Statistik över inkomstskatter 2021: Finländarna fick mer än 8 miljarder euro i överlåtelsevinst – de 846 som förtjänade mest fick totalt 2,5 miljarder

Skatteförvaltningens meddelande, 1.12.2022

År 2021 intjänade finländarna ett rekordbelopp av kapitalinkomster, 17,5 miljarder euro. Av summan kom 8,1 miljarder euro av överlåtelsevinster, alltså från försäljningen av värdepapper och övriga tillgångar.

Beloppet av överlåtelsevinster har tidigare överstigit gränsen på 5 miljarder euro endast två gånger, åren 2007 (5,4 miljarder) och 2020 (5,3 miljarder). Förklaringen till den hisnande ökningen i fjol är att börskurserna uppnått en rekordnivå. Det är typiskt för överlåtelsevinster att växlingarna under ett år är stora och att det oftast finns ett visst samband med utvecklingen av börskurserna. 

År 2021 inflöt ett rekordbelopp av överlåtelsevinster av försäljningen både av offentligt noterade värdepapper (3,5 miljarder) och av övriga tillgångar (4,6 miljarder). Av alla överlåtelsevinster utgjorde övriga tillgångar cirka 56 procent år 2021. 

Överlåtelsevinst av övriga tillgångar avser inkomster av bland annat fastigheter, bostadsaktier, virtuella valutor och aktier i onoterade bolag. 

Uppgifterna om kapitalinkomsterna framgår av den inkomstskattestatistik för 2021 som Skatteförvaltningen publicerat i dag (på finska).

Överlåtelsevinsterna av offentligt noterade värdepapper har varit högre än år 2021 endast år 2007. År 2021 inflöt det överlåtelsevinster av värdepapper sammanlagt 3,5 miljarder euro och av övriga tillgångar 4,6 miljarder.

Utvecklingen av beloppet av överlåtelsevinster 2003–2021 (Flourish)

En typisk person som fått överlåtelsevinster är en nyländsk man i medelåldern

Antalet personer som fått överlåtelsevinster har ökat från år till år, berättar produktägare Aki Savolainen som ansvarar för statistiken på Skatteförvaltningen.

– I fjol var det första gången som mer än 400 000 personer fick överlåtelsevinster av offentligt noterade värdepapper. Också överlåtelsevinster av övriga tillgångar fick nästan 90 000 personer. Sett i euro var största delen av överlåtelsevinsterna små eftersom inkomsten för 80 procent av mottagarna understeg 10 000 euro. Medianen av överlåtelsevinsterna var 1 611 euro år 2021, berättar Savolainen.

Enligt Savolainen inflyter de största beloppen av överlåtelsevinsterna till ett litet antal personer.

– I fjol inflöt stora överlåtelsevinster på över 50 000 euro för ett totalbelopp på 5,8 miljarder euro, det vill säga över 72 procent av alla överlåtelsevinster. Antalet personer som fick dem var dock drygt 23 000, alltså lite mindre än 5 procent av alla dem som fick överlåtelsevinster, säger Aki Savolainen.

Överlåtelsevinster på mer än en miljon fick 846 personer (0,2 %) och deras andel av alla överlåtelsevinster var cirka en tredjedel (31,2 %), det vill säga 2,5 miljarder euro. 

Betraktat per åldersgrupp var det framför allt 40–60-åringar som fick överlåtelsevinster i fjol. Särskilt i fråga om överlåtelsevinsterna på över en miljon euro var andelen i denna åldersgrupp högre än i andra. Av landskapen framhävs Nyland. Nästan hälften (48 %) av beloppet av överlåtelsevinsterna gick till Nyland. Största delen av dem som fick överlåtelsevinster var män.

– Av överlåtelsevinsterna på över en miljon var männens andel 91 procent (90,8 %). Av alla som fått överlåtelsevinster var 81 procent män (80,9 %). Grovt taget går det att säga att personen som fick mest överlåtelsevinster i fjol var en nyländsk man i medelåldern, säger Savolainen.

Det samlades in ett rekordbelopp av kapitalinkomstskatt – nästan hälften av dividendinkomsterna beskattades som kapitalinkomst

Också i fråga om dividendinkomster slogs rekordet i fjol: dividendinkomster betalades till finländare för totalt 5,8 miljarder euro. Av detta belopp beskattades 0,6 procent som förvärvsinkomst och 2,7 miljarder som kapitalinkomst. Av det totala beloppet var 2,5 miljarder euro skattefria dividender.

Av de utbetalade dividenderna kom 1,5 miljarder euro av noterade bolag, 4,1 miljarder euro av onoterade bolag och 0,2 miljarder av dividender från utlandet. Dividender på mer än 100 000 euro fick cirka tiotusen personer. Det totala beloppet av dividender som utbetalades till dessa personer var drygt 2,7 miljarder, det vill säga nästan hälften (47 %) av totalbeloppet av alla dividender.

Beloppet av skatter på kapitalinkomster var rekordhögt i fjol. Skatter samlades in för totalt 4,4 miljarder euro, vilket är nästan 43 procent (+42,7 %) mer än året innan.

Beloppet av kapitalinkomstskatter har ökat relativt jämnt under de senaste åren. År 2021 ökade skattebeloppet mer än 40 procent jämfört med året innan.

Utvecklingen av kapitalinkomstskatterna 2003–2021 (Flourish)

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 1.12.2022