Statistik över inkomstskatter 2021: Mest inkomstskatter betalade födda under 1970-talet.

Skatteförvaltningens meddelande, 1.12.2022

År 2021 betalade de som är födda under 1970-talet mest inkomstskatter av alla åldersgrupper. Av deras förvärvs- och kapitalinkomster samlades det in totalt 7,9 miljarder euro i inkomstskatt, vilket är 285 miljoner mer än av dem som är födda på 1960-talet. Det sammanlagda beloppet av påförda inkomstskatter är 35,1 miljarder.

Även om de som är födda på 1970-talet betalade mest inkomstskatter, inflöt det lite mer inkomster till födda på 1960-talet (förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria kostnadsersättningar). Personer födda på 70-talet tjänade lite mer förvärvsinkomster (nästan 85 miljoner euro) medan åldersgruppen med personer födda på 1960-talet fick 390 miljoner mer i kapitalinkomster. Uppgifterna framgår av den inkomstskattestatistik för 2021 (på finska) som Skatteförvaltningen publicerat i dag. 

Produktägare Aki Savolainen som ansvarar för statistiken på Skatteförvaltningen berättar att det finns tre förklarande faktorer till den mindre skattepotten av födda på 60-talet vilka hade större inkomster än 70-talisterna.

Största orsaken är att medeltalet av 70-talisternas förvärvsinkomster var cirka 3 600 euro högre än personernas som är födda på 60-talet. Eftersom beskattningen av förvärvsinkomsterna som helhet är progressiv betalas det i proportion mera skatt på högre inkomster än på lägre, säger Savolainen.

Enligt Savolainen finns det också skillnader i kapitalinkomsterna. Födda på 60-talet får nästan 11 procent, det vill säga 393 miljoner, mer i kapitalinkomster än åldersgruppen med 70-talister. De som är födda på 60-talet betalar totalt knappt 7 procent (63 miljoner) mer skatter på kapitalinkomster än födda på 70-talet.

− I åldersgruppen med födda på 60-talet är en lite större andel av kapitalinkomsterna skattefria för mottagaren. Därtill är kapitalinkomsterna för födda på 70-talet koncentrerade till en mindre grupp. Sålunda beskattas 59 procent av de skattepliktiga kapitalinkomsterna för födda på 70-talet enligt skattesatsen på 34 procent. Medan 52 procent av de skattepliktiga kapitalinkomsterna för födda på 60-talet beskattas enligt skattesatsen på 34 procent.

− Också avdragen från skatterna har betydelse. Sådana avdrag är exempelvis arbetsinkomst- och hushållsavdragen. De som är födda på 60-talet fick 40 miljoner mer i dessa avdrag än de som är födda på 70-talet. Medeltalet av avdragen var på nästan samma nivå i båda åldersgrupperna men eftersom födda på 1960-talet är en större åldersgrupp blir det totala beloppet av dessa avdrag större, förklarar Savolainen.

Av alla åldersgrupper betalade de som är födda på 1970-talet mest inkomstskatter år 2021. De betalade inkomstskatterna minskade endast för dem som är födda på 1930-talet eller tidigare, för de andras del ökade de.

Betalade inkomstskatter per födelseårtionde (Flourish)

Förvärvsinkomsterna ökade snabbare än skatterna på dem – ett undantag utgör födda på 1980-talet 

När vi betraktar åldersgruppen med födda på 1980-talet och tidigare kan vi se att förvärvsinkomsternas tillväxt har varit snabbare än tillväxten av de uttagna skatterna på dessa inkomster eller att skatterna har sjunkit mer i alla andra åldersgrupper än för dem som är födda på 80-talet. Deras förvärvsinkomster har ökat snabbt och som påföljd av den progressiva beskattningen har skatterna ökat ännu snabbare. 

Tillväxten av förvärvsinkomsterna för födda på 80-talet kommer från löneinkomsternas tillväxt, säger Savolainen. 

– Antalet löntagare födda på 80-talet har inte ökat mer än 6,3 procent men medeltalet av löneinkomsterna har ökat med 42,5 procent och medianen med 33,7 procent. Medianen för löneinkomsterna för födda på 1980-talet var 35 937 euro år 2021 när den för födda på 70-talet var 40 488 euro och för födda på 60-talet 38 164 euro. 

Mest har intaget av skatter som betalas på förvärvsinkomster minskat för födda på 1930-talet och tidigare (-36,1 %). Nedgången i skatterna är en följd av att antalet personer som betalar skatter har minskat med häften (-51,6 %). Att antalet personer som betalar skatter har halverats beror å ena sidan på avlidna men å andra sidan också på de skattelättnader som riktats till lågavlönade. År 2014 betalade 3,3 procent inte inkomstskatt på sina förvärvsinkomster av de personer födda på 30-talet eller tidigare som fick förvärvsinkomster. År 2021 hade andelen av dessa personer stigit till 11,8 procent. Framför allt har andelen av personer som betalar Yle-skatt minskat mellan 2014 och 2021. I den här åldersgruppen fanns åttiotusen personer vars enda skatt var den lilla Yle-skatten år 2014. 

Skatterna på förvärvsinkomster har ökat för födda på 1970-talet och 1980-talet och sjunkit för dem som är födda under tidigare årtionden.

Förvärvsinkomsterna för födda på 1980-talet och tidigare, skatterna på förvärvsinkomsterna och den procentuella förändringen i antalet personer som betalade skatt 2014–2021, % (Flourish)

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 1.12.2022