Statistik över inkomstskatter 2021: Kapitalinkomsterna är koncentrerade till Nyland

Skatteförvaltningens meddelande, 1.12.2022

Mest överlåtelsevinster fick de som bor i Helsingfors centrum, Främre Tölö, Brunnsparken och Ulrikasborg. Uppgifterna framgår av den inkomstskattestatistik för 2021 (på finska) som Skatteförvaltningen publicerat i dag.

Mest överlåtelsevinster i södra Helsingfors

Beloppen av överlåtelsevinsterna av offentligt noterade värdepapper (3,5 miljarder) och övriga tillgångar (4,6 miljarder) uppnådde rekordbelopp år 2021.

Då överlåtelsevinsterna betraktas per landskap framhävs Nylands andel. I Nyland bor cirka 30 procent av alla skattskyldiga men andelen av nylänningar som fick överlåtelsevinster var cirka 37 procent år 2021.

– Av beloppet av överlåtelsevinster är Nylands andel ännu större, 48 procent, vilket berättar om att överlåtelsevinsterna för nylänningar också är större än i medeltal. Nylands andel av överlåtelsevinsterna på mer än en miljon är 58 procent, konstaterar överinspektör Matti Luokkanen från Skatteförvaltningen.

Också nylänningarnas andel av dividenderna är i nästan samma storleksklass med överlåtelsevinsterna (37 % av antalet och 47 % av beloppet).

Betraktat per postnummer inflyter hälften av kapitalinkomsterna från mindre än 200 postnummerområden. Inom dessa postnummerområden bor en knapp tredjedel av de skattskyldiga. På motsvarande sätt inflöt hälften av överlåtelsevinsterna från 140 postnummerområden år 2021. En knapp tredjedel av de skattskyldiga bor inom dessa postnummerområden. Mest överlåtelsevinster inflöt i området med postnumret 00100 Helsingfors centrum–Främre Tölö, totalt 149 miljoner euro. Näst mest överlåtelsevinster inflöt i området med postnumret 00140 Brunnsparken–Ulrikasborg, 115 miljoner euro Samma postnummerområden var också de enda i vilka dividender inflöt för mer än 100 miljoner euro, postnumret 00140 Brunnsparken–Ulrikasborg i täten med 165 miljoner euro.

De postnummerområden i vilka invånarna hade de största sammanräknade överlåtelsevinsterna 2021, i miljoner euro

Mest överlåtelsevinster inflöt i området med postnumret 00100 Helsingfors centrum–Främre Tölö, totalt 149 miljoner euro. Näst mest överlåtelsevinster inflöt i området med postnumret 00140 Brunnsparken–Ulrikasborg, 115 miljoner euro Samma postnummerområden var också de enda i vilka dividender inflöt för mer än 100 miljoner euro.

Utvecklingen under åtta år (2014–2021): antalet personer som får löneinkomster har minskat i många landskap

År 2021 fick finländarna 97,1 miljarder i löneinkomster (+5,4 %), 4,6 miljarder i arbetslöshetsförmåner (-6,5 %) och 34,3 miljarder i pensionsinkomster (+1,4 %).

Om vi betraktar förändringarna i löne- och pensionsinkomsterna under en längre tidsperiod, alltså från 2014 till 2021, finns det tillväxt i både lönerna och pensionerna i hela Finland. Lönesumman i Nyland har dock ökat nästan 25 procent under denna tid medan lönesumman i Södra Savolax ökat endast cirka 6 procent.

Antalet personer som fått löneinkomster har minskat i många landskap 2014–2021. Inom samma tidsperiod har antalet personer som fått pensionsinkomster ökat i alla landskap.

Åren 2014–2021 har beloppen av löneinkomsterna ökat i alla landskap men den procentuella ökningen varierar från landskap till landskap. Antalet personer som får löneinkomster har minskat i många landskap.

Förändringen av löneinkomsterna och antalet löntagarna per landskap 2014–2021 (Flourish)

Åren 2014–2021 har både pensionsinkomsterna och antalet pensionstagare ökat i varje landskap.

Förändringen av pensionsinkomsterna och antalet pensionstagare per landskap 2014–2021 (Flourish)

Skatter insamlade på förvärvsinkomster följer löntagarstrukturen i området, skatter insamlade på kapitalinkomster är i högre grad koncentrerade till vissa trakter

Kapitalinkomstskattebeloppet på 4,4 miljarder euro (+42,7 %) var rekordhögt år 2021. Cirka 55 procent av kapitalinkomstskatterna kom från skattskyldiga i ekonomiska regionerna i Helsingfors, Tammerfors och Åbo.

Cirka 55 procent av kapitalinkomstskatterna kom från skattskyldiga i ekonomiska regionerna i Helsingfors, Tammerfors och Åbo.

Fördelningen av kapitalinkomstskatterna per ekonomisk region (Flourish)

Beloppet av förvärvsinkomstskatterna ökade med 1,5 miljarder euro till totalt 30,7 miljarder (+5,1 %) år 2021. Den sammanräknade andelen av förvärvsinkomstskatterna från ekonomiska regionerna Helsingfors, Tammerfors och Åbo var cirka 50 procent. Hur förvärvsinkomstskatterna fördelar sig regionalt följer på det stora hela fördelningen av förvärvsinkomsterna även om andelen i fråga om förvärvsinkomstskatterna proportionellt är högre i Nyland.

– Förklaringen till detta är att lönenivån är högre än i övriga landet och att den beskattas med en högre skattesats enligt statens inkomstskatteskala, säger Luokkanen.

Den sammanräknade andelen av förvärvsinkomstskatterna från ekonomiska regionerna Helsingfors, Tammerfors och Åbo var cirka 50 procent.

Fördelningen av förvärvsinkomstskatterna per ekonomisk region (Flourish)

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 1.12.2022