationsproducenter behöver man inte ansöka om ett nytt certifikat eftersom även Vero API fungerar med samma certifikat.

Ansökan om certifikat för produktion sker enligt följande:

Ansökan görs i inkomstregistrets e-tjänst.

 • i e-tjänsten ska man välja det företag för vilket certifikatbeställningen görs (ett certifikat för produktion kan endast ansökas av en person med firmateckningsrätt i den ansökande organisationen)
 • på företagets sida ska man välja: inställningar > tekniskt gränssnitt
 • kontrollera under Gällande rättigheter om där som gränssnittets användningsändamål anges ”Löneuppgifter, anmäler löner som denne själv betalat och Löneuppgifter, anmäler löner för en annan parts räkning” samt i kanalerna ”Löneuppgifter – Web Service” utöver eventuella andra rättigheter
  • om där inte redan anges anmäla löneuppgifter som användningsändamål och Web Service som kanal ska en ersättande ansökan göras, välj Gör ersättande ansökan.
  • välj i den ersättande ansökan som gränssnittets användningsändamål utöver de nuvarande valen ”Löneuppgifter, anmäler löner som denne själv betalat och Löneuppgifter, anmäler löner för en annan parts räkning” samt som kanal ”Löneuppgifter – Web Service”. Den ersättande ansökan ersätter de tidigare valen, varför ansökan ska innehålla alla användningsändamål och kanaler som organisationen använder.
 • efter kontroll av rättighet till gränssnittet, gör den egentliga certifikatansökan: certifikat > ansök om nytt certifikat
 • som typ av certifikat för produktion ska man välja ”Löneuppgifter – Web Service”
 • användaren av certifikat för produktion ska godkänna och iaktta Användarvillkoren för Skatteförvaltningens och inkomstregistrets gränssnittstjänster (pdf)
 • i certifikatansökan ska man ange den tekniska kontaktpersonen. Den tekniska kontaktpersonen sköter den tekniska hämtningen av certifikatet från gränssnittet för certifikattjänsten.
 • certifikatansökan skickas med knappen Skicka. Sändningen startar certifikatbeställningen
 • de nödvändiga uppgifterna för att hämta certifikatet skickas med säker e-post till den tekniska kontaktpersonen och PIN-koden för att öppna meddelandet skickas som sms till mobiltelefonnumret. PIN-koden skickas efter att man har tryckt på länken ”Öppna meddelandet” i den säkra e-posten som skickats i samband med ansökan om certifikat. Certifikatet kan hämtas från gränssnittet för certifikattjänsten inom 14 dygn från det att ansökan har lämnats.
 • när certifikatet har hämtats är det den tekniska kontaktperson som angetts i certifikatansökan som ansvarar för att mata in certifikatet i programvaran. Utan certifikat returnerar Vero API-gränssnittet inte det material som användarorganisationen bett om.
 • Vero API-gränssnitten svarar på anrop gjorda med certifikatet för produktion först när vi har hämtat det skapade certifikatet och installerat det i vår miljö. Certifikat hämtas för Vero API-användning från inkomstregistrets certifikattjänst en gång om dygnet på vardagar. Tumregeln är att certifikat för produktion som skapats i certifikattjänsten under tjänstetid (kl. 8.00–16.15) fungerar i Vero API-gränssnittens anrop följande dag.

Det finns närmare information om certifikattjänsten på inkomstregistrets webbplats:
Certifikattjänst
Frågor och svar om certifikattjänsten

Det lönar sig också att bekanta sig med anvisningsvideon som inkomstregistret gjort:
Inkomstregistrets informationsproducent - ansök om ett nytt certifikat (på finska)

Vad programutvecklaren ska ta i beaktande:

 • Organisationen som ansöker om ett certifikat för produktionen ska ha ett direkt tjänsteavtal med kunden enligt användarvillkoren för gränssnittstjänsterna. Om din programvara är avsedd att användas av exempelvis bokföringsbyråer eller andra tjänsteleverantörer och inte direkt av de anmälnings- eller skattskyldiga ska användarorganisationen ansöka om certifikat.
 • Efter att certifikatet hämtats ska programvaruhuset själv handleda användarorganisationen i hur man behandlar certifikatet beträffande programvaran i fråga.
 • Certifikatet för användarorganisationen ska matas in i programvaran eftersom certifikatet fungerar som användarorganisationens elektroniska underskrift när den hämtar material.
 • Skatteförvaltningen rekommenderar att skapandet och förnyandet av ett certifikat för produktionen införs som en del den programvara som utnyttjar certifikatet.

Produktionsmiljö

Dokumentation rörande gränssnitten Vero API och URL för produktionsmiljön finns på adressen: https://avoinomavero.vero.fi/APIPortal/

 

Gå tillbaka till Vero API-sidan